Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΒΡΑΪΚΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΒΡΑΪΚΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣ, ΝΕΑ... ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΔΕΣΠΟΤΑΤΑ («ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΣ»)

ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΒΡΑΪΚΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣ1.-Η ΚΥΠΡΟΣ
Μία καθοριστική διά το νομικόν καθεστώς και το τής διοικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έξεδόθη άπό βρεττανικόν δικαστήριον τήν 12ην Οκτωβρίου 2010 μ.Ά.Τ. Δι΄  αύτής ούσιαστικώς το καθεστώς το όποίον έπέβαλον τώ 1974 είς την Νήσον της Κύπριδος Θεάς μας, είς την βόρειον Κύπρον, οί έβραιοϊουδαίοι, οί άγγλοι, οί άμερικανοί και οί «τούρκοι» χαρακτηρίζεται παράνομον...΄Οπερ δημιουργεί νέα δεδομένα είς την θέσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου, άφού αύτη άναγνωρίζεται ως ή μόνη έκπροσωπούσα τους κατοίκους άπάσης της νήσου. Τούτο έπρεπε να το λάβη ή έγχώριος πολιτική ήγεσία ως στοιχείον ίσχυρόν άποδείξεως του παρανόμου του καλουμένου «τουρκοκυπριακού» καθεστώτος του έκ... «λινοβαμβάκων» Κυπρίων Έλλήνων καταγομένου ψευδοπρωθυπουργού τούτου Έρόλ... Άλλά πού καιρός διά άσκησιν έξωτερικής πολιτικής, άπό έναν νύν ύπουργόν, όστις ήτο έκ των βασικών συντακτών του έπαισχύντου  «Σχεδίου Άνάν», το όποίον άπέρριψεν ό Κυπριακός και ό Έλλαδικός Έλληνισμός- πλήν... πολυχρώμων κομματικώς μικρονόων Μικροελλαδιτών και, σαφώς,... Άντιλακεδαιμονίων (δηλαδή μη μέτοχοι του Λακωνικού (Μακεδονικού) Πατριωτισμού))...

2.-Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ...
ΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙΟΥΔΑΪΚΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...
Ίδωμεν πότε θα έχομεν Δημοκράτας και Πατριώτας πολιτικούς.... Πότε θα άφυπνισθή και πάλιν το Έθνικόν Φιλότιμον... Το όποίον έχει τρωθεί και ύποσταλεί...Ύπνώττει... Διό και οί έβραιοϊουδαίοι άπεθρασύνθησαν όλως... Και διακηρύσσουν έν παντί (ίδία διά του ήλεκτρονικού «τύπου») πώς ... «...Ή Θεσσαλονίκη είναι... έβραιϊκή... Και προσκαλούνται έβραιοϊουδαίοι άπό την Παλαιστίνην να μεταναστεύσουν είς αύτήν...»(!!!)...Ίνα της προσδώσουν, προφανώς, την ίδιότητα της... έβραιουπόλεως, άμα τη έκτελέσει κάποιου νέου πραξικοπήματος, είς το όποίον θα δράσσουν ως έκτελεστικά αύτού όργανα κάποιοι άλλοι χουντοσυμμορίται, άλλά θά... ύποβοηθήσουν είς τούτο και «άριστεροί».... λάτρεις τής άλήστου μνήμης έβραιοκρατουμένης δυσωνύμου και μισελληνικωτάτης «Φεντερασιόν» άνθελλήνων «έργατοπατέρων», οί όποίοι έστρατεύθησαν κατά της άπελευθερώσεως της Πρωτευούσης του Μακεδονικού Έλληνισμού άπό τον τουρκικόν, άλλά και τον έβραϊκόν, ως προέκυψεν, ζυγόν... Τούτου ένεκα όφείλομεν να λάβωμεν τά μέτρα μας. Οί καιροί ού μενετοί... Άπαιτούνται συστάσεις καθ΄ άπασαν την χώραν Πατριωτικών Συλλόγων και Έταιρειών προς άσκησιν άποτελεσματικής παρεμβάσεως είς τά πολιτικά και έθνικά μας δρώμενα εύρυτέρων όμάδων πολιτών, καθώς και πιέσεων προς το πολιτικόν σύστημα διά συμμόρφωσιν αύτού προς το έθνικώς δέον...

3.-ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ...ΣΑΤΡΑΠΕΙΏΝ ΤΩΝ... «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»...
Άλλαις λέξεσιν έπιβάλλεται όπως ένταθή ή κινητικότης των Έλλήνων Δημοκρατών-Πατριωτών ύπέρ της άνακτήσεως των Πατρογονικών Πολιτικών μας Άρετών. Και έπιδιωχθή ή διεύρυνσις της βάσεως της λαϊκής συμμετοχής είς τά πολιτικά δρώμενα. Όπερ βεβαίως δεν θα έπιτευχθή με τά...δεσποτάτα των καλουμένων... «Περιφερειών»...Διότι, ως οί πάντες όρώμεν, ό... «άγών» δεν γίνεται χάριν της Δημοκρατικής άνασυγκροτήσεως, διά συστήματος αύτοδιαχειριζομένων τά κοινά «Πολιτειών»...Άλλά ύπέρ του ένός και του άλλου τυχοδιώκτου... «Περιφερειάρχου» και ούδέν έτερον...Άλλά  τοιαύτας... «περιφερείας» («Περιφερειακαί Διοικήσεις») είχον καταστήσει και οί χουντοσυμμορίται... Προς τι ή διαφορά; Ούδεμία τοιαύτη ύφίσταται! Μόνον προβλήματα έπαπειλούνται έκ της τοιαύτης διοικητικής... «κανοτομίας», διά τάς βορείους ίδία περιοχάς της νύν έπικρατείας μας...Όταν οί καταλαβόντες την ΄Ανατολικήν Θράκην και άλωνίζοντες είς την Δυτικήν τουρκόφωνοι, οί την Βόρειον Θράκην-«Αν. Ρωμυλία» (άλλως Σκύδραν) κστέχοντες βούλγαροι, οί την Πελαγονίαν-Δαρδανίαν βούλγαρόφωνοι σκοπιανοί σλαύοι έπιχειρούντες να ίδιοποιηθούν όλως αύτάς είς βάρος πάντων των είς αύτάς συνοίκων έθνοτήτων, μετά του όνόματος της Μακεδονίας μας, , οί την Βόρειον Ήπειρον λαβόντες άπό τους προστάτας των δυτικούς, οί άρνηθέντες τάς έναντι των Έλλήνων ύποχρεώσεις των Άλβανοί βυσσοδομούν άπαντες κατά του Έθνους μας και διαδίδουν ότι άπας ό νύν Έλληνισμός ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τους Προγόνους του και τάς Άξίας αύτών, ήμείς άπλώς...χάσκωμεν και δρώμεν διά της άδρανείας μας...

4.- ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ζητώμεν Έκδημοκρατισμόν του πολιτικού συστήματος. Ζητώμεν Έκλαϊκευσιν του κράτους, ως θα έλεγον και οί Γεώργιος Φιλάρετος και  Άλέξανδρος Παπαναστασίου- Ήρακλείς της Δημοκρατίας. Ζητώμεν Πατριωτισμόν. Ζητώμεν δυνατότητα διενεργείας Δημοψηφισμάτων. Τά όποία θα δίδουν την εύχέρειαν είς το Πολιτικόν Σώμα της κρίσεως και άξιολογήσεως των μελών του Κοινοβουλίου. Τά όποία θα παρέχουν είς το αύτό Πολιτικόν Σώμα την δυνατότητα καθαιρέσεως και βουλευτών και κυβερνητικών, άλλά και ίδία και αύτού τού Πρωθυπουργού...Διότι έν Έλλάδι ύφίσταται το γελοίον: Ό κυρίως ύπεύθυνος των διοικητικών καχεξιών του τόπου, ό Πρωθυπουργός, έχει την...δυνατότητα... μεταθέσεως των εύθυνών του είς τους ύπουργούς!... Τους όποίους κατόπιν...παύει, ίνα...έξευμενίση, ως νομίζει,  το δυσαρεστημένον Πολιτικόν Σώμα....΄Αλλά αύτά είναι...μπερτοδούλειοι συμπεριφοραίς και νοοτροπίαις...Αί όποίαις θα πρέπει να άχθούν είς τον Καιάδα του πολιτικού μας βίου, ως κακαί έξεις έκείνων, οί όποίοι κατέστησαν αύτόν...άρένα διαγκωνισμών σαλταδόρων και καιροσκόπων  πολιτικαντικών και άναδείξεώς των ούτως ως διαχειριστών  μιάς Πατρίδος πολιτικώς είσέτι ύπαναπτύκτου...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.grΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό