Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ... "ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ" ΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ!ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ..."ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ" ΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ!..Παρήλθον ήδη τριάκοντα πέντε έτη άπό τού 1975, άφ΄ ότου τό..."γραφείον τελετών κηδειών" τής λεγομένης... "Νέας Δημοκρατίας" κατήργησεν μέ... "νόμον" τήν Γλώσσαν, ή όποία έμόρφωσεν γεννεάς γεννεών Έλλήνων, τήν Καθαρεύουσαν Γλώσσαν! (Ταύτης τής κομματικής παρατάξεως της καλουμένης... «Νέα Δημοκρατία» οί όπαδοί, αύτοχαρακτηριζόμενοι... «έθνικόφρονες»(κίβδηλος ή  «έθνικοφροσύνη» των)κατά τό δημοψήφισμα τής 17ης Δεκεμβρίου 1974, έψήφισαν ούχί ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ, άλλά... "βασιλείαν"!...Και κατ΄ αύτήν  όχι ύπέρ Έλληνος, έστω, "βασιλέως», άλλά ύπέρ τινός έκ τής φάρας τών άλλογενών καί μισελλήνων Γκλύξμπουργκ. Όστις έστερείτο...Κόκκου πολιτικής σκέψεως...Άφού έστράφη με ίταμότητα και θρασύτητα,αίσχρώς, κατά της Δημοκρατικής Παρατάξεως, της πλειονοψηφίας του Πολιτικού Σώματος, και του Πατριώτου Γεωργίου Παπανδρέου του Πρεσβυτέρου, γενόμενος πρόξενος έπιτάσεως της έθνικής διαιρέσεως και άρνητικής έξελίξεως των έθνικών μας πραγμάτων διά του πραξικοπήματος της 15ης Ίουλίου 1965 και των έπακολούθων τούτου!!!) ...Καί άκολούθως ή παράταξις αύτη, άλλά και αί άλλαις «προοδευτικαίς δυνάμεις» του μοναρχευομένου όλοκληρωτισμού της «δικτατορίας του προλεταριάτου», όλαις άπό κοινού καιροσκοπικού συμφέροντος όρμώμεναις, διά τού κ.Γ.Ράλλη, «ύπουργού Παιδείας», άνέλαβον νά τήν... "ένταφιάσουν"!"... Σήμεγον ένταφιάστηκε ή καθαγεύουσα...", άνέφερεν ούτος πρός τό... γνωστόν συνάφιον τών λεηλατητών τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού ψευδοδημοτικιστάδων σκοταδιστών καί έθνομηδενιστών!. Ένώ άλλοι, γνωστοί... κορακοζόητοι, παρακμίαι του μεταξικού και ζαχαριαδικού ψευδολαϊκισμού, μελανέρυθροι φασίσται,  άκόμη και τινές... άκαδημεικοί, ήσθάνθησαν άφατον χαράν και άγαλλίασιν άκούσαντες ταύτα τά...μακάβρια περί...ένταφιασμού...γλώσσης!!!!!!!!. Καί  έκείνος ό γνωστός έν Θεσσαλονίκη θαμών τών...περιβοήτων...χαμαιτυπείων τής βορείου πλευράς τής γνωστής άνά τά Βαλκάνια Πλατείας Βαρδαρίου (Δημοκρατίας άπό τού 1974) τότε...έξεσάλωσεν... Και άρχισεν έκβάλλων...ύλακάς προς τά τέσσερα σημεία του όρίζοντος μεθ΄ όμολογημένης...ίκανοποιήσεως, βάλλων κατά πάντων των φιλομαθών, τών-κατ΄ αύτόν και τους όμοίους του-...άρχαιοπλήκτων! Έλλήνων!...Κατά πάντων των άγαπώντων τον λεξιλογικόν πλούτον και την έκφραστικήν(συντακτικήν) τάξιν της Έλληνικής Γλώσσης. Και δή έκείνην τού Καθαρεύοντος λόγου. «...Του όποίου ή σπουδή άποτελεί Άγώνα προς Μάθησιν...», κατά τον Γεώργιον Παπανδρέου τον Πρεσβύτερον, τόν Πατριώτην...Και έβαλον όλοι οί λυσσαλέοι έχθροί της Έθνικής Πατριωτικής Ίδέας(Έθνική Όλοκλήρωσις, Κλασσικόν Ίδεώδες, Δημοκρατία της (Πολιτικής)Έκκλησίας, Έθνική Παιδεία κ.λ.π.) άντιδημοκράται κατά Κεντρώων, φιλοτίμων δεξιών και άριστερών, οί όποίοι όλοι έβδελύττοντο νά βλέπουν αύτήν τήν λυσσαλέαν κατά τού άγλαϊσματος τών Έλληνικών αίώνων, τής Έλληνικής Γλώσσης, έπίθεσιν, κακοποίησιν, βεβήλωσιν, λεηλασίαν και κατακρήμνησιν άπό του βάθρου του τού μεγαλουργήματος τούτου των Έλληνικών αίώνων!... Καί παρετήρουν(και παρατηρούν) με άγανάκτησιν την άναιδή έπιχείρησιν των ψευδοδημοτικιστάδων της κατ΄ άδιάντροπον, άπροσχημάτιστον και άήθη τακτικήν άναδείξεως, μετά ταύτα, τού φάσματος(φαντάσματος) γλώσσης, τής ψευδοδημοτικιάς του Ψυχαροτριανταφυλλιδισμού, ώς... «κοινής»,τάχα, γλώσσης τών Έλλήνων!!!...

Οί τοιούτοι γνωστοί άνά το Πανελλήνιον διά τά άντιδημοκρατικά των μισαλλόδοξα φρονήματα έπροπηλάκιζον πάντα άντιτιθέμενον είς τήν αίσχράν-βδελυράν των αύτήν πράξιν τής βεβηλώσεως τής Γλώσσης τών Θεών! Τον έχαρακτήριζον, κατά τά...πάγια της «προοδευτικής» σαπρίας του τόπου μας,... "έθνικιστήν"!...Καί,άκόμη... «έχθρόν» του ...λαού! Ποίοι; Αύτοί οί έγωπαθείς οί διαρρήδην άρνηταί του δημοκρατικού διαλόγου δολιοφθορείς του γλωσσικού μας πολιτισμού, οί προαγωγοί του αίσχους του ψευδοδημοτικισμού, οί προαγωγοί της «γλώσσης» του περιωρισμένου λεξιλογίου και της συντακτικής άταξίας!...Οί στιγματισμένοι κακοήθεις άστοί-κοινωνικά παράσιτα, οί όποίοι είναι μακράν της κοινωνίας και των άναγκών, ως καί των κοινωνικοοικονομικών προβληματισμών ή σχέσεων και των αίσθητικών-και δή περί γλώσσης- άντιλήψεων και θέσεων των κοινωνικών τάξεων των «άπλών άνθρώπων»!!! Έντός της συνομοταξίας, ως κοινωνικών έταίρων, των όποίων «άπλών άνθρώπων» βασική άρχή προσεγγίσεως τούτων και άνελίξεως έν τέλει των κοινωνικών έποικοδομημάτων είναι ή Συναλληλία και όχι ό «νόμος του έργάτη»... Ό όποίος «έργάτης», είς τον όποίον άναφέρονται γνωστοί και σεσημασμένοι έκ...πεποιθήσεως και έκ συστήματος ράθυμοι-τεμπέληδες-άεργοι, ...«προστάται» του δεν είναι φορεύς και «άξιών» κοινωνικής άλλαγής και πολιτισμικής προόδου. «Έργάται» λ.χ., μέλη μιάς μεγάλης οίκονομικής τάξεως, έκείνης των «οίκοδόμων», μαζί με τούς «έργολάβους» πάσης έργαλαβίας, έν συνομωτική συμπνοία τελούντες, κατέσκαψαν, και έν ήμέρα και έν νυκτί... «έργαζόμενοι», τάς ίστορικάς πόλεις της Έλλάδος και ήφάνισαν πολύτιμα στοιχεία του ίστορικού μας, προεβραιοχριστιανικού,  παρελθόντος,!... Καί είτε ένταφίασαν (άλλοι ένταφιασταί!...) αύτά ύπό τόννους σκυροδέματος(τσιμέντου), είτε τά μετέβαλον είς «οίκοδομικόν» ύλικόν(όρα Ίστορικόν κέντρον και δή τον ίππόδρομον Θεσσαλονίκης κ.λ.π.)!... Άπό την «άξιοποίησιν» όμως, πέραν πάσης άλλης, και της οίκονομικής αύτού του πολιτισμικού μας παρελθόντος θα έξησφαλίζετο είς πολλαπλασίους τούτων άνέργους ή έργαζομένους έργασία και δή ήσφαλισμένη και σταθερά, των όποίων το έργασιακόν μέλλον ύπενόμευσαν αύτοί οί «έργάται»...Έν πάση περιπτώσει «νόμος δεν είναι το δίκιο του έργάτη» των άστεων, άλλά, ύπέρ πάν άλλο, τό τοιούτον των φιλοτίμων άποχειροβιώτων άγροτών, οί όποίοι, πέραν του ότι παράγουν κυρίως αύτοί Έλληνας και Πολεμιστάς, έξασφαλίζουν και είς τους άστικοποιηθέντας «έργάτας» και είς πάντας τους άστούς (έργατοϋπαλλήλους, «έπιχειρηματίας», «έπιστήμονας» (οί όποίοι, είς ίκανόν άριθμόν τούτων,... «καλλιεργούν» μεθοδικώς όχι την Γνώσιν, άλλά  την νοοτροπίαν του κοινωνικού άρπακτικού-άπατεώνος)), όλους τους άποκεκομμένους άπό την Μητέρα Γήν και το προς Αύτήν Καθήκον, τά καθημερινά των τροφεία, άκόμη και τά «ντερλικώματα» των...

Και ό «έργάτης» και ό άγρότης και ό άστικοποιηθείς πρώην χωρικός Έλλην θέλει και όφείλει να γνωρίζη καλώς την Έλληνικήν Γλώσσαν...Της όποίας άπασαι αί έκφάνσεις, άπό την Μυκηναϊκήν, την Έτρουτσκικήν, την Όρφικήν-Όμηρικήν, την Φρυγικήν, την Ίωνικήν-Άττικήν, την «Άλεξανδρινήν», την Καθαρεύουσαν, όλα τά Ίδιώματα, πλήν της ψυχαροτριανταφυλλιδικής ψευδοδημοτικιάς, αύτού του αίσχίστου φραγγολεβαντινολατινοτουρκοαγγλοελληνικού ίδιώματος, είναι ΔΗΜΟΤΙΚΗ Γλώσσα, Γλώσσα, την όποίαν παρήγαγον οί ΔΗΜΟΙ των Έλλήνων. Πλήν έμπόδιον είς τούτο, τήν παρά του λαού μας Κοινωνίαν με όλας τάς έκφάνσεις του Γλωσσικού μας Πολιτισμού έστάθησαν οί έκτός πραγματικότητος όντες ψευδοδημοτικιστάδες, οί ύποκρινόμενοι τους... «φιλολαϊκιστάς»! Οί όποίοι θα πρέπει  νά κατανοήσουν την άνάγκην της άνακρούσεως πρύμνης άπό τους «πλοηγούς» μας είς το έτοιμον όν να προσαράξη έπί...ξέρας άπωλείας έθνικής κυριαρχίας και ίδιοπροσωπείας έθνικόν ήμών σκάφος... Όφείλουν να άναγνωρίσουν την ύποχρέωσίν των της συμβολής των είς την άνάπτυξιν των Έλληνικών σπουδών είς όλα τά έπίπεδα. Διότι αύταίς θ΄ άποβούν παράγων έθνικής άνελίξεως και καταστάσεως αύτών, έν περιόδω ούρίων διά τά έθνικά μας θέματα άνέμων, της Έλλάδος ως Κέντρου Παγκοσμίου Πολιτισμού και άναδιαρθρώσεως της όντως παραγωγικής οίκονομίας. Βεβαίως ύπό την προϋπόθεσιν, καθ΄ ήν ή πρωτεύουσά μας, το άττικόν Άστυ, θα καταστή ως το πάλαι ύπόδειγμα πολεοδομικής και  άρχιτεκτονικής  αίσθητικής(με σαρώσεις των σημερινών άθλίων έκ σκυροδέματος όγκων της) και το κοινόν των άνθρώπων της θ΄ άποτελήται  έκ πολιτών, οί όποίοι θα έχουν έντονον το αίσθημα του Πατριωτισμού και της κοινωνικής και πολιτικής εύθύνης.

Άρα ή άρχή είς την ούσιαστικήν Μεταρρύθμισιν της Παιδείας πρέπει να γίνη διά της έκβολής της ψευδογραμματικής, του ψευδοσυντακτικού και του ψευδολεξιλογίου του ψυχαροτριανταφυλλιδικού γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού και ή άνάδειξις και πάλιν των Προτύπων ως Δημοσίας Γλώσσης,  έκείνης του Άδαμαντίου Κοραή, του ΄Ανδρέου Κάλβου, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντου και άλλων φιλέργων και φιλομαθών Έλλήνων λόγίων, τά όποία έμπεριέχονται είς την Γραμματικήν και  το  Συντακτικόν του Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου).

Όθεν το Ύπουργείον βλέπον το κατάντημα των Γλωσσικών μας πραγμάτων, όφείλει να έγκαλέση πάντας τους έμπλεκομένους είς αύτό το έγκλημα πανεπιστημιακούς, άκαδημεικούς, έκπαιδευτικούς της στοιχειώδους και μέσης «Παιδείας», δημοσιογράφους, και δή τους έμμανείς είς την έκζήτησιν και καταστροφείς της γλωσσικής μας αίσθητικής και τιποτολογούντας ψευδοδημοτικίζοντας «συγγραφέηδας». Και να ζητήση όπως λάβουν χώραν άπό τους ένδιαφερομένους και με το γλωσσικόν ζήτημα ένασχολουμένους καταθέσεις προτάσεων «Διά Άμυναν και Στολισμόν» της Έλληνικής Γλώσσης του σήμερον, ως θα έλεγεν και ό Γαλάτης Πέτρος Ρονσάρ, ό πρωτουργός της Γαλατικής Ποιητικής Πλειάδος...Ή Άκαδημεία Άθηνών, άλλωστε, συνεστήθη έπί σκοπώ καλλιεργείας του ένδιαφέροντος και της άγάπης των Έλλήνων προς την Καθόλου, την Διαχρονικήν μας Γλώσσαν, και όχι  της καταστάσεώς της ως ούραγού και άπλού άπρακτούντος παρατηρητού των θρασσυτάτων και ίταμοτάτων...χειρουργικών έπεμβάσεων έπί της Γλώσσης μας των ψευδοδημοτικιστάδων... Τούτ΄ αύτό άπετέλει και τον προσανατολισμόν των σκέψεων των δημιουργών του Άθήνησι και του έν Θεσσαλονίκη πανεπιστημίων Ίωάννου Καποδιστρίου και Άλεξάνδρου Παπαναστασίου, των Φιλοπατρίδων...

Σήμερον, όμως, οί ίθύνοντες και άπαρτίζοντες τά προσωπικόν αύτών τών ως άνω ίδρυμάτων πράττουν, ή, έν τη άδρανεία των, άφήνουν να διαπράττωνται άπό άλλους...έμβολίμους, τά άντίθετα έπί του ως άνω ζητήματος! Ήτοι εύθύνονται διά το γεγονός ότι είς τά γλωσσικά μας πράγματα κυριαρχούν πλέον ή λεξιπενία, ή άκυρολεξία, ό έκφραστικός σολοικισμός, ή ξενομανία, έν τέλει ή άγλωσσία, ώς χαρακτηριστικά στοιχεία τού γλωσσικού μας καταντήματος...Όπερ, μεταξύ των άλλων, σημειούται και παρά των φιλελλήνων και παρά των άσπόνδων έχθρών μας ξένων...Και ίσως έπ΄ αύτού μας χρειάζεται και μία σχετική... «έπιτήρησις» άπό ξένους, άφού έμείς έστάθημεν άνεπρόκοποι έν προκειμένω... Ως άσχημονούντες έπί του γλωσσικού μας πολιτισμού και ύποβαθμίζοντες το μέγα αύτού κεφάλαιον... Ένδεχομένως «έπιτήρησις» άπό κανέν Διεθνές Ταμείον Ύποστηρίξεως Κινδυνευόντων Πολιτισμών(με έσωθεν παρακμήν)..., ήτοι άπό έναν άρμόδιον εύρωπαϊκόν φορέα των περί την Γλώσσαν μας ούσιαστικώς διατριβόντων εύρωπαίων πνευματικών άνθρώπων...Άφού οί «ήμέτεροι» «τοιούτοι», ως τινές πολιτικάντηδες, έστάθησαν άνίκανοι να διαχειρισθούν ως έπρεπε την τοιούτην πολιτιστικήν μας προγονικήν παρακαταθήκην...

ΔΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ(Ε.Θ.Ο.Σ.)
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.grΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό