Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Το Τραίνον της Κλιματικής ΑλλαγήςΤραίνον τής Κλιματικής ΄ΑλλαγήςΤό Τραίνον (Σημείωσις "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ": Τραίνον και ούχί... «τρένο», διά τον άπλούστατον λόγον, κ.κ. παληάνθρωποι και άγράμματοι ψευδοδημοτικιστάδες των «πανεπιστημίων» «μας»- λεηλατηταί της Έλληνικής γλώσσης, ή λέξις είναι  ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ώς προερχομένη έκ των έτύμων του «τραβώ» και του «τρανός») της "Κλιματικής Άλλαγής" μέλλει άναχωρήσαι  από τήν Θεσσαλονίκην πρός την « Κωνσταν- τινούπολιν»...

Τό πρόγραμμα "Δράσις: «Τό Τραίνον τής Κλιματικής ΄Αλλαγής»  θα ύλοποιηθή άπό τήν ΄Ελληνικήν Όμάδα Συνηγόρων του Κλίματος, είς τούς σχεδιασμούς τού πλαισίου "Εύρωπαϊκή Άλλαγή" ("Challenge Europe"):

Ήτοι την Παρασκευήν 28 Μαΐου, καί ώραν 3:00-6:00 μ.μ. τό «Τραίνον τής Κλιματικής ΄Αλλαγής» έκκινεί άπό τόν Σιδηροδρομικόν Σταθμόν της Θεσσαλονίκης. Και την Δευτέραν 31 Μαΐου άπό τόν Σιδηροδρομικόν Σταθμόν της Αλεξανδρουπόλεως. Άποσκοπεί δέ διά τού τοιούτου ταξειδίου του καί τών στάσεών του είς σταθμούς-κόμβους είς την ένημέρωσιν του κοινού περί των κλιματικών άλλαγών και των όφελών έκ της μετακινήσεως διά του τραίνου.
Είς τό ταξείδι αυτό θα συνδράμουν και «τούρκοι» «συνήγοροι του προγράμματος  "Κλίματος"(κλιματικής προστασίας)...

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ»: Πέραν των άλλαγών συμπεριφορών ήμών και των φερομένων ως «τούρκων» κρεολών του Άνατολικού Θρακικού και του Μικρασιατικού χώρου (όχι "Τουρκίας"), είς ό,τι άφορά την σχέσιν του άνθρώπου προς το Περιβάλλον και τάς άνθρωπίνας χρήσεις καί καταχρήσεις έπ΄ αύτού, τήν διαρκή προσβολήν τής Μητρός Θεάς Γαίας,το πολιτικόν κλίμα είς τάς σχέσεις Έλλήνων και «τούρκων» δυσχερώς δύναται να μεταβληθή έπί τά βελτίω, διά το γεγονός ότι είς την «συνείδησιν» των με έλληνικά το πλείστον φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά (παιδομάζωμα-έξισλαμισμοί-έκτουρκισμοί γάρ) τουρκιζόντων ίσχύει έσαεί έκείνο, το όποίον τους ύπέβαλεν ό γεννηθείς είς Βαλτονέρι Γιαννιτσών (όχι είς Θεσσαλονίκην) άλβανικής καταγωγής Μουσταφά Κεμάλ να έχουν ως...έγκόλπιον: «...Μά τον Άλλάχ ποτέ μου δεν θα ήσυχάσω, έάν δέκα χιλιάδες κεφαλών γιουνάνηδων δεν πάρω...»!. Όπερ λέγεται καθ΄ έκάστην πρωϊαν είς τους «τουρκικούς» στρατώνας!... Αί  «φιλοφρονήσεις» του...Ταγίπ προς Γεώργιον-Γιώργον και ή (άπό)κλησις ως «φίλου» αύτού, γέμουν δεδικαιολογημένων παρ΄ ήμών άμφισβητήσεων... Καθ΄ ό ίσχύει το δημώδες: «Όταν έχης τούρκον φίλο, κράτα ΄μαζί σου και ένα ξύλο»...

Έκ τής Γραμματείας τού "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ"
θΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 17η Μαίου (Ήρακλείου) 2010 μ.Ά.Τ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη
www.ellanikos.grComments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Πολιτισμοί

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό