Εν προκειμένω, μία τυποποιημένη προειδοποίησις θά μπορούσε νά αναρτηθεί "νύκτωρ" εμπρός από κάθε εκλογικό τμήμα, ή οποία θά αναφέρει ότι : Πάς λάθρα εγγεγραμμένος είς τούς εκλογικούς καταλόγους καί κάνων χρήσιν τού δικαιώματος τού "εκλέγειν", θά εκτελείται μέ τόν δυνατόν εφικτότερο τρόπο, εντός τριετίας από τήν τέλεσιν τού εγκλήματος.-

Στίς παράνομες ενέργειες, οί παράνομες λύσεις !!!