Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Το παλάτι και οι άρχοντες τουΤο παλάτι και οι άρχοντες τουΑὐτό τὸ ἀρχοντικό κτίριο. Αὐτό τὸ παλάτι. Χτίστηκε γιὰ νὰ στεγάση ἓναν μονάρχη. Ἓναν μονάρχη, τὸν Ὂθωνα, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὃτι ἒφυγε νύχτα ἀπό τὸν τόπο μας, γιατί δὲν πληροῦσε τὶς προϋποθέσεις. Γιατί δὲν γεννήθηκε Ἓλλην. Δὲν πόνεσε τοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ ποὺ ἦλθε νὰ ὑπερετήση. Δὲν σεβάστηκε τοὺς ἀγωνιστές. Δὲν ἀφουγκράστηκε τὴν ἀνάσα τους. Δὲν σκέφτηκε ποτέ σὰν ἂνθρωπος τοὺς ἀνθρώπους του. Δὲν στόχευσε ποτέ σὲ ἓνα καλλίτερο αὒριο. Γιατί ἁπλῶς τὸ δικό του αὒριο δὲν ἦταν ποτέ συνδεδεμένο μὲ τὸ αὒριο τῶν ὑπηκόων του.

Τὸ παλάτι λοιπόν. Ἐγκαταλελειμμένο, ἐρείπιο, τὸ βρῆκαν οἱ παπποῦδες μας πρόσφυγες ἀπό τὴν Μικρά Ασία καὶ τὸν Πόντο. Ἒμειναν έκεῖ, εὐτυχῶς γιὰ πολύ λίγο. Δὲν τοὺς κρατοῦσε ὁ χῶρος. Δὲν τοὺς φρόντιζε. Δὲν τοὺς ἐνέπνευσε. Ἒφυγαν ἀπό ἐκεῖ γιὰ νὰ βροῦν τὴν τύχη τους. Καὶ νομίζαν ὃτι τὴν βρῆκαν. Ἢ μήπως ὂχι;

Τὸ παλάτι λοιπόν. Χῶρος του ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου πλέον. Ἐκεῖ βρῆκε στέγη ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ μας. Σὲ ἓνα παλάτι. Γιατὶ ποῦ ἀλλοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ στεγαστοῦν τέτοιοι ἂρχοντες; Τέτοιοι θαυμαστοί καὶ ἰδιαίτεροι ἂρχοντες!

Οἱ δικοί μας ἂρχοντες. Αὐτοί ποὺ δὲν ἦταν σὰν ἐκεῑνον τὸν παλιό μονάρχη, αὐτοὶ ποὺ προέρχονται ἀπό τὴν γειτονιὰ μας, ἀπό τὴν καθημερινότητά μας, ἀπὸ τὸν τόπο μας. Αὐτοὶ που ἀνέλαβαν τὸ ρίσκο νὰ ἐκτεθοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσουν καὶ νὰ μᾶς σώσουν ἀπὸ τὴν πιθανὴ ἀδικία τοῦ κράτους καὶ τῶν αὐθαιρεσιῶν του. Αὐτοὶ λοιπόν οἱ τολμηροὶ, ποὺ βγῆκαν στὸν δρόμο καὶ φώναξαν, κι ἀγωνίστηκαν καὶ κέρδισαν μία θέση στὸ κοινοβούλιο γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κάνουν κάτι καλό γι' αὐτόν τὸν τόπο.Τριακόσιοι στὸ σύνολο. Ἀρκετοὶ, θὰ σκεφθεῖ κάποιος, γιὰ νὰ ἀκουστοῦν ὃλες οἱ φωνές, ἀπὸ κάθε γωνιὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τριακόσιοι. Βέβαια, μέσα σὲ αὐτούς τοὺς 300 ὑπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές καὶ ἰδέες γιὰ τὸ τὶ εἶναι καλλίτερο. Ἂλλος ἲσως νὰ πιστεύη ὃτι ὁ βουδισμός θὰ μᾶς σώσει. Ἂλλος ὃτι θὰ μᾶς σώσει ὁ ἰσλαμισμὸς. Ἂλλος ἲσως ὃτι θὰ μᾶς σώσει ὁ λαός. Ἢ ὃτι θὰ μᾶς σώσει ὁ ἐχθρὸς. Ἢ ὃτι δὲν θὰ σωθοῦμε ἀπὸ πουθενὰ. Ἰδέες εἶναι αὐτὲς. Δὲν ῥίπτονται στὴν πυρά. Σεβαστές ἀπὸ ὃλους καὶ γιὰ ὃλους. «Πάταξον μὲν, ἂκουσον δὲ» φώναζε κάποτε ἓνας ἂλλος ἂρχων στρατηγὸς, μίας παλαιᾶς πόλεως, σὲ ἓναν ἂλλον ἂρχοντα στρατηγὸ. Ἐὰν δὲν κάνω λάθος, Θεμιστοκλῆ τὸν ἒλεγαν καὶ ἀπευθυνόταν σὲ ἓναν Εὐρυβιάδη. Ἀλλὰ αὐτοὶ, ἐὰν θυμᾶμαι ἐπίσης καλὰ, δὲν κατοικοῦσαν σὲ παλάτια. Ὁπότε μάλλον θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρέσουμε τὸ «ἂρχοντες». Ἀλλά τί θυμᾶμαι τῶρα; Ἀρχαῖα πράγματα! Ἐδῶ τόσοι καὶ τόσοι κατακτητὲς πέρασαν ἀπὸ τοῦτο τὸ κομμάτι γῆς. Εἶναι δυνατόν νὰ μὴν ἂφησαν τὰ ἲχνη τους; Γιατί ἐξακολουθοῦμε νὰ συγκρίνουμε ἀνόμοια πράγματα;

Ἀλλά ἂς μὴν ξεφεύγω καλλίτερα. Τὸ θέμα μου εἶναι οἱ 300 ἂρχοντες ποὺ μεγαλουργοῦν μέσα σὲ ἓνα παλάτι. Μεγαλουργοῦν! Πράττουν μεγάλα ἒργα δηλαδὴ. Μάλιστα. Μέγιστα ἒργα. Νομοθετοῦν. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ τὶ εἶναι καλὸ καὶ κακό! Άποφασίζουν γιὰ τὸ ἐάν οἱ φόροι ποὺ πληρώνω εἶναι δίκαιοι, ἂδικοι, ἀρκετοί ἢ λιγοστοί. Μάλιστα. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐάν πρέπει νὰ ἐργάζομαι ἒως τὰ βαθειά γεράματα ἢ ἒως τὰ 40 μου. Ἐάν θὰ πάρω ἀναπηρική σύνταξη ἢ σύνταξη γήρατος. Ἀποφασίζουν ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ἐάν ἡ ἀστυνομία θὰ μὲ προστατεύει καὶ κάτω ἀπὸ ποιές συνθῆκες. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ πότε καὶ πῶς θὰ εἰσέρχεται κάποιος στὴν χῶρα μου. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ τί γράμματα θὰ μάθουν τὰ παιδιά μου. Ἀποφασίζουν γιὰ τὰ ἲδια τὰ γράμματα. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ποιά ἱστορία θὰ μάθουν τὰ παιδιά μου καὶ γιὰ τὸ ἐάν θὰ μάθουν ἱστορία. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ δικαίωμά μου τοῦ ἐλευθέρως διακινεῖσθαι ἐντός τοῦ τόπου μου. Ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ποῦ θὰ πρέπει νὰ διαβιῶ ἐγῶ καὶ ἡ οἰκογένειά μου. Καὶ τέλος πάντων, άποφασίζουν γιὰ τὸ ἐάν θὰ μπορῶ αὒριο τὸ πρωί νὰ ἐξακολουθῶ νὰ ὑπάρχω, ἒχοντας τὴν γνωστή μου ταυτότητα ἢ ὂχι.

Οἱ 300 ἂρχοντες. Αὐτοί λοιπόν οἱ 300 δίδουν ἓναν ὃρκο. Ὃτι θὰ διαφυλάττουν τὸ σύνταγμα καὶ τοὺς πολίτες του καὶ τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος. Κι αὐτός ὁ ὃρκος δίδεται στὸν δικό τους Θεό. Ὁπότε λογικὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ σεβαστός. Διαφορετικῶς καλοῦνται , ἐάν δὲν κάνω λάθος, ἐπίορκοι.

Τί σημαίνει ὃμως διαφυλάττω; Ἲσως νὰ σημαίνη ὃτι θὰ πρέπει κάποιοι, διατηρώντας διαύγεια καὶ καθαρότητα πνεύματος, νὰ προστατεύουν παντοιοτρόπως τὰ συμφέροντα τῶν πολιτῶν ποὺ ἐκπροσωποῦν. Ὂχι τὰ ἀτομικά μικρο-συμφέροντα ἀλλά τὰ συμφέροντα τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας. Ἲσως νὰ σημαίνη ὃτι θὰ πρέπει νὰ κάνουν τὴν βελτίστη διαχείριση του χρήματος ποὺ ἀναλαμβάνουν. Ἲσως νὰ σημαίνει ὃτι θὰ πρέπει νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴν καθαρότητα καὶ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἲσως πάλι νὰ σημαίνει ὃτι θὰ πρέπει νὰ διατηροῦν σχολεῖα ποὺ θὰ δημιουργοῦν εὐφυεῖς συμπολίτες κι ὂχι πειθήνια κι ἂβουλα πλάσματα. Μία μάζα δηλαδή. Ἲσως νὰ σημαίνει ὃτι θὰ διατηροῦν ἀξιόμαχη ἀστυνομία καὶ στρατὸ προκειμένου νὰ προστατέψουν τοὺς συμπολίτες τους ἀπὸ κακόβουλες ἐνέργειες. Ἲσως πάλι νὰ σημαίνει ὃτι θὰ διατηροῦν καὶ θὰ συντηροῦν νοσοκομεῖα καὶ θὰ προσφέρουν περίθαλψη ἀξιοπρεπῆ σὲ κάθε συμπολίτη τους. Ἲσως. Δὲν ξέρω. Θὰ ἢθελα ὃμως νὰ μάθω.

Τριακόσιοι λοιπόν ἂρχοντες μέσα σὲ ἓνα παλάτι. Νομοθετοῦν κι ἀποφασίζουν γιὰ τὸ μέλλον μου, γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μου, γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου μου. Θαυμάσια. Καὶ θὰ ἢθελα νὰ πιστέψω βέβαια ὃτι νομοθετοῦν μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ τὴν σκέψη στὴν πατρίδα. Θὰ ἢθελα πάρα πολύ νὰ τὸ πιστέψω ἀλλὰ δὲν μπορῶ πλέον. Μεγάλωσα. Καὶ τῶρα πιὰ δὲν ξέρω ἐάν ἒχω τῶρα πιὰ τὸ κουράγιο νὰ ἀναμένω τὴν φυσική δικαιοσύνη. Ἐάν ὑπάρχει βέβαια. Γιατὶ κουράστηκα ἀπὸ τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ὑστεροβουλία, τὰ μικροσυμφέροντα καὶ τὰ πολλά, πάρα πολλά, μὰ πάρα πολλά ψεύδη. Κουράστηκα νὰ ἀναμένω μία φωνή λογικῆς καὶ ἠθικῆς, νὰ σηκωθῆ ψηλότερα ἀπὸ τὶς ἂλλες καὶ νὰ παραδεχτῆ τὴν ἣττα τῆς συνειδήσεως τῶν 300.

Τριακόσιοι ἂρχοντες λοιπόν. Ὡραῖος ἀριθμὸς. Δυστυχῶς ὃμως μοῦ θυμίζει κάποιους ἂλλους 300, ὂχι ἂρχοντες ἀλλὰ 300 πολῖτες, ἢ ὀρθότερα, πολῖτες-ὁπλῖτες. Δηλαδή ἐλευθέρους ἀνθρώπους! Ἂνδρες ποὺ δὲν χρειάζονταν κάποιον ὃρκο γιὰ νὰ πράξουν τὸ χρέος τους. Ἐκεῖ, λίγο πιὸ βόρεια, σὲ μία βραχώδη μεριά τῆς γῆς μας, στὶς Θερμοπύλες. Μὰ τί σκέφτομαι τῶρα. Ἂσχετα πράγματα συγκρίνω. Ἐκεῖνοι ἦταν ξυπόλυτοι, δίχως μάστερ καὶ μεταπτυχιακά, δίχως ἐθνική συνείδηση, δίχως ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ κοινό καλό. Μόνον ἡ πόλις τους τοὺς ἀπασχολοῦσε. Ἢ μήπως δὲν ἦταν ἒτσι;

Κουράστηκα συν-Ἓλληνες. Κουραστήκαμε ὃλοι. Γεμίσαμε τόσες φορές ψεύτικες ἐλπίδες γιὰ τὶς καλλίτερες ἡμέρες ποὺ θὰ ἒλθουν κάποτε. Πολὺ κάποτε ὃμως. Γιατὶ ὁ τόπος αὐτὸς ἒχει γεμίσει ἀπὸ προδότες. Κάποτε κάποιοι ἀνώνυμοι 300, στάθηκαν, πολέμησαν και σκοτώθηκαν γιὰ νὰ μήν ἀφήσουν τὸν ἀσιάτη ἂρχοντα καὶ εἰσβολέα νὰ περάση καὶ νὰ μᾶς κάνη μία ἀκόμη ἐπαρχία του. Σήμερα κάποιοι ἂλλοι ἐπώνυμοι 300 ἐπιτρέπουν στὸν κάθε εἰσβολέα νὰ περάση, νὰ καθίση ἐδῶ μὲ ὃποιον τρόπο ἐκεῖνος ἀποφασίζει, νὰ ἀλώση ὃ,τι θελήσει, νὰ καταστρέψη ὃτι τὸν ένοχλῆ, νὰ σκοτώση, νὰ βιάση, νὰ ἁρπάξη, νὰ διώση, νὰ μᾶς διώξη, νὰ μᾶς διαχειριστῆ κατὰ τὴν κρίσι του. Κάποτε, ἐκεῖνοι οἱ ἀνώνυμοι τῆς ἱστορίας, ἒγραψαν μία σελίδα ποὺ οἰοσδήποτε πατριώτης, οἰασδήποτε πατρίδος δακρύζει ὃταν τὴν διαβάση. Σήμερα, ἐτοῦτοι οἱ ἐπώνυμοι 300, δίχως αἰσχύνη, δίχως συνείδηση, δίχως στοιχειώδη αὐτοσεβασμό, μᾶς παραδίδουν βορὰ σὲ ΔΝΤ, σὲ λαθρο-ἀλλοδαπούς λαθρο- ἑλληνοποιημένους, σὲ λέσχες μπίλντεμπεργκ, σὲ ἐπιχειρήσεις διεθνοῦς ἐμβελείας μὲ ἀπώτερο σκοπό, ὂχι τὴν διαφύλαξη τῶν συνόρων, τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, τῆς συνέχειας τοῦ γένους, τῆς οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας. Ὂχι βέβαια. Ἀπώτερος σκοπός; Ἡ ἐπανεκλογή τους. Τὸ προσωπικό ἓδρανο στὸ παλάτι. Κι αὐτό φυσικά δὲν μπορεῖ νὰ γίνη μὲ τὴν καθαρότητα ποὺ ἀπαιτεῖ μία ἒστω καὶ μερικῶς σάπια κοινωνία. Ἒκτός φυσικά κι ἐάν καταφέρουν νὰ μᾶς μεταλλάξουν σὲ κάτι πανομοιότυπό τους. Μποροῦν ὃμως νὰ μᾶς ἐξουδετερώσουν μὲ ἂλλους τρόπους, πιό ἐπιστημονικούς. Μὲ τὴν οἰκονομική ἐξάντληση. Μὲ τὴν πείνα, ποὺ ναί, δυστυχῶς πλησιάζει. Μὲ τὰ ΜΜΕ ποὺ μᾶς ἀραδιάζουν ὡς πρότυπα κάθε γύναιο καλοντυμένο ἢ καλογδυμένο, κάθε ἀτάλαντο μικρό ἢ μεγάλο ψῶνιο, κάθε τι ἀπαστράπτον, ποὺ δυστυχῶς εἶναι γυαλάκια ἓτοιμα νὰ θρυμματιστοῦν στὴν πρῶτη πτῶσι. Ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ γυαλάκια ποὺ κάποτε χάριζαν στοὺς Ἰνδιάνους οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ ἀπώτερο σκοπό τὴν ἐξαφάνισί τους.

Ναί πατριῶτες. Γίναμε Ἰνδιάνοι στὸν τόπο μας. Διωκόμεθα παντοιοτρόπως. Στόχος; Ἡ πλήρης κι ὁλοσχερής μας ἐξαφάνισις. Δὲν ξέρω ἐάν προλαβαίνουμε νὰ ἀλλάξουμε ῥόλους. Δὲν ξέρω ἐάν ἒχουμε τὴν δύναμι καὶ τὸ σθένος νὰ σταματήσουμε τὴν κατηφόρα. Μὰ πρέπει ἐπιτέλους νὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ καου-μπόυδες. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ καταλάβουμε ὃτι τόσες χιλιάδες χρόνια ἱστορίας δὲν πρέπει νὰ θαφτοῦν στὰ ἀρχεῖα κάποιας πολυεθνικῆς ποὺ ἀπεφάσισε νὰ πλουτίση περισσότερο μὲ τὸ δικό μας οὐράνιο ἢ μὲ τὸ δικό μας πετρέλαιο, ξεγυμνώνοντάς μας καὶ ἀπό τὰ τελευταῖα περιουσιακά μας στοιχεῖα. Πρέπει ἐπιτέλους ὃλοι μας, ὁ κάθε ἓνας ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ τὸ δικό του ὃπλο, τὸ δικό του μυαλό, τὴν δική του δύναμι νὰ σηκωθῆ καὶ νὰ παλέψη νὰ ξανακερδίση ὃσα τοῦ ἀνήκουν. Ὂχι ψίχουλα. Ὃλα. Τὴν ζωή μας πρῶτα ἀπὸ ὃλα. Τὴν ἠθική μας. Τὴν παιδεία μας. Τὴν οἰκονομική μας ἀνεξαρτησία. Τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση. Τὴν κληρονομιά τῶν παιδιῶν μας. Ὃλα.

Ἐάν περιμένουμε ἀπὸ τὸ παλάτι κάτι, τὸ μόνο ποὺ θὰ πάρουμε εἶναι ἓνα τίποτα. Τὸ παλάτι κατασκευάστηκε γιὰ νὰ στεγάση μόνον ἂρχοντες ποὺ καμμία ἀπολύτως σχέσι δὲν εἶχαν μὲ τὸν λαό τους. Ἐγκατελείφθη νύχτα. Κι ἐκεῖ θὰ ἒπρεπε νὰ τελειώση ἡ ἱστορία του. Ὃμως ἐξακολουθεῖ καὶ μᾶς περιγελᾶ, τεράστιο, ἐπιβλητικό, μέσα στὴν καρδιά τῆς Πρωτευούσης, μέσα στὴν καρδιά τοῦ Συντάγματος, ἀποδεικνύοντας καθημερινῶς ὃτι τὰ ῥάσα κάνουν τὸν παπᾶ μᾶλλον κι ὂχι ὁ παπᾶς τὰ ῥάσα. Ἰδοῦ λοιπὸν ἓνα παλάτι. Μὲ ἱστορία. Ὂχι ὃμως μὲ τὴν δική μας ἱστορία. Μὲ τὴν ἱστορία κάποιων ἀρχόντων ποὺ ξέχασαν τὸν ῥόλο ὑπάρξεώς τους κι ἒχασαν τὸν δρόμο τους. Μὲ τὴν εἰρωνία τοῦ κατακτητοῦ, χλευάζει ἀπαθές τὶς ζωές μας. Καὶ εἶναι ἐκεῖ, ὂρθιο, θυμίζοντας σὲ ὃλους μας ὃτι δέν μᾶς ἀνήκει. Δέν μᾶς ἐκφράζει. Δέν φτιάχτηκε γιὰ ἐμᾶς. Μήπως ἦλθε ἡ ὧρα νὰ φύγουν καὶ οἱ νέοι του ἂρχοντες νύχτα ὃπως ὁ πρόγονός τους;

Παπαδοπούλου ΚυριακήΣχόλια (7)
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ!
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΥΡΙΑ!
  Ο ΟΘΩΝ γεννήθηκε Ἓλλην απο τον κατι περισσότερο απο Ελληνα βασιλέα Λουδοβικο που διεθεσε τα χρήματα του στην Ελλάδα και εκτισε το κτήριον της εικόνος ΜΕ ΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ [[το αντίθετον απο τους ''προοδευτικούς'' αριστερούς, ΠΑΣΟΚ, κλπ πολιτευτάς που εισήλθον σ αυτο το κτήριον πτωχοί το 1974 και τώρα ειναι ζάπλουτοι!]]. ΝΑΙ πόνεσε τοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ ποὺ ἦλθε νὰ ὑπερετήση ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΕ--Ο ΜΟΝΟΣ ΗΓΕΜΩΝ (ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ)--συμπεριλαμβάνω τους πρωθυπουργούς κλπ-- ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΟ. σεβάστηκε ΑΠΟΛΥΤΩΣ τοὺς ἀγωνιστές. Αφουγκράστηκε τὴν ἀνάσα τους. Σκέφτηκε ΠΑΝΤΟΤΕ σὰν ἂνθρωπος τοὺς ἀνθρώπους του. Στόχευσε ΜΟΝΟΝ σὲ ἓνα καλλίτερο αὒριο. Τὸ δικό του αὒριο δὲν ἦταν ΠΑΝΤΟΤΕ συνδεδεμένο μὲ τὸ αὒριο τῶν ὑπηκόων του! ΙΔΟΥ ΔΙΑΤΙ ΕΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΤΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ!!
  Δύο λόγοι δια τους οποίους ΕΦΥΓΕ και αλλοι ΔΥΟ και ενας πολυ πικρός:
  1. Ενω η Δημοκρατια απεφανθη οτι η Κυπρος ειναι ''μακράν'' η Βασίλισσα εζήτησε να υπάγη η ιδία να απελευθερώση την Θεσσαλία! Τοτε προεγραψαν αι Μεγάλαι Δυναμεις τον πατριώτη βασιλέα! Και οι προδόται κλεπτοκράται πολιτικοί εγιναν τα εξωνημένα οργανά των [[βεβαίως, ερρευσαν αφθόνως αι λίραι Αγγλίας, οι αθλιοι συνωμόται ηργάσθησαν με το αζημίωτον!]]
  2. Ητο εχθρός των κλεπτοκρατών! Ποιος οργάνωσε την συνωμοσίαν εναντίον του με την προτροπή και την βοήθεια των Δυνάμεων?? Ο Αρχικλεπτοκρατης και γνωστος φαυλος Δ. Βούλγαρης ή ''Τζουμπές''!! Κάποτε οπου ο Οθων ειχε ταξιδεύση εις το εξωτερικόν, ο πρωθυπουργός Ιω. Κωλέττης (ο μεγάλος αγωνιστής) εδωσε εις την βασίλισσα, η οποία εξετέλη χρέη αντιβασιλέως, να υπογραψη διάταγμα συμφώνως προς το οποιον η πλατεία Συντάγματος ανήκε εις δύο απατεώνας γνωστούς καταπατητάς εκτάσεων! Και ''ειδε και επαθε'' ο Οθων να ακυρωθη το διάταγμα! Μετα την εξωσίν του και εως τον ερχομόν του Γεωργίου οι κλεπτοκράται οργίασαν κυριολεκτικως και δια τουτο ο λαός επί πολλάς δεκαετίας οταν ηθελε να ειπή ''διαφθορά'' ελεγε ''Μεσοβασιλεία''!
  3. Τον υπενόμευσε συνεχως και οργάνωσε 20 κινήματα εναντίον του η Ορθόδοξος Εκκλησία--ο κακός δαίμων του Ελληνισμου-- διότι ο Μαουρερ ετόλμησε να βάλη ολίγη τάξι [[οχι και σπουδαία πράγματα]] στην ιδική της κλεπτοκρατία και αδηφαγία! Τοτε ιδρύθη η ανατρεπτική-τρομοκρατική οργάνωσις ''Φιλορθόδοξος Εταιρεία'' γέννημα και εμπνευσις της Ρωσσίας και σιτιζομένη εις την Ρωσσικήν πρεσβείαν!
  4. Εσεβασθη την ζωήν των υπηκόων του! Του εζητήθη να χρησιμοποιήση βίαν κατα των αθλίων συνωμοτων αλλ' ηρνήθη και προετίμησε να φύγη!
  5. ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΚΡΟΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ! Ο Ελληνικος Λαος --με μανίαν αυτοκαταστροφής-- θέλει τους ηγεμόνας του κατωτέρους από αυτον τον ίδιο--νοητικως και ηθικως! Ο ΟΘΩΝ ητο υψηλόφρων και πραγματικά αγάπησε την Ελλάδα και δια τουτο ενοχλουσε τον λαό! Ο Γεώργος Α΄. δεν αγάπησε την Ελλλάδα, ομως ητο αριστος και αμεμπτος εις το ''επάγγελμα'' του βασιλέως, αυτος και οι διάδοχοί του, οπότε και οι Γλυξβούργοι επρεπε να φύγουν! Εντέλει η τρίτη δυναστεία, αυτη των Παπανδρέου ηλθε ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ! ''Βασιλιάς κι ας ειναι κι από ξύλο '' λεγει ο λαός!! ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ!!
 • Παπαδοπούλου Κυριακή
  Κύριε Γεωργιάδη.

  Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο. Εἶναι διαφωτιστικὰ ὃλα ὃσα ἀναφέρετε. Ὃμως, ὃπως ἲσως θὰ καταλάβατε, ὁ στόχος μου δὲν ἦταν νὰ τεκμηριώσω ἓνα ἱστορικὸ κείμενο, γιατὶ δὲν εἶμαι ἱστορικὸς. Ὁ στόχος μου ἦταν νὰ καυτηριάσω τὴν σχέσι ἡγεμόνος-λαοῦ γενικότερα καὶ εἰδικότερα.

  Ἡ σχέσις τοῦ Ὂθωνος μὲ τοὺς πολεμιστὲς καὶ τὸν λαὸ, δὲν ἦταν πάντα ῥόδινη, τουλάχιστον στὴν ἀρχὴ τῆς παρουσίας τους στὴν Πατρίδα μας. Ὁ Κολοκοτρώνης, γιὰ παράδειγμα, ἦταν, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ἀδικημένος στὴν ἐκτίμησί του. Σαφῶς καὶ κάποια στιγμὴ αὐτὸ ἂλλαξε. Δὲν μπορσοῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε ὃμως τὴν ὓπαρξι κακῶν στιγμῶν στὴν βασιλεία τοῦ Ὂθωνος, γιατὶ θὰ εἶμασταν ἂδικοι μὲ τοὺς προγόνους μας.

  Ἀπὸ τὴν ἂλλη, ἐπανερχομένη καὶ πάλι στὴν τάξι τῆς συγγραφούσης τὴν ἂνωθι ἐπιστολὴ, θὰ ἢθελα νὰ παραμερίσουμε γιὰ λίγο τὸ ἱστορικὸ της μέρος καὶ νὰ παραμείνουμε στὸ σημεῖο ποὺ ἀναφέρεται κυρίως. Στὴν παραμονή ἡγεμονικῶν κι ὂχι δημοκρατικῶν θεσμῶν στὸν τόπο μας.

  Χωρίς αὐτὸ νὰ μὲ ὁδηγῆ στὴν ῥήξη μαζί σας, θὰ διατηρήσω τὶς ἐκφράσεις μου, ὂχι γιατὶ παρακάμπτω τὶς πληροφορίες ποῦ μοῦ δίνεται, οὖτε ἀγνοώντας το ὃτι σαφῶς καὶ θὰ ὑπάρχη ἱστορικὸς ἀντίλογος, ἀλλὰ γιατὶ ὁ στόχος μου δὲν ἦταν ὁ Ὂθων, ἀλλὰ οἱ σημερινοὶ χρῆστες τοῦ οἰκήματος.

  Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὸν χρόνο σας καὶ τὸν σχολιασμό σας.

  Παπαδοπούλου Κυριακή
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - Ο ΛΑΪΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
  Επι της ουσίας των λεγομένων σας αγαπητη κυρία. Μονον αν το πολιτικον σύστημα βουλιάξει τελείως, τοτε μονον θα καταστη δυνατον να εγερθη ο λαός, να ξαναβρη τον καλο εαυτό του και να αναφανη αυτος που ολοι περιμενομε, ο λαϊκός ηγέτης [[λαϊκος διοτι ειναι γεννημα του λαου και οχι των παρασκηνιων και διοτι εκφράζει τους πόθους τους ωραίους , τους υγιεις του λαου, τους αποκαθαρμένους απο την αθλια ραγιαδικη νοοτροπια που γεννα --ΕΠΙΤΗΔΕΣ-- το βδελυρο πελατειακο σύστημα συναλλαγης βουλευτη-ραγιά!
 • Παπαδοπούλου Κυριακή
  Ἐλπίζω κύριε Γεωργιάδη νὰ μὴν μείνουμε μὲ τὶς ἐλπιδες. Τὸ πολιτικὸ σύστημα ἒχει ἢδη βουλιάξει, ἀλλὰ ἒχουν ξεχάσει νὰ τοῦ τὸ ἀναφέρουν.
  Ἀπὸ τὴν ἂλλη, ὁ ὀρθὸς ἡγέτης ξεπηδούσε ἐκ τοῦ λαοῦ, ὃμως αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ λαὸς μας ἒχει παραπλανηθεῖ στὰ μέγιστα, καταντώντας τροχοπέδη στα χέρια τοῦ κάθε λαοπλάνου. Αὐτὸ βέβαια δὲν τοῦ ἒχει ἀκυρώσει τὸ ἒνστικτο. Τουλάχιστον ἒτσι θέλω ἀκόμη νὰ ἐλπίζω. Ἂλλωστε ὁ κάθε ἓνας ἀπὸ ἐμᾶς, πασχίζει ἀναλόγως τῶν δυνάμεών του, νὰ ἀφυπνήση ἐκείνο τὸ πανάρχαιο ἒνστικτο καὶ τὴν ἰκανότητα τοῦ Ἑλληνος νὰ ἐπιβιώνη, ἀνεξαρτήτως μεγέθους τῶν ἐχθρῶν του.
  Ὃσο γιὰ τὴν ἒγερσι....
  Μακάρι νὰ μποροῦσα νὰ έκφράσω τὴν δικὴ μου ἒγερσι κύριε Γεωργιάδη. Ἀλλὰ δυστυχῶς, περιορίζομαι στὰ ὃσα μοῦ ἐπιτρέπει ἡ δύναμίς μου.

  Καλὴ μας δύναμι.
 • Καλλίμαχος
  Πολύ καλό το κείμενό σου αγαπητή Κυριακή. Συγχαρητήρια.
 • ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  - Τὸ μπρούτζινον στέμμα
  Πρὸ ὁλίγων ἐτῶν ἐγένετο ἐν τῇ Ἐθνικῇ Πινακοθήκῃ, ἔκθεσις ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀθήνα-Μόναχο». Ἐντὸς προθήκης ἐξετέθησαν τὰ κοσμήματα τοῦ στέμματος τοῦ ἀειμνήστου βασιλέως Ὄθωνος. Παρετήρησα τότε ὅτι αὐτὰ ἦσαν ἐξ ὀρειχάλκου (μπρούντζου), μάλιστα τόσον τὸ στέμμα, ὅσον καὶ τὸ σκῆπτρον ἔφερον καὶ τινα στοιχεῖα ὀξειδώσεως...

  Πολὺς κατὰ καιροὺς λόγος γίνεται περὶ τῆς περιφήμου «ἑλληνικότητος», διαφόρων προσωπικοτήτων, ἐμπλακεισῶν εἴτε πολιτικῶς εἴτε πολιτειακῶς εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ τόπου μας. Τώρα βεβαίως, διὰ τῆς ἐπεκτάσεως καὶ ἀποδόσεως τῆς «τιμῆς» τοῦ ἰθαγενοῦς ὑπὸ τοῦ συγχρόνου Καρακάλλα τῆς πατρίδος μας, εἰς πάντα προστυχόντα κάτοικον αὐτῆς, ὅλα ταῦτα καθίστανται περιττά...
  (ΣΗΜ.: Ὁ αὐτοκράτωρ Καρακάλλας ἦτο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, προκειμένου νὰ καλύψῃ τὴν οἰκονομικὴν πενίαν τοῦ κράτους του, ἐπεξέτεινε τὴν ἀπόδοσιν τῆς ἰδιότητος τοῦ Ῥωμαίου πολίτου καθ᾿ ἅπασαν τὴν ἐπικράτειαν, ὥστε νὰ δρέψῃ φόρους).
  Ὁ ἀείμνηστος βασιλεὺς Ὄθων λοιπὸν δὲν ἦτο γνήσιος Ἕλλην, ἦτο Βαυαρός. Ὀρθόν.
  Ὁ τελευταῖος καὶ ἡρωικὸς βασιλεὺς τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάσις Παλαιολόγος, ἐκ μητρὸς ἦτο Σέρβος. Παρὰ τῷ πλευρῷ του ἠγωνίσθησαν ὑπὲρ πατρίδος οἱ μὴ Ἕλληνες Ἰωάννης Ἰουστινιάνης καὶ Νικόλαος Βάρβαρος, Γενουήσιος καὶ Ἑνετὸς ἀντιστοίχως. Οἱ πλεῖστοι «Ἕλληνες» εὐγενεῖς τῆς Βασιλευούσης τότε, ὡς καὶ οἱ «γνήσιοι» Ἕλληνες ἀπόγονοί των σήμερον, ἠσχολοῦντο κυρίως ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...
  Ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἰωάννης Ἀντωναμαρία Καποδίστριας, ἐγεννήθη Ἑνετὸς ὑπήκοος καὶ ἦτο ἐκ πατρὸς, κροατικῆς καταγωγῆς.
  Ὁ ποιητὴς τοῦ ἐθνικοῦ μας (ἀκόμη) ὕμνου ἦτο ἐξ ἀπωτάτης καταγωγῆς ἐκ Σαλέρνου τῆς Ἰταλίας.
  Ὁ «ἐθνάρχης» Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐγεννήθη Ὀθωμανος ὑπήκοος, πιθανῶς δὲ ἑνετικῆς καταγωγῆς. Ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς sr. ἐγεννήθη Ὀθωμανος ὑπήκοος.
  Ὁ μέγας λαϊκὸς ἡγέτης Ἀνδρέας Γ. Παπανδρέου, ἦτο ἐκ μητρὸς ἀπόγονος Πολωνοῦ εὐγενοῦς, τοῦ Σιγισμούνδου Μινέικο.
  Ὁ πρῶτος συνοπτικὸς ἱστορικὸς μας, Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος ἐγεννήθη Ὀθωμανος ὑπήκοος. Ὁ πατὴρ του ἐσφάγη ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1821.
  Ὁ ἴδιος περὶ τὸ 1844 ζῶν καὶ ἐργαζόμενος πλέον ἐν Ἑλλάδι, ἀπελύθη ἐκ τῆς θέσεώς του ...ὡς ἑτερόχθων, διὰ τοῦ ἐπαισχύντου νόμου τῆς τότε ἀναθεωρητικῆς βουλῆς, ὁ ὁποῖος ἐχώριζε τοὺς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος εἰς γνησίους Ἕλληνας καὶ εἰς ἑτερόχθονας. (Ἀσχέτως ἂν οἱ πλεῖστοι, ὡς οἱ πρόγονοί μου Ὑδραῖοι, «γνήσιοι Ἕλληνες» ...ἠλβανοφώνουν).
  Ὁ Βαυαρὸς Ὄθων φέρων φουστανέλλαν καὶ τουζλούκια μετὰ τῆς ὀλδεμβουργιανῆς συζύγου του φερούσης κουλουριώτικην ἐνδυμασίαν, ἐδιώχθη ὑπὸ «γνησίων» Ἑλλήνων πολιτικῶν, φερόντων ἡμίψηλον πῖλον ἐκ Λονδίνου καὶ γαλλικὰς ῥεδιγότας. Κάτι παρόμοιον συνέβη καὶ εἰς τὸν διαπρεπέστερον ποιητὴν τοῦ 19ου αἰῶνος τὸν λόρδον Γεώργιον Βύρωνα, ὁ ὁποῖος ἐψοφολόησε σὰν κακὸς σκύλος ἐν Μεσολογγίῳ φέρων σουλιωτικὴν ἐνδυμασίαν, καθυβριζόμενος ὑπὸ πολλῶν ὡς κίναιδος καὶ πράκτωρ τῶν Βρετανῶν...

  Καὶ ἐξώσθη ἀπένταρος ὁ Ὄθων, ὁ κομίσας ἐν Ἑλλάδι ὑπὲρ τὰ 300.000 χρυσᾶ φράγκα. Ὁ μέσῳ τοῦ πατρὸς του περιθάλψας, σπουδάσας καὶ ἀποκαταστήσας ἑκατοντάδας πτωχῶν ἑλληνοπαίδων. Σύμπασα σχεδὸν ἡ ἐθνικὴ μας Σχολὴ τῆς Ζωγραφικῆς καὶ τῆς Γλυπτικῆς, ἠνδρώθη ἐν Μονάχῳ. Βρυζάκης, Λύτρας, Ἰακωβίδης, Βολανάκης, Γύζης, ἐσπούδασαν καὶ ἔλαμψαν διὰ τῶν χρημάτων τοῦ Βαυαροῦ βασιλέως.
  Ἐν πτωχείᾳ ὁ ἐξόριστος Ὄθων, ἔζη ἐν Βαυαρίᾳ, σιτιζόμενος διὰ μηνιαίου ἐμβάσματος τοῦ βασιλέως ἀδελφοῦ του Μαξιμιλιανοῦ, κατώτερον τοῦ μισθοῦ ἑνὸς Βαυαροῦ ὑπουργοῦ. Ἔκαμεν ὅμως οἰκονομίας ὅταν τὸν ἐπεσκέφθη ἓν ἔτος πρὸ τοῦ θανάτου του ὁ πρέσβυς μας Ῥαγκαβῆς καὶ τὸν ἐνημέρωσε περὶ τῶν δραματικῶν ἐξελίξεων τῆς «Μεγάλης Κρητικῆς Ἐπαναστάσεως» (1866).
  «Ἐφαίνετο ἄρρωστος», σημειώνει ὁ πρέσβυς, «ἔτρεμεν ὁλίγον, ἐκ τῆς ἐμφανοῦς ἀσθενείας, ἢ ἐκ τῆς συγκινήσεως διὰ τὰ γεγονότα ποὺ τοῦ ἀφηγούμην; Συντόμως ἐλύθη ἡ ἀπορία μου. Μὲ δάκρυα ὁ μεγαλειότατος ἐξήγαγε ἀπὸ ἕνα χαρτοφύλακα μίαν ἐπιταγήν. Σημειώσας τὸ ποσόν ...., ὑπέγραψεν.
  Δὲν ἔχω ἄλλα χρήματα πιά. Νὰ τὰ δώσῃς στὸν ἀδελφὸν μας τὸν Γεώργιον (ἐνν. τὸν νέον βασιλέα τῆς Ἑλλάδος). Διὰ τὴν Κρήτην μας»...
  Κατόπιν τοῦ ἐζήτησε τοῦτο νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ πρὸ τῆς λυτρώσεως τῆς Κρήτης, διὰ νὰ μὴν δημιουργηθοῦν προβλήματα εἰς τὸν Γεώργιον.
  Ὁ Ὄθων δὲν ἀπόλεσε τὸν θρόνον του ἐπειδὴ δὲν εἶχε διάδοχον. Οὔτε ἐπειδὴ δὲν τὸν ἠγάπα ὁ λαός. Ὁ θρόνος του εἶχεν ἤδη χαθεῖ δέκα περίπου ἔτη πρὸ τῆς ἐκθρονίσεώς του, ὅτε υἱοθέτησε ὡς ἐπίσημον πολιτικὴν του τὴν «Μεγάλην Ἰδέαν», τὴν ὁποίαν ἀπὸ ἁπλοῦ ῥητορικοῦ πυροτεχνήματος τοῦ Κωλέττη, μετεσχημάτισεν εἰς ἐπίσημον πολιτικήν. Μίαν πολιτικὴν ἡ ὁποία ἔμελε νὰ ταφῇ τελικῶς μετὰ τοῦ πλέον τραγικοῦ καὶ λαοφιλοῦς βασιλέως τοῦ 20ου αἰῶνος, τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ α΄. Ἀπόλεσε τὸν θρόνον συναπολέσας τὴν ἐκτίμησιν τῶν Ἄγγλων, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴν ἀπαίτησιν οὗτος νὰ πολιτεύηται ὡς «Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος», ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐθεώρει ἑαυτὸν «Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».
  Ὡς «Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων» ἐπραγματοποίησε ἐκεῖνον τὸ συγκλονιστικὸν ταξίδιον εἰς τὴν Σμύρνην http://www.kryphoscholio.com/istoria/kingottosmyrna.html διὰ τοῦ ὁποίου τόσον ἐνεψύχωσε τοὺς σκιαγμένους ἀκόμη τῆς μεγάλης σφαγῆς τοῦ 1821. Δι᾿ αὐτὴν τὴν σφαγὴν οὐδεὶς μιλᾶ, διότι τότε δὲν εἴχομεν «συνωστισμούς» ὄπως τὸ 1922.
  Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος ἦσαν «ξένοι», μάλιστα κατὰ γνωστὴν ἔκφρασιν τῶν «προοδευτικῶν», «ξενόφερτοι».
  Βεβαίως εἶναι σχετικῶς δύσκολον νὰ ἀνακαλύψῃς ἰθαγενῆ βασιλέα εἰς οἱονδήποτε εὐρωπαϊκὸν κράτος. Ἰθαγενεῖς μονάρχαι ἐνδημοῦν κυρίως εἰς χώρας τῶν ἄλλων ἠπείρων.
  Ὅμως ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, προκειμένου νὰ περισώσῃ τὸν θρόνον του δὲν ἔστρεψε τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ λαοῦ του, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ λαὸς αὐτὸς τὸν ἠγάπα καὶ τὸν ἤθελεν, ἀλλὰ δὲν τὸν ἤθελον ἐκεῖνοι –ξένοι καὶ ἰθαγενεῖς- οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὰ δικὰ των σχέδια.
  Ἔφυγεν ἀμαχητὶ ὁ Ὄθων τὸ 1862. Παρητήθη ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Στρατηλάτης τοῦ 12-13, ὅταν τὰ ἀγγλογαλλικὰ πυροβόλα ἐστόχευσαν τὰς Ἀθήνας τὸ 1916.
  Ἔφυγεν ὁ Κωνσταντῖνος ὁ β΄, ὅταν τὰ πιστὰ του στρατεύματα ἦσαν ἔτοιμα νὰ κινηθοῦν κατὰ τῶν παρανόμων τοῦ 1967.
  Κανεὶς τους δὲν ἐπέστρεψε χωρὶς τὴν θέλησιν τοῦ λαοῦ, ἄνευ δημοψηφίσματος. Ἑνὸς θεσμοῦ τὸν ὁποῖον οἱ σύγχρονοι «προοδευτικοὶ» «δημοκράται» τρέμουν ὡς ὁ διάβολος τὸ λιβάνι....
  Ἐν θλίψει σκέπτομαι συχνῶς, ἐσχάτως δὲ συχνότερον, πόσα ἀπὸ τὰ πλέον σιχαμερὰ νομοθετήματα τῶν ἐτῶν τῆς ἐλεεινῆς Τρίτης Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἂν ἀντὶ νὰ εἶχον ὑπογραφῇ παρὰ διαφόρων «Προέδρων» της, εἶχον σταλεῖ εἰς τὸ γραφεῖον ἑνὸς βασιλέως, κατὰ πόσον ἡ ὑπογραφὴ αὕτη θὰ ἐτίθετο... Ὑποθετικὰ ἐρωτήματα θὰ μοῦ πεῖτε. Ναὶ, ὑποθετικά, ἀλλὰ... ὑπάρχει μέγα καὶ τραγικὸν «ἀλλά»!
  Ὁ βασιλεὺς «γνήσιος» ἥ μὴ Ἕλλην, δὲν ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν ἐπανεκλογὴν του, οὔτε παύει νὰ λέγεται καὶ νὰ εἶναι βασιλεύς, ὅ,τι καὶ νὰ συμβῇ.
  Ὁ βασιλεὺς δὲν περιμένει νὰ δοξασθῇ ὑπὸ τῶν κομμάτων καὶ διὰ τῶν κομμάτων.
  Μπορεῖ κάποιοι νὰ τὸν βλέπουν ἁπλῶς ὡς χρυσοστόλιστον παγώνι, ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσον ἁπλᾶ.
  Ἑκατομμύρια πολιτῶν, ἐν μέσῳ προβεβλημένων καὶ κρατούντων πόρνων καὶ πορνῶν, κιναίδων καὶ ἀπατεώνων, καραγκιόζηδων καὶ κανάγηδων, ἔχουν ἀνάγκην ἑνὸς ἀνθρωπίνου προτύπου προσωπικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς.
  Συνήθως εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὑπὸ τῶν «προοδευτικῶν», «πνευματικῶν», «ἐπωνύμων» συμπολιτῶν (;) μας, ἀποκαλοῦνται «ἀνθρωπάκια». Δηλαδὴ ἐκεῖνοι ποὺ πληρώνουν φόρους, ποὺ μὲ καμάρι πᾶνε στὴν ὀρκωμοσίαν τοῦ υἱοῦ τους εἰς τὴν Τρίπολιν, ποὺ ἂν γίνῃ πόλεμος θὰ συμμεθέξουν.
  Τ᾿ «ἀνθρωπάκια» αὐτά, ὄχι οἱ «ἄλλοι», ἔχουν χρείαν ἑνὸς τελευταίου «φίλτρου» ἀξιοπρεπείας καὶ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Κάποιου ποὺ θὰ ἀρνηθῇ αἴφνης νὰ ὑπογράψῃ κάποιον κατάπτυστον ἔγγραφον διὰ τοῦ ὁποίου κάποιος σύγχρονος «Καρακάλλας» δύναται νὰ μετατρέψῃ τὴν Ἑλλάδα εἰς ...«τέως Ἑλλάδα»!

  Ὁ γερο-royaliste Πελταστής.
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό