Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)
 Συζητήσεις
Καλώς ήρθες Επισκέπτης   [Εγγραφή]  [Είσοδος]
 Θέμα:Επίσημη χριστιανική δικαίωση των αντιχριστιανικών διωγμών .. 22-01-2017 11:54:23 
Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
Μέλος 100+ Καταχωρήσεων
Συμμετοχή από: 20-02-2010 18:07:57
Καταχωρήσεις: 155
Περιοχή: Αθήνα(Νέα Σμύρνη) καί Σκύρος(το καλοκαίρι)
Θέμα:Επίσημη χριστιανική δικαίωση των αντιχριστιανικών διωγμών

Την περίοδον των ετών 33-95μ.α.χ.χ., οι οπαδοί του Ιησού ή άλλως πως Εμμανουήλ, βάσει των γραφομένων τους, ήσαν μία εσωτερική αίρεση του Ιουδαϊσμού, η οποία σταδιακώς, μέσω των εσωτερικών αναζητήσεών της, μετατράπηκε σε μία νέα θρησκεία. Τα μετέπειτα έτη, κατά την περίοδον 95-313μ.α.χ.χ., σταδιακώς διέδωσε τις θρησκευτικές αρχές της, ενώ ταυτοχρόνως, εναντιωθείσα προς τον Ελληνορρωμαϊκό πολιτισμό, διώχθηκε από τους πεφωτισμένους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όπως είναι ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Δέκιος καί ο Διοκλητιανός. Τώρα, θα παραθέσω κάποια ενδεικτικά εγκλήματα, των διωχθέντων καί τιμωμένων εκ των Εβραιοχριστιανών ως «αγίων». Πηγή σε όλες τις περιπτώσεις είναι τα «συναξάρια» των επιμάχων Εβραιοχριστιανών «αγίων».

1) «άγιος» Κοδράτος, τιμώμενος την 7ην Μαΐου εκάστου έτους

«εμβήκεν εις τόν ναόν των ειδώλων καί κατεσύντριψεν όλα τα εκεί ευρισκόμενα είδωλα»
2) «άγιος» Αχίλλειος, επίσκοπος Λαρίσης, μετασχών της Α΄ οικουμενικής συνόδου της Νικαίας το 325μ.α.χ.χ., τιμώμενος την 16ην Μαΐου εκάστου έτους,
«πολλούς ναούς κατεκρήμνισε των ειδώλων, πολλάς δέ εκκλησίας έκτισεν εκ θεμελίων καί με πάντα στολισμόν εστόλισεν»
3) «άγιος» μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος Τήρων, τιμώμενος την 17η Φεβρουαρίου εκάστου έτους
«έκαμεν έν μέγα κατόρθωμα, επειδή λαβών το είδωλον της μητρός των θεών Ρέας, ως φλυαρούσιν οι Έλληνες, έρριψεν αυτό εις την φωτιάν καί το κατέκαυσεν»
4) «άγιος» Ανδρόνικος καί «υπερθαύμαστος» Ιουνία, τιμώμενοι την 17η Μαΐου εκάστου έτους
«τούς μέν ναούς των ειδώλων κατέστρεφαν, εκκλησίας δέ θείας έκτισαν πανταχού»
5) «άγιος» Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων (σημερινή Ρεντίνα της Μακεδονίας) κατά τη βασιλεία του Κωνσταντίνου Α΄(328μ.α.χ.χ.)
«εκρήμνισεν ένα ναόν των ειδώλων καί εποίησεν αυτόν εκκλησίαν»
6) «άγιος» Αδριανός ο νέος, τιμώμενος την 17η Απριλίου εκάστου έτους, ενώ μίαν ημέραν οι Έλληνες τελούσαν τις καθιερωμένες θυσίες τους
«έτρεξε καί εκρήμνισε τον βωμόν καί τάς θυσίας, όσαι ήσαν επάνω εις αυτόν, έχυσε καί την φωτιάν διεσκόρπισεν»
7) «όσιος» Μάρων τιμώμενος την 14ην Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ενώ κατά το «συναξάρι» πήγε να ζήσει στην κορυφή ενός όρους στην Αντιόχεια, επί της οποίας κορυφής υπήρχε ναός τον οποίον τιμούσαν οι Έλληνες
«Όθεν καί τον ναόν των δαιμόνων, όστις ήτο εκεί κτισμένος από εκείνους, καθιερώσας εις τον Θεόν, εν αυτώ εκατοίκησε»
Δηλαδή κατέστρεψε τα Ελληνικά αγάλματα καί τους βωμούς, καθώς καί όσα λοιπά σύμβολα καί τον όρισεν ως χριστιανικόν ναόν
8) «αγία» Μαγέλχθα τιμωμένη την 5ην Οκτωβρίου εκάστου έτους, καίτοι Περσίδα καί ιέρεια του ιερού της Αρτέμιδος, διδάχθηκε τα χριστιανικά «μυστήρια» από κάποιον «άγγελο θεού», που την επισκέφθηκε στο όνειρό της καί βαπτίσθηκε χριστιανή. Τότε οι Έλληνες εξοργισθέντες την σκότωσαν διά λιθοβολισμού. Ο εκεί τοπικός επίσκοπος πήγε στον βασιλέα των Περσών
«καί έλαβε από αυτόν εξουσίαν να κρημνίση μέν τον ναόν της Αρτέμιδος, να οικοδομήσσει δέ εις αυτόν εκκλησίαν της αγίας μάρτυρος ταύτης Μαγέλχθας. Τούτο ούν ποιήσας, απεθησαύρισεν εν τη νεοκτίστω εκκλησία το τίμιον αυτής λείψανον».
Σημείωση: Περσίδα καί ιέρεια της Αρτέμιδος δεν υπάρχει περίπτωση να υφίσταται. Απλώς θα εννοεί την αντίστοιχη θεά της Αρχαίας Περσικής Θρησκείας, προς την Αρτέμιδα. Επομένως καί οι «Έλληνες» της ιστορίας κατά το συναξάρι, προφανώς είναι οι Πέρσες πολυθεϊστές, καθώς οι Έλληνες δεν κατεδίωκαν καί δεν θανάτωναν για θρησκευτικούς λόγους. Καί αν υπάρχουν αντιρρήσεις, παραθέτω εκτεταμένην βιβλιογραφίαν. Επίσης καί το καθεαυτό όνομα της Περσίδος ιερείας είναι Περσικόν καί όχι Ελληνικόν, εξ όσων φαίνεται.
9) «άγιος» Καισάριος τιμώμενος την 7ην Οκτωβρίου εκάστου έτους

Έφθασε από την Αφρική στην πόλη Ταρρακηνή καί όταν είδε «τάς μυσαράς θυσίας των Ελλήνων, έπτυσεν επάνω εις αυτάς καί τάς κατεπάτησε». Τον φυλάκισαν καί λίγες ημέρες αργότερα τον οδήγησαν προς τον Ρωμαίο ανθύπατο. Μόλις όμως πέρασαν μπροστά από τον ναό του Απόλλωνος «προσηυχήθη ο άγιος, καί ευθύς έπεσεν ο ναός από τα θεμέλια καί κατεπλάκωσε μέσα τον αρχιερέα των ειδώλων καί άλλους πολλούς».

Σημείωση: Προφανώς δεν πρόκειται περί «προσευχής» με την συνήθη έννοιαν του όρου, αλλά περί βιαίας εξεγέρσεως των Εβραιοχριστιανών καί καταστροφής του ιερού.

10) «άγιος» Πασικράτης, τιμώμενος την 24ην Απριλίου εκάστου έτους

Μόλις είδε το άγαλμα του Απόλλωνος

«επήγε πλησίον αυτού καί το έπτυσεν, ότι αυτή η τιμή πρέπει εις αυτόν».

11) «άγιος» ιερομάρτυς Μάρκελλος στην Απάμεια της Συρίας, τιμώμενος την
14ην Αυγούστου εκάστου έτους

«επολιτεύθη δικαίως καί οσίως» καί έγινε «θερμός της του Χριστού πίστεως ζηλωτής, εκκλησίας μέν καί θείους ναούς εις δόξαν θεού κτίζων, τους δέ ναούς των ειδώλων κατακρημνίζων». Υπήρχε όμως ένας «ειδωλικός ναός» του Διός, που ο «δαίμων» που κατοικούσε μέσα σ’ αυτόν δεν άφηνε ούτε να καεί ούτε να γκρεμισθεί με μηχανή. Ο «άγιος» πήρε ύδωρ, το ευλόγησε καί ράντισε με αυτό τα ξύλα που είχε στοιβάξει μέσα στον ναό. «Επειδή δέ ο δαίμων δεν εδυνήθη πλέον να φέρει εμπόδιον, ήναψαν τα ξύλα καί κατέκαυσαν τον ναόν».
Σημείωση: προφανώς το «νερό» μέσω του οποίου κατέκαυσε το ιερό δεν είναι το σύνηθες Η2Ο, το οποίον πίνουμε, αλλά ονομάζει έτσι το πετρέλαιον, τη νάφθα καί άλλα παρόοια υλικά.

12) «άγιος» Ευψύχιος, τιμώμενος την 9η Απριλίου εκάστου έτους

«ανάψας υπό θεϊκού ζήλου καί πολλούς χριστιανούς παραλαβών επήγε καί εκρήμνισεν εκ θεμελίων τον Ελληνικόν ναόν, όστις επωνομάζετο της Τύχης, εις τον οποίον είχε προσπάθειαν καί αγάπην ο επάρατος Ιουλιανός προσφέρων εις αυτόν καθ’ εκάστην ημέραν θυσίας».
13) «απόστολος» Ιάκωβος του Αλφαίου τιμώμενος την 9ην Οκτωβρίου εκάστου έτους, ένας εκ των δώδεκα αποστόλων

«εξελθών εις το κήρυγμα του ευαγγελίου κατέστρεφε τους ναούς των ειδώλων, υπό του θείου ζήλου πυρπολούμενος»

14) «άγιος» Σωκράτης, τιμώμενος την 21ην Οκτωβρίου εκάστου έτους

Μία μέρα που
«οι Έλληνες είχον μίαν πάνδημον εορτήν καί επροσκύνουν τα είδωλα, τότε, λέγω, ο θείος Σωκράτης γεμίσας από ένα θεϊκόν ζήλον επήγε καί κατεκρήμνισε τον βωμόν καί τάς εν τω βωμώ θυσίας»

15) «άγιοι» Γάιος, Δάσιος καί Ζωτικός, τιμώμενοι την 21η Οκτωβρίου εκάστου έτους

Ζούσαν στην πόλη Νικομήδεια καί
«ανέλαβον ζήλον θείον εις την καρδίαν αυτών καί απελθόντες κατεκρήμνισαν τά εις τους ναούς των Ελλήνων ευρισκόμενα είδωλα»

16) «άγιος» Μαρίνος, τιμώμενος την 17η Μαρτίου εκάστου έτους

«βλέπων τους ειδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας όχι μόνον εις ανθρώπους, αλλά καί εις τά ερπετά καί βδελυρά ζωύφια, άναψεν από θεϊκόν ζήλον καί ενώ οι Έλληνες ετέλουν εορτήν εις τά άψυχα είδωλα, ώρμησε καί κατεκρήμνισε τον βωμόν καί τάς εν αυτώ θυσίας κατεπάτησε».

Σημείωση: Προφανώς εδώ θα εννοεί την Περσική θρησκεία, διότι οι Έλληνες δεν έχουν θυσίες χάριν ερπετών, ζωυφίων κ.λ.π., ενώ αυτό γίνεται στην Αρχαία Περσική Θρησκεία.


17) «άγιος» μάρτυς Αντώνιος, τιμώμενος την 9ην Νοεμβρίου εκάστου έτους

Βλέποντας τους Έλληνες να έρχονται στον ναό «των ειδώλων», τους συνεβούλευσε να αφήσουν «την πλάνη» τους. Εκείνοι δεν τον άκουαν καί αυτός αποθαρρυμένος έφυγε για την έρημο, βρήκε έναν αναχωρητή καί έζησε μαζί του στην έρημο τρία έτη. Κατόπιν κατέβηκε στην πόλη, όπου κατοικούσε «ο πεπλανημένος εκείνος λαός των Ελλήνων» καί ενώ «εώρταζον τους δαίμονας», μπήκε στον ναό «καί συνέτριψεν όλα τα είδωλα».


18) «άγιος» Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης

«…πάντας τους ναούς των ειδώλων καταστρέψας, εκκλησίας αγίων έκτισε…»
«Οι δέ χριστιανοί μετά χαράς μεγάλης ανευφήμουν τους βασιλείς καί τους άρχοντας. Ευθέως δέ ώρμησαν μετά των αρχόντων καί των ταγμάτων καί κατέστρεψαν τα ειδωλεία. Ήσαν δέ εν τή πόλει ναοί ειδώλων δημόσιοι οκτώ, του τε Ηλίου καί της Αφροδίτης καί του Απόλλωνος καί της Κόρης καί της Εκάτης καί το λεγόμενον Ηρωείον καί της Τύχης της πόλεως, ό εκάλουν Τυχαίον, καί τό Μαρνείον, ό έλεγον είναι του Κρηταγενούς Διός, ό ενόμιζον είναι ενδοξώτερον πάντων των ιερών των απανταχού».
«Μετά δέ ταύτα καί των οικιών εγένετο έρευνα. Πολλά γάρ υπήρχον είδωλα εν πλείσταις αυλαίς καί τα ευρισκόμενα τά μέν πυρί παρεδίδοντο, τά δέ εις βόρβορον ερρίπτοντο. Ευρίσκοντο δέ καί βιβλία πεπληρωμένα γοητείας, άτινα ιερά αυτοί έλεγον. Εξ ών τάς τελετάς καί τά άλλα αθέμιτα εποίουν οι της ειδωλομανίας, καί αυτά δέ ομοίως ίσα τοίς θεοίς αυτών έπασχον».
«Εκ διαφόρων γάρ αιρέσεων καί δογμάτων Ελληνικών συνέστησαν ταύτην αυτών την κακοδοξίαν, βουλόμενοι πανούργως καί δολίως πάντας προσλαβέσθαι. Θεούς γάρ πολλούς λέγουσιν, ίνα Έλλησιν αρέσωσιν, έτι δέ καί γένεσιν καί ειμαρμένην καί αστρολογίαν φάσκουσιν, ίνα αδεώς αμαρτάνουσιν, ως μη όντως εν ημίν του αμαρτάνειν αλλ’ εξ ανάγκης της ειμαρμένης».
«Τά γάρ Φιλιστίωνος του σκηνικού καί Ησιόδου καί άλλων λεγομένων φιλοσόφων συμμίξαντες τοίς των χριστιανών, την των εαυτών αίρεσιν συνεστήσαντο. Ώσπερ ζωγράφος, εκ διαφόρων χρωμάτων μίξιν ποιών, αποτελεί δοκήσει άνθρωπον ή θηρίον ή άλλο τι πρός απάτην των θεωρούντων, ίνα δόξη τοίς εν μωροίς καί ανοήτοις αληθή τυγχάνειν, τοίς δέ νούν έχουσι σκιά καί απάτη καί επίνοια ανθρωπίνη».

19) «άγιος» Σώζων, τιμώμενος την 7ην Σεπττεμβρίου εκάστου έτους

Καταγόταν από τη Λυκαονία της Μικράς Ασίας, ήταν ποιμένας ως προς το επάγγελμά του καί αρχικώς ονομαζόταν Ταράσιος καί ήταν εθνικός. Εκχριστιανισθείς μετονομάσθηκε Σώζων, μελετούσε τις χριστιανικές γραφές καί κήρυσσε τις χριστιανικές αρχές. Κάποιαν ημέραν, εισήλθε μέσα σε ένα εθνικό ιερό, εντός του οποίου είδε ένα χρυσό άγαλμα. Οργισθείς από την σκέψιν της δημιουργίας πολυτελών «ειδώλων» ενώ πολλοί άνθρωποι πεινούσαν, έκοψε το ένα χέρι του αγάλματος, το πώλησε καί μοίρασε τα χρήματα στους απόρους. Ο ηγεμόνας της περιοχής μόλις έμαθε το γεγονός, άρχισε τις συλλήψεις καί τιμωρίες χριστιανών. Τότε ο Σώζοντας παρουσιάστηκε οικειοθελώς καί ομολόγησε την πράξιν του, αμετανόητος ων. Βασανισθείς πέθανε μαρτυρικώς. Β΄ 202

20) «άγιος» Χαράλαμπος, τιμώμενος την 10η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Το συναξάρι του ..αγίου περιλαμβάνει και καταστροφές Ελληνικών ναών και αγαλμάτων Θεών. Η αγία Γαλήνη που ακολουθούσε τον Χαραλάμπη μιλώντας πρός τα είδωλα είπε: «Αν είστε θεοί, γνωρίζετε τη γνώμη μου» και αίφνης όλα τα είδωλα έπεσαν κάτω και θρυμματίστηκαν.
….Τότε ήρπασε και τον Απόλλωνα και του λέγει: «Έλα κάτω, καμπούρη, σαπρόγηρε...». «Από τη συνομιλία της Γαλήνης με το άγαλμα τού Απόλλωνα, που με θεία φώτιση το έφερε ...«ες έδαφος», αυτό και καμιά τριανταριά άλλα». (Από το επίσημο Συναξάρι τού αγίου Χαραλάμπους).

Σύνοψη

Άρα, ορθώς εξαπελύθησαν οι Ρωμαϊκοί αντιχριστιανικοί διωγμοί, κακώς νομιμοποιήθηκε ως θρησκεία ο χριστιανισμός καί πράγματι επιβάλλεται η νέα εξαπόλυση αντιχριστιανικών θρησκευτικών διωγμών.

Βιβλιογραφία

1) ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Όσα χρησιμοποιεί καί εγκρίνει σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος), εκδόσεις «Δαυλός», Αθήνα 2.007μ.α.χ.χ., σελίδες 34 – 37, 4. ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ – ΑΓΙΟΙ
2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, Β΄ ΤΟΜΟΣ, σελίδα 202, εκδόσεις ΕΛΕΠΟΛΙΣ, Αθήνα 2.001μ.α.χ.χ.
3) Συναξάρι του «αγίου» Χαραλάμπους
IP Κατεγράφη
Σελίδα # 


Powered by ccBoard


Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Πύλη Ιάσωνος @ Facebook

Πύλη Ιάσωνος @ Google+


Iason Yannis Schizas @ Google+

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό

Ακομμάτιστοι Ιστολόγοι