Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Η "ΚΥΡΙΑΚΗ" ΤΟΥ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.gr

Η "ΚΥΡΙΑΚΗ" ΤΟΥ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Η "ΚΥΡΙΑΚΗ" ΤΟΥ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρον τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΑΣ) ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, Άθήνας
ΚΟΙΝ.:

Οί γνωστοί άμεριμνοαμέριμνοι διαδρομισταί τών έγκαταστάσεων τής "Έλληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως", τού δημοσίου τούτου φορέως πληροφορίας, ενημερώσεως καί παροχής, ύποτίθεται, χρησίμου γνώσεως, διά τυμπανοκρουσιών άνεκοίνωσαν άπό τής Χρονοδίτης (Σαββάτου) 20.02.2010 πώς τήν έπιούσαν Ήλιοδίτην (Κυριακήν) θά άνοιξουν καί πάλιν διάπλατα τούς σχετικούς δημοσίους ραδιοτηλεοπτικούς διαύλους είς τούς, -μετά έκατόν ένενήκοντα έτη άπό τής Έθνικής παλιγγενεσίας έξακολουθούντας νά ύβρίζουν άπό άμβώνων τούς πρό τού έβραιοχριστιανισμού Προγόνους μας-, τά φαιά φορούντας καί φαιδρά λαλούντας, κατά τήν καλουμένην "Κυριακήν τής (Άν)ορθοδοξίας" των...

Έπειδή ήδη άπό τριάκοντα καί πλέον έτών ήρχισεν συνισταμένη, ήδη καταστάσα πολυάριθμος, Πανελλήνιος Κοινότης ΄Ελλήνων Έθνικών ΄Ολυμπιστών Θρησκευτών, ή "ΕΡΤ" όφείλει νά άπεμπλακή άπό αύτήν τήν έξακολουθούσαν διαπραττομένην άπό τούς γνωστούς κύκλους τού παρ΄ ήμίν έβραιοχριστιανισμού άθλιότητα τής άπευθύνσεως  έπαισχύντων ύβρεων καί τής προσβολής έξεχόντων Πνευμάτων τής Πατρογονικής μας Πολιτιστικής Κληρονομίας (Πυθαγόρας, Πλάτων, Δημοσθένης κ.ά.π.). ΄Ητοι όφείλει νά άνακοινώση είς τούς παράγοντας τού έβραιοχριστιανισμού ότι δέν ύποχρεούται νά καλύπτη ούτε τάς καλουμένας λειτουργίας των, ούτε, πολύ περισσότερον, τάς άσχημοσύνας των κατά τών Φωστήρων τής ΄Ελληνοσύνης.

Οί τά φαιά φορούντες ήδη καί ίδίους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς διαθέτουν καί άνελέγκτως χειρίζονται κατασχεθείσαν ύπέρ αύτών άπό τούς βυζαντιακούς τυράννους καί τούς τούρκους σουλτάνους Έθνικήν περιουσίαν, ένώ τά γνωστά παγκάρια έκχειλίζουν άπό τούς όβολούς τών "πιστών"...

Έάν δέν πράξη τά δέοντα ή ΕΡΤ, τότε θά ύποχρεώση ήμάς όπως προσφύγωμεν είς τά άρμόδια έθνικά καί εύρωπαϊκά όργανα, πρός άρσιν αύτής τής άταξίας, ή όποία διαπράττεται είς βάρος τού ΄Ελληνικού όνόματος άπό έκείνους, οί όποίοι ύβρίζουν καί καταρώνται, μεταξύ τών πολλών άλλων, καί  τόν Στωϊκόν φιλόσοφον ΄Αρατον, τόν λαμπρύναντα τόν ΄Ελληνικόν ΄Εσωτερικόν Φιλοσοφικόν Στοχασμόν, ένώ... έξαίρουν τόν

Νταούντ ("Δαυίδ") καί τόν Σαούλ ώς... πρότυπα... άνθρώπων, - έκείνους, οί όποίοι έβλαψαν, μετά στυγερότητος καί δολιότητος, άντιστοίχως, τούς ίθαγενείς κατοίκους τής Παλαίχθονος καί τήν άνθρωπότητα πάσαν!

Έν Θεσσαλονίκη τή 20ή μηνός Έλευσινίου 2010 μ.΄Α.Τ.

Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

Βασίλειος Γούσιος
Δικηγόρος

Περισσότερες Πληροφορίες: Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό