Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Yπέρ Aνακτήσεως τής ΄Eλληνικής Γλώσσης (τού Καθαρεύντος Λόγου)Yπέρ Aνακτήσεως τής ΄Eλληνικής Γλώσσης (τού Καθαρεύντος Λόγου)Τό πραγματοποιηθέν έν Θεσσαλονίκη, τήν 10ην τού μηνός Ήραίου (Όκτωβρίου) 2010 είς τήν Νομικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης Γλωσσικόν Συνέδριον, διοργανωθέν παρά τού συλλόγου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ", περί τής Καταστάσεως τών Γλωσσικών μας Πραγμάτων καί τών δυνατοτήτων Άνακτήσεως τής ΄Ελληνικής Γλώσσης, άπέβη ή άπαρχή μιάς έτι συστηματικής δράσεως πρός άντιμετώπισιν τών παντοίων προβλημάτων, τά όποία προεκάλεσεν ό γλωσσικός ψευδοδημοτικισμός(ό ψευδοδημοτικισμός τών σκαρωσάντων αύτόν μακράν τού Δήμου κειμένων κοινωνικών παρασίτων) είς τήν γλωσσικήν μας ζωήν καί παράδοσιν.

Τοιαύται διοργανώσεις άνά τήν Έλλάδα πάσαν θά παράσχουν θετικά άποτελέσματα έπί τού μέλλοντος τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού, τόν όποίον ύπενόμευσεν ό ψευδοδημοτικισμός τών σεσημασμένων άντιδημοκρατών έπινοητών αύτού. Ήσαν ούτοι άντιδημοκράται έκ... πεποιθήσεως... Και προσεκολλήθησαν είτε είς τόν φιλομοναρχισμόν τής δεξιάς(Ψυχάρης), έτεροι δέ είς  τήν κατά τόν Μεσοπόλεμον φασίζουσαν δεξιάν, είτε είς τόν άποτρόπαιον μελανέρρυθρον φασισμόν-όλοκληρωτισμόν της άριστεράς(Γληνός)... Ένώ ό Μ. Τριανταφυλλίδης κηρύσσεται άναφανδόν κατά τών Δημοτικών-Λαϊκών Ίδιωμάτων, χάριν τής...εύχερεστέρας... έπιβολής τής ψευδοδημοτικιάς του!!! Οί νηφάλιοι όμως έργάται τού Έλληνικού Πνεύματος (Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γεώργιος Μυστριώτης, Γεώργιος Χατζιδάκις κ.ά.π.), λάτραι τού Καθαρεύοντος Λόγου, παραμένουν διαπρύσιοι κήρυκες τών Έλληνικών Δημοκρατικών Ίδεωδών...

Ή Έλληνική μας Γλώσσα άπό τού 1970 έχει ύποστή τήν ύποβάθμισιν, άλλά καί τήν διάβρωσιν τών ύποδομών αύτής άπό παντοίους μή φίλια διακειμένους πρός αύτήν έκ τού "πνευματικού", "πανεπιστημιακού", "λογοτεχνικού", "δημοσιογραφικού", έκδοτικού, "συνδικαλιστικού", "πολιτικού" κατεστημένου. Καί έχει καταστή φάσμα τού έαυτού της!

Ούδείς πλέον έκ τών "πνευματικών", κοινωνικών καί πολιτικών ίθυνόντων ένδιαφέρεται περί τού μεγάλου αύτού ΄Εθνικού Ζητήματος! ΄Απαντες προσεχώρησαν είς τό αίσχος τής ψευδοδημοτικιάς, του ύπολείμματος τούτου της Γλώσσης μας! Έθίσθησαν είς αύτήν, όχι μόνον οί σεσημασμένοι άεργοι ψευδοπροοδευτικοί,οί τά μάλα οίηματίαι έστερημένοι κοινωνικής παιδείας, άλλά και έκείνοι, οί όποίοι είς το παρελθόν διερρήγνυον τά ίμάτιά των(έφημεριδογράφοι τό πλείστον), όταν κανείς έπεχείρει να...άπλουστεύση, ήτοι έξευτελίση την Γλώσσαν μας, χάριν, ύποτίθεται, έκείνων, οί όποίοι διετέλουν έν πνευματική άδρανεία καί ραστώνη καί οί όποίοι ούδέ έφημερίδα ήθελον-ένώ ήδύναντο- να άναγνώσουν!

Μάλιστα άμιλλώνται τώρα <<άριστεροί>> και <<δεξιοί>> ποίος πλέον του άλλου θα άναστήση έκφραστικά σχήματα έκ της γλώσσης των χαμαιτυπείων(και προάγουν και «μουσικά» παράγωγα αύτών!) καί θά ποιήση αύτών χρήσιν είς τόν δημόσιον ή τόν ίδιωτικόν του λόγον! Άρκεί κανείς να παρακολουθήση τους έν τη Βουλή ρητορεύοντας, τους παρουσιαστάς είδήσεων και προγραμμάτων έπικαιρότητος της δημοσίας ή της ίδιωτικής ραδιοτηλοψίας, ή τά πρωτοσέλιδα των έφημερίδων και να καταλήξη είς το άποκαρδιωτικόν συμπέρασμα της μεγάλης έκπτώσεως του
Έλληνος Λόγου...Διότι ούτως έδοξεν είς άνερματίστους <<διαμορφωτάς>> της <<κοινής γνώμης>>... Χρησιμοποιούν τήν άντιεπιστημονικήν "Γραμματικήν τών ΄Αγραμμάτων", τήν καλουμένην <<γραμματικήν Τριανταφυλλίδου>>, ή όποία είναι όλως προχειρογραφείσα, άπέχουσα παρασάγγας της έντελούς έκείνης του Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου). Τούτο έπραξαν άνευ συναισθήσεως περί τών άρνητικών συνεπειών είς βάρος τής διαχρονικής ένότητος τών στοιχείων τής Γλωσσικής μας Παραδόσεων, τής συνοχής τής άρχαίας πρός τήν νεωτέραν έκφανσιν τής Γλώσσης μας.

Προεκάλεσαν ούτως ένα τεχνητόν χάσμα, άγεφύρωτον, καί άποξένωσαν τούς νύν Έλληνας άπό τήν μακραίωνα Γλωσσικήν καί Πνευματικήν μας Δημιουργίαν!...Ώς έγένετο καί είς τό μέγα θέμα τής Θρησκείας μας...Όπου ή λαίλαψ τού μισελληνικού, μισαλλοδόξου, όλοκληρωτικού, δεσποτικού καί σκοταδιστικού  έβραιοχριστιανισμού προεκάλεσεν,  άπό δεκαέξ ήδη αίώνων, τήν διάσπασιν τού συνδέσμου τών Έλλήνων πρός τάς Άξίας τής ίθαγενούς μας Όλυμπικής Θρησκείας καί τής Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας, ίνα μάς καταστήση, ήμάς τού Φιλελευθέρους Έλληνας, δούλους τού Ίεχωβά καί τών "προφητών" του!...Τό τοιούτον πρόβλημα της καταφανούς λεξιπενίας μας, της άκυρολεξίας, των έκφραστικών σολοικισμών είς τόν δημόσιον και τον ίδιωτικόν μας λόγον, τό παρήγαγον συμπλεγματικοί καί έγωπαθείς παραφιλολογούντες. Τούτο τό διεπίστωσεν καί τό έπεσήμανεν ό άοίδιμος, ό τόν Διδάσκαλον Πλήθωνα έκτιμών, Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Άλλά ύπονομευτικώς σχετικώς έδρασαν καί άντιδημοκράται άστοί όλου του κομματικού μας φάσματος, <<δεξιού>> καί <<άριστερού>>... Οί όποίοι, καί δή οί <<λογοτεχνάδες>>, έθεώντο και θεώνται τά τού κόσμου πράγματα, ώς διά κατόπτρου αίνιγματωδώς. Διότι  ζούν πράγματι έκτός κοινωνίας και άγνοούν,  τάς πραγματικάς αύτής άνάγκας είς το έπίπεδον τής άνθρωπίνης έπικοινωνίας καί τών κοινωνικών σχέσεων.

Έκείνο το όποίον όλοι θεώμεθα είναι ότι ή ψευδοδημοτικιά δέν...<<άνέβασεν>> άπό τού 1975, -όταν έπεβλήθη πραξικοπηματικώς, ήτοι άνευ δημοψηφίσματος, άπό τούς παρακμίας τής πολιτικής καί της "έκπαιδευτικής" διοικήσεως-διαχειρίσεως ώς... "κοινή"(!!!) μας "γλώσσα"(!!!)-, τό μορφωτικόν έπίπεδον τού Λαού καί τού Δήμου, ώς ίσχυρίζοντο οί... "βαστάζοι" αύτής, άλλά τό ύπεβίβασεν, τό
ύπεβάθμισεν, τό ήγαγεν είς τον πυθμένα, είς τόν... <<πάτον>>!!! Διότι αύτη, ή ψευδοδημοτικιά εύρίσκεται είς άναντιστοιχίαν προς το Έλληνικόν Μορφωτικόν Ίδεώδες. Είναι ψευδογλώσσα  κατασκευασθείσα είς τά γραφεία(μάλλον: γλωσσικά...κοπτορραφεία!) έκείνων, οί όποία χωρίς περίσκεψιν μετεβλήθησαν είς Προκρούστας της Γλώσσης μας και έσκάρωσαν αύτήν, τήν  ψευδοδημοτικιά, τήν ψευδογραμματικήν καί τά ψευδολεξικά της, έπιδιώξαντες τήν άλλοίωσιν τής δομής τής Γλώσσης μας, άλλά και τής αίσθητικής της! Τήν παραμόρφωσιν τού γλωσσικού αίσθητηρίου καί την γλωσσικήν του αίσθητικήν του λαού μας προεκάλεσαν!

Καί έξακολουθούν μετά τούτο και βάλλουν, άκόμη σήμερον, χωρίς αίδώ κατά τής Καθαρευούσης... Τήν όποίαν έπεδίωξαν οί άνερμάτιστοι και συμπλεγματικοί πολιτικάντηδες τώ 1975 και τώ 1982 νά τήν...ένταφιάσουν(!!!)(ρήσις τού τότε, τώι 1975,...νεοφωτίστου ψευδοδημοτικίζοντος, δεξιού Γεωργίου Ράλλη...) καίτοι ζώσαν!!!

΄Επλανήθησαν όμως πλάνην οίκτράν ....Ό Καθαρεύων Λόγος είναι Ζωντανός Γλωσσικός Όργανισμός, άλλά και Ζωτικός προς διατήρησιν και συντήρησιν ένός έπιπέδου δημιουργικής έκφραστικότητος  και ένός Έλληνικού λεξιλογίου, ίκανού να άνταποκριθή προς τάς άπαιτήσεις των καιρών και δή της κοινωνίας της πληροφορικής...Οί ψευδοδημοτικιστάδες άπέδειξαν ότι παραμένουν <<κούτσουρα>> καί άμετανόητοι διά το συντελεσθέν έκ μέρους των έγκλημα, τό έγκλημα τής άπαξιώσεως τής Γλωσσικής μας Παραδόσεως καί τής άπισχνάνσεως του λεξιλογικού καί έκφραστικού μας πλούτου. Διά τό έγκλημα τής καταστάσεως τής Γλώσσης μας φάσματος τού έαυτού της!... Διό χρέος παντός Έλληνος, σκεπτομένου έλευθέρως, άνευ δογματικών παρωπίδων,και δή τού έχομένου τών Όλυμπικών Θρησκευτικών Ίδεωδών Έλληνος,  είναι ή <<Σπουδή καί ή Χρήσις τής Καθαρευούσης. Ή όποία σπουδή <<...άποτελεί Άγώνα Προόδου..>>. Τούτο έφα ό μέγας πολιτικός άνήρ Γεώργιος Παπανδρέου ό Πρεσβύτερος. Ό όποίος δεν ίκανοποίησεν τά <<βίτσια>> των ψευδοδημοτικιστάδων, οί όποίοι τώ 1964 τού έζήτουν, διά τού Ε. Παπανούτσου κ.ά., φορτικώς να έκβάλη το ήμισυ της Έλληνικής Γλώσσης άπό τήν Παιδείαν!... (Είναι έκείνοι, οί όποίοι έδωσαν ούτως είς τούς πατριδοκαπήλους τό δικαίωμα νά ίσχυρίζωνται πώς οί Έλληνες μέλλεται, σύν τοίς άλλοις έθνικοίς ίδανικοίς, τά όποία έφθειραν και έγχώριοι άρνησιπάτριδες,να άπολέσουν καί τήν Γλώσσαν των, τό Άγλάϊσμα τών Έλληνικών αίώνων...Είναι έκείνοι οί όποίοι έπανήλθον-έπήλθον τώ 1975, ίνα άρξουν έκ νέου(συνεχίσουν) τό κρημνηστικόν των κατά τής Γλώσσης μας έργον...).

Όλοι οί έχόμενοι και της Παραδόσεως άλλά και της Αίσθητικής του μεγάλου τούτου δημιουργήματος του Έλληνικού Πολιτισμού, της Γλώσσης των Θεών, ωςάπεκάλει την Έλληνικήν ό Κικέρων,  όφείλομεν να έργασθώμεν ύπέρ της άνακτήσεως αύτής, πράττοντες το καθήκον μας άπό ύψίστου καθήκοντος. Άλλά τούτο άπαιτεί όπως μεταστραφή ό προφορικός καί ό γραπτός μας λόγος πρός τά σχήματα, λεκτικά καί έκφραστικά, του Καθαρεύοντος τοιούτου. Έπιβάλλεται τούτο έκ τής άνάγκης της άναγεννήσεως τών πνευματικών καί αίσθητικών μας προτύπων άξιών, των δυσφημισθέντων άπό έκουσίως ή άκουσίως ένεργήσαντας κατά τού Έλληνισμού Πατρογονικών μας Πνευματικών Ίδεωδών.

Έν Θεσσαλονίκη τήι 18  Έλευσινίου(Φεβρουαρίου) 2011
Διά τόν ΟΜΙΛΟΝ  "ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασίλειος Πελασγός- Γούσιος
Δικηγόρος

Πηγή: email
.-


Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό