Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΤΟ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΝ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ ΚΡΑΤΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        22 Νοεμβρίου 2009 .Ά.Τ.

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΝ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ ΚΡΑΤΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ (ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ)

ΤΟ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΝ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ ΚΡΑΤΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ

Oί τέσσερις «Ίοί» της 'Έέυθεροτυπίας»  έπανήλθον και πάλιν την 22α μηνός Νοεμβρίου 2009, άνησυχούντες οί τλήμονες διά την αίφνιδία έπανεμφάνισι και πάλιν είς το προσκήνιον του ψευδομακεδονικού ζητήματος καί πάλιν των Βουλγάρων(ίδία γόνων έκβουλγαρισθέντων Θρακών-Σαρακατσάνων)... Οί όποίοι άνατρέπουν, δι΄ ίδίους λόγους, άλλά  και στρατηγικά των συμφέροντα, όλας τάς ψευδολογίας των μηχανευθέντων την...κατασκευήν ένός ψευδοέθνους, έκ των τη είδή και τη φωνή βουλγαριζόντων, πλήν όμως ένασμενιζομένων να καμώνωνται τους...άπογόνους των...΄Αργεαδών και του Μακεδνού!!! Το φυσσούν και δεν κρυώνει οί... «Ίοί» αύτής της παραδημοσιογραφικής γρίππης!... Διότι προέκυψεν αίφνίδιος συνήγορος των Έλληνικών θέσεων ό Ύπουργός Έπικρατείας της Βουλγαρίας  Βοζιντάρ Δημητρώφ... Ό όποίος κατήγγειλε την  έπιχείρησιν των ψευδομακεδόνων δικτατόρων του ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΥ και ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥ σκοπιανού κρατιδίου ...άποσβέσεως άπό την συνείδησιν και την μνήμην των σλαυοφώνων κατοίκων αύτού(περίπου 1.300.000) της βουλγαρικής των καταγωγής, ως γόνων (και μιγάδων-κρεολών)  δηλαδή των Ούννων ύπό τον Κρούμ και τον ΄Ασάν έπιδρομέων  είς την Έλληνικήν Γήν της Πελαγονίας και του σφαγιασμού μεγάλου μέρους των έκεί Έλλήνων!...

Όστις βούλεται πληροφορηθήναι περί της πραγματικής ίστορικής άληθείας του τοιούτου «Μακεδονικού», ή άπροσδόκητος, δι΄ αύτούς, τροπή του όποίου ένέβαλεν είς άνησυχίας του ως άνω «Ίούς», δεν έχει άλλο τι πράξαι ή την άνάγνωσιν του βιβλίου του ως άνω βουλγάρου κυβερνητικού παράγοντος, το όποίον έπιγράφεται «ΤΑ ΔΕΚΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΥ»(2006 μ.Ά.Τ.)... Και έάν του περισσεύουν χρήματα, άγοράσαιεν και έν άντίτυπον χάριν ένισχύσεως των άδυνατούντων να συμβιβασθούν προς την άλήθειαν των πραγμάτων και βελτιώσεως τής πληροφορήσεως των άνηκέστως προσβληθέντων άπό τον «Ίόν» του άνθελληνισμού άμιλλωμένων είς παραπληροφόρησιν...«Ίών» της «Έλευθεροτυπίας»... Δεν μας έφθανεν ό «Ίός» της... νέας γρίππης, πρέπει να μας άπασχολούν άκόμη οί άποστέργοντες να πραγματοποιήσουν το Έμβόλιον της  Ίστορικής Γνώσεως και ΄Επιγνώσεως ως άνω «Ίοί»...Οί όποίοι άποδεικνύονται καθ΄ έκάστην Ήλιοδίτην(Κυριακήν) πόσον ύπολείπονται είς εύρύτητα ίστορικής παιδείας και εύθυκρισίας, άλλά πλέονεκτούν είς προκλητικότητα και θρασσύτητα είς βάρος της ίστορικής άληθείας και καταφώρως βάλλουν έν παντί κατά των Δικαίων του Έλληνισμού.

Τά Σκόπια έκαλούντο και καλούνται ΒΑΡΔΑΡΙΑ...Όχι: «Πρώην Γιουγκοσλαυική... «Δημοκρατία»(!!!) της Μακεδονίας», ως συνεφώνησαν να καλούνται ταύτα και έν Έλλάδι ό γνωστός και έξαιρετέος Κ. Μητσοτάκις και ή ζερβοδεξιοί συνεταίροι του, προκαλούντες την νοημοσύνην των Έλλήνων... Είναι ό Κ. Μητσοτάκις ό όποίος  είπεν, με ίταμότητα, πώς θα καταπίωμεν οί όντως Μακεδόνες και αύτήν την πίκραν, ή όποία έντός...δεκαετίας θα μας "περάση" και θα την ξεχάσωμεν...Ούτε μας...έπέρασεν, ούτε το...έξεχάσαμεν το ως άνω «ζήτημα», κατασκεύασμα των Μισελλήνων, έν οίς ό άλήστου μνήμης Ίωσήφ Μπρός(ό ψευδο-Τ.Ι.Τ.Ο., τον όποίον ύπεδύθη είς κινηματογραφικήν ταινίαν ό Ρ. Μπάρτων, της όποίας δέ την μουσικήν έγραψεν γνωστός Έλλην «μουσικοσυνθέτης»), και των Άκατονομάστων της Ούασιγκτώνος...Διότι δεν έχάσαμεν την Έλληνικήν μας Συνείδησιν... Σκέτον το όνομα: ΒΑΡΔΑΡΙΑ...Και αύτό πολύ τους είναι τους άφισταμένους της πραγματικής βουλγαρικής των ταυτότητος, των της βουλγαρικής μειονότητος των Σκοπίων δικτατορίσκων και των χαχόλων των...Ή άλλως: «ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ»... Και ούδέν έτερον...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗComments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό