Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΙΣΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έν Θεσσαλονίκη τή 20ή φθίνοντος μηνός Διονυσίου 2010 μ.Ά.Τ.

ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ

"ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" τοίς φίλοις αύτού χαίρειν!

Τό έρχόμενον νέον τροπικόν(καί ούχί άστρικόν, δηλονότι πραγματικόν) έτος 2010 άπό τής Γεννήσεως τού Θεοχρήστου Άπολλωνίου θά ύπάρξη διά τό Έλληνικόν Έθνος χρόνος άναδράσεως, έφ΄ όσον έμβαθύνωμε είς έαυτούς καί άναζητήσωμεν έκείθεν τούς λόγους τής μεγάλης ή μικράς συμβολής ένός έκάστου έξ ήμών έίς τήν οίκτράν κατάστασιν, άπό άπόψεως πολιτικής, πολιτιστικής, πνευματικής(αίσθητικής), κοινωνικής καί οίκονομικής, είς τήν όποίαν εύρίσκεται ή Έλλάς.Όφείλομεν νά άγαπήσωμεν πάλιν τήν Πατρίδα μας, τά όσια καί τά ίερά τής όποίας κατεφρόνησαν άριστεροί καί δεξιοί καιροσκόποι, άρνησιπάτριδες καί δουλαγωγοί άλλοτρίων συμφερόντων. Ό λαός μας δέν διαθέτει πολιτικήν άγωγήν. Είναι είσέτι μία άδρανής "πολιτική" μάζα, άγομένη καί φερομένη άπό τούς τυχοδιώκτας πολιτικάντηδας καί άπό τά κοινωνικά έκείνα παράσιτα, άπό έκείνους, οί όποίοι έπιδίδονται είς...άπεργιακάς έπιχειρήσεις, όντα οί ίδιοι στιγματισμένοι ώς έπαγγελματίαι...άεργοι!... Έτεροι, μακράν κείμενοι τής κοινωνίας, έρμαια τών ίδίων αύτών παθών, άπό όλοκληρωτικήν νοοτροπίαν κινούμενοι, τού "πνευματικού"  κατεστημένου παράγοντες  καί έχόμενοι τής τάσεως τού μικροελλαδιτισμού, τού ψευδολαϊκισμού, τού ψευδοδημοτικισμού, έλεηλάτησαν, έπί 35ετάν ήδη,τήν Έλληνικήν Γλώσσαν καί τήν κατέστησαν φάσμα,φάντασμα τού έαυτού της!!!

Έξετόπισαν πραξικοπηματικώς τήν Δημοσίαν Γλώσσαν, τόν Καθαρεύοντα Λόγον, ό όποίος έμόρφωσεν γεννεάς-γεννεών Έλλήνων, καί είς τήν θέσιν αύτού προρχείρησαν καί έπέβαλον είς τήν διοίκησιν,τήν έκπαίδευσιν,τόν έντυπον καί ήλεκτρονικόν τύπον, άνευ έθνικής καί λαϊκής συναινέσεως, πραξικοπηματικώς τήν άποκρουστικήν ψυχαροτριανταφυλλιδικήν ψευδοδημοτικιάν! Μένουν άμετανόητοι οί ταύτης τιμηταί πρό τού φαινομένου πλέον τής άδυναμίας τών Έλλήνων τής διατυπώσεως συντακτικώς καί έκφραστικώς όρθώς τού Έλληνος Λόγου, ένώ ή λεξιπενία τών νέων γεννεών είναι πλέον καταφανής!!!! Δέν τούς άπσχολεί αύτό!!! Έξακολουθούν άκόμη καί σήμερον, ώς μαζοχισταί,νά βάλουν κατά τού Καθαρεύοντος Λόγου, ύποκρινόμενοι τούς έννοιαζομένους περί τής καταστάσεως τής Έλληνικής Γλώσσης, τήν όποίαν έξουθένωσαν!!! Ύποκρίνονται, άλλ΄ όμως κρίνονται ώς οί ύπαίτιοι τού τοιούτου κακού τής έκπτώσεως  τού ένδιαφέροντος τών Έλλήνων περί τής Γλώωσης των... Ώσαύτως οί Έλληνες  άπεμακρύνθημεν τών αίσθητικών μας παραδόσεων καί δή τού Νεοκλασσικισμού καί είς τήν Γλώσσαν καί τήν Τέχνην, έν τή εύρεία έννοία αύτής, όπερ, πέραν τών άλλων, προεκάλεσεν καί τήν μείωσιν τής περιηγητικής κινήσεως ξένων....Ένώ άναγνωρίζονται ό παυλισμός-ίησουητισμός,ό ίουδαϊσμός, ό άποκρουστικός καί άπάνθρωπος ίσλαμισμός ώς θρησκείαι καί δή...προστατευόμεναι(!!!), καί δέν άναγνωρίζεται είσέτι ή Έλληνική Όλυμπική Θρησκεία, κολοσσιαία δέ δημοσία-έθνική περιουσία, έκ κινητών καί άκινήτων, εύρίσκεται είς χείρας τού ρασοφοριάτου, ότε τό κράτος μας άδυνατεί νά καταβάλη συντάξεις!!!!! Ή κοινωνιστική άρετή τής Συναλληλίας ύπεστάλη καί τήν άντικατέστησε ό άτομαρισμός, πραξάντων ό, τι άν...ήδύναντο-είς τούτο πάντων  τών διοργανωτών άπεργιών μή καί πολύ... φίλων τού έργάζεσθαι καί κοπιάν, έχθρών δέ τού Κοινωνικού Συμβολαίου καί τής Κοινωνικής Συνοχής...Τό Φυσικόν Περιβάλλον δηούται...Καί ή Πατρίς μας άσχημαίνει, κατασπαταλωμένων φυσικών πόρων...Ένώ ή Μήτηρ Γαία διαποτίζεται διά δηλητηρίων...Τά όποία έπιρρίπτουν  έπ΄ αύτής άνοες καί άνελλήνιστοι γραικύλοι, τήι συνενοχή έκείνων, τούς όποίους ή πολιτεία, έξόδοις της, έστειλε είς τά ψευδοπανεπιστήμια νά...σπουδάσουν γεωτεχνίαν καί ούτοι κατέστησαν  έμποροι φυτοκτόνων, ζωοκτόνων καί άνθρωποκτόνων(καρκινογενέσεις μεταξύ γεωργών) δηλητηρίων!...

Έγκατελείψαμεν τούς Έλληνογενείς, ύπέρ τά 16 έκατομμύρια, τής Άσιατικής Έλλάδος-Μικρασίας(όχι "Τουρκίας"), τούς Κυπρίους, τό Αίγαίον, τήν Θράκην είς τόν τουρκισμόν, τήν Μακεδονίαν, τό όνομα αύτής, είς τήν διοικούσαν τήν Πρώην Γιουγκοσλαυικήν Δικτατορίαν τής Βαρδαρίας βουλγαρικήν σπείραν, τούς Καλλιστράτους τού Πακιστάν είς τόν στυγερόν μουσουλμανισμόν(καί... έπεφυλάσσωμεν άβρότητας είς τούς ένταύθα έκ Πακιστάν λαθρομετανάστας καί λαθρεποίκους, τούς... άπαιτούντας μάλιστα καί...περίοπτα τζαμία έν μέσαις Άθήναις καί έν μέση Θεσσαλονίκη!!!)...Ένώ ούδένα δεσμόν έδημιουργήσαμεν είσέτι μέ τά Έλληνογενή φύλα τών Κελτών τής Δυτικής Εύρώπης(δέν είμεθα... "άνάδελφον", ώς άχαρακτηρίστως έλέγετο πρό έτών  άπό τινάς άνιστορήτους, άλλά Πολύδελφον Έθνος)...

Άμεσος Δημοκρατία. Πολιτική Άγωγή. Νεοκλασσικισμός. Καθαρεύων Λόγος. Άνεξιθρησκεία.  Άναγνώρισις τής Όλυμπικής Θρησκείας ώς ίσοτίμου πάσης άλλης καί παντός άναγνωριζομένου άπό τό κράτος μας θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτικού μορφώματος. Συναλληλία. Έθνική Στρατηγική έναντι τών λαθρομεταναστών καί τών λαθρεποίκων. Έπαναγωγή πάντων τών νέων είς τά άγια άγροτικά έργα. Διάλυσις τών έθνοκτόνων άστικών οίκιστικών καρκίνων(Άθηνών, Θεσσαλονίκης κ.ά.). Έπιστροφή τών φυγάδων τής έσωτερικής καί έξωτερικής μεταναστεύσεως είς τά Πάτρια χώματα τών χωριών μας. Ύποδοχή όπου γής Έλληνογενών έν Έλλάδι  κ.λ.π. Ταύτα είναι άνάγκη νά άποτελέσουν προτερότητες έκείνων, οί όποίοι άγαπούν τήν Έλλάδα καί θέλουν νά τήν ίδούν άνακάμπτουσαν άπό τήν πολλαπλήν κρίσιν, ή όποία τήν κατατρύχει κατά τό γε νύν παρόν.Καί τούτο, ίνα μέ τήν άκολουθή αύτή έπί μακρόν είς τό μέλλον...


Δά τήν Έθνικήν Θρησκευτικήν Όλυμπικήν Έταιρείαν

"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
www.ellanikos.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ -ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗComments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό