Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ"Ορθοδοξία" (Χαριστική ... Βολή) η αλλιώς Σοφοδοξία ή Δοκησισοφία
(Αυστηρώς Ακατάλληλο για χριστιανούς. Εάν είστε χριστιανός μην διαβάσετε τα παρακάτω.)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

Λέξις ανύπαρκτη εις το Αρχαίο Ελληνικό Λεξιλόγιο. Πράγματι το πλέον ενημερωμένο Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής του ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ θεωρεί ανύπαρκτη την λέξι "Ορθοδοξία", και από την λέξη "ορθοδίκης" περνά αμέσως στην λέξι "ορθοδρομέω", διότι η λέξις "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" είναι ανύπαρκτη στα κείμενα των Αρχαίων Πατέρων ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ. Υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό.
Πράγματι στην δεύτερη μεταφορική της έννοια η λέξις "ορθός" σημαίνει "σωστός, αληθής, ακριβής" με εφαρμογές αρχαίων ιδιωματισμών: το "ορθ' ακούω" ήτοι "ορθώς αποκαλούμαι", το "οθρώ λόγω" ήτοι "κατ' αλήθειαν" ή "κατά ακριβολογίαν", και το "ορθώς λέγω" ήτοι ομιλώ εν πάσει αποδεδειγμένη αληθεια.

Το δεύτερο συνθετικό της λέξεως ήτοι το "δοξία" ή "δόξα" είναι το ουσιαστικό του ρήματος "δοκέω" ή "δοξάζω" με πρώτη κυριολεκτική ερμηνεία τα:
"σκέπτομαι, υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι".
Με την ανωτέρω ανάλυση ετυμολογίας η λέξις "ορθοδοξία" αντιστοιχεί ακριβώς στις συνώνυμες λέξεις-συνθετικά "ορθοσκέψις", "ορθοϋπόθεσις", "ορθονομιζόμενον", και "ορθοφαντασία", ήτοι αντιστοιχεί σε "σχήματα οξύμωρα" κατ' αρχαία γλώσσα ή σε "σχήματα μωρίας οξείας μορφής" κατά μετάφρασι.

Διότι η "προσωπική σκέψις" του καθενός η διαφέρουσα κατά κανόνα από την προσωπική σκέψι των άλλων, δεν είναι κατ' ανάγκη η ορθή.

ότι το "προσωπικό υποθέτειν" του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό υποθέτειν των άλλων, δεν αντιστοιχεί κατ΄ ανάγκην με το ορθόν.

Διότι το "προσωπικό νομιζόμενον" του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό νομιζόμενο των άλλων, δεν είναι κατ΄ ανάγκην η αλήθεια.

Διότι η "προσωπική φαντασία του καθενός" η διαφέρουσα ΠΑΝΤΟΤΕ από την προσωπική φαντασία των άλλων, δεν είναι ΠΟΤΕ ακριβώς η αλήθεια.

Διότι αν ισχύσουν αυτά τα οξύμωρα σχήματα τότε οι Αρχαίοι Πατέρες τοποθετούν την λέξι που συνέθεσαν για να αρμόζει στην περίπτωση, δηλαδή "δοκησίσοφος" που σημαίνει ακριβώς "ο θεωρών την δόκησιν-δόκημα-δοκήν-δοκούν ως σοφίαν",  ήτοι "ο θεωρών την προσωπική του φαντασία ως σοφία δηλαδή ως αποδεδειγμένη γνώση".

Άρα με τους ανωτέρω ετυμολογικούς αναλυτικούς ορισμούς η Ορθοδοξία είναι δοκησίσοφος ή δοκησίορθος ή ορθοδόκησις ... ορθοδοκούσα, απαξιούσα ορθολογικές αποδείξεις προς υποστήριξη των Δογμάτων της.

Πολύ φυσικά, ... εφ"όσον και η λέξις Δόγμα σημαίνει κατ"αρχαίοις "το δοκούν", "το φανταζόμενον", "το νομιζόμενον", "το υποτιθέμενον" κλπ.

Ώστε, θα απορήσει έντρομος ο πιστός χριστιανός ορθόδοξος, "ώστε η θρησκεία που πιστεύω είναι άθροισμα νομιζομένων - υποτιθεμένων - φαντασιών ήτοι πραγμάτων "δοξίας" και "δοκήσεως", συνιστόν "άθροισμα δοκησισοφίας";

Ναι αναγνώστη διότι μη τολμούσα η θρησκεία σου να δεχθεί λογικό έλεγχο των υποθέσεων της και των φαντασιών της, αυτο-προσδιορίσθηκε με την ονομασία "ορθοδοξία" ήτοι "ορθοφαντασία" ήτοι "ορθοδοκούσα" ήτοι "σοφοδοκούσα" ήτοι "δοκησίσοφος".

Ναί αναγνώστη διότι έπρεπε δια της "δοκήσεως" να πεθάνει ο "Ορθός Λόγος" των Αρχαίων Πατέρων σου, Γιγάντων του Πνεύματος, οι οποίοι κατά την Ορθοδοξίαν ... "οι σοφοί των Αθηνών εμωράνθησαν".

Πως "εμωράνθησαν" εφ"όσον εκ ταυτότητος η Ορθοδοξία αποφεύγει την διαλεκτική αναμέτρηση με τον Ορθό Λόγο ή Ορθολογισμό;

Πως "εμωράνθησαν" από ισχυρισμούς φαντασίας και "δοξίας" της Ορθοδοξίας ανίκανους να αντιπαλέψουν την Αποδεικτική Λογική του Ορθολογισμού των Αρχαίων Ελλήνων;

Πως η "δοξία" εμώρανε τον Ορθό Λόγο, εφ"όσον είναι εκ ταυτότητος και κατ"ορισμόν "δοκησίσοφος";

Από ποιούς "εμωράνθησαν οι σοφοί των Αθηνών", από δοκησίσοφους της "δοξίας"; Ποιος θα επισημάνει ότι "ελληνοχριστιανικόν" πνεύμα σημαίνει την οξυμωρία: "πνεύμα αποτελούμενον από σοφία και δοκησισοφία;"

Ποιος θα καθαρίσει την δοκησισοφία του χριστιανισμού από την Σοφία των Αρχαίων Πατέρων, ήτοι την κόπρο από τον χρυσό;

Δεν θα το κάνουν αυτό οπωσδήποτε οι αποτελούντες την "Ένωση Χριστιανών Ελλήνων Επιστημόνων" οι εκ προοιμίου δεχθέντες ότι η Αποδεδειγμένη Επιστήμη μέσω Πειραμάτων, μπορεί να συμβιβασθεί με την Αναπόδεικτη "Δοξία" και τα αυθαίρετα Δόγματα-Δοκήματα-Φαντασιώσεις του Χριστιανισμού.
Διότι αν Επιστήμων σημαίνει ο Επιστάμενος - Επιστάμενος Αποδειγμένης Σοφίας μέσω Ορθού Λόγου-, και αν Χριστιανός Οθρόδοξος σημαίνει ο Υποθέτων Δοκησισοφίας και Φαντασίας, τότε η ανωτέρω "ένωση" αυτοχαρτηρίστηκε με το οξύμωρο σχήμα "Ένωση Δοκησισόφων Ελλήνων Σοφών"...

Δεν θα το κάνουν αυτό οι "Χριστιανοί Πολυτελείας" Τέκτονες, οι Τυφλώς και Αναποδείκτως πιστεύοντες εις τον Εξωκοσμικόν Λόγον του "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος" ή του "Πολιτικού Μηχανικού του Σύμπαντος" ή του "Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου του Σύμπαντος"...

Δεν θα το κάνουν οι Δοκησίσοφοι της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2009, οι ουδέποτε καταστάντες ικανοί να λύσουν τα υποδήματα των Μαθητών της Ακαδημίας του Πλάτωνος, των οποίων οι Καθηγητές εσφάγισαν από τους πνευματικούς προγόνους Δοκησισόφους εκείνων των Δοκησισόφων που διόρισαν και εξέλεξαν τους "ακαδημαϊκούς" του 2009...

Δεν θα το κάνει η αυτοαποκαλούμενη "πνευματική ηγεσία της χώρας" η αποτελούμενη από εγκάθετους ορκισμένους σε Κυβερνήσεις Πολιτικής Δοκησισοφίας, ορκιζόμενες με την σειρά τους ενώπιον Δοκησισόφων Τράγων Αρχιεπισκόπων της Ορθοδοξίας.

Διότι όλοι οι ανωτέρω Σύγχρονοι Δοκησίσοφοι ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ και ΕΤΥΦΛΩΘΗΣΑΝ από το πνεύμα το .. άγιον της Τυφλής Αποδοχής Θρησκευτικών-Πολιτικών και Οικονομικών Δοκησισοφιών εβραιοτουρανικής προελεύσεως.

Είναι ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ το Έλκος και το Καρκίνωμα της "Δοξίας" και της "Δοκησισοφίας". Αν το αφήσει κανείς να καταλάβει τα Θρησκευτικά Ζητήματα, αυτό επεκτείνεται και στα Πολιτικά και στα Οικονομικά Ζητήματα.

Με τον τρόπο αυτό διαφθείρεται Ένα Ολόκληρο Έθνος δεχόμενο κατ' ΕΠΕΚΤΑΣΙ, λόγω κεκτημένης ταχύτητος φθοράς του Λογικού, την Πολιτική "Δοξία" ανεφάρμοστων Πολιτικών Θεωριών Πολιτικής Φαντασίας, και την Οικονομική "Δοξία" ανεφάρμοστων Οικονομικών θεωριών της Οικονομικής Φαντασίας.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω τρεις "Δοξίες" Θρησκεία - Πολιτικής - Οικονομίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η αφελής φαντασίωση κάποιου "τρελλού επιστήμονα", ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ "Δοξίες" δηλαδή Ψευδοδοξίες και στην πραγματικότητα Απάτες προς εξαπάτησι αφελών οπαδών. Διότι μόνον με προκαθορισμένη χειραγώγιση είναι δυνατόν να συμπέσουν ακριβώς οι "Δοξίες" και τα Φανταζόμενα πολλών Φαντασμένων "ηγετών" ταυτοχρόνως.

Στο σημείο αυτό, η Ορθοδοξία εδηλητηρίασε τον Ελληνισμό με το Πνεύμα της Ολοκληρωτικής Ψευδοδοξίας Θρησκείας - Πολιτικής - Οικονομίας, διότι επιβάλοντας τον μόνον στον Τομέα των Ύψίστων Ζητημάτων της Θρησκείας, επροκάλεσε την εύκολη επέκταση του δηλητηρίου στα Κατώτερα Ζητήματα Πολιτικής και Οικονομίας, προκαλώντας την γένεση των Τεράτων της Πολιτικής θρησκείας και της Οικονομικής Θρησκείας.

Θρησκευτική Δοκησισοφία, Πολιτική Δοκησισοφία και Οικονομική Δοκησισοφία, αυτά είναι τα Εκτρώματα τα χαρακτηρίζοντα τον "σύγχρονο" "ελληνοχριστιανικό πολιτισμό"... Δια να δύνανται σήμερα οι ανοητώτεροι των ανοήτων "συμβιβαστές διανοούμενοι" να διατείνωνται ότι ο Ελληνισμός υπήρξε Υποφήτης - Πρόδρομος που προετοίμαστε την οδό στον Χριστιανισμό της "Δοξίας".

Στην έσχατη έντρομη προσπάθεια χαλιναγωγήσεως του Γίγαντα Ελληνισμού, θέλουν δηλαδή να τον πείσουν ότι ο Ενδοκοσμικός Λόγος που επρέσβευε προετοίμασε το δρόμο του ανύπαρκτου Εξωκοσμικού Λόγου της "Ορθοδοξίας"...

Θέλουν αν τον πείσουν ότι ο Ορθολογισμός που επρέσβευε προετοίμασε τον δρόμο στην Δοκησισοφία της "Ορθοδοξίας".

Υπάρχουν όμως οι Ελεξίνοες που δεν πείθονται και απαντούν στο άνομο αισχρό αυτό πάντρεμα Ελληνισμού και Χριστιανισμού:
ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ ΑΧΡΕΙΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΛΕΠΡΟΥΣ ΝΑΝΟΥΣ !!!

Πηγή...Comments (12)
 • Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ  - Αλήθεια έναντι "ορθοδοξίας".
  Καλησπέρα σας.

  Η "ορθοδοξία" ισούται με ψέμμα. Όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως "ορθόδοξος", ουσιαστικά δηλώνει ψεύτης. Όωςν αφορά στην Αλήθεια, αυτή - αγαπητοί φίλοι και φίλες - έχει γραφτεί με τόνους αίματος. Αίματος σφαγιασμένων συνανθρώπων μας.

  Έρρωσθε.

  Υ.Γ.: Ο κύριος Λιακόπουλος δεν είναι αρχαίος συγγραφεύς.
 • ΑΝΤΙΟΧΟΣ
  Φίλτατοι, επιτρέψατέ μου να πω, ότι με τον όρο "ορθόν, το" στην Ιατρική καλείται το απευθυσμένο, ή αλλιώς το παχύ καί το λεπτό έντερο, δηλαδή ο πρωκτός ή κώλος, κατά την καθομιλουμένη.
  Άρα, μήπως τον όρο "Ορθοδοξία" οφείλουμε να τον μεταφράσουμε σε "Κωλοδοξία" μετά πάσης συγχωρήσεως; Αυτό το παραθέτω προς προβληματισμό.
 • ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΑΣ  - ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΣ
  ΚΑΛΟ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ.ΑΛΛΑ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ,ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ,ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟ!!!!!ΔΙΑ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΚΤΗΤΗ!!!!!!!!!!ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΛΑΣ!!!!!!!ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΣ ΗΡΑ!!!!!!!!!!!
 • Περικλής
  Το άρθρο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν έχω την απαραίτητη μόρφωση να το κατανοήσω. Μήπως είναι εύκολο για σένα να μου γράψεις το νόημα με πιο απλα λόγια?

  Υ.Γ. Συγχαρητήρια για το site, θα το παρακολουθώ!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Αλήθεια, πόσους τόνους έπαρσης, αλαζονείας, περιφρόνησης προς τους άλλους, αναίδειας, ασέβειας και μαλακίας φέρει εντός του κάποιος, για να χαρακτηρίζει τον εαυτό του ορθόδοξο;
  Και μάλιστα όταν ο ίδιος λούζεται καθημερινά μέσα στο βόθρο της δεισιδαιμονίας, της πίστης και του σκοταδισμού! Από τι υλικά είναι φτιαγμένη η καρδιά και η ψυχή του;
  Γιατί του είναι άγνωστες οι αρετές της ανοχής και του σεβασμού των άλλων;
  Διότι πιστεύει σ’ έναν θεό κακούργο, δολοφόνο και απάνθρωπο, που ξεστόμισε το σιχαμερό:
  «Ουκ έσσονταί σοι θεοί έτεροι πλην εμού». Ιδού η διακήρυξη της έσχατης μορφής δικτατορίας, η οποία ακούγεται για πρώτη φορά ανά την υφήλιο. Και τα τρομοκρατημένα του θύματα, χεσμένα από τον φόβο του, διακηρύσσουν:
  Είμαστε οι ορθόδοξοι, οι καταφοβισμένοι και τρομοκρατημένοι πιστοί ορθόδοξοι δούλοι του μοναδικού θεού. Βγάλτε τώρα μπροστά μας το σκασμό σας, όλοι εσείς οι πλανημένοι. Εσείς τα θύματα του διαβόλου. Αλλιώς, όλοι σας εις το πυρ το εξώτερο.
  Αλαζόνες ορθόδοξοι, την ορθοδοξία σας την έχουμε γραμμένη στα κάκαλά μας (ποντικιστί οι όρχεις, ποντικός = ο εκ πόντου), τουλάχιστον επειδή πρώτοι εσείς μας έχετε γραμμένους, στη μαύρη λίστα των πεπλανημένων και των δια παντός μελλοθανάτων.

Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Γιαχβέγονοι

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό