Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ(ΕΘΟΣ)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ
"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ 1ον: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

Άνακοινούται πρός τά μέλη καί τούς φίλους τού έν Θεσσαλονίκη έδρεύοντος ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" ότι τήν 13ην μηνός  Ήραίου(Σεπτεμβρίου) καί  ώραν 11.30 π.μ.  πρόκειται νά τελεσθούν τά έγκαίνια τού νέου έν Θεσσαλονίκη Εύκτηρίου Οίκου μας. Μετά τούτο θά λάβη χώραν ΄Ιερά Άκολουθία πρός τιμήν τών Πολιούχων Ήρώων Κάστορος καί Πολυδεύκους.

Οί βουλόμενοι μετασχείν τής τελετής δύνανται νά έπικοινωνούν τηλεφωνικώς μέ τόν Σύλλογόν μας, ή δέ  ήλεκτρονική μας διεύθυνσις είναι: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .ΘΕΜΑ 2ον:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ "ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΑ" 2009 μ.΄Α.Τ.

Έπίσης άναφέρομεν ότι ό "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" θά συμμετάσχη είς τήν προγραμματισθείσαν διά τήν 31ην μηνός Δημητρίου(Αύγούστου),ήμέραν Σεληνοδίτην, έκδήλωσιν τών "ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΩΝ", ή όποία διοργανούται άπό φορείς τής Τοπικής Διοικήσεως Σπάρτης, Θεσπιέων καί Λαμιέων μέλλει δέ παραστήναι καί τόν Πρόεδρον τής ΄Ελληνικής Δημοκρατίας(τό όρθώτερον:τής Δημοκρατίας τής ΄Ελλάδος)..

(Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι αύτά, τά όποία είχομεν, πρό έτους σχεδόν, συζητήσει μέ άρμοδίους τών ώς άνω φορέων διοργανώσεως των "ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΩΝ" παράγοντας θά τηρηθούν: ΄Ητοι θά τιμηθούν καί οί δύο χιλιάδες(2.000) Μεσσήνιοι Μαχηταί τών Θερμοπυλών  καί ότι θά άποκλεισθή διαρρήδην πάσα παρουσία ρασοφόρου είς τόν χώρον τής τελετής. Διότι: τό μέν όφείλομεν πολλά είς έκείνους, οί όποίοι έργωδώς συνέβαλον είς τήν άνάδειξιν τού Γένους τών Πολεμιστών, τών έκ Μακεδονίας προελθόντων Λακώνων, Μεσσηνίους άπογόνος τού Νέστορος, τό δέ  θ΄ άποτελέση άντίφασιν πρός τό νόημα αύτής, ή ΑΜΑΥΡΩΣΙΣ αύτής άπό τούς έξακολουθούντας νά ρασοφορούν(:"ρακοφορούν") έπιγόνους έκείνων, οί όποίοι, μέ μισελληνικήν λύσσαν,κατήργησαν μεταξύ τών άλλων Έθνικών μας ΄Εορτών, καί αύτήν, ίνα πλήξουν τόν ΄Ελληνικόν Εθνισμόν μας καί τόν Πατριωτισμόν μας καί μάς έντάξουν, ώσεί άμνοερίφια, είς τό έβραιοχριστιανικόν των "έθνος" τών δούλων τού θεού των...)...

Έν Θεσσαλονίκη τή 23η μηνός Δημητρίου 2009 μ.΄Α.Τ.

Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό