Κάποια από τά "μικρά γράμματα" τής Συμφωνίας μέ τήν Ελλάδα, προκειμένου οί ΗΠΑ νά ξεκινήσουν τό Σχέδιο Marchall υποχρέωναν τήν Ελλάδα νά μήν σχεδιάσει καί αποκτήσει βαρειά βιομηχανία. Φαίνεται ότι αυτό εξακολουθείται απαρεγκλείτως καί σήμερα από τίς πουλημένες κυβερνήσεις!