Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠρός Ύπουργόν Πολιτισμού
κ. Πάνον Γερουλάνον
είς Ύπουργείον Πολιτισμού-Άθήνας
Κοινοποίησις είς: «Πύλη Ίάσονος»

Έν Θεσσαλονίκη τή 16.04.2010

Θέμα: ΑΝΑΓΚΗ Ο ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΓΚΗ Ο ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΆπό καιρού ήδη, τά ΄προβλήματα τού οίκισμού τής Θεσσαλονίκης όξύνονται άπό τήν άνέλεγκτον τσιμεντοποίησι τών πάντων.΄Οράτε τελευταίαν άσέβειαν τής λεηλασίας τής όλης περιοχής τού πρώην στρατοπέδου "Τσιρογιάννη", έπί τού όποίου έκτίσθησαν ένα μουσείον("βυζαντινόν") μέ ύποτονικωτάτην έπισκεψιμότητα, διά λογους όφειλομένους καί είς τήν άποστροφή τού Έλληνος πρός πάν τό βυζαντιακόν-παρακμιακόν, μετά δέ τούτο, τό τερατούργημα τού νέου "δημοτικού μεγάρου, έξαφανισθέντος ούτω τού προοριζομένου διά μητροπολιτικόν τής πόλεως πάρκον αύτού του οίκοπέδου-πρώην στρατοπέδου!Τώρα ή προσοχή τών έστερουμένων ίχνους φυσιολατρικής έυαισθησίας διαφόρων "παραγόντων" τής πόλεώς μας έστράφη πρός τήν Πλατείαν Άριστοτέλους...Έπιδιώκουν νά στήσουν είς τήν νοτίαν περιοχήν αύτής, παρά τό "ΟΛΥΜΠΙΟΝ", "άγαλμα" τού έπί άκράτω κομματισμώ διακριθέντος Κ. Καραμανλή, τού διχάσαντος τόν λαόν καί τό έθνος καί μή διαφυλάξαντος τήν πολιτικήν τιμήν καί τήν ίστορίαν μας...Πέραν τών άλλων -καί πολύ γνωστών του συμπεριφορών καί τής άρνητικωτάτης παρ΄ αύτού διαχειρίσεως ζωτικών ζητημάτων τού ΄Ελληνισμού-, έγκαλέσθη ώς προκαλέσας, μέ τήν...τήλοθεν έκ Παρισίων,έμπρηστικήν του άντιπολίτευσιν πρός τόν Πατριώτην Γεώργιον Παπανδρέου τον Πρεσβύτερον("Έλλην, φυλάξου, ό Παπανδρέου θά σού πάρη τήν δραχμήν σου" κ.ά.!!!),  άπεθρασσύνθησαν αί κινούμεναι είς τό σκότος χουντοσυμμορίαι, μέ άποτέλεσμα τής κατάληψιν τής έξουσίας άπό περικαθάρματα, τά όποία προσέβαλον την τιμήν της Πατρίδος και του Έθνους, τό κύρος τής Έλλάδος, ένώ άλλοτρίωσαν τά έθνικά κοινωνικά μας χαρακτηριστικά καί έν τέλει κατέστρεψαν τήν Κύπρον, ως όργανα  μισελλήνων καί άλλοτρίων συμφερόντων.

Έκείνο, έκ των πολλών,  τό όποίον έπιβάλλεται πρωτίστως νά γίνη είς την πόλιν μας διά την έναρξιν του εύπρεπισμού της, είναι νά άπομακρυνθή πάραυτα άπό τήν Πλατείαν Δημοκρατίας("Βαρδαρίου") τό άγαλμα τού όλετήρος τού Μικρασιατικού καί Θρακικού ΄Ελληνισμού Κωνσταντίνου Γκλύξμπουργκ, τό όποίον έστησεν τό φασιστομοναρχικόν-γερμανοαγγλόφιλον καθεστώς τού Μεταξά...Καί είς τήν θέσιν του νά στηθή ένα Μνημείον τού (Διαχρονικού)Μακεδονικού ΄Αγώνος.΄Αφού, βεβαίως, πρώτον εύπρεπισθή ό χώρος τής  "πλατείας" ταύτης...Καί άνεγερθή είς τά πέριξ αύτής κάποιο νεοκλασσικόν δημόσιον κτίριον, έξ έκείνων, τά όποία ήφάνισεν άπό την πόλιν μας ό ΕΡΓΟΛΑΒΙΣΜΟΣ και οί άξεστοι έκείνοι πολιτικάντηδες, οί όποίοι κατέστησαν το «Σχέδιον Μάρσαλ» είς «Σχέδιον Μάσας»...Προς τούτο δέον να έπιβληθούν  άκόμη και άναγκαστικαί άπαλλοτριώσεις, παρανόμως άλλωστε κτηθέντων άπό διαφόρους «οίκοπέδων» της περιοχής, οί όποίοι είς τό όνομα άκόπως κτωμένων είσοδημάτων έκτιζον καί κτίζουν καί έπί τού μεγάλου άρχαιολογικού χώρου τής περιοχής Πύλης ΄Αξιού(όρα τά αύθαίρετα τού Δικαστικού Μεγάρου,τών  κτιρίων τού Ι.Κ.Α. καί τού Ο.Τ.Ε., τάς νύκτωρ έντός αύτού άνεγερθείσας πολυκατοικίας  κ.λ.π.), άδιαφορούν περί τού άθλίου φαινομένου τής καταστάσεως, καθ΄ ήν φαίνεται ότι δέν ζώμεν στήν ΄Ελλάδα, άλλά είς... «μαχαλάν»  χώρας τής νοτιοανατολικής ΄Ασίας...

Κατά τά λοιπά, ή Πλατεία Άριστοτέλους νά παραμείνη ώς έχει, άνευ παρεμβάσεων είς τήν σημερινήν κατάστασιν μοναδικής διά ΄τήν πόλι μας δομήσεως και αίσθητικής. Την όποίαν σαφώς θα προσβάλη ή έγκατάστασις οίουδήποτε...όγκου είς το ώραιώτερον σημείον αύτής, παρά το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»...Άλλού, άς έγκατασταθούν τοιούτοι όγκοι...΄Ως είς παρά την λέσχην της... «Ρέμβης»...΄Οπόθεν το έθνος  ήκουεν ένεόν, έπί άλλην...όκταετίαν, "ξυλίνους" λόγους περί τού τίνος  δεν θα έγίνετο, καθ΄ ό,τι άφεώρα την έξέλιξιν των ζωτικών έθνικών μας θεμάτων!...

Έν Θεσσαλονίκη τη 16.04.2010
Βασίλειος Γ. Γούσιος
Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη
Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό