Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΑΠΟΡΙΑΙ ΚΑΙ... ΠΟΡΟΙ...ΑΠΟΡΙΑΙ ΚΑΙ... ΠΟΡΟΙ...ΤΕΡΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»

Οί κυβερνώντες, καθ΄ ό.τι άφορά την λήψιν μέτρων περιορισμών των διασπαθίσεων του δημοσίου χρήματος άπό τάς όμάδας όργανωμένων συμφερόντων, τάς όμάδας πιέσεως, αί όποίαι έκβιαστικώς άπεσπούσαν λουφέδας, τά καλούμενα «έπιδόματα» (έπίδομα... έγκαίρου προσελεύσεως, έπίδομα... περιποιήσεως πελάτου, έπίδομα... πλύνσεως χειρών, έπίδομα... έγκαίρου μεταβάσεως είς την «έργασίαν», έπίδομα... έκτελέσεως της άνατεθείσης «έργασίας», έπίδομα... είδικών όρων (καθιστικής) έργασίας κ.λ.π.), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ή κοινωνία είναι έκείνη, ή όποία τά έστηλίτευσεν άπό μακρού. Και άπαιτούσεν την κατάργησιν τοιούτων προκλητικών και άντικοινωνικών διακρίσεων είς τάς άμοιβάς μεταξύ προστηθέντων είς την Διοίκησιν και τάς ΔΕΚΟ και των έργαζομένων είς τον ίδιωτικόν τομέα...

Βεβαίως, ταύτα  τά... «έπιδόματα» έχορηγήθησαν κατόπιν τών παρεμβάσεων παραγόντων του παρασυνδικαλισμού διά της πολιορκίας έκάστοτε των καθ΄ έκαστον ύπουργικών γραφείων... Ένώ οί παρεπιδημούντες ως παράσιτα είς τά άστη... «προοδευτικοί», οί κατ΄ έπάγγελμα διοργανωταί άπεργιών, -στάς όποίας προσκολλώνται οί όργανωμένοι   διά βιαιοπραγίας γνωστοί... γνωστοί προσωπιδοφόροι καίοντες ό,τι είναι είς την άκτίνα δράσεώς των, και άνθρώπους είσέτι-, και  περί τούτων έτηρούσαν ένοχον σιωπήν...

Δεν έτολμούσαν να άνακαλέσουν είς την τάξιν τους άπαξιώσαντας τους πραγματικούς σκοπούς του συνδικαλισμού ίδιοτελείς ώφεληματίας, ώς και πάντα άεργον... «προστάτην» ή «παραστάτην» των... έργαζομένων!  Ό όποίος  δεν ένδιαφέρεται διά το γενικώτερον πρόβλημα των οίκονομικών πιέσεων, τά όποίας ύφίστανται τά εύρύτερα κοινωνικά στρώματα... Και άπορεί κανείς διά το... εύρος άυτού του «μιθριδατισμού» (κοινωνική άναλγησία) των  διά χρήσεως παντός μέσου βολευθέντων ύπό την «κεραμίδα» του Δημοσίου. Οί όποίοι ένίοτε ύποκρίνονται τους περί τά κοινωνικά ή πνευματικά ζητήματα τάχα ένδιαφερομένους...


ΠΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΚ ΤΟΥ... ΠΑΓΚΑΡΙΟΥ

Διά των διαρκών περικοπών είσοδήματος και άπό έκείνους, οί όποίοι δεν έκέκτηντο... έπιδομάτων, οί κυβερνώντες θα όδηγήσουν την γενικήν οίκονομίαν είς κατάρρευσιν... Διό το ένδιαφέρον των έπιτελείων των είσπρακτικών μηψανισμών του κράτους θα πρέπει να άνοίξουν όλίγον τά  όμματά των και να κινηθούν είς την άναζήτησιν έγχωρίων... πηγών χρηματικής ένεργείας... Και τοιαύται πηγαί ύπάρχουν... Πέραν της παραοικονομίας, τά προς πλήρωσιν των άναγκών έκτελέσεως των προϋπολογισμών οίκονομικά μέσα έκ μιάς μόνον πηγής δύνανται να τά άρυσθούν...

Δηλαδή άνευ προσφυγής είς τάς έλεγχομένας άπό τους χαχαμίκους τραπέζας  του έξωτερικού και έκ τούτου έπιβαρύνσεων έτι περαιτέρω του δημοσίου χρέους όφειλών έκ νέων δανείων και τόκων αύτών είς τους άλλοτρίους δανειστάς μας. Ήτοι όφείλουν ή Βουλή και οί κυβερνώντες να ύποδείξουν είς τους έχοντας και κατέχοντας χρηματικά κεφάλαια και έθνικήν,- ύπέρ αύτών κατασχεθείσαν άπό τους βυζαντιακούς δυνάστας-, άκίνητον περιουσίαν ρασοφόρους να καταθέσουν ύπέρ του Δημοσίου είς πρώτην φάσιν τά είς...ρευσττόν, προϊόντα έσόδων έκ του...παγκαρίου και των...δοσιμάτων έκ... μνημοσύνων και... δωρεών ύπέρ της... άναπαύσεως της ψυχής τεθνεώτων... Και άκολούθως  να καταθέσουν και τά  έκ χρήσεων, μισθώσεων, καρπώσεων άκινήτων...διαθέσιμα αύτών...

Ταύτα τά άποταμιεύματα, κατά τάς έκτιμήσεις είδημόνων, δύναναται να καλύψουν τάς προϋποθέσεις έκτελέσεως πολλών μελλόντων κρατικών προϋπολογισμών... Βεβαίως, έάν οί ρασοφόροι διαθέτουν ψήγματα φιλοτιμίας, δεν χρειάζεται να τους γίνη σχετική...κρούσις ή ύπόμνησις τοιούτου καθήκοντος , δηλαδή της ύποχρεώσεως  της συμβολής ένός έκάστου φορέως δημοσίου χαρακτήρος(τοιαύτην ίδιότητα δυστυχώς έχουν έν Έλλάδι τά σωματεία- «ίδρύματα» χριστιανών, μουσουλμάνων και έβραίων!!!)  και των είς αύτόν προστηθέντων είς την άντιμετώπισιν της δεινής έθνικής οίκονομικής κρίσεως κατά την παρούσαν συγκυρίαν.

Και όταν τά τοιαύτα χρήματα περιέλθουν είς το κράτος, όπου άνήκουν, τότε το Δημόσιον, διά του ΣΔΟΕ θα πρέπει να προβή είς το σφράγισμα άπάντων των άνά την χώραν παγκαρίων... Διότι οί... «πειρασμοί» είσί πολλοί... Και είς το τέλος έκάστης έβδομάδος άρμόδιοι τούτου  παράγοντες και δή παράγοντες των τοπικών δήμων, -οί όποίοι θα άναλάβουν άπό του 2011 να καλύπτουν έκ των ένόντων τάς δαπάνας λειτουργίας των καθ΄ έκάστον φορέων τοπικής διοικήσεως («αύτοδιοικήσεως»)-, θα προβαίνουν είς την άνάληψιν του όβολού των πιστών ύπέρ του Δημοσίου Ταμείου, άφού πρώτον γίνουν αί σχετικαί καταμετρήσεις και καταγραφαί... Διότι είς τούτο νομίζομεν θα συναινούσαν και αί ψυχαί των τεθνεώτων, ύπέρ ών τά δοσίματα... Οί όποίοι κατά την συντριπτικήν των πλειονότητα την Έλλάδα ύπέρ πάν άλλον ήγάπων και αύτήν ήθελον να βλέπουν προαγομένην και  κατά τά κοινωνικοικονομικά αύτής πράγματα...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣComments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό