Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Η ΟΡΚΟΔΟΣΊΑ ΤΏΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝΗ ΟΡΚΟΔΟΣΊΑ ΤΏΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝΕίναι άπαράδεκτον το φαινόμενον της όρκίσεως της έκάστοτε κυβερνήσεως, ή όποία άναδεικνύεται έκ του κομματικού σχηματισμού, ό όποίος έχεται της άρχής της δεδηλωμένης, ένώπιον σχήματος ρασοφόρων! Ένας έσμός, ό όποίος έδώ και χιλίους έξακοσίους χρόνους έχει έπιβάλλει είς τάς Έλληνικάς χώρας, με το φάσγανον των δεσποτοδυναστών (αύτοκρατόρων) και των σουλτάνων του Βυζαντίου, καθεστώς πνευματικής τυραννίας... Καθεστώς άναιρέσεως του ΄Ελληνικού Πολιτισμού... Και ένίοτε και γενοκτονίας είς βάρος του ΄Ελληνισμού...΄Ενας έσμός, ό όποίος παραμένει άμετανοήτως να πρεσβεύη πώς δεν είμεθα άπόγονοι του Προμηθέως, του Όρφέως και του Ήρακλέους, άλλά τών Άμπραχάμ, Γιτζάκ και Γιακούμπ! Οί όποίοι ήσαν έπήλύδες άλλοθεν είς Γήν Παλαιστινών...

Αύτός ό έσμός τών μελανηφόρων στερείται έκ προοιμίου οίασδήποτε, ήθικής πρωτίστως, προϋποθέσεως παραστάσεώς του έντός τού κοινοβουλίου μας... Τό όποίον συμβολίζει, έστω περιωρισμένως, τό Άρχαίον καί παναιώνιον Πνεύμα τής Δημοκρατικής μας Παραδόσεως... Ήρνείτο μάλιστα μέχρι πρό όλίγων έτών, τή προκλητική παρουσία άπελθόντος ήδη... προϊσταμένου του, είς συμμόρφωσίν του πρός τό πολίτευμα! Καί έψαλλεν... πολυχρόνια ύπέρ τών Γκλύξμπουργκ!... Ήρνείτο νά συμμορφωθή πρός τήν βασικήν δηλαδή δημοκρατικήν άρχήν!

Άλλοίμον, έάν άκόμη, μετά τόσους αίώνας μεσαιωνικής σκοτομαίνης, θα έπιτρέπομεν άκόμη είς αύτούς, οί όποίοι ήρνήθησαν τον ΄Ελληνισμόν και τά Πολιτιστικά, Πνευματικά, Κοινωνικά και Πολιτικά αύτού Καταπιστεύματα, να έλέγχουν, άμέσως ή έμμέσως, πέραν των άλλων, άκόμη την πολιτικήν ζωήν τού τόπου! Και ν΄ άπαιτείται ή...παρουσία καί...προσεπικύρωσις αύτών διά την... νομιμοποίησιν μιάς (έμμέσως) δημοκρατικώς άναδεικνυομένης κυβερνήσεως καί πρό αύτών όρκισις τών μελών της!!!

Αύτή ή άπαράδεκτος κατάστασις πρέπει ν΄ άρθή. Έφεξής ή έκάστοτε κυβέρνησις, σεβομένη τούλάχιστον την Δημοκρατικήν ΄Αρχήν, να καθιερωθή όπως όρκίζεται ή ένώπιον του Προέδρου της προηγουμένης Βουλής ή ένώπιον του Προέδρου του Συμβουλίου της ΄Επικρατείας... Τέρμα είς τάς συντηρήσεις μεσαιωνικών δεσποτισμών καί έχθρών τού Πολιτισμού μας...   

Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣComments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό