Εδώ πρωτίστως πρέπει νά επισπευσθεί ό διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας. Τότε ή Εκκλησία θά αναγκασθεί έκ τών πραγμάτων, επί ισοις όροις πλέον νά ανταγωνισθεί τίς άλλες θρησκείες διά τών (όποιων) πνευματικών της προσόντων. Τότε θά ευρεθεί μεταξύ τών προϊόντων πού έχουν απορριφθεί από τήν ελεύθερη αγορά ώς παντελώς άχρηστα !