Επί του συγκεκριμένου θέματος, η απάντηση είναι μία καί οριστική, άπαξ διά παντός. Με την Ελληνοτουρκική συμφωνία,
την υπογραφείσα την 30ή Οκτωβρίου 1.930μ.α.χ.χ., την "Περί διακανονισμού ζητημάτων ανταλλαγής πληθυσμών", συμψηφιζόταν η αξία των περιουσιών των ανταλλαξίμων Ελλήνων καί Τούρκων, ενώ επίσης συμψηφιζόταν καί η αξία των κτημάτων των μη-ανταλλαξίμων Ελλήνων καί Τούρκων, τα οποία κατελήφθησαν από τις δύο χώρες για την εγκατάσταση προσφύγων, ενώ η Τουρκία δεσμευόταν ότι θα επέστρεφε τα κτήματα των Ελλήνων υπηκόων των εγκατασταθέντων στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι όλοι όσοι ήσαν παρόντες την ημερομηνία της υπογραφής της συμφωνίας στην περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης καί ήσαν Έλληνες στην καταγωγή καί είχαν την Τουρκική υπηκοότητα, όπως αντιστοίχως καί όσοι ήσαν εγκατεστημένοι στη Δυτική Θράκη μουσουλμάνοι
στην θρησκεία καί Έλληνες στην υπηκοότητα, να χαρακτηριστούν ως μη-ανταλλάξιμοι.
Άρα, εφόσον η Τουρκία αποδέχεται ακόμα τη συγκεκριμένη συμφωνία, οφείλουμε να την προβάλουμε καί να την χρησιμοποιήσουμε ως όπλο.
Ως σχετική πηγή για αυτά τα στοιχεία, χρησιμοποίησα την "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους" του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, στην Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα, συμπληρωμένη καί επικαιροποιημένη έως καί το 2.004μ.α.χ.χ., εκδοθείσα το 2.009-2.010μ.α.χ.χ., τόμος 25, για τα έτη
1.922-1.967μ.α.χ.χ., σελίδες 24-25. Άρα, καλό είναι αυτά να προβληθούν.