Περιμένουμε μέ αγωνία (...) νά δουμε τήν απάντηση τής κυβερνήσεως τού 'Αφραγκιστάν, άν καί λίγο-πολύ είναι γνωστή έκ τών προτέρων!