Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Η Διαθήκη του Μωάμεθ που αποκρύφτηκε από τους ΤούρκουςΚάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει

 • Ο άγνωστος Έλληνας ευεργέτης και σωτήρας του Μωάμεθ
 • Οι αυστηρότατες εντολές του Μωάμεθ για προστασία Ελλήνων και Χριστιανών ως το τέλος του κόσμου!
Η Διαθήκη του Μωάμεθ που αποκρύφτηκε από τους ΤούρκουςΠόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης - διαταγής του Μωάμεθ προς όλο το γένος του; Προφανώς ελάχιστοι, πράγμα λογικό αφού γενικώς τις λεπτομέρειες άλλων δογμάτων τις γνωρίζουν μόνο οι ενδελεχείς μελετητές θρησκειών.

Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της διαστρέβλωσης των θρησκειών από μισανθρώπους ώστε αυτές να συνηγορούν στις εγκληματικές τους επιδιώξεις αντί να χαλιναγωγούν τα μισαλλόδοξα τους ένστικτα. Μιλάμε για την ηθελημένη απόκρυψη ενός μοναδικού χειρογράφου του Μωάμεθ το οποίο βεβαίως παραδόθηκε στα χέρια ενός Τούρκου ...ευσεβούς το 1517. Διαβάστε τα μοναδικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπως αυτές ήρθαν πρώτη φορά στην επιφάνεια από την εκπληκτική έρευνα του Β. Μισύρη στο περιοδικό ΙΧΩΡ (τ. 45, Μάιος 2004). Αξίζει όμως πριν από όλα να διαβάσουμε το περιεχόμενο της διαθήκης σε μετάφραση του πατριάρχου Ιεροσολύμων Νεκταρίου.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν και στο πανεπιστήμιο Κρήτης για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει με το πρόγραμμα "Ανέμη", την ψηφιακή βιβλιοθήκη δηλαδή που κάνει διαθέσιμα τέτοια έργα όπως αυτό του Νεκταρίου ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ερευνητή.

Πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ό πατριάρχης άπό υπερβολική θρησκολη­ψία αρνείται νά άποδώση τήν έννοια τής λέ­ξης Έλλην στην αντίστοιχη Αραβική (Γιουνάν) και τήν μεταφράζει χριστιανός. Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει μέ σαφήνεια τις δυο έννοιες. Τούς "Ελληνες τούς ονομάζει φυλή τών Γιουνάν και τούς χριστιανούς γενεά τών Ναζωραίων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφοϋ ήλθον πά­ντες ο'ι προφήται, δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τοϋ Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεοϋ, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενεΐς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

»Α') "Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παροϋσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι ε'ίτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ  αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.

»Β') Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτή-ριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατϊ αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

»Γ) "Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνη-δες νά μή γυρεύουσιν όπ'αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.

»Δ') Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.

»Ε') Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμπο-δίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.

»ΣΤ') Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.

»Ζ') "Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

»Η') "Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο'ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις "Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

»Θ') Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκη-τεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ'αύτούς, επειδή και αύτο'ι άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.

»Ι΄) "Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.

»ΙΑ') Ούτε εις τον καιρόν τοϋ πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ε/ς τον πόλε-μον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.

»ΙΒ') "Ετι άπό τους χριστιανούς ο'ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνου-σι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

»ΙΓ) "Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητοϋσι, κατά τό πρόσταγμα τοϋ Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε' και εκείνους όπού τούς πει-ράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδί-ζητε.

»ΙΔ') Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπαν-δρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμπο-δίζη άπό τήν έκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

»ΙΕ') Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

»ΙΣΤ') Όστις θέλει κόμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

»ΙΖ') Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα ο'ι μουσουλμάνοι δι' αυτούς νά πολεμούσι.

»ΙΗ') Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.

Μάρτυρες

Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ' Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ' Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς' Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ' Μοκα-δέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ 'Αμπι κααφί' 'Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς' Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ 'Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ 'ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ'ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ' Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.

Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τφ δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».

Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης - διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:

Α') Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον "Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. ("ΙΧΩΡ" No 16, σελ. 66).

Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.

Β') Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς "Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι' αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα'ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου "Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν "Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει "Πρώτο καρπό τής Ελλάδος". Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. ("ΙΧΩΡ" Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής 'Εγείρας ό Σινάί'της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα'ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα'ι ή αξιό­λογη "Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα'ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής "Ελληνικής κοινότητας κα'ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα'ι κολα­κευμένος άπό τήν "Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης "Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών'Ελλήνων (Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, και πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα'ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όπου έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών "Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα'ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αποκάλυψη θα ήταν η καλύτερη απάντηση στους Σουνίτες που γίνονται πειθήνια όργανα των βάρβαρων επιδιώξεων της Δύσης. Για τους Τούρκους, ας μην το συζητάμε. Εκεί η θρησκεία είναι αλα κάρτ και όταν γίνεται "ενοχλητική", επιστρατεύεται είτε ο Κεμάλ ή το "συνταγματικό δικαστήριο".

Ίσως λοιπόν κύριε Ραγκούση να έπρεπε οι μουσουλμάνοι που συρρέουν στη χώρα να διδάσκονται πρώτα αυτό το ιστορικό στοιχείο. Αλλά είπαμε, πρέπει να είναι άβουλοι και εχθρικοί για να υπηρετούν χωρίς ερωτήσεις τα κελεύσματα των βαρώνων - κατασκευαστών αλλά και του real estate της "αριστεράς" ρίχνοντας κατά το δοκούν τιμές περιοχών - φιλέτων που έπειτα άξαφνα γίνονται mall και lofts.

Αναζητήστε οπωσδήποτε το ΙΧΩΡ, τεύχος 45 (Μάιος 2004) για να δείτε τα συνταρακτικά ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Βασίλης Μισύρης σχετικά με τη διαθήκη, καθώς και άγνωστε πτυχές της συνεργασίας Ελλήνων - Μουσουλμάνων σε κοινούς πολέμους.


Comments (5)
 • Ελένη
  Ε! δεν μπορώ θα το πω! Πώς το έλεγε εκείνο το αντιρατσιστικό -προοδευτικό η Δραγώνα;; "Αποσιώπηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το μεγαλείο της οθωμανικής αυτοκρατορίας"; ας προσθέσει και σχετικά με την θρησκευτική ευσέβεια και την ιστορική αλήθεια.
  Εκτός κι αν... κι ο Μωάμεθ ήταν ένας ρατσιστής, αφού μας αποκαλούσε Έλληνες, και ας μην το ήξερε...
 • Δημήτριος Μπίστης  - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  Παρακαλώ να με προμηθεύσετε με τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης.
  Ευχαριστώ
 • Theodore Efstathiou  - ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ: Έλληνες ρατσιστές...
  Δεν ειναι μόνο οι "μπαχαλάκηδες που είναι ανθέλληνες, αρκετές
  Αρχαιοφιλικές Ομάδες έχουν συνταχθεί με την Νέα Τάξη Πραγμάτων γιατί δεν μπορούν διερευνήσουν ένα θέμα σωστά.
  Παραδείγνατοπς χάριν: Τις τελευτασίες ημέρες κυκλοφορεί μετ' επιτάσεως ένα e-mail που μιλά για την διαθήκη του Μωάμεθ. Κατα το ελάχιστο αν διαβάσεις το Κοράνι και καταλάβερις τι λέει, το πρώτο πράγμα που κάνει επεξηγεί την παρθενογέννηση της Παναγίας, λέει ότι η Παναγία είναι ενσάρκωση του Θείου και εαν καταφέρεις να σπάσεις τις Αλληγορίες, λέει ότι η Παναγία είναι έκφανσης της Θεάς Αθηνάς. Μετά λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Δαυιδικής καταγωγής και καταξευτιλίζει της Αρχαιοφιλικές Ομάδες που λένε ότι ο Χριστός δεν υπήρξε, ή ότι ειναι Δαυιδικής καταγωγης. Συμφωνεί δε το Κοράνι με τον Πλούταρχο επι αυτών των θεμάτων. Το Κοράνι λέει επίσης ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είνα Προφήτης, επομένως δεν μπορεί να είναι ομοφυλλόφιλος.
  Το Κοράνι λέει ότι ο Θεός θα βοηθήσει του Έλληνες.
  Ο Εβραίος Φίλων Αλξάνδρειας λέει ότι η τιμωρία για την προσβολή του θείου ειναι τετρακόσια χρόνια τιμωρίας. Φαίνεται ότι αυτή η τιμωρία με τετρακόσια χρόνια τουρκοπκρατίας δεν μας δίδαξε τίποτα, αλλά τώρα η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να ξανατουρκέψουμε. Αν αφίσουμε αυτό να γίνει δεν θα είναι για τετρακόσια χρόνια μόνο, αλλά για πάντα.
  Το Ιερό Κοράνι είναι γνήσιο ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ.
  Αυτά για τώρα.
  Σας Ευχαριστώ
  Θεόδωρος Ευσταθίου
 • Ιάσων Γιάννης Σχίζας  - Facebook Σχόλια
  Olga Vafeidou
  Κάπου έχω κρατημένο το συγκεκριμένο τεύχος. Ας το διαδίδουμε εμείς που το γνωρίζουμε γιατί ο κόμπος έχει φτάσει πλέον στο χτένι. Ας αποτελέσει η δική μας ενημέρωση, εφαλτήριο αφύπνισης όσων αναζητούν την αλήθεια. Για τους άλλους που δεν θέλουν να ακούσουν μας είναι αδιάφορο. Όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους.
  27 December 2009 at 22:22

  Vagelis Melissourgakis
  προσπαθεια απο ολους μας, ωστε ολος ο κοσμος να καταλαβει οτι ειμαστε ΙΕΡΟ ΕΘΝΟΣ, να μας στηριξει και να μας προστατεψει!
  27 December 2009 at 22:39

  Olga Vafeidou
  Ένα έθνος είναι ιερό όταν το γνωρίζει πολύ καλά αλλά δεν χρησιμοποιεί τη δύναμή του εναντίων των υπολοίπων. Δυστυχώς, ακόμη δε γνωρίζουν πολλοί την ιερότητα αυτή που έχει να κάνει με τη γνώση. Οπότε απλώς για ακόμη λίγο θα ανεχόμαστε τα όσα συμβαίνουν. Εγώ προτιμώ να θεωρώ τους Έλληνες Συμπαντική Ιδέα και όχι Ιερούς. Νομίζω πως το πρώτο είναι ακόμη καλύτερο και εκφράζει την πραγματικότητα.
  Στόχος του Έλληνα ανά τις χιλιετίες ήταν, είναι και θα είναι η προστασία του σύμπαντος και η προστασία και ο εκπολιτισμός του ανθρώπου στη γη. Χάσαμε για λίγο χρονικό διάστημα το στόχο αλλά σύντομα θα τον ξαναβρούμε. Εάν σκεφτεί κανείς πως για εκατοντάδες χρόνια κυριαρχούσαμε, τί είναι τα 2000 χρόνια. Το πάθημα που γίνεται μάθημα!!!
  27 December 2009 at 23:24

  Andonis Katanos
  Ποιός έχει το πρωτότυπο στα τουρκικά ή αραβικά θέλω να το προωθήσω στον ισλαμικό κόσμο.Πρέπει να μάθουν οι άραβες αυτά διότι μπαίνουν στην τουρκική σφαίρα επιρροής
  28 December 2009 at 17:05

  Olga Vafeidou
  Εάν έχεις φίλο σου στο facebook τον Μπέξη, εκδότη του ΙΧΩΡ, ζήτησε του επιπλέον στοιχεία. Θα σου τα παράσχει.
  28 December 2009 at 18:28

  Andonis Katanos
  Καλά λες Όλγα,τον γνωρίζω,σ'ευχαριστώ
  28 December 2009 at 18:34

  Anna Tsaroucha
  Astaghfirullah!!! This is a total fabrication. Who can bring all this rubbish as if it were the words of Muhammad (saw). The total content goes against the Islamic ethos, is full of shirk! Which sincere Muslim, Greek or non Greek would believe these lies? Fear Allah!
  28 December 2009 at 21:00

  Olga Vafeidou
  Άννα καλησπέρα. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε διαθήκη. Υπογράφει το έγγραφο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του αραβικού κόσμου. Λυπάμαι που δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα του. Υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία. Δεν είναι αποκύημα της φαντασίας των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι Άραβες αγαπούν τους Έλληνες και τους σέβονται. Υπάρχει φιλία χιλιάδων ετών. Οι Τούρκοι δεν είναι Άραβες. Αντίθετα μάλιστα, ενώ ως μουσουλμάνοι θα έπρεπε να τους υποστηρίζουν, αποτελούν το Δούρειο Ίππο των Αμερικανών στο Ισλάμ. Και μη νομίζεις πως δεν έχει γίνει αντιληπτό.
  Από τα λεγόμενα σου όμως ένα με θλίβει περισσότερο από όλα. Ενώ είσαι Ελληνίδα, γράφεις στα αγγλικά. Γιατί; Ντρέπεσαι για την τιμημένη σου καταγωγή;
  28 December 2009 at 22:09

  Anna Tsaroucha
  Kali mou Olga, min prospatheis na mou kaneis ypotheseis yiati grafw sta agglika kai oxi sta ellinika, etsi mou irthe, etsi egrapsa, oxi yia kapoio logo. En pasei periptwsei. Otan the exw perissotera stoiheia yia tin mh engiri fisi tis 'diathikis' tha sou ta parousiasw. Pros to paron, apopse, ita i prwti fora pou tin eida sto arthro auto. Kai apla prospathw na sou eksigisw, pos eine akiri, oxi yiati grafei yia tous ellines, ma yiati otropos grafis ehei stiheia entelws ksena pros to Islam, oxi apla ksena, alla antitheta! Pote o Profitis mas then tha elege, 'eime o Prostatis'...klp klp. Mono o Allah einai o prostatis. O profitis mas, eirini mazi tou, den xreiazotan na kanei kapoia ksexwristi diathiki yia tous Ellines i tous xristianous. Einai arketo ston kathe anthrwpo na diavasei to Iero Koranio ksi ti Sunnah tou Profiti, yia na katalavei. T Islam milaei outws i allws yia ta antrwpina dikaiwmata, simperilambanwmenwn twn xristianwn, etc. Elpizw na katalavaineis. Koitakse giro sou posoi Ellines exoume aspastei to Islam xwris na perimenoume kapoia ksexwristi diathiki. Olga mou, ean eisoun mousoulmana, kai diavazes ti dithen diathiki, tha katalavenes ti ennow. Filika, Anna
  29 December 2009 at 02:02

  Andonis Katanos
  Madam Tsaroucha.Elhamdulilah rabial alamin ar-rahmani rahim.I know Islam and Arabic and turkish language better than anythe so called imam.All of you are accept islam without knowing anything.If you read the Surat Ar-Rum 30:4 Tasfir al Jalalayn (Rum is greeks or byzantines)says:the Persian victory at first and the Byzantine victory later were {the result of}God's command,in other words His Will,and on that day,the day the Byzantines will be victorious,the believers shall rejoice.Also read Surat Kahaf regarding the virtues of Zul-Karnain (Iskandar-Alexander the Great).And be carefull don't beleive the wahabi nationalistic propaganda that the saudis want to impose to the world
  29 December 2009 at 19:20

  Anna Tsaroucha
  Kirie Antoni....kanena sxolio...Apla pws ehete pliri agnoia kai pernete edafia apo to Iero Koranio out of context. O Allah eine ekeinos pou odigei kai kanenas allos. Oso yia ekeinoun pou pistevoun stin dithen (asteio!) diathiki tou Profiti mas, exoun diavasei apli istoria? O profitis mas den mporouse na diavasei oute na grapsei, auto apodikniei kai to thauma tis apokalipsis tou Ierou Koraniou, opou den tha mporouse na to eixe grapsei o idios, alla itan o logos tou Theou, Allah, autoleksei mesw tou arhagellou Gavriel. Pws tha mporouse loipon na grapsei mia diathiki yia tous 'Ellines' special hey????? Signomi, alla ksipniste ligo.
  30 December 2009 at 01:06

  Andonis Katanos
  Εσύ ξύπνα που έχεις τυφλωθεί από τον σκοταδισμό του ισλαμ.Πως μπορώ να πιστέψω σε μια μεσαιωνική θρησκεία της ερήμου που εξαπλώθηκε και εξαπλώνεται με το ξίφος .Κανείς δεν μπορεί να αποδείξη την ύπαρξη του θεού και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι θεός.Ειναι ιουδαιογενής η θρησκεία.Μια από της γυναίκες του ήταν εβραία και είχε σκοπό να διακόψη την εξάπλωση του ισλαμ.
  30 December 2009 at 04:08

  Andonis Katanos
  http://missioneuropakmartell.wordpress.com/2009/08/10/islamic-terrorism-is-the-fruit-of-islam-ali-si na/ Εδώ κάνε διάλογο με αυτόν και αν αποδείξεις ότι έχει άδικο θα σβήση την ιστοσελίδα του.Εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με μεσαιωνικές αντιλήψεις και σκοταδισμούς
  30 December 2009 at 04:14

  Andonis Katanos
  Εδώ είναι μια πολύ σημαντική ομιλία για τα κοροίδα και τους δογματικούς που έκανε ο Μωρίς Μπέργζον Πρόεδρος των εβραίων Γαλίας και Αλγερίας στο Ισραήλ (εφημ.Le Monde,Μάιος 1970) «Ο ιουδαϊσμός είναι μια κοινότης με πεπρομένα,που χάρις στη θρησκευτική της παράδοση ,την οικογενειακή συνοχή και τη αλληλοβοήθεια, διαιωνίσθηκε παρά τους διωγμούς επί 4.000 χρόνια,αμόλυντη, γιατί θεωρεί τον εαυτό της φορέα μιας αποστολής.Είναι αυτή που του επέτρεψε να δημιουργήσει και να εξαπλώσει κατά σειράν τον χριστιανισμό, τον μωαμεθανισμό ,τον σοσιαλισμό,τον κομμουνισμό και τη νέα αριστερά.Εάν μια απ’άυτές τις καταβολάδες του είχε επιτύχει την πλήρη επικράτησή της στην Ανθρωπότητα ο ιουδαϊσμός θα μπορούσε να εξαφανισθεί. Είναι αυτό που ονομάζουμε ερχομό του Νέου Μεσσία,οπότε όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ένας. Αλλά φαίνεται ότι η μήτρα θα βγάλει ακόμα κι άλλα. Γι’αυτό τον λόγο, για την προφύλαξή της από τους ιερόσυλους δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, που είναι και πρέπει να είναι διαφορετικό από τα άλλα,όσο κι αν αυτό στοιχίσει στους Λαούς !!!
  30 December 2009 at 04:19

  Olga Vafeidou
  Αγαπητή μου Άννα, καλησπέρα. Διάβασα μόνο το πρώτο σχόλιο που έχεις κάνει και αφορά εμένα, ελλείψη χρόνου. Θα σου απαντήσω λοιπόν, πως επειδή είχα διαβάσει το άρθρο αυτό πριν από 5 χρόνια που δημοσιεύθηκε και έχω να σχολιάσω τα εξής:
  1. σέβομαι όποια θρησκεία και πιστεύει κάποιος. Δεν μάχομαι για τους χριστιανούς γιατί απλώς πιστεύω στη γνώση και την ελληνική φιλοσοφία. Εάν κάποιος όμως αισθάνεται πλήρης με τη θρησκεία του είναι απόλυτα αποδεκτό από εμένα.
  2. Επειδή το άρθρο στο blog είναι πολύ μικρό σε σχέση με το του ΙΧΩΡ που ήταν πολλές σελίδες είναι λογικό κάποιος να βρίσκει κενά.
  3. Από ότι θυμάμαι και πάλι, το άρθρο μιλούσε για τον σεβασμό με τον οποίο ο Μωάμεθ μιλούσε ειδικά για τους Έλληνες. Αυτός που υπέγραψε αυτήν ας την πούμε "διαθήκη" ήταν ο Βαγιαζήτ ο Β. Μόλις τώρα το θυμήθηκα. Εάν το διάβαζες θα καταλάβαινες. Να επισημάνω πως για ότι γράφεται στα άρθρα του εν λόγω περιοδικού, υπάρχει και αντίστοιχη βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό, εγώ προσωπικά δεν το αμφισβητώ. Εάν το βρεις και το διαβάσεις και εξακολουθείς να έχεις τις ενστάσεις σου οι οποίες όμως θα είναι βάσιμες, θα ήθελα να επανέλθεις στη συζήτηση και να επισημάνεις τα σημεία που διαφωνείς με τεκμηριωμένα επιχειρήματα.
  4. Έχω γνωρίσει μουσουλμάνους και έχω διαβάσει πολλά. Είχα κάνει και εργασία στο σχολείο. Οι άνθρωποι είναι καλοί, φιλόξενοι και δε διαφέρουν σε τίποτε. Απλά θεωρώ πως είναι πολύ μακριά από τη δική μου φιλοσοφία. Το ίδιο και ο χριστιανισμός.
  5. Εγώ δεν κρίνω τους ανθρώπους από το θρήσκευμα
  Φιλιά πολλά.
  30 December 2009 at 17:34
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΔΟΤΩΝ (DATA)
  1ον. Η μέχρι τώρα εμπειρία, βιβλιογραφία, αρχαιολογική έρευνα, και άπασες οι επιστήμες (πλην της θεολογίας που δεν δικαιούται τον τίτλο της επιστήμης διότι δεν μπορεί να έχει ΛΟΓΟ για κάτι το οποίον αγνοεί παντελώς) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ότι οποιοσδήποτε θεός ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ στα μέτρα του εκάστοτε εξουσιαστή ή λαού στον οποίον απευθύνεται και επιθυμεί να υποτάξει ή καθοδηγήσει. Παρ' όλα ταύτα ο καθένας είναι και πρέπει να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ να πιστεύει ό,τι θέλει ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟΝ να μην περιορίζει την ελευθερία του οποιουδήποτε άλλου. Ως εκ τούτου εάν εγώ επιθυμώ να θέσω στο ΥΠΕΡΤΑΤΟ σημείο εκθεώσεως την λεκάνη της τουαλέττας μου έχω όλο το δικαίωμα να το πράξω εκ του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ εμένα. Κάποιος άλλος θέτει στο αυτό σημείο τον Χριστό, τον Βούδα, τον Μίθρα, τον Ρα, τον Αλλάχ κ.ο.κ. Αλλος προτιμά τον Ολυμπιακό, την Γιουβέντους, το ΠΑΣΟΚ, το χρηματιστήριο, το ψάρεμα, την γκόμενά του κ.ο.κ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Όταν όμως αυτός ο κάποιος χρησιμοποιεί τον θεό που ας υποθέσουμε είναι το χρηματιστήριο, για να κλέψει όλους τους άλλους, τότε υπάρχει πρόβλημα, Κατ΄ αντιστοιχίαν όταν κάποιος θεός λέει ότι θα εκτελέσει όλους όσους δεν τον πιστεύουν τότε υπάρχει ΑΚΟΜΗ μεγαλύτερο πρόβλημα.
  2ον. Με τα λόγια της βίβλου έχουν μιλήσει πολλοί. Ας μιλήσουμε με τα λόγια του κορανίου.
  ΣΚΟΤΩΣΤΕ όσους δεν πιστεύουν στον Αλλάχ, ΣΚΟΤΩΣΤΕ και εκείνους που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες και σας εχθρεύονται ... και κατασχέστε τις περιουσίες τους. Κοράνιο, εδάφ. Al-Boghrah, παραγ. 186-187.
  ... και ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ τον Αλλάχ και να γνωρίζετε ότι τιμωρεί σκληρά. Κοράνιο, εδάφ. Al-Boghrah, παραγ. 192.
  Πράγματι η τιμωρία όσων μάχονται τον Προφήτη και τον Αλλάχ, και διαδίδουν την διαφθορά πάνω στην γη, είναι να ΣΚΟΤΩΘΟΥΝ, ή να ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΤΟΥΝ, ή να ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΘΟΥΝ σταυρωτά (αριστερό πόδι-δεξί χέρι, ή δεξί πόδι-αριστερό χέρι). Κοράνιο, εδάφ. Al-Ma'edah, παραγ. 192.
  Αυτά και άλλα χειρότερα θεάρεστα επέβαλλε ο Μωάμεθ και οι συνεχιστές του. Αυτό όμως που προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι η ικανότητα των πιστών ως και των θεολογούντων να ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ό,τι δεν τους συμφέρει.
  3ον. Γνήσια ή πλαστή η διαθήκη του Μωάμεθ ΑΔΙΑΦΟΡΟΝ διότι ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΑ ΑΣΗΜΑΖΕΥΤΑ.
  Είθε στο όνομα της ΛΟΓΙΚΗΣ οι λαοί να απαγκιστρωθούν από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό των θρησκειών και των κατασκευαστών τους μήπως και ανασάνει ο πλανήτης πριν είναι πολύ αργά!!!
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Πολιτισμοί

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό