Οί περισσότερες μ...κίες θά κοπούν, όταν "κοπεί" ή ατέλεια χάρτου, πού έξακολουθεί καί έχει ή "εκκλησία".