Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣΦύση είναι το σύνολον της ενεργούσης ουσίας των κόσμων μεθ' όλων των εκδηλώσεων, λειτουργιών και νόμων αυτής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣΤο όλον της Φύσεως στον σπουδάζοντα αυτήν εμφανίζει δύο μεγάλες και διακεκριμένες αλλήλων κατηγορίες, την νοητική πνευματικήν και την μη τοιαύτην. Η νοητική Φύση γίνεται εκ της μη νοητικής Φύσεως δυνάμει νέας εκδηλώσεως νόμων οι οποίοι υπήρχαν σε αυτήν ουχί ενεργεία, αλλά δυνάμει μόνον. Η από δυνάμει σε εν ενεργεία ΕΙΝΑΙ εκδήλωση των νόμων αυτών αποτελούν την εμφάνιση της Νοητικής Πνευματικής Φύσεως. Το όλον της Φύσεως συνέχεται προς εαυτό και ως εκ τούτου αποτελεί την αδιάσπαστη ενότητά της. Τα κατά μέρος τμήματα της Φύσεως στους διαφόρους Κόσμους εμφανίζουν διαφορετικές δυναμικότητες των νόμων της στις ενέργειές τους και αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την διαφορά των Κόσμων αυτής, η διαφορά τους δε στους ενεργητικούς τους νόμους προέρχεται εκ της αφετηρίας της συστάσεως και λειτουργίας εκάστου Κόσμου, διότι αυτοί συνέστησαν και οργανώθησαν βαθμιαίως. Η διαφορά της ενεργητικής λειτουργίας των νόμων εκάστου Κόσμου δεν χωρίζει την μεταξύ τους ενότητα. Αντιθέτως, προκαλείται μεταξύ αυτών επίδραση εκ της οποίας γίνονται οι μορφές αυτών και εκ της μεταξύ τους νέας αλληλεπιδράσεως εξασφαλίζεται η αρμονία τους και η συνολική εξέλιξη της όλης θείας Φύσεως των Κόσμων.

Σκοπός της απανταχού Φύσεως είναι η εμφάνιση εκ της ουσίας της των συνειδητών νοητικών υπάρξεων, τούτων δε η ατέρμων εκδήλωση νέων ενεργητικών νόμων και ιδιοτήτων, καθώς και η απελευθέρωσή τους εκ της κατωτέρας ενεργείας Κόσμων και η είσοδός τους σε Κόσμους θειοτέρας ενεργείας, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ελεύθερα των ενέργειαν και ανέλιξη των δυνάμεών τους.

Η εκ του κόσμου μας μεταφορά των πνευματικών υπάρξεων σε άλλους θειοτέρους Κόσμους, εξαρτάται: α) εκ της αναπτύξεως των ενεργητικών τους δυνάμεων, β) της ελευθερίας της σκέψεώς τους, γ) της γνώσεως των νόμων της Φύσεως του περιβάλλοντος τους και δ) εκ της αναπτύξεως ισχυράς θελήσεως αυτών, η oποία δύναται να τις απαλλάσσει από επιδράσεις του κόσμου μέσα στον οποίον ενεργούν και τις φέρει σε επαφήν προς πνευματικές επιδράσεις θειοτέρων πνευματικών κόσμων εν σχέσει προς τον ανθρώπινον. Ωσαύτως και εκ της απαλλαγής τους εκ των ανθρωπίνων παθών, τα οποία δημιουργούνται εκ της ενεργείας έπ' αυτών του περιβάλλοντος ατελούς σχετικά Κόσμου, τα οποία εξουδετερώνουν τις φυσικές τους ενεργητικότητες ως νοητικών πνευματικών υπάρξεων και δεν αφήνουν την αύξηση των νοητικών τους δυνάμεων και την εκδήλωση νέων ενεργητικών νόμων. Όθεν, σκοπός πάσης πνευματικής υπάρξεως είναι η απελευθέρωσή της εξ ενός ατελούς σχετικώς ενεργούντος Κόσμον και η είσοδος της σε Κόσμο Θειοτέρας πνευματικής ενεργείας και αυτό απετέλεσε τον αντικειμενικό σκοπό των μεμυημένων ανθρώπων στις Αλήθειες της Φύσεως.

Αλλά, για να κατανοηθεί πλήρως ο αντικειμενικός αυτός σκοπός των ανθρώπων που έχουν μυηθεί σε αυτές, οφείλουν να σπουδάσουν ενδελεχώς όλους τους ηθικούς νόμους, οι οποίοι δύνανται να εξασφαλίσουν την άνοδό τους. Τους ηθικούς αυτούς νόμους οι οποίοι έχουν άμεσες σχέσεις και προς τους νόμους της Φύσεως και προς τις σχέσεις τους στην κοινωνική ζωή τους μετά των ομοίων τους. Δια της σπουδής των νόμων αυτών και μόνον είναι δυνατόν να κατανοήσουν την αξίαν τους, οπότε και θα απαλλαγούν από το ιδεολογικό περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και το οποίο έχει υπαγορεύσει ηθικές αρχές οι οποίες αντιστρατεύονται την ομαλότητα της τους φυσικής ζωής και της ακωλύτου εκδηλώσεως των ψυχικών τους δυνάμεων.

Σπυρίδων Νάγος - Απόσπασμα από το "Αλήθεια Ελευθερία Γνώση"Σχόλια (2)
 • Σταύρος Βασδέκης
  Σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
  θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και κάποιες απόψεις.

  Κατ’ αρχάς υπάρχουν άλλα όντα τα οποία συμμετέχουν ή έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην «νοητικήν πνευματικήν φύσιν»;

  Αναφέρεται εδώ, ότι «Η νοητική Φύση γίνεται εκ της μη νοητικής Φύσεως δυνάμει νέας εκδηλώσεως νόμων οι οποίοι υπήρχαν σε αυτήν ουχί ενεργεία, αλλά δυνάμει μόνον».
  Ποιοι είναι οι νόμοι αυτοί οι οποίοι «ουχί εν ενεργεία αλλά εν δυνάμει υφίστανται», και οι οποίοι εκ της μη νοητικής φύσεως γίνονται. Έχουμε εδώ ομολογία ότι τελικώς τα πάντα εκ της μη νοητικής φύσεως γίνονται; Ασφαλώς έχουμε.
  Επομένως το κλειδί του μυστηρίου βρίσκεται στο «δυνάμει νέας εκδηλώσεως νόμων οι οποίοι υπήρχαν σε αυτή (δηλαδή την μη νοητική φύση)».
  Αφού λοιπόν υπάρχουν και πριν ενεργοποιηθούν, οι νοητικές αυτές φυσικές υποστάσεις, τίθεται το ερώτημα πόθεν και πότε η δημιουργία τους. Πότε δηλαδή τις γέννησε η μη νοητική φύση.

  Είναι όμως βέβαιο ότι όλη αυτή η νοητική φύση είναι δημιούργημα των ανθρωπίνων εγκεφάλων. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικά την περιέγραψαν, αυτήν την νοητική φύση, και ως προς την προέλευσή της και ως προς τα χαρακτηριστικά της.

  Πράγματι λοιπόν η νοητική φύση γεννήθηκε από την μη νοητική, απ’ αυτό το υλικό που λέγεται ανθρώπινος εγκέφαλος. Μετά φυσικά από παρέλευση τεράστιου χρονικού διαστήματος. Διότι ο εγκέφαλος αυτός υπήρχε κάποτε δίχως να διαθέτει νοητικές δυνατότες, τουλάχιστον που να μπορούν να συγκριθούν με τις σημερινές. Ας πούμε ότι ο άνθρωπος έζησε το 99% του χρόνου υπάρξεώς του βρισκόμενος στην κατάσταση των λοιπών ζώων.

  Μέχρις εδώ επομένως, σε κάποια σημεία, συμφωνώ με τον αείμνηστο Νάγο.
  Εκεί που διαφωνώ είναι ότι αυτή η νοητική φύση προϋπήρχε της νοητικής εξέλιξης των εγκεφάλων των ανθρώπων.
  Λέει όμως ο ίδιος ότι υπήρχε «εν δυνάμει|. Ωραία, συμφωνώ, προς στιγμή και μ’αυτό.

  Όμως το «εν δυνάμει», πώς νοείται από τον καθένα; Νοείται απ’ όλους με τον ίδιο τρόπο; Απ’ όσο γνωρίζω, όχι.
  Νομίζω ότι σε δυο γενικές κατηγορίες μπούμε να κατατάξουμε τις διαφορετικές αντιλήψεις.

  Η μια πιστεύει ότι αυτό το «εν δυνάμει» προέρχεται από τον Θεό ή τους Θεούς
  και η άλλη ότι αυτό το «εν δυνάμει» είναι μια κάποια ακόμη δυνατότητα της ίδιας της φύσης, η οποία εδώ ονομάστηκε «μη νοητική».

  Η πρώτη κατηγορία όμως, έρχεται εντελώς αβασάνιστα, και φέρνει τα πάνω κάτω: την φύση, της οιασδήποτε υφής και δυνατότητας, την δημιούργησε ο θεός
  ή οι θεοί. Από εκεί λοιπόν πηγάζει το «εν δυνάμει» της νοητικής της πλευράς.
  Εδώ αλωνίζει η θρησκευτική δεισιδαιμονία και η αλητεία των ιερατείων της.
  Το μαύρο σκοτάδι, και τα προς άρμεγμα ποίμνια. Ο φανατισμός και το μίσος προς κάθε τι το διαφορετικό από το δικό μας. Η αρετή είναι ο φόβος. Οι επιστήμες βρίσκονται υπό διωγμό, γιατί ξετυφλώνουν.

  Η δεύτερη κατηγορία ισχυρίζεται ότι «αυτόν τον κόσμο, κανείς θεός ή άνθρωπος δεν τον δημιούργησε, αλλά είναι πυρ αθάνατο που ανάβει και σβήνει με μέτρο» Ηράκλειτος.
  Εδώ θάλλει η ανοχή και ο σεβασμός των άλλων, όσο διαφορετικοί κι αν είναι.
  Η απέχθεια προς τον φανατισμό και την μισαλλοδοξία. Περιφρόνηση προς το θρησκευτικό αίσθημα, και προς κάθε μορφή φόβου. Η αρετή είναι ο αγώνας προς την ελευθερία. Η επιστήμες είναι επιταγές. Η γνώση διαρκής αγώνας.

  Κι όλες αυτές οι διαφορές, εξ αιτίας της διαφορετικής ερμηνείας ενός «εν δυνάμει». Τι νομίζετε δηλαδή;

  Ναι, η στάση των ανθρώπων απέναντι στη φύση είναι κυρίως θέμα γούστου.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΑΝΩΤΕΡΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ! ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΩΣ ΜΕΛΙΣΜΑ ΑΠΑΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑΝ [[---ΕΚ ΤΗΣ ΥΛΟΦΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ---]] ΚΑΡΔΙΑΝ ΜΑΣ ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό