Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
21η μηνός Μαρτίου 2010  μ Ά..Τ.
(Ήμέρα δραστηριοποιήσεως Έλληνικού Δικτύου Συνειδητότητος)

Συνιστά πρόκλησιν πρός τόν ΄Ελληνισμόν ή έμμανής έπιδίωξις τών έπηλύδων έν Έλλάδι ίσραηλιτών διά τήν έγκατάστασιν είς ΄Αθήνας, καί δή έντός τού ΄Ιερού χώρου τού Κεραμεικού, μνημείου τής έν Γερμανία θανατώσεως όμοφύλων των άπό τό καθεστώς τού Χίτλερ!


ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ΄Εχουν ύπερβή πάν όριον θρασύτητος!. Καί πώς νά μήν ύπερβούν, όταν ή έν Έλλάδι παροικία των έχαρακτηρίσθη, άντί παροικίας, ως έπρεπε, κοινότης!. Καί έχει, ως «τοιαύτη, καθέξει θέσιν... «έλληνικού»(!) νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου!. Δηλαδή αύτη είναι φορεύς «έλληνικής» δημοσίας διοικήσεως!. Πώς νά μήν άποθρασυνθούν, άλλωστε, όταν το Έλληνικόν κράτος δεν έπέβαλεν έπ΄ αύτών τάς δεούσας ποινικάς, διοικητικάς και πολιτικάς κυρώσεις διά το γεγονός ότι και πρίν και δή τώ 1912 έβυσσοδόμησαν έναντίον του Έθνικοαπελευθερωτικού ΄Αγώνος των ΄Ελλήνων προς Άνάκτησιν της Έλευθερίας της Θεσσαλονίκης, της πρωτευούσης της Μακεδονίας, και άποτίναξιν άπό αύτής του έπί πέντε αίώνας έπιβληθέντος διά των γνωστών έγκληματικών-άνθελληνικών ένεργειών των μισελλήνων ρασοφόρων τουρκικού ζυγού!... Περί αύτών των άθλιοτήτων των, δηλαδή της οίκονομικής έκ μέρους των ένισχύσεως τών τούρκων ώς καί τής συγκροτήσεως... ταγματος έξ έβραίων, το όποίον θα έπολέμει κατά των ΄Ελλήνων, είχον γράψει τότε αί έφημερίδες «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, «Έστία» Άθηνών, «Σάλπιγξ» Μυτιλήνης κ.ά..

Και ή μετέπειτα Έλληνική της πόλεως Διοίκησις δεν τοίς έπέβαλεν έκ τούτων καμμίαν κύρωσιν! Άλλά και δεν έμερίμνησεν τούλάχιστον να έλέγξη τους «τίτλους κυριότητος» τους όποίους ούτοι οί έπήλυδες ... έπεκαλέσθησαν και... ένεφάνησαν το αύτό έτος, το 1912, βάσει των όποίων έπαρουσιάσθησαν ως οί... ίδιοκτήται των άκινήτων της ήμισείας Θεσσαλονίκης!!! Ίσχυρίσθησαν... άπλώς πώς τά... ήγόρασαν παρά των άρπάγων τούρκων με... «ταπιά» και πώς... όλα έγένοντο... νομίμως!!! Ή πολιτεία μας ήδράνησεν έν προκειμένω... ΄Ως ήδράνησεν και είς την περίπτωσιν τής λεγομένης... «έκκλησιαστικής»(!) «περιουσίας» και δεν την κατέσχεν, ώς προϊόν διαρπαγής άπό τους Έλληνας οί όποίοι δεν ύπείκον είς την θρησκείαν της ύποταγής είς τον Ίεχωβά των έβραιοχριστιανών... Και τους άφήκεν και τους έβραιοϊουδαίους και τους ρασοφόρους άσυδότους... Και τους έβραιοϊουδαίους να κυριαρχούν είς την τοπικήν οίκονομικήν ζωήν. Είς τους βασικούς τομείς του έμπορίου, βεβαίως, όχι της παραγωγικής οίκονομίας... ΄Ως είς το έμπόριον ξυλείας, δομικών ύλικών, σιδήρου, τσιμέντων, χάρτου και φαρμάκων... Και να θησαυρίζουν... Άπροσκόπτως... Και ν΄ άδιαφορή διά την έκδηλον μισελληνικότητα του συγκροτηθέντος άπό τον Ίωσήφ Στάλιν είς την Παλαιστίνην έβραιοϊουδαϊκού κρατιδίου... Έκ του Ίσραήλ προήλθεν ή συνωμοσία κατά του Έκδημοκρατισμού της Έλληνικής Πολιτείας και έκείθεν ώργανώθη το πραξικόπημα των χουνταλητών τον Άπρίλιον τού 1967, ίνα έξασφαλισθή άπό... βορρά τον Ίούνιον του αύτού έτους ή έβραιοϊουδαϊκή έπιθετικότης(πόλεμος των έξ ήμερών) κατά Παλαιστινίων, Συρίων, Ίορδανίας κ.ά.. Είς δε το κατά της Κύπρου πραξικόπημα τώ 1974 πρωτοστάτης ήτο ή γνωστός δεθνής συνωμότης ΄Αβραάμ Μπέν ΄Ελεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ... Το άντιπαρήλθον τούτο οί γραικύλοι πολιτικοί μας... Και... συνωμίλουν με τον διεθνή αύτόν συνωμότην, τον όποίον ώφειλον να κηρύξουν δοσίλογον και να ζητήσουν την έκδοσίν του (περί τούτου είπεν τι ό κυκλοθυμικός κ. Πάγκαλος, άλλά δίκην... άνεκδότου!)!... Ένώ γνωστός πολιτικός, τετράκις άποτυχών ως ύπουργός διαφόρων ύπουργείων των κυβερνήσεων του Άνδρέου Παπανδρέου, ό όποίος είπεν «εύχαριστώ», κατά την είς βάρος μας έξελιχθείσαν ύπόθεσιν των ΄Ιμίων, είς τούς δολοπλόκους τής άλωθείσης άπό τούς γνωστούς μισέλληνας άμερικανικής διοικήσεως, κάθε όλίγον καί λιγάκι έπεσκέπτετο τούς παραθεριστικούς καταυλισμούς τών άνωτέρω έπηλύδων είς τά πάράλια τής Πιερίας... ΄Απαξιούσεν, όμως, να έπισκεφθή έν ταύτώ καί τάς παρακειμένας έκείνων κατασκηνώσεις Έλληνοπαίδων!...

Ένώ παραλλήλως έξύβριζεν τούς πατριωτικώς σκεπτομένους τής Δημοκρατικής Παρατάξεως(νύν ΠΑΣΟΚ) ως... «έθνικιστάς»!... Έπειδή αύτοί του κατέγραφον τάς άντινομίας του προς τάς άρχάς του κόμματος, το όποίον ύπετίθετο έξεπροσώπει, καί τού ύπεδείκνυαν νά άσκή έθνοπρεπή Έλληνική έξωτερική πολιτική (έπαναφορά πρώτον του δόγματος του ΄Ενιαίου ΄Αμυντικού Χώρου Έλλάδος-Κύπρου και δεύτερον της Παλλαϊκής ΄Αμύνης)... Άλλά καί νά όμιλή καλύτερον τά Έλληνικά των Έλλήνων... Καί νά μήν άσχημονή ούτω, πέραν των άλλων, και πρός τήν Γλώσσαν τών Θεών μας... Τώρα οί έπήλυδες, οί έπίγονοι τών έκδιωχθέντων έξ Ίσπανίας τού Φερδινάνδου καί τής Ίσαβέλλας καί καταλυσάντων πρώτον είς Εύροίαν (Ίωάννινα) και μετέπειτα είς Θεσσαλονίκην έβραιοϊουδαίων, με όλην των την... άνεσιν, ζητούν (άπαιτούν) νά στηθή έν Άθήναις, είς τό Τρίγωνον τών όδών Μελιδώνη-Εύβούλου καί Έρμού, παρά τό Δίπυλον, είς τήν άπαρχήν τής Όδού τών Παναθηναίων, έντός του ΄Ιερού μας Χώρου του Κεραμεικού, «μνημείον όλοκαυτώματος» τών θυμάτων τού Χίτλερ όμοεθνών των!!!. ΄Επί τή έγέρσει δέ σχετικών άντιρρήσεων έκ μέρους τής ΄Εφορείας ΄Αρχαιοτήτων ΄Αθηνών, διά τής προϊσταμένης αύτής κ. Νικολέττας Βαλάκου, καί τή (άντι)προτάσει αύτής, διά τοιαύτην... έγκατάστασιν(!), δύο(2) άλλων χώρων, έκτός τής άνωτέρω περιοχής, ώς ούσης αύτής ένεργού άρχαιολογικής έρεύνης, οί ίσραηλίται πάροικοι (πάροικοι... ) προέβαλον άπόλυτον... άρνησιν! Ίδού θράσσος!. Ώς έάν ή ΄Αττική Γή είναι κτήμα των!. Καί τώρα πιέζουν τούς πάντας, ίνα έγκαταστήσουν, όπου αύτοί θέλουν καί όποτε θέλουν, τό «μνημείον» των...

Καί ή άθλιότης αύτη έξελίσσετο έρήμην καί αύτού τού ΄Υπουργείου Πολιτισμού, έπί ύπουργείας του κ.΄Αντωνίου Σαμαρά... Ένώ σήμερον τά πράγματα άκολουθούν την γραμμήν, την όποίαν έδρομολόγησαν οί προβάλλοντες έαυτούς ως... αύθέντας και της Έλλάδος χαχαμίκοι! Και πώς να μην έπαίρονται οί προκαλέσαντες με έγχωρίους ένστόλους χουντοαλήτας τά πραξικοπήματα είς βάρος της χώρας μας τώ 1967, έναντίον τού Έκδημοκρατισμού αύτής, και της Κύπρου τώ 1974, ίνα καταλάβουν, με μισθοφόρους τους «τούρκους» και τους βασιβουζούκους της Άνατολίας, μέγα αύτής τμήμα και τούτο, ίνα έγκαταστήσουν, μετά των άγγλοαμερικανών ύποτελών των, είς το Λευκόνοικον, την μεγαλυτέραν των στρατιωτικήν βάσιν; Πώς; Όταν τους έπετράπη να μεταφέρουν άπό την παρά το Ίπποκράτειον «πλατείαν» και τοποθετήσουν άλλον «μνημείον του όλοκαυτώματος», είς τήν παραλίαν ζώνην, είς νοτιοανατολικήν πλευράν της Πλατείας Έλευθερίας Θεσσαλονίκης! Πού; Έκεί όπου είχεν σχεδιασθή άπό του Μεσοπολέμου να στηθή το όψέποτε ήθελεν φιλοτεχνηθή Άγαλμα της Έλληνικής ΄Ελευθερίας! Ποίος θα έλέγξη πρός τούτο την δημοτικήν, την νομαρχιακήν, την περιφερειαρχικήν και την άρχήν του άλλοτε Ύπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, δι΄ όλας αύτάς τάς πράξεις και παραλείψεις των, αί όποίαι έκθέτουν την Έλλάδα, ώς τελούσαν ύπό καθεστώς προτεκτοράτου τών όφειλόντων είς τον Έλληνισμόν την ύπαρξίν των έβραιοϊουδαίων;

Ούδέ ή θέσις τού καθηγητού κ. Π. Βαλαβάνη, ό όποίος έτόνισεν ότι «... ήι έφορίαις άρχαιοτήτων άμύνονται τού πατρίου έδάφους, προσπαθούσαις νά κρατήσουν τούς άρχαιολογικούς χώρους, στήν μορφή καί τόν χαρακτήρα, τόν όποίο έχουν... », έλήφθη ύπ΄ όψει άπό την Έλληνικήν Διοίκησιν, παλαιωτέραν και νεωτέραν του Ύπουργείου Πολιτισμού, ένώ ό δήμος Άθηναίων έτήρει και τηρεί σιγήν!... Περίεργος όμως είναι ή στάσις τού Κεντρικού ΄Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), τού όποίου ή πλειοψηφία τών μελών του είναι ύπέρ τής άνεγέρσεως τοιούτου «μνημείου» είς τόν χώρον τού ώς άνω Τριγώνου!!!... Συναινεί είς έγκατάστασιν αύτού, όπου οί... άπαιτούντες έπιλέγουν, άλλά, λέγει, είς μικρωτέραν... έκτασιν!!!. Είς όλιγώτερα μέτρα έμβαδού!!!. Δηλαδή μάς έμπαίζουν οί πλειοψηφούντες τού ΚΑΣ... Οί όποίοι δέν είναι όλοι άρχαιολόγοι!.. Διότι οί άρχαιολόγοι αύτού, οί κ.κ. Μαρία Βλαζάκι, Χριστίνα Λούπου, Π. Βαλαβάνης καί Λ. Χατζαγγελάκις είναι αύτοί, οί όποίοι ήρνήθησαν διαρρήδην πάσαν πράξιν είς τήν σκοπουμένην, χάριν άλλοτρίων, άλλοτριωτών της έθνικής μας ζωής, τοιαύτην άπαράδεκτον έπιχείρησιν-βεβήλωσιν έντός τού ΄Ελληνικού ΄Ιερού χώρου τού Κεραμεικού... ΄Οταν ήμείς δέν έχομεν άνεγείρει άκόμη έν τώ ΄Αστει τό Μνημείον τού ΄Ολοκαυτώματος τών έξοντωθέντων-καέντων, άπό τούς ρακοφόρους (μελανίας ρακοφόρους, φορείς τής σκοτομαίνης τού έβραιοχριστιανικού μεσαίωνος) κακοποιούς, των εύρεθέντων την ώραν της έπιδρομής τών μισελλήνων έντός τού ΄Ασκληπιείου τών ΄Αθηνών, όταν δέν άνεγείραμεν άκόμη Μνημείον τών Όλοκαυτωθέντων άπό τούς ρακοφόρους καί τά μίσθαρνα όργανά των έντός τού Πανσέπτου ΄Ιερού τής Παμμήτορος Θεάς τής ΄Ελευσίνος Έλλήνων θρησκευτών, θά έπιτρέψωμεν είς άλλοτρίους, τούς μηδεμίαν κοινωνίαν ποτέ με τους Έλληνας έπιδιώξαντας να έχουν και ξένον όλως σώμα είς την Πατρίδα μας άποτελούντας χαχαμίκους, νά άλωνίζουν είς τήν χώραν μας καί νά έγκαθιστούν ίδια αύτών «μνημεία», όπου τούς καπνίσει, διά πράξεις τελεσθείσας είς άλλας χώρας άπό άλλους είς βάρος όμοεθνών των;

΄Ας ύπάγουν νά τά έγκαταστήσουν έκεί, όπου έλαβον χώραν τά τοιαύτα γεγονότα. ΄Είς την χώραν της άποστρεφούσης το πρόσωπον αύτής προς τους ήμετέρους κρατικούς έπαίτας δανείου έκ της Ε.Ε. γερμανίδος κ. Άγγέλας Μαρκέλλου... ΄Η, μήπως, έάν ήμείς έγείρωμεν, ώς δικαιούμεθα, άξίωσιν έγκαταστάσεως μνημείου τών όλοκαυτωθέντων - έξοντωθέντων - άπό τούς Μακκαβαίους(τους έπιβληθέντας ώς... «προστάτας» των έλεγχομένων άπό τους ύβριστάς του Έθνους ρασοφόρους όργανώσεων των ήμετέρων... πολυτέκνων!!!) είς τήν ΄Ασσυροφοινίκην ΄Ελλήνων, οί ίσραηλινοί θά σπεύσουν νά μάς παράσχουν χώρον, χάριν της τοιαύτης έγκαταστάσεως, παρά τόν λόφον τής Σιώνος, όπου άλλωστε ύπήρχεν τό πάλαι ΄Ελληνικόν ΄Ιερόν τού Πατρός Διός;

Νομίζομεν ότι άπαιτείται οί πολιτικοί έν όλω και έν... «γένει», και δή οί κυβερνώντες μας νά σοβαρευθούν... Λυσσούν νά γίνουν οί διαχειρισταί τού συστήματος... Καί προβάλλουν έκάστοτε, οί καθ΄ έπάγγελμα άσκούντες την πολιτικήν, έαύτούς ώς τάχα προερχομένους άπό τήν χώραν τού άφθίτου φωτός, αύτοπροβάλλονται ως πάλλευκοι καί άμόλυντοι ψυχαί προελθούσαι άπό τούς ... αίθερίους κόσμους, παρεπιδημούσαι έν Έλλάδι... ΄Αποκαλύπτονται ως τάχιστα τά άναληθή φρονούντες και λέγοντες... Αύτοδιαψεύδονται ως τάχιστα... ΄Απεδείχθησαν ότι το πλείστον δέν ένδιεφέροντο διά τά ΄Εθνικά Θέματα, έσωτερικά καί εξωτερικά... Τά ένδιαφέροντά των δέν άφορούν τήν προάσπισιν τών Έθνικών μας ΄Αξιών. Οί πλείστοι πολιτικοί μας (με πρώτους τους ψευδοπροοδευτικούς κατ΄ έπάγγελμα διά βίου... άέργους!) χαρακτηρίζονται άπό έναν σχιζοφρενή άντιπατριωτισμόν!. Τό διαλαλούν είς πάσαν εύκαιρίαν.

Σκανδαλοποιοί όμως καί σκανδαλοθήραι γενόμενοι, άδυνατούν, πέραν καί τού ίδικού των, νά διασώσουν πρωτίστως τό κύρος τής ΄Ελλάδος μας... ΄Ενώ οί έπίβουλοι άνθέλληνες καραδοκούν να έπιπέσουν έπ΄ αύτής... Κατέστημεν έξ αίτίας των, άπό τών «συντηρητικών-άντιδραστικών», τών άχαμνών «άναπτυξιολόγων», τών θωπευόντων τόν καθένα ύβριστήν τής Πατρίδος μας, πάντα ήμεδαπόν ή άλλοδαπόν μισέλληνα, έως τους ψευδοπροοδευτικούς, ψευδοκοινωνιστάς έπαγγελματίας άέργους «προστάτας τών έργαζομένων», έκείνους τους καλοβολευμένους είς θέσεις του Δημοσίου ή έξ αύτού... έξηρτημένους(πολιτικάντηδας, δημοσιογράφους, «πανεπιστημιακούς», άλλά και τά γνωστά τρωκτικά του δημοσίου κ.λ.π.), οί όποίοι, ως λέγουν άδιαντρόπως ... «παθαίνουν άλλεργία», όταν άκούουν τάς λέξεις «Πατρίς-Πατριωτισμός», ή χλεύη τών σεσημασμένων έχθρών μας! Οί όποίοι έχθροί μας πρό ούδενός όρρωδούν, προκειμένου νά πλήττουν και τό όνομα της Έλλάδος καί τό φιλότιμον τών ΄Ελλήνων... Έχουν έμμεσον άλλωστε έντός της χώρας μας... ύποστήριξιν είς τούτο... ΄Εκείνους τους άπάτριδας, οί όποίοι ξακολουθούν να μας προκαλούν πάντοτε ... Καί άδιαφορούν διά τά έθνικά μας ζητήματα... Και προβάλλουν με άναίδειαν χιλίων πιθήκων πρόσωπα και προσωπεία με σαρδόνια μειδιάματα λοιδωρούντες έκείνους, οί όποίοι στοιχειωδώς έκφράζουν τάς έπιφυλάξεις των έπί της ύφισταμένης πολιτικής τακτικής και έξεως μη προστασίας τού έθνικού συμφέροντος καί τών έθνικών συνόρων!... Οί έχθροί του έθνους μάς προκαλούν έτι περαιτέρω έπ΄ έσχάτων... Οί τουρανίζοντες κρεολοί της ΄Αγκύρας ήδη έστειλον πολεμικόν πλοίον έξωθεν της Εύβοίας... Και τά φερέφωνά των μας πτύουν... Και ήμείς λέγομεν πώς... βρέχει!... Κάποτε όμως, όφείλομεν να συνέλθωμεν... .Και άφού... καταβρέξωμεν τούς ύπνώττοντας πολιτικούς μας, ν΄ άπαιτήσωμεν διέγερσιν αύτών άπό της νωθρότητός των... Ώς έδώ, καί μή παρέκει... Διότι δεν άπέχομεν πολύ τού καταστήναι όλοι Όλοκαύτωμα της ήττοπαθείας μας... Και ένδέχεται να περισωθούν ένδεχομένως έλληνικαί περιοχαί μόνον είς το Ίόνιον... Όπότε κάποιοι κακεντρεχείς ήμπορεί να άνεγείρουν έν μέση Έλλάδι μνημείον όλοκαυτώματος των Έλλήνων της παρακμής...

Δηλαδή μνημείον ύπομνήσεως του άφανισμού ένός ίδίοις άμαρτήμασιν έξουθενωθέντος λαού... ΄Ο όποίος δεν έσεβάσθη έκείνους τους Προγόνους του, Θεούς και άνθρώπους, οί όποίοι έπρομάχησαν των άγαθών της Έλευθερίας, της Δικαιοσύνης, του Ώραίου, του ΄Αληθούς και του Σεβασμού προς την Φυσικήν Τάξιν, τον Φυσικόν Νόμον... Και ήμπορεί να ίδουν οί άλλοι λαοί να έγκατασπείρονται είς την Γήν μας, ώς «νεήλυδες» κάτοικοι αύτής, οί προσφιλείς τών ψευδοπροοδευτικών λαθρομετανάσται καί οί όπου γής λαθρόβιοι μιάς άλλης χώρας παμφυλίας...

21η Μαρτίου 2010 μ.΄Α.Τ.
΄Ελληνικός Σύλλογος «Δευκαλίων»
Διά το Δ/Σ
Β.Γ.ΓούσιοςΣχόλια (3)
 • Σταύρος Βασδέκης
  Αγαπητέ Βασίλειε, δεν υφίσταται ελπίς προς άρσι της ευχέρειας των Εβραίων, να πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους στην χώρα της Ελλάδος. Και δεν πρόκειται τόσο γι’ αυτό καθ’ εαυτό το μνημείο, όσο για τον χώρο που επέλεξαν.
  Πρόκειται για χειρονομία επαληθευτικής φύσεως. Και όχι πάλι τόσο για το εάν ισχύει η κατοχή τους στην χώρα μας, όσο για το κατά πόσον ισχύει, ώστε να προβούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων, στην περίπτωση που αυτή αδυνατεί.
  Οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν μακροχρόνια πείρα στις τακτικές που απαιτούνται για την επίτευξη, αλλά και την διάρκεια ισχύος των στρατηγικών τους επιτευγμάτων. Γνώση και εμπειρία παντελώς άγνωστη στους «πολιτικούς» άνδρες και κύκλους της χώρας μας.
  Οι Οθωμανοί με μεγάλη σοφία ήλεγξαν τον χριστιανικό πληθυσμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο), όταν την κατέλαβαν, δια μέσω του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ο μηχανισμός ήταν στημένος πριν από αιώνες. Συνεννοήθηκαν λοιπόν και τα βρήκανε – πριν ακόμα αλωθεί η Πόλι – με τους χειριστές του μηχανισμού, και το πράγμα πέτυχε απόλυτα.
  Οι Εβραίοι, μετά τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν χρειάζονταν μεγάλο κόπο για να ελέγχουν τον χριστιανικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας. Διότι ο πληθυσμός αυτός (σε καμμιά περίπτωση λαός), όχι μόνον κατείχε την εβραϊκή ιθαγένεια αλλά και κάτι περισσότερο: θεωρούσε πατρίδα του το Ισραήλ.
  Δηλαδή ενώ θεωρούσε ως γήινη πατρίδα του το οικόπεδο της Ελλάδος, ταυτοχρόνως θεωρούσε ως πνευματική του πατρίδα το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο.
  Κι αν δεν αρκεί το κατάπτυστο «Των αγίων πατέρων ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ» (πατρίς εκ του πατρός προκύπτει), το οποίο άδεται ανελλιπώς, από τον χριστιανικό αυτό πληθυσμό, τότε παραθέτω τα καταλυτικά λόγια του αρχιστράτηγου της επανάστασης του 21, Θ. Κολοκοτρώνη, ο οποίος μίλησε σε γυμνασιόπαιδα στην Πνύκα ως εξής:
  «…Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα.
  Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν...».
  Είμαι σε θέση να καταθέσω εκατοντάδες ντοκουμέντα, προς υποστήριξη αυτής της αλήθειας, αλλά δεν είναι του παρόντος.
  Ο Τούρκος πατριάρχης της ορθοδόξου πίστεως των νέο-Ελλήνων, οι οποίοι τον υποδέχονται με τιμές Αγίου Βασιλέως, πρόσφατα επανακατάθεσε τα διαπιστευτήριά του στους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ (θα καταθέσω τα ντοκουμέντα).
  Πώς λοιπόν, αγαπητέ Βασίλειε, να μην αλωνίζουν στην Ελλάδα οι άνθρωποι, εκ των οποίων έλαβε και κατακρατεί πνευματική ιθαγένεια και πατρίδα, ο πληθυσμός της χώρας της Ελλάδος; Είναι δυνατόν οι γνήσιοι απόγονοι των πατέρων των Εβραίων να εμποδιστούν από τους, δια χάριτος λαβόντες εξ αυτών ιθαγένεια και πατρίδα.
  Γνωρίζεις αγαπητέ μου ότι ο μισός τηλεφωνικός κατάλογος καταλαμβάνεται από επίθετα διαθέτοντα το πρόθεμα χατζη- και ονόματα των απογόνων των πατέρων του εκλεκτού λαού του θεού;
  Αντελήφθης ποτέ οποίαν υπερηφάνεια φέρει ο κάθε Χατζηέλλην! Ότι το άγιον φως τους φέρεται κατ’ έτος εκ της γης των αγίων τους πατέρων, εκ της αγίας πόλεως του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Ότι οι Χατζηέλληνες το υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους;
  Κι όταν ένα καντηλέρι εκ του Ισραήλ δέχεται τέτοιες τιμές, τότε το ίδιο το Ισραήλ δεν πρέπει να δέχεται το όλον; Ότι το φώς της Ολυμπίας που γίνεται δεκτόν με απείρους τιμάς από την οικουμένη των ανθρώπων, στην χώρα των Χατζηελλήνων αποτελεί αντικείμενο ειρωνείας, από τους αντιπροσώπους του θεού του Ισραήλ, οι οποίοι ποιμένουν το κοπάδι των προβάτων του;

  ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ:
  http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=866

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΕΔΩ. Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΣΤΗΘΗ ΕΔΩ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΜΝΗΜΕΙΟΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΗΜΟΥΡΓΗΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ. ΚΥΡΙΕ ΓΟΥΣΙΕ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩΜΕ! ΚΥΡΙΕ ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΑΣ ΠΟΥ ΩΑΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝ ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΣΚΙΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ! ΚΥΡΙΕ ΓΟΥΣΙΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΣΑΣ!
 • Σταύρος Βασδέκης
  Κύριε Γ. Γεωργιάδη,
  Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι στον χώρο του Κεραμεικού είναι ύβρις η οποιαδήποτε επέμβαση, πλην των ανασκαφών.
  Μου κάνει όμως μεγάλη εντύπωση η αυτόματη έγερση των εθνικοπατριωτικών συναισθημάτων, απέναντι στην βεβήλωση αρχαιολογικών χώρων, όταν υφίσταται αφασία απέναντι στην ολοκληρωτική και διαρκή βεβήλωση του χώρου της Παιδείας.
  Εξαιρώ βεβαίως του κ. Γούσιο, του οποίου η γλώσσα έχει μαλλιάσει από τις συνεχείς του διαμαρτυρίες προς την κατεύθυνση αυτή. Εάν παρομοίως διαθέτετε κι εσείς τέτοια παράσημα, τότε βεβαίως εξαιρείσθε κι εσείς.
  Ας πω λοιπόν ότι μιλάω γενικά. Γιατί, τέλος πάντων, οι διαμαρτυρίες απέναντι στην πλήρη κατοχή και διαρκή βεβήλωση του χώρου της δημόσιας παιδείας είναι από υποτονικές μέχρι ανύπαρκτες; Γιατί όταν βεβηλώνεται το χώμα αντιδρούμε, ενώ όταν το ίδιο παθαίνει η ψυχή μένουμε αδρανείς; Μήπως η ψυχή δεν είναι απείρως σημαντικότερη και ιερότερη;
  Τι πάει να πει κ. Γεωργιάδη «πολύ ωραίες διαπιστώσεις»;
  Δηλαδή δεν αληθεύει ότι για τα εκπαιδευτικά αδρανούμε (βλέπετε δεν φαίνονται με τα μάτια)και για τα ιερά οικόπεδα τρελαινόμαστε; Και φυσικά δεν έχω καμμιά αντίρρηση για το τελευταίο.
  Κι όταν η εκπαίδευση έχει καταληφθεί, εξ αρχής, από την ιουδαιοχριστιανική πανούκλα, πώς να περιμένουμε από τους ανθρώπους αυτής της προδομένης παιδείας, να αντιδράσουν απέναντι στην βεβήλωση των ιερών τόπων των Ελλήνων, όταν ισχύει ακόμα στην χώρα αυτή, αυτός ο αφορισμός του Κολοκοτρώνη, που αμόλησε στην Πνύκα, απέναντι σε γυμνασιόπαιδες:
  «…Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα.
  Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν...»

  Ποια και ποιος θα πάει να υπερασπιστεί τα μνήματα ανθρώπων που «ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα»;
  Αυτή τι είναι κ. Γεωργιάδη; Μια πολύ ωραία διαπίστωση ή μια φρικτή αλήθεια;
  Για πείτε μου, σας παρακαλώ, πού σφάλλω ή πού υπερβάλλω;
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό