Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ»ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ»ΕΛΛΗΝΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, www.ellanikos.gr

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ»

Διά του ποσού τού ένός έκατομμυρίου πεντήκοντα δύο χιλιάδων (1.052.000) εύρέων... έπιστώθη ή ύπηρεσία του ύπουργείου «Πολιτισμού» των... μεταβυζαντινών  καλουμένων «μνημείων» της Θεσσαλονίκης, ίνα άρξη των... έργασιών... άναστηλώσεως, -έν τη πραγματικότητι... άνακατασκευής!- του άπό του σεισμού του Ίουνίου του 1978 καταστάντος έρειπίου του έπί της Έγνατίας όδού, παρά το κέντρον της πόλεως, όθωμανικού «τζαμίου» του «Άλκαζάρ»!!!

Διατί τοσαύτη δαπάνη διά ένα άποσαθρωμένον ήδη κατασκεύασμα της... μεταβυζαντινής έποχής, ήτοι της περιόδου της όθωμανικής έπιβολής έπί της Έλληνικωτάτης Θεσαλονίκης, της Πολιτείας αύτής των Έλλήνων Βλάχων;

Ή τοιαύτη περίοδος ήρξατο άφ΄ ής τά βδελύγματα έκείνα του μισελληνισμού, τά φαιά φορούντα όντάρια του...«όρθοδόξου» σαουλικού ίεχωβισμού, παρέδωσαν τον Έλληνισμόν της Πόλεως του Δημητρίου Διονύσου Καδμίλλου είς τους μισθοφόρους του θρασυδείλου έκείνου Μουράτ!... Όστις και έπιδαψίλευσεν είς τους ποταπούς αύτούς προδότας της φυλής μας προνόμια πλείστα όσα!... ΄Ως λ.χ. την διατήρησιν του γαιοκτητικού καθεστώτος των έθνικών μας άστικών  και άγροτικών άκινήτων, τών έντός και των πέριξ της πόλεως άκινήτων, τά όποία άνήκον είς τά Καθιδρύματα της Όλυμπικής μας Θρησκείας... Και τά όποία ίδιοποιήθησαν οί άρπαγες ίεχωβισταί γενοκτονήσαντες τους έχομένους της Πατρογονικής μας Όλυμπικής Θρησκείας Μακεδόνας Προγόνους μας!...

Έπί των θεμελίων του άπό τους δυσωνύμους φορείς του μεσαιωνικού σκότους καθαιρεθέντος Πανιέρου Καθιδρύματος του Πυθίου Άπόλλωνος της πόλεώς μας(Άνω Πόλις) ούτοι άνήγειρον... «μοναστήριον»!... Έξ  αύτού μετά ένεακοσίους χρόνους... έξεπονήθη το... διαβολικόν σχέδιον περί τού έκ δίψης έξαναγκασμού των Θεσσαλονικέων είς παράδοσιν είς την ληστρικήν όρδήν του Μουράτ! Οί τοιούτοι... διαβολευμένοι φαιφόροι έκείθεν, άπό το κληθέν άργώτερον «Τσαούς Μοναστήρ»,... έπεξεργάσθησαν τήν... πρότασιν άφανισμού του φιλελευθέρου πνεύματος των Θεσσαλονικέων! Των φορέων δηλαδή του Έπαναστατικού Ρεύματος έκείνου το όποίον ύπό τον Άνδρέαν Παλαιολόγον κατέλυσεν  είς την Θεσσαλονίκην την δεσποτείαν ρασοφόρων και μονοκρατόρων του «Βυζαντίου». Και έπέβαλεν  έπί έπτά έτη σύστημα Αύτοδιοικήσεως, άναιρεθέντος του έβρραιοχριστιανισμού και των δεσποτάτων του...Και...κυρίαρχος... πρότασις των συνομωτησάντων κατά του Έλληνισμού σκοταδιστών ύπήρξεν  έκείνη της παραδόσεως των άπειθάρχων είς το... «θέλημα του Ίεχωβά»  Θεσσαλονικέων είς τους σφαγείς των «τούρκους» και  έξ άλλοτρίων έθνών τουρκεύσαντας... Διότι τον Έλληνα έφοβούντο και φοβούνται είσέτι... Διότι οί έλληνόφωνοι... «βυζαντιακοί»  ... «κύριοι» δεν είχον την πλέον την άρχικήν, την...δέουσαν έκδήλωσιν σκληρών τρόπων...σωφρονισμού των έκ της ίεχωβικής μάνδρας άφισταμένων!...

Έπί των θεμελίων του καθαιρεθέντος άπό τους φαιφόρους μισέλληνας ίερού Ναού του τεμένους του Ήρακλέους, έπί  της Έγνατίας όδού, είχον διά του οίκοδομικού ύλικού των έρειπίων του ίερού μας Καθιδρύματος άνεγείρει ούτοι μάνδραν... μοναστηριακήν...Άλλά ό καταλαβών διά της προδοσίας αύτών την πόλιν μας Μουράτ...ώρέχθη αύτήν και την έκρινεν ως...κατάλληλον διά άλλον, διά ίδιον αύτού σκοπόν, ...σοβαρώτερον του μέχρι τότε προορισθέντος άπό τους τοιούτους συμμάχους του... Διό και έξεδίωξεν έξ αύτής τους έν  αύτή ένοικούντας... Την άφήρεσεν άπό τους... «μονάζοντας»...Κάι άνακατασκεύασεν αύτήν... Της προσέδωσεν ...μορφήν ίσλαμικού τεμένους...Και έκεί έγκατέστησεν τους...μεταλλάκτας, τους άλλοτριωτάς συνειδήσεων...έρμηνευτάς του... «θείου νόμου» του ίσλαμισμού(της ύποταγής) ...

Είς το τοιούτον, φέρον  το- ένθυμίζον την... «Άλ-Κάϊντα»-... όνομα «Άλκαζάρ», μετεφέροντο και ένεκλείοντο διά κατήχησιν είς τον ίσλαμισμόν και τον τουρκισμόν τά έκ Κεντρικής Μακεδονίας Έλληνόπουλα του  έπαισχύντου έκείνου Παιδομαζώματος!...Έκείσε μετηλλάσσοντο ταύτα άπό γόνους του Ήρακλέους είς... άπογόνους του...Βαγιατζήτ!...Μετεβάλλοντο είς τους καλουμένους «γενιτσάρους»(νέος στρατός)!... Και έκανοναρχούντο  ούτοι όπως διά της σπάθης διαδόσουν το Ίσλάμ και δι΄ αύτής σφάξουν τους γεννήτορας αύτών, οί όποίοι ήθελον άντιστή προς τους δυναστεύοντας αύτούς και τον Έλληνισμόν  «τούρκους» και «τουρκοπούλους»!...

Το τοιούτον... «Άλκαζάρ» είναι ένα Μνημείον του Αίσχους του...τριφυούς θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτικού δόγματος του έβραιοχριστιανισμού... Και ή Έλληνική Πολιτεία έπρεπε άπό του 1912, άπό τής Άπελευθερώσεως τής πόλεώς μας άπό τόν τουρκικόν καί έβραϊκόν ζυγόν, να είχεν προβή είς την άναίρεσίν του, την σάρωσίν του... Και όχι είς την... άναστήλωσιν ή την άνακατασκευήν του, δαπανώσα ύπερβολικόν διά την συγκυρίαν ποσόν των 1.052.000 εύρέων!!! Και διά του οίκοδομικού ύλικού αύτού, έάν δεν ήθελεν να άνακατασκευάση τον Ναόν του ΄Ηρακλέους, τούλάχιστον άς άνήγειρεν ένα Μνημείον του Παιδομαζώματος... Ίνα τούτο προκαλή πάντοτε είς τόν έπισκέπτοντα αύτό πάντα Φιλοπάτριδα  Έλληνα, άλλά και ξένον Φιλέλληνα, τήν γνώσιν- άνάμνησιν του κατά του Έλληνισμού έγκλήματος Γενοκτονιών και Παιδομαζωμάτων. Το όποίον διεπράχθη άπό τους φορείς  του αύτού τριφυούς δόγματος,  έπί χιλίους τετρακοσίους χρόνους, μέχρι των άρχών του 19ου αίώνος μ.Ά.Τ. (μετά Άπολλώνιον Τυανέα)... Ήτοι το  έγκλημα της κατ΄ αύτού Γενοκτονίας, των Παιδομαζωμάτων και του άφανισμού του Περιλάμπρου Πολιτισμού του... Τό όποίον έξετέλεσαν έκείνοι, οί όποίοι δεν έχουν πολιτισμόν, άλλά μόνον είς τά Άρχεία της Ίστορίας ύπερδιογκωμένον ποινικόν μητρώον...

Έν Θεσσαλονίκη τή  4η ίσταμένου μηνός Μακεδόνων Άπελλαίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Γιαχβέγονοι

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό