Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Τό Δ/Σ τού έν Θεσσαλονίκη έδρεύοντος ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" άπευθύνει τάς θερμάς αύτού εύχάς πρός τούς Έλληνας Όλυμπιστάς θρησκευτάς, τό μέν τούς φέροντας τά όνόματα ΗΡΑΚΛΗΣ καί ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ώς έορτάζοντας τήν όνομαστικήν αύτών έορτήν κατά τήν ήμέραν τής 25ης μηνός Διονυσίου (Δεκεμβρίου), ότε τελούμεν οί Έλληνόθρησκοι τά ΔΙΟΝΥΣΟΥΓΕΝΝΑ καί τά ΗΡΑΚΛΟΥΓΕΝΝΑ, τό δέ τούς φέροντας τό όνομα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ώς έορτάζοντας τήν 1ην μηνός Δαδιφορίου (Ίανουαρίου), ότε τελείται ή γενέθλιος ήμέρα τού Θεοχρήστου ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ, τού Ίατήρος Ψυχών καί Ήμιθέου, ίνα δυνηθούν νά έπιτελέσουν κατά τόν κάλλιον τρόπον τό κατ΄ αύτούς είς τόν Έθνικόν μας σκοπόν τής Έπανεθνικεύσεως τού Θρησκευτικού μας βίου καί σωτηρίας τής Πατρίδος άπό τούς έπαπειλούντας αύτήν έσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους.

Έρρωσθε καί εύδαιμονείτε! Οί Θεοί ήμών μεθ΄ ήμών.

Έν Θεσσαλονίκη τή 22.12.2009 μ.Ά.Τ.
Τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό