Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ                                                               
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Έν Θεσσαλονίκη τη 10.03.2010

ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον ΄Ανδρ. Παπανδρέου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙ ΠΡΟΣ:
Πρόεδρον Βουλής κ. Φίλιππον Πετσάλνικον
Πρόεδρον κόμματος Νέας Δημοκρατίας κ. ΄Αντώνιον Σαμαράν
Πρόεδρον κόματος Λ.Α.Ο.Σ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην,
π. Πρόεδρον Βουλής κ. ΄Απόστολον Κακλαμάνην
Ύπουργούς: α) Έσωτερικών κ. Ίωάννην Ραγκούσην, β) Άντιπρόεδρον Κυβερνήσεως κ. Θεόδωρον Πάγκαλον, γ) Ύπουργόν Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπον Καστανίδην, δ) Κοινοβουλευτικόν έκπρόσωπον τού ΠΑΣΟΚ κ Χρήστον Παπουτσήν.
Νομαρχιακή ΄Επιτροπή:....................................................................

Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κε Πρωθυπουργέ,

Σχετικώς πρός τό θέμα τής έμμανούς έκ μέρους σας έπιδιώξεως νομιμοποιήσεως τής παρανόμου παρουσίας στήν χώρα μας άλλοδαπών, -έκ τών όποίων ούκ όλίγοι είναι  κακοποιοί τού κοινού ποινικού δικαίου, μαστρωποί, παραέμποροι, χασισέμποροι, περιφερόμενα τήδε κάκεισε κοινωνικά παράσιτα (τά όποία εύρήκαν στήν ΄Ελλάδα μας "άσυλον" καί άκαταδίωκτο!) και...άσυζητητί θέλετε να παράσχετε είς αύτούς ταυτότητας "όμογενούς", χωρίς στάθμισι τών έπέκεινα άρνητικών συνεπειών αύτών των έπιεικώς καλουμένων άστόχων ένεργειών σας διά τό μέλλον τής ΄Ελλάδος, θά πρέπει κάποιος νά σάς ύπενθυμίση τήν ύποχρέωσί σας σεβασμού τής βασικής Δημοκρατικής ΄Αρχής, τήν όποία άπαραδέκτως  παραθεωρείτε, όταν ύποχρεούσθε να την ύπερασπισθήτε!...

ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩ

Ποίος σάς έξουσιοδότησε νά καταστήσατε "Έλληνες" άλλοδαπούς, τουρκοφώνους έκ τής Ύπερκαυκασίας, κακοποιούς λαθρεμπόρους καί προαγωγούς γυναικών, οί όποίοι ήγόρασαν έναντι 1.500.000 δραχμών "έλληνικά" δελτία "ταυτότητος" στήν Τυφλίδα, τήν Μόσχα κ.ά.; Ποίος σας έξουσιοδότησε να παράσχετε έλληνική ταυτότητα είς φανατικούς μουσουλμάνους τής ΄Ασίας καί ΄Αφρικής, έχθρούς τής ΄Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας, δούλους μόνον τού μιαιοφόνου "θεού" των καί ύποταγμένους άδιαμαρτυρήτως στήν έπιβολή παντοίων δικτατόρων, άπροθύμους ν΄ άγωνισθούν διά τό ύψιστον άγαθόν τής Πνευματικής Έλευθερίας και των ΄Ατομικών ΄Ελευθεριών; Τι σας έχει έξωθήσει είς αύτή την άπρέπεια, την όποία διαπράττετε είς βάρος του ΄Ελληνισμού; ΄Ο όποίος έχυσε ποταμούς αίμάτων, προκειμένουν΄ άνακτήση την Έθνική του Παλιγεννεσία, και έσείς έπιχειρείτε να καταστήσετε... συνδικαιούχους της Έλληνικής Πατρίδος τους άπογόνους των άφρικανών έπιδρομέων στην ΄Ελλάδα μας του ΄Ιμπραήμ! Οί όποίοι την έρήμαξαν και παρ΄ όλίγον να έξαλείψουν άπό αύτήν τον έπαναστατήσαντα ύπέρ του άγαθού της Έλευθερίας ίθαγενή λαόν της!... Ποία ύποχρέωσι έχετε άναλάβει και έναντι ποίων και με τόση σπουδή, έν μέσω σοβούσης βαρείας-βαθείας οίκονομικής και κοινωνικής κρίσεως, και όταν κανένα των έθνικών θεμάτων δεν έχετε κατά το παραμικρόν προωθήσει και άφήνετε την Πατρίδα μας έκτεθειμένη και εύάλωτο στα έπεκτατικά σχέδια του Κογκλαβίου των ΄Ακατονομάστων πραγματικών ταγών των ΗΠΑ και των συνεταίρων αύτού τούρκων; Διατί έσείς έπισπεύδετε να  «έλληνοποιήσετε» άλλοδαπούς των όποίων, και δή των μουσουλμάνων, θέλετε ν΄ άγνοείτε τής μύχιες προθέσεις; Διατί τόση... άγάπη προς τους άλλοδαπούς και περιφρόνησι προς τους ΄Ελληνας; ΄

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ...

Θέλετε διά μεθόδου παρακάμψεως έκ μέρους σας πάσης Δημοκρατικής διαδικασίας, νά φορτώσετε, μετά τό οίκοκομικό, ένα άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα στήν Έλλάδα. Δράτε καί συμπεριφέρεσθε ώς δεσπότης-μονάρχης τού Μεσαίωνος  του μισελληνικού και δολιοφθορέως του ΄Ελληνικού Πολιτισμού έβραιοχριστιανισμού των ρασοφόρων κακοποιών, καί άγνοείτε τήν λαϊκή βάσι τόσον τής Δημοκρατικής Παρατάξεως, όσον καί τής συντριπτικής πλειονότητος τού ΄Ελληνικού ΄Εθνους! Ή όποία έχει πολλαπλώς διατυπώσει τήν άντίθεσί της πρός τά άπαράδεκτα αύτά παιχνίδιά σας μέ τήν έξουσία καί τήν αύταρχικότητα, τήν αύθαιρεσία ένεργειών σας, διά τών όποίων πλήττονται ζωτικά συμφέροντα τού ΄Ελληνισμού! Πλήττεται διά των ως άνω άπερισκεψιών σας ή Έθνική μας παράδοσι καί ό Πολιτισμός μας. Πλήττεται το Έλληνικό μέλλον και ή ΄Ελληνική συνέχεια. Πράγματα κατανοητά άπό τήν πλειονότητα τών ΄Ελλήνων. Εκείνο, πάντως, τό όποίο είναι όφθαλμοφανές, και αύτό το βλέπομε στην παροικία των άθιγγάνων, τους όποίους μετέφερον στην Μικρασία και Εύρώπη άπό το Νουριστάν οί Ούννοι του ΄Αττίλα, οί έπήλυδες δεν τιμούν την χώρα, στην όποία εύρήκαν άσυλία,  δρούν με άσυδοσία, διότι ύπάρχει άτιμωρησία... Είσθε βέβαιος πώς θα την τιμήσουν την ΄Ελλάδα οί Φιλιππινέζοι, οί Πακιστανοί και οί Νιγηριανοί;...

ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΚΜΙΩΝ...

Έκτός, ως άποδεικνύεται,  ύμών, του προϊσταμένου των ρασοφορούντων στην χώρα μας θεραπόντων του ΄Ιεχωβά και των «προφητών» του έβραιοχριστιανών, και  έκείνων ένός κομματιδίου θλιβερών ψευδαριστερών παρακμιών, οί όποίοι, ως έγνώρισαν  είς το Πανελλήνιο διά του νεοκόπου «άρχηγού» των,  ότι "...παθαίνουν άλεργία...", όταν άκούουν τήν λέξι Πατρίδα, το 90% του Λαού μας διαφωνεί όλως με την έπί του ως άνω Μεταναστευτικού τακτική σας!.. Άλλά έκείνοι, ρασοφόροι και ψευδοπροοδευτικοί, είναι έξωφλημένοι...΄Αγονται στήν έξαφάνσι άπό τό κοινωνικό και πολιτικό μας προσκήνιο...΄Εσείς, όμως, δεν προϊστασθε ένός έξουσθοναβούς θρησκευτικοφανούς δόγματος ή μιάς κομματικής όμαδούλας. Έκ των περιστάσεων και των συγκυριών προήχθητε έσείς είς «άρχηγό» της Δημοκρατικής Παρατάξεως, διά τον λόγο ότι, κάποιος «άντίπαλός» σας σ΄ αύτήν, περισσότερον ίσως γνώστης των πολιτικών πραγμάτων, άλλά ύπέρ το δέον έγωπαθής, μας προεκάλεσε διά της έξουσιομανούς βουλιμίας του και έπεχείρησεν να άνέλθη αύτός είς τον κομματαρχικό θρόνο του ΠΑΣΟΚ, την ώραν της παραζάλης της ήττας του 2007, διά την όποία έσείς άποκλειστικώς εύθύνεσθο. Και αύτός όμως και έσείς μέ τούς άγώνας άλλων καί όχι ίδικών σας, «άνελείχθητε» είς την πολιτικήν ζωήν του τόπου... Καί με τήν άνοχή ήμών τών μελών τής Δημοκρατικής Παρατάξεως, άλλά με «μισή καρδιά» πρέπει να γνωρίζετε καλώς, κατέστητε πρόεδρος αύτής... Καί άπό του Όκτωβρίου τού 2009 πρωθυπουργός τής ΄Ελλάδος...΄Οταν ό καραμανλισμός (...παλαιός και...νεώτερος) άπέδρασεν («κουρασθείς», προφανώς άπό την πολλήν... άδράνειάν του, ως δράσας διά της άδρανείας του!) διά δευτέραν φοράν άπό την πολιτικήν του εύθύνην...

Η ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ»

Τούτου ένεκα όφείλετε νά είσθε περινούστατος στήν διαχείρησι τών ΄Εθνικών θεμάτων... Ώς είναι έκείνο τής λαθρομεταναστεύσεως άπό Άσία και ΄Αφρική στήν ΄Ελλάδα παντοίων  καιροσκόπων... Οί όποίοι άκούν ότι είς την ΄Ελλάδα ύπάρχει διοικητικό χάος, άργυρώνυτοι γραικύλοι διοικητικοί και άλλοι παράγοντες, ύπάρχει  κενόν νόμου και έξουσίας προστασίας της έπικρατείας μας άπό παρανόμους διεισδύσεις σ΄ αύτήν άλλοδαπών και άφικνούνται, διά των... κανοναρχούντων σχετικώς αύτούς τούρκων, σωρηδόν, καταστάντες ήδη το ένα τέταρτον (1/4) του πληθυσμού της χώρας μας!... Μέ ποίο δικαίωμα θέλετε ν΄ άμαυρώσετε τήν ίστορία αύτής τής Δημοκρατικής Παρατάξεως διαπράττων τό έγκλημα τής ύπονομεύσεως τής ΄Ελληνικής συνεχείας καί τού ΄Ελληνικού μέλλοντος, καθιστών παράγοντας διαμορφώσεως τής έξελίξεως τής ζωής τών ΄Ελλήνων άλλοτρίους, ξένους πρός τόν άξιακό μας κώδικα (φιλότιμο, συναλληλία κ.ά.π.); Οί όποίοι τήν έκμετάλλεσιν τών περιστάσεων μόνον έπιδιώκουν δι΄ ίδιον καί φυλετικόν αύτών συμφέρον καί δέν πρόκειται νά σκοτισθούν διά τά έθνικά μας θέματα, τά όποία μάλιστα θα ύπονομεύουν ως πέμπτη φάλαγγα... Και με ποίο δικαίωμα έσείς άγνοείτε την έπί του ως άνω Ζητήματος, του μεταναστευτικού (δηλαδή της είσβολής στην ΄Ελλάδα άλλοδαπών και δή μουσουλμάνων), θέσι Όργανώσεων Βάσεως  του ΠΑΣΟΚ, άπό της όποίες έκπέμπεται σήμα έθνικού κινδύνου άπό τής έναντι του προβλήματος των έπήλυδων στην χώρα μας άκρίτους ένέργειές σας, και άγεσθε αύτογνωμόνως στην προσεπικύρωσι της έχθρικής πράξεως του Τουρκισμού προωθήσεως στην ΄Ελλάδα πεμπτοφαλαγγιτών μουσουλμάνων, προς έξυπηρέτησι των στυγερών στόχων αύτού άλώσεως έκ των ένδον και της Έλλαδικής, μετά την Μικρασιατική και την Θρακική, Πατρίδος μας;  Είς τούτο έντάσσετο και ή άχαρακτήριστος ένέργειά σας της καταργήσεως του ΄Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, του ΄Υπουργείου ΄Εθνικής Παιδείας; Μήπως αύτήν την... «άλλεργία» περί τά έθνικά και πατριωτικά, περί τής όποίας ώμίλησεν άπό του βήματος του κοινοβουλίου ό κ. Τσίπρας, έσείς την μεταδώσατε είς τους της ψευδοπροοδευτικής κομματικής όμοταξίας, οί όποίοι καθυβρίζουν πάντα Έλληνα, ό όποίος δεν άκολουθεί τά «τσιτάτα» των καλοβολευμένων κοινωνικών παρασίτων έκείνων, τά όποία έλεγον και έγραφον περί κοινωνίας θεώμενα τά του κόσμου πράγματα ως διά κατόπτρου αίνιγματωδώς; Δεν θέλομε διά του παρόντος να έπεκταθώμε είς την θλιβερά στάσι σας έπί του «Σχεδίου ΄Ανάν» (του σχεδίου άλώσεως έκ των ένδον όλης της Κύπρου άπό τον τουρκισμό και τους συμμάχους του άγγλοαμερικανούς), ούτε είς την άνάκλησι του Πραγραμματισμού Έθνικής Προστασίας διά του Σχεδίου Ένιαίου ΄Αμυντικού Χώρου Έλλάδος-Κύπρου, το όποίο έθέσπισε ό πατέρας σας και έσείς με τον κ. Σημίτη καταργήσατε!...

ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ» ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ...


'Εάν σάς είναι δυσχερής ή διαχείρησι τών πολιτικών μας πραγμάτων, ή στερείσθε τών άναγκαίων προϋποθέσεων καί γνώσεων τής πολιτικής, κοινωνικής, οίκονομικής (:έχετε καταστήσει έν προκειμένω στα οίκονομικά σύμβουλόν σας άτυπον τον κ. Γεώργιον Καρατζαφέρη, διότι έσείς και το «έπιτελείο» σας στερείσθε Έθνικού Οίκονομικού Προγράμματος!) έθνικής μας ζωής καί ίστορίας, ήτοι δέν έχετε άκόμη έγκλιματισθή είς τό ΄Ελληνικόν περιβάλλον τής Παραδόσεως καί τού Πολιτισμού μας και προσβάλλεσθε και έσείς, όπως και ό κ. Τσίπρας, άπό... άλεργία, όταν άκούτε την λέξι «έθνικός», όφείλετε νά τό γνωστοποιήσετε καί νά παραιτηθήτε τής έξουσίας, ώς έπραξεν ό προκάτοχός σας είς τον πρωθυπουργικό θρόνο Καραμανλής ό Β΄... Διότι δέν έχετε δικαίωμα νά θέτετε μέ τά καμώματά σας, διωκόμενος άπό τό "σύνδρομον τού μετανάστου-άμερίμνου ταξειδιώτου", -τό όποίον φαίνεται σάς διέπει ή κατατρύχει-, τήν ΄Ελλάδα έν κινδύνω καί νά ύπονομεύετε τό ΄Ελληνικόν μέλλον, μεταβάλλων διά έγκληματικών πράξεων (ένεργειών και παραλείψεων), όχι άστοχιών, τήν έθνολογική  σύστασι τού πληθυσμού τής χώρας μας και καθιστών μέλλοντας κυρίους αύτής τους  Φιλιππινέζους, τους έξ Ύπερκαυκασίας μαστρωπούς και όργανωμένους κακοποιούς, τούς... Πακιστανούς «άδελφούς μουσουλμάνους» και τους λαθρεμπόρους του Νίγηρος!...

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΊΣΜΑΤΟΣ


Διατί  άποστέργετε τήν προσφυγή  στόν λαόν, διά άπόφανσίν αύτού μέ τήν έτυμηγορίαν του , διά δημοψηφίσματος, έπί του μεταναστευτικού ζητήματος περί τού πρακτέου έν προκειμένω, καθ΄ ό,τι άφορά το ζήτημα της θέσεως πραγματικών κανόνων διασφαλίσεως της συνεχείας της έθνικής μας ζωής και όριοθετήσεως των προαπαιτουμένων διά είσοδον και έγκατάστασιν έν ΄Ελλάδι άλλοδαπών, όταν ή Κοινωνία σήμερον συζητά και ζητά ταύτόχρονον θέσπισιν -έπαναφοράν του Νόμου του Σόλωνος «Περί Ξενηλασίας»;... Διατί φοβείσθε τόν λαόν καί τήν πολιτικήν αύτού πρωτοβουλία; Διατί τώρα τρέμετε τήν ίδέα διενεργείας δημοψηφίσματος έπί ένός τόσον ζωτικού μας ζητήματος; Φοβείσθε μάλλον τούς νουνεχείς Έλληνας, οί όποίοι ούδέποτε πρόκειται ν΄ άνεχθούν τά παραμύθια έκείνων, οί όποίοι προκατορεύουν έν ΄Ελλάδι τό ψευδοπολυπολιτιστικόν έπινόημα ... «προοδευτικών» παρακμιών γραικύλων, έκείνων, οί όποίοι καταφανώς έπιδιώκουν τήν άλλοτρίωσι καί τήν καταστροφή τού ΄Ελληνισμού... Και δεν έχετε το θάρρος να το όμολογήσετε, ούτε και το ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ... (Λέξι, της όποίας το έννοιολογικόν περιεχόμενον, κατενόησεν ό συνομιλητής σας κ. Όμπάμα, πλήν, καθ΄ ά φαίνεται, ύμών) ότι έπέσατε «θύμα» κακών συμβούλων έν προκειμένω και ν΄ άποσύρετε έν τώ άμα το άπαράδεκτο αύτό «νομοσχέδιο» περί «έλληνοποιήσεως» άλλογενών και άλλοδαπών!...

ΑΠΑΙΤΩΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ! Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να άρνείσθε έσείς στον ΄Ελληνα την άσκησι των Δικαιωμάτων του της Λαϊκής Πρωτοβουλίας και να καταπατάτε την σχετική Συνταγματική ΄Επιταγή!... Άπό έσάς έχομε άξιώσεις όσοι άγωνισθήκαμε σε δυσκόλους καιρούς διά την Δημοκρατική Παράταξι, την ίστορία της όποίας φαίνεται δεν σέβεσθε, τούλάχιστον είς τά καίρια σημεία αύτής, όσα γνωρίζετε, πέραν έκείνων των πολλών, τά όποία άσυγχωρήτως άγνοείτε, να άκολουθήσετε την ΄Εθνική Πολιτική του Πατριώτου πάππου σας και να ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΕΤΕ τά Δίκαια του ΄Ελληνισμού και της ΄Ελλάδος και όχι να καθιερώσετε αύτήν διά «νόμου» ως «ξέφραγο άμπέλι», ως την θέλουν οί έγχώριοι και οί ξένοι κεκράκται του άφελληνισμού μας ...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗComments (9)
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ κυριε ΓΟΥΣΙΕ δια το ΕΘΝΙΚΩΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΝ κειμενον σας!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Αγαπητέ και φίλτατε Βασίλειε,
  Εις ουδέν σημείον της επιστολής σου αυτής έχω να προβάλλω την παραμικράν διαφωνίαν.
  Συμφωνώ με το «έκ τών όποίων ούκ όλίγοι είναι κακοποιοί τού κοινού ποινικού δικαίου, μαστρωποί, παραέμποροι, χασισέμποροι, περιφερόμενα τήδε κάκεισε κοινωνικά παράσιτα».
  Δια τους αντιστοίχους όμως ιθαγενείς τοιούτους τυγχάνοντες – ας μη αρνηθεί κανείς παρακαλώ την ύπαρξή των – ανεκτικότατοι, ως ενθυμούμε, υπήρξαμεν άπαντες.
  Θέλω να είπω ότι διακρίνω υποκριτικήν μεταχείρισιν , σχετικώς με την γνησιότηταν της ιθαγενείας των κακούργων, οι οποίοι λυμαίνονται τον τόπον αυτόν.
  Δηλαδή, ενθυμούμε ότι, πριν εισβάλλουν οι μετανάσται εις την χώρα μας, ήτο κοινόν μυστικόν η ανετοτάτη διακίνησις ναρκωτικών, ακόμα και μέσα εις τας φυλακάς και εις τα σχολεία. Όσο δια τους μαστρωπούς και τους παραεμπόρους, ας μην κάνωμεν αναφοράν, διότι θα καταβρωμίσωμεν την φιλοξενούσαν μας εδώ ιστοσελίδαν.
  Η ασυνέπειά μας αυτή νομίζω ευθύνεται κυρίως δια την αδιαφορίαν του πληθυσμού της χώρας, έναντι των εκκλήσεων, αυτού του είδους, οι οποίες του απευθύνονται.
  Και δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία περί της αδιαφορίας αυτής, διότι παρ’ όλον τον καταιγισμό των τοιούτων εκκλήσεων, ο «λαός» παραμένει χαρακτηριστικώς απαθής.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ
  Καθε χωρα εχει αριθμον κακοποιων. Ομως εμεις θελησαμε να τον αυξησωμε παση θυσια. Ολα τα μελη της Ρωσσσικης μαφιας εδωσαν στο προξενειον του Νοβοροσισκ 200.000 δραχμας και εγιναν ««ελληνες ρωσσοποντιοι»». Ανοιξαν οι αλβανικες φυλακες και τους δεχθηκαμε ολους εδω!!! Ποιο ειναι το παιχνιδι?? υπηρχον καποιοι κακοποιοι, γιατι να μην εισαγαγωμε ξενους να 1.000πλασισθη η εγκληματικότης!!! Και βεβαίως απεθρασυνθησαν και οι ημεδαποί οταν ανθρωποι που χορευουν στον ρυθμο που διδει η μπαγκεττα της Κυβερνησεως και των ΜΜΕ βγαινουν και λενε «ναι, με ληστεψαν τρεις φορες αλλα δεν πειραζει, ΔΕΝ ειμαι ρατσιστης»!
 • Νάσκος Αθ. Χρίστος
  Είναι αληθές ότι μεγάλος αριθμός αλλόφυλων αναγνωρίσθησαν από το Ελληνικό Κράτος ως Έλληνες. Είναι αληθές επίσης ότι εισήχθη αριθμός αλλοδαπών εγκληματιών. Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι η αύξηση της εγκληματικότητας οφείλεται μόνον στους αλλοδαπούς, όπως επίσης δεν είναι βέβαιο ότι πίσω από τις εγκληματικές πράξεις δεν κρύβονται Έλληνες ηθικοί αυτουργοί. Όπως και να έχει όμως θεωρώ ότι πλέον επιβάλλεται η διευκόλυνση των Ελλήνων να αποφασίζουν οι ίδιοι επί νόμων και νομοθετημάτων που άπτονται σαφώς και αμέσως των διατάξεων του Συντάγματος, καθ' επιβολήν του τελευταίου άρθρου αυτού, το οποίο σαφώς ορίζει ότι η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Προφανώς υφίσταται και η λύση της δικαστικής προσφυγής, μόνο που επειδή δεν είμαι νομικός δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσον είναι δυνατόν να προσφύγει κανείς στο αρμόδιο δικαστήριο.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
  Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΙΣ 318(!) ΜΑΦΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ (Ανενοχλητοι διοτι οποιος Αστυνομος συλλαβει καποιον αλλοδαπο χαρακτηριζεται ''ρατσιστης'' και μπαινει αυτος φυλακη!!!)
  ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ '''ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ'''!
  ΕΙΔΑΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ¨: ''ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΒΙΑΣΑΝΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΅ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ''!
  [[[ΕΓΩ ΑΝΑΦΩΝΩ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΅ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ''!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ''ΑΝΙΜΑΛΙΑ'' ΣΚΕΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΠΑΣΗΧΑΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟΝ!!!]]]
  ΚΑΙ ΜΕΣ Σ'' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΛΕΓΕΙ ΑΙ Ο ΠΑΡΑΖΑΛΙΣΜΕΝΟΑΣ ΕΛΛΗΝ: '''ΓΙΑ ΣΤΑΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΤΕΨΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ!''
  ΜΕ ΘΛΙΒΕΙ --ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ -- ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗ ΟΥΣΗΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΤΙΜΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΧΛΕΥΗ, ΒΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ!!
 • Νάσκος Αθ. Χρίστος
  Αγαπητέ είναι προφανές ότι δεν κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Οι λοιποί συνεργάτες μας στην ΕΕ έχουν μεν υιοθετήσει παρόμοιους νόμους για την μετανάστευση αλλά πρώτα φρόντισαν να θωρακίσουν την τήρηση της τάξης και της κοινής ειρήνης.
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Κυριε Νασκο,
  1. ΔΕΝ προκειται ΟΥΤΕ για μεταναστευση, ΟΥΤΕ για ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ --ΔεΝ φανταζεσθε οτι μια ημερα βλεπει μια παρεα Πακιστανων την Αφισσα και λεγει ''αυτο ειναι, παμε να ζησουμε τον μυθο μας στις ακρογιαλιες γυμνιστων της Μυκονου! ελατε να δωσουμε ενα ματσο δολλαρια στον δουλεμπορο!''--- ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ εξοντωσεως των ισχυρων εθνισμων της Ευρωπης απο τον Εξουσιαστή (ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ που κατηγγειλε ο κ. πρωθυπουργος)!
  2. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ '''ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ'' ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΟΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΑΝ ΗΥΞΗΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ''τήρηση της τάξης και της κοινής ειρήνης''
  3.
  Οι λοιποί συνεργάτες μας στην ΕΕ έχουν υιοθετήσει παρόμοιους νόμους για την μετανάστευση ΔΙΟΤΙ διαθετουν παρομοιους προς την ιδικην μας ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ εξωνημένας στον Διεθνη Τραπεζιτη ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΛΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ!!! ΟΥΤΕ κοινη ειρήνη!!! Προ ολίγου ημουν εις το Μιλάνον. ΕΚΕΙ βλεπεις ολα τα περιεργα ανθρωπινα ειδη, απο Κυνηγους κεφαλων των Ολλανδικων Ινδιων εως Καννιβαλους του Αμαζονιου, το μονον που ΔΕΝ βλεπεις ειναι ''ρατσα μπιανκα'' --αυτη μας τελειωνει-- και τοτε ειχαμε τον πολεμον ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ μεταξυ Αιγυπτιων και Περουβιανων ιθαγενων!!!!

  ΕΦΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ''ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ'', ΒΑΔΙΖΟΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟΝ!!!! ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ''ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΑΣ'' ''ΕΛΛΗΝΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ'' (ΑΥΤΩΝ Η ΜΩΡΙΑ ''ΠΕΤΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΨΥΛΛΟ!!!!)
  ΕΛΕΧΘΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟΝ, ΓΡΑΨΑΤΕ ΤΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΙΓΚΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ:
  ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ EN FORME ΟΤΑΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΗ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΤΟΥ!!!
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό