Τὶ κρῖμα!
Ὅλαι αἱ Ἀθῆναι τῶν ξένων εἶναι ὀρθῶς γεγραμμέναι Athens, δηλαδὴ εἰς τὸν πληθυντικόν.
Μόνον αἱ Ἀθῆναι τῆς Ἑλλάδος κατήντησαν Ἀθήνα....