Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ;ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ;Είχον ποίους να τιμήσουν οί ίθύνοντες το καλούμενον «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (Σ.Α.Ε.), το είς την χώραν των ύπερατλαντικών κατά της Έλλάδος ΕΣΑΕΙ συνομωτούντων έδρεύον, έκ των Ήρώων της Έλλάδος, οί όποίοι έπρομάχησαν των Έθνικών Έλληνικών Ίδεωδών. Οί ούτοι Ήρωες του τελευταίου μεγάλου πολέμου παρακάμψαντες τους φαυλεπιφαύλους μοναρχοφασιστάς του καθεστώτος της 4ης Αύγούστου 1936 (δεξιούς) και τους λάτρεις της γερμανοσοβιετικής... «φιλίας» και του όμονύμου «Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολώτωφ» άλλους θιασώτας του όλοκληρωτισμού και της έκποιήσεως-έκχωρήσεως είς σλαύους Έλληνικής Γής (άριστερούς), έσωσαν την τιμήν της Έλλάδος.

Και ούτοι ήσαν ό συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, ό έπισμηνίας Εύάγγελος Γιάνναρης και, πρό πάντων, ό λοχαγός Άλέξανδρος Διάκος, ό πρώτος πεσών είς το πεδίον της μάχης του Έλληνοϊταλικού πολέμου Έλλην και άξιωματικός του Έλληνικού στρατού... Ό Άλέξανδρος Διάκος, έκ Ρόδου Δωδεκανήσων όρμώμενος, ήτο ό πρώτος Έλλην πατριώτης και άξιωματικός ό όποίος έτίμησεν την Πατρίδα μας και έδωσεν και ύπέρ αύτής την ζωήν του...

Άντί όμως άποδώσεως είς αύτόν των κεκανονισμών τιμών, τινές, σκοπίμως παραθεωρήσαντες  την θυσίαν ταύτην, έπιδαψίλευσαν, ως μη ώφειλον,  άντ΄ αύτού, τοιαύτας τιμάς είς τον έβραϊκής καταγωγής, ύπηρετούντα τότε τώ 1940, ως κάτοχον έλληνικής ύπηκοότητος, είς τον Έλληνικόν στρατόν Ίακώβ Φριζή...

Και έρωτώμεν: Προς τι αύτή ή σπουδή της χρηματοδοτήσεως παρ΄ αύτού του «συμβουλίου» της  άνεγέρσεως..., έφίππου μάλιστα,... άνδριάντος ύπέρ του ως άνω έβραϊκής καταγωγής, έντεταγμένου είς τον Έλληνικόν Στρατόν την περίοδον της ένάρξεως του Έλληνοϊταλικού πολέμου και στησήματος αύτού πρό  πέντε ήμερών έν κεντρικώ χώρω της εύβοϊκής πρωτευούσης; Τον όποίον άνδριάντα, -άγνωστον πότε ούτος κατεσκευάσθη!_ έστησαν είς την Χαλκίδα... Έκεί, όπου ούτος έζησε τά παιδικά του χρόνια...

Άλλά,ή Εύβοια, ή Έλλάς, ό Έλληνισμός δεν... ήξιώθη νά τιμήση δεόντως τον μεγαλύτερον έπί διεθνούς κλίμακος κατά τον είκοστόν αίώνα μ.Ά.Τ. (μετά Άπολλώνιον Τυανέα τον Θεόχρηστον) μουσουργόν, τόν Νικόλαον Σκαλκώταν, τό γέννημα-θρέμμα τής Χαλκίδος, ό όποίος έδίδαξεν είς τον έν Αύστρία διαμένοντα προπολεμικώς έβραίον Σαίμπεργκ την δωδεκαφθογγικήν μουσικήν... Ό όποίος την... άξιοποίησεν ν ύπέρ της προβολής του ίδίου αύτού όνόματος και καταφρονήσεως του δημιουργού αύτής, του Ν. Σκαλκώτα!

Οί του ΣΑΕ διατί έπεδείξαντο οί "όμογενείς" μας τοιαύτην πρεμούραν διά ένα ξένον;;;!!! Ποίος είχεν αύτήν την... φαεινήν ίδέαν της συνδρομής τών ύπέρ του δολίου δολαρίου... διαγκωνιζομένων, είς την ύπερατλαντικήν χώραν βιούντων «όμογενών» ύπέρ της άνεγέρσεως τοιούτου άνδριάντος; Βεβαίως,πολλοί των τοιούτων «όμογενών» δεν διαθέτουν έπαρκή πνευματικά έφόδια, ούτε της ίστορίας του Γένους μας είναι μέτοχοι... Έκ τούτων πλείστοι όσοι, ως οί Έλλαδίται καλώς γνωρίζομεν, δεν ύπήρξαν μετανάσται «έξ άνάγκης», άλλά κοινοί λιποτάκται έκ της Πατρίδος και του προς αύτήν Καθήκοντος... Και έκ τούτων άνεφάνισαν οί διαβόητοι έκείνοι...κεκράκται της... «Κίρκης» της  μεταναστεύσεως, οί ύπέρ άλλοτρίων μαρνάμενοι, οί...«άτζέντηδες» με τά χρωματιστά ύποκάμισα, οί προκλήτορες του άφελληνισμού της χώρας μας!... Αύτοί άπορφάνισαν χωριά και νησιά μας άπό τους είς αύτά γεννηθέντας Έλληνας! Και τους μετέπεμψαν είς την χοάνην της χώρας των μέχρις άηδίας... λατρών του θεού της βίβλου των ίουδαίων! Του όποίου έφήρμοσαν το δόγμα: «...Και κατακυριεύσατε την γήν...»!... Της χώρας των  γενοκτόνων και τών λεηλατητών της γής  των ίθαγενών άτλαντίνων, τών φυσικώς βιούντων και θρησκευομένων άνθρώπων!...

Έξεμαύλιζαν οί ως άνω γραικύλοι την Έλλαδικήν νεότητα και την προέτρεπον να έγκαταλέιψη τά Πάτρια, τον μη διοργανωθέντα ως έδει άπό τους μετά τον  Ί. Καπποδίστριαν άστούς παληανθρώπους πολιτικάντηδας άκόμη Άγροτικόν βίον μας (και τά έντός αύτού άσκούμενα διακόσια έπητηδεύματα), ίνα πλένη τά πιάτα των έστιατορίων της άχανούς χώρας των έπηλύδων καιροσκόπων του... «νέου» κόσμου... Και να τους ύβρίζουν και τους λοιδωρούν άγγλοσαξωνικά παχύδερμα, καλούντα αύτούς,,, σκύλους («Άπαγορεύεται ή είσοδος είς τους σκύλους και τους Έλληνας», έγραφον είς τά έξωτερικά των καταστημάτων των οί τοιούτοι είς την πολιτείαν του Μισσισιπή μέχρι του 1940!!!) !!! Και αί όργανώσεις των «όμογενών» έσιώπων...

Έπ΄ έσχάτων άπό τους έν Έλλαδι ΠΑΡΟΙΚΟΥΝΤΑΣ (παροικία και όχι κοινότης ή όργάνωσίς των...) έβραίους έπιχειρείται να δειχθή ή χώρα μας, ή Έλλάς, πώς, πρό της έμφανίσεως, ... προφανώς, άκόμη, του... φώτος του... Ήλίου, άύτη... κατοικείτο άπό τους έκ Μεσοποταμίας, Αίγύπτου και Αίθιοπίας προγόνους των! Και άντιστάσεως μη ούσης άπό τους πλαδαρούς το φρόνημα «πολιτικούς» μας και,  έξαθλιουμένους και άήθεις ένίοτε «ψηφοφόρους», έστησαν πρώτα το... «μνημείον του όλοκαυτώματός» των άπό τους χιτλερικούς είς περίοπτον θέσιν του Λιμένος Θεσσαλονίκης!

Έτερον μνημείον του αύτού όλοκαυτώματος το έστησαν έντός του Ίερού μας Χώρου του Προαιωνίου Κοιμητηρίου του Κεραμεικού των Άθηνών, όπου ένεταφιάσθησαν Ίεραί Μορφαί των Έθνικών μας Άγώνων και μεγάλα Πνευματικά Άναστήματα του Γένους μας! Τώρα,...κατερχόμενοι νοτιώτερον, όσον δύνονται  έκάστοτε,την Έλλάδα, έστησαν είς... Εύβοιαν έτερον μνημείον όχι της Έλληνικής Άντιστάσεως κατά των Ίταλο-Γερμανών, άλλά ένός όμογενούς των! Τι ζητούν να «άποδείξουν»; Πώς... έκυριάρχησεν ποτέ είς την χώραν μας τό... φιλελληνικόν αύτών...πνεύμα; Δεν ύπήρξεν ποτέ τοιούτον!... Άντιθέτως, ό Έλληνισμός μόνον κακουργίας άπό τους έβραιϊουδαίους έγνώρισεν...

Τι να ύπενθυμήσωμεν; Τάς σφαγάς των Έλλήνων του Λιβάνου και της Συρίας παρά των συμμοριών των έβραίων Μακκαβαίων (τους όποίους οί ρασοφορούσα άνθελληνική μερίς... άνήγαγεν είς... προστάτας των Έλλήνων πολυτέκνων!!!); Την σφαγήν των Έλλήνων Κυπρίων άγροτών άπό την συμμορίαν τού έβραίου «Άρίωνος»; Την άγαστήν συνεργασίαν μετά των τούρκων διά τον έξανδραποδισμόν και την έξουθένωσιν των Έλλήνων κατά την διάρκειαν της άπό τους ρασοφόρους προπαρασκευασθείσης  τουρκοκρατίας; Την άνθελληνικήν των στάσιν κατά την διάρκειαν του Μακεδονικού Άγώνος; Ότε έφθασαν να παράσχουν οί της έν Θεσσαλονίκη παροικίας (παροικία όχι κοινότης) προς την τουρκικήν διοίκησιν 600.000 λίρας  προς άντιμετώπισιν των έπέρχομένων προς άνάκτησιν της Πόλεως του Παναγίου Δημητρίου Διονύσου Καβείρου Έλλήνων, ένώ οί έξ αύτών έθελοντικώς ύπέρ των τούρκων στρατολογηθέντες άπετέλεσαν... τάγμα του τουρκικού στρατού;! Την άνθελληνικήν δραστηριότητα των έβραίων... «έργατοπατέρων» έντός της «Όμοσπονδίας Έργατών Θεσσαλονίκης»(τους άπεκάλυψεν ό δραστήριος φιλεργατικός και πατριώτης Νικόλαος Γιαννιός); Την δράσιν των προύχόντων αύτών είς τάς ΗΠΑ; Όπου με προεξάρχοντα τον Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ ώργάνωσαν τά πραξικοπήματα του Άπριλίου 1967 και του Ίουλίου 1974 είς την Έλλάδα και την Κϋπρον; Τό μέν μήπως δέν έγένετο, ίνα άνακόψουν τον Έκδημοκράτισμόν του πολιτικού μας βίου (διαβεβρωμένου άπό έτεροκινήτους της δεξιάς και της άριστεράς γραικύλους) και εύρουν προγεφυρώματα διά τον κατά των Αίγυπτίων-Παλαιστινίων και Συρίων πόλεμον του Ίουνίου 1967; Τό δε μήπως δεν ώργανώθη,με την συνέργειαν των χουντοσυμμοριτών, ίνα διαμελίσουν έβραίοι-άμερικανοί-άγγλοι-τούρκοι την Νήσον της Κύπριδος είς μέρη δύο, και στήσουν έπ΄ αύτής μεγάλην άροπορικήν βάσιν προς έλεγχον άπάσης της Μεσογείου;

΄Αλλά τελώμεν είς έν πολιτικόν κατάντημα... Δεν έχομεν πολιτικά άναστήματα... Έχομεν γραικύλους πολιτικάντηδας... Οί όποίοι ύπονομεύουν το Δημοκρατικόν Ίδεώδες, ως το φυλάσσομεν είς την ψυχήν μας και μας... άπαγορεύουν να το πραγματώσωμεν... Τώρα, έάν ήμείς θελήσωμεν να στήσωμεν είς τά... ύψώματα του Γκολάν μνημείον ύπέρ των Έλλήνων, τους όποίους κατέσφαξαν οί μετά των Μακκαβαίων κατά ¨Ελλήνων δράσσαντες έβραιοϊουδαίοι σικαριώται θα το δεχθούν τούτο οί νύν ίθύνοντες των έβραίων, οί όποίοι κατέχουν τους τόπους όπου έλαβον χώραν αύτά τά κατά των Έλλήνων όλοκαυτώματα;

Άλλά το θέμα, ως βλέπομεν, είναι πλέον ή μεθοδική, ή άποτελεσματική  δράσις έκείνων, οί όποίοι θα μας είπουν ένδεχομένως κάποτε να σηκωθώμεν να φύγωμεν άπό την Έλλάδα... Ή όποία θα... «άνήκει» είς τους... ύπεραρίθμους  έπήλυδας άλλοτρίους κατοίκους της!... Και όχι είς τους μειουμένους τον άριθμόν γηγενείς... Και ούτως, ώστε την καρπωθούν άκωλύτως οί χαχαμίκοι, - οί όποίοι ούδένα ξένον δέχονται είς την χώραν των-, χωρίς τά... βαρίδια της μνήμης ένός Πολιτισμού, ό όποίος τους έχει γίνει άπό της έποχής του Μωσέ ό Έφιάλτης! Άφού αύτός ό Πολιτισμός καταδεικνύει, είς Θρησκείαν και Πνευματικήν Δημιουργίαν, την μικρότητά αύτών έναντι των Έλλήνων... Είναι προσέτι πρόβλημα μέγα και ή αίσχρά άνθελληνική διαγωγή έκείνων των «πολιτικών» «μας», οί όποίοι φθέγγονται έλληνιστί, άλλά δεν έχουν Έλληνικήν ψυχήν. Είναι ούτοι οί Νενέκοι της σήμερον, οί όποίοι, άνερμάτιστοι όλως, περί άλλα τυρβάζουν, ένώ διά το Έλληνικόν παρόν και μέλλον μας όδηγούν είς τά τυφλά, είς την άβυσσον.

Έν Θεσσαλονίκη τη 28η Ύπερβερεταίου 2010 μ.Ά.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

 Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό