Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1.-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ... ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ;

Έάν ύπάρχηι μεταξύ των όλίγον φιλότιμον και άναζητήται άπό αύτούς προσοικείωσις προς το στοιχειωδώς έλληνικώς σκέπτεσθαι και δράν, τότε οί έλέω κράτους κρατούντες είς τά θρησκευτικά μας πράγματα θεράποντες του Ίεχωβά και του Σαούλ,- των ...γνωστών περί των... <<φιλίων>> προς τον Έλληνισμόν αίσθημάτων των!...-, τότε θα πρέπει ν΄ άναλάβουν τάς έναντι του Έθνους εύθύνας των. Δηλαδή  να άνοίξουν έν τώ άμα τά...πουγγία και τά...παγκάριά <<των>>  είς τον άρμόδιον ύπουργόν των Οίκονομικών... Και να τον καλέσουν να λάβη έκείσε, ό,τι άναγκαιοί  προς κάλυψιν του έλλείμματος του κρατικού οίκονομικού προϋπολογισμού, άλλά και του μεγάλου χρέους του Έλληνικού Δημοσίου. Ήτοι έκ των ύπαρχόντων είς...ρευστόν διαθεσίμων <<των>>, οί έθισμένοι είς... εύχολόγια έλληνίζοντες τη φωνή άλλά έβραιοϊουδαϊκώς σκεπτόμενοι και φερόμενοι ίθύνοντες του κρατούντος, μη έλληνικού,  <<θρησκεύματος>> όφείλουν να παράσχουν μέρος τούτων είς το Δημόσιον Ταμείον, προς άρσιν του μεγάλου οίκονομικού-δημοσιονομικού άδιεξόδου, είς το όποίον έχει περιέλθει ή Έλληνική μας Πατρίς.

2.-ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ

Το  όποίον άδιέξοδον προεκλήθη ύπαιτιότι των δύο κυρίων <<πολιτικών>> κομμάτων...Και δή των έκ τούτων έλεεινών και άπατρίδων έκείνων ύποκειμένων, τά όποία, άνευ <<ιδεολογικών>> άνασταλτικών, είσήλθον είς την <<πολιτικήν>>, ίνα θέσουν χείρα είς το δημόσιον ταμείον...Καθώς και των τοιούτων των  αύτοαποκαλουμένων, άλλά  μη ούσών,... <<άλλων δημοκρατικών δυνάμεων>> της καιροσκοπούσης και άπεργομανούς <<άριστεράς>>, άλλά και  τμημάτων της διαβεβρωμένης, έθισθείσης είς το άραλίκιον και την διά δανεικών <<καλοπέρασιν>>,  κοινωνίας μας...Τά όποία κοινωνικά τμήματα ένετάχθησαν είς ένα αίσχιστον και άνθελληνικόν ώφελιμιστικόν -με δανεικά έκ των  τοκογλύφων των <<Ξένων Κέντρων Άποφάσεων>>...προελθόν-, πλαίσιον βίου...Είς το όποίον κυριαρχεί ό άτομαρισμός και ή άρπακτικότης έπί κοινωνικών  και φυσικών άγαθών...Καί...διημερεύουν και... διανυκτερεύουν είς αύτό  έξεις και τάσεις μεταξύ όργανωμένων είς...συνδικάτα όμάδων συμφερόντων και πιέσεως(κοινωνικής καταπιέσεως), τάς όποίας έξέθρεψεν τά μάλα ό άντιπατριωτικός κομματισμός των έκτρεψάντων  τον λαόν  άπό τά Έθνικά Θέματα(όρα:Κύπρος, Μικρασία κ. ά) πρός την λεηλασίαν του Δημοσίου και Κοινωνικού Ταμείου κομματαρχών! Εύθύνας μεγίστας έν προκειμένω φέρουν και τά παρακμιακά ΑΕΙ, τά ψευδοπανεπιστήμια,  οί ύψηλόμισθοι, οί κακώς -κάκιστα ίσοβίως είς αύτά <<διδάσκοντες>>.. Τά όποία <<πανεπιστήμια>>, πέραν τής άπαξιώσεως είς αύτά τής Έλληνομαθείας, έν μεγάλω βαθμώ άπέβησαν στρατώνες άφελληνισμού και άποαγροτισμού των μεταγομένων, με τάς αίσχράς, τάς έώλους... παπανουτσείους <<πανελληνίους>> <<έξετάσεις>>, άπό την άγροτικήν Έλληνικήν Πατρίδα είς τά άστη των κοινωνικών παρασίτων, άγροτοπαίδων.

3.-Η ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Καί είρήσθω έν παρόδω ότι ή Έλλάς δεν έχηι ούτε μίαν,μετά τον Ίωάννην Καποδίστριαν, Άγροτικήν Σχολήν, ούτε ένα μετά τόν Άλέξανδρον Παπαναστασίου Άγροτικόν Σχολείον!!! Έχει όμως σχολάς  <<νομικάς>>(έχθρών της κοινωνικής εύταξίας), <<οίκονομικάς>> (θεωρητικών της λεηλασίας του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος), <<φιλολογικάς>>(άπαξιωτών καί δολιοφθορέων της Γλώσσης των Θεών μας), <<θεολογικάς>>(άντρων κατηχήσεως είς την <<θρησκείαν>> του μισέλληνος Ίεχωβά!), <<πολυτεχνικάς>> (καταστροφέων της άρχοτεκτονικής μας παραδόσεως και των πρηκτήρων οίκιστικών αύθαιρεσιών) <<γεωπονικάς>>(έμπόρων φυτοκτόνων και ζωοκτόνων δηλητηρίων) κ.ά., προς παραγωγήν νέων άστών και έχθρών της Άγροτικής Πατρίδος συμπλεγματικών-και έν πολλοίς πλαδαρών- όνταρίων. Είς τά Άγροτικά Σχολεία θα έδιδάσκοντο και θα  διδάσκονται τά ΔΙΑΚΟΣΙΑ(200), παραμελημένα σήμερον το πλείστον, άγροτικά έπαγγέλματα. Και δεν θα...διεύφευγον ούτε οί νέοι είς τάς πόλεις, ούτε  οί ύποκριταί... <<άνεργοι>>  του ψευδοΟΑΕΔ <<έπιστήμονες>> είς την ξένην... Δέν θα άνέμενον ούτοι ώς θαμώνες τών "καφετεριών" τον <<μπάρμπαν>> άπό την Κορώνην να τους διορίση είς το δημόσιον...Άλλά, κορνιζάροντες το ψευδοπτυχίον των είς τον...σαλώνα της οίκίας των, θα έτρέποντο, άνευ έτέρου,  προς τά άγια άγροτικά έργα, ώς τά χρησιμώτερα πάντων έργα... Έχει δηλαδή σήμερον έπιτευχθή το στυγερόν σχέδιον, άπό τού 1955 έκπονηθέν,των έχθρών του Έλληνισμού τού άποαγροτισμού της Πατρίδος και της καταστροφής των δομών  της παρεχούσης είς το Έθνος Παραγωγούς Τροφίμων, Άνθρώπων και Πολεμιστών Άγροτικής Έλλάδος. Της Έλλάδος τών Άποχειροβιώτων-και ούχί των βολευομένων με τους ένεργοβόρους  και έκφυλίζοντες τον άνθρωπον μηχανικούς δούλους- Άγροτών...

4.-ΤΟ ΑΓΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΩΝ

Ένώ σύν τούτοις έχει ή Έλλάς και το άχθος των πακιστανών-άφγανών και νιγηριανών λαθροεποίκων, οί όποίοι ήδη έχουν καταλάβει θέσεις...ίδιοκτητών της χώρας μας, άπό την όποίαν θα  έκδιωχθούν μόνον διά της βίας...Ούτε τόν "φράκτην" είς τόν Έβρον  δέν κατέστη δυνατόν νά τοποθετήση ό έσμός τών κυβερνητικών καί τών άλλων "μπλαζέδων" τού κομματικού συστήματος τών άνικάνων πρός τό  προστατεύσαι τήν Πατρίδα άπό τούς άλλοτρίους έπιβουλείς της. Τών άνικάνων πρός  τό προστατεύσαι, περιφρουρήσαι καί προαγάγειν τόν Δημοκρατικόν Ίδεώδες πολιτικαντηδών...

5.-Η ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ

Και ή Έλλάς είσάγει σιτηρά,άλευρα, λαχανικά, έσπεριδοειδή, άραβόσιτον, γαλακτοκομικά κ.α.π, είς άνω του έκατομμυρίου καθ΄ έκαστον τόννους κατ΄ έτος δαπανώσα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων είς ξένας άγοράς, διότι ή νέα γεννεά  διά τής ψευδοπαιδείας  τής άστικοποιήσεως καί τού παρασιτισμού, έχει έθισθή είς τήν άεργίαν...Καί άντί  τών άγρών, είς τάς άλλοτε σφυζούσας άπό έργάτας γής χωρικάς μας κοινωνίας, πληροί άπό πρωίας τάς "καφετερίας", έξαντλούσα έκείσε όλην τήν...δημιουργικότητά της!!! Καί τούς άστούς, πολιτικάντηδας, ψευδοπροοδευτικούς σησημασμένους τεμπέληδας, τόν καλούμενον... "πνευματικόν  κόσμον", τόν άπόκοσμον, δέν τούς άπασχολούν τοιαύτα ζητήματα...Έχουν "δέσει αύτοί τόν...γαϊδαρόν" των λαμβάνοντες λουφέδας άπό τό όλονέν ίσχνώτερον καθιστάμενον δημόσιον ταμείον...

Είς την τοιαύτην δυσοίωνον διά το Έθνοςμας  έξέλιξιν, ή συμβολή των κρατούντων είς τά θρησκευτικά μας πράγματα είναι όφθαλμοφανής...Διότι άπό τής Άπελευθερώσεως άπό τό άσταθές κράτος μας μόνον νά λαμβάνουν δαψιλάς παροχάς γνωρίζουν... Καί  άπό άμβώνων ούτοι έπιχειρούν να πείσουν τά  συναγωγούμενα <<έκκλησιάσματα>> περί των... ένοχών τούτων έναντι του Ίεχωβά!...Ούδεμίαν μνείαν ποιούν περί των άρετών του κατά φύσιν ζήν και έν τη φύσει έργάζεσθαι!... Άφίστανται δηλαδή όλως του καθήκοντός των όπως έκπληρώνουν τάς ύποχρεώσεις των  έναντι του έλληνικού παρόντος και μέλλοντος, άφού ίσχυρίζονται πώς ένεργούν ώς... "πνευματικοί" παράγοντες καί αύτού τού τόπου μας...Άντ΄ αύτού, άπειλούν τους πάντας διά του Μονομελούς Κακουργιοδικείου του Ίεχωβά, με τους...βραστήρας της κολάσεώς του...Πλήν, λέγουν, οί ίδιοι θα...έξαιρεθούν τοιαύτης...  <<έτυμηγορίας>>!... Τούτου ένεκα, έλεύθεροι πλέον τοιούτου...βάρους, έχουν το...έλεύθερον της διατριβής των  και  περί... <<πνευματικών>> πραγμάτων, άλλά και περί... πνευματωδών μεθοδεύσεων κτητικότητος και συσσωρεύσεως κινητών και άκινήτων πραγμάτων!... Και διά των παγκαρίων, και διά των  άλλων πάντων, άφορολογήτων και άπαγορευτέων,  ποικίλων δοσιμάτων(γάμοι, <<βαπτίσια>>, κηδείαι, μνημόσυνα, <<τρισάγια>>, <<έγκαίνια>>, εύχέλαια, <<φωτισμοί>>, <<έξορικσμοί>>, δωρεαί  πάσης φύσεως κ.λ.π.) και διά των μισθών των ως...δημοσίων ύπαλλήλων, τους όποίους , ως μη ώφειλον, τυγχάνουν άπό το έκπεπτωκός και θνησιμαίον έλληνικόν Δημόσιον, έχουν συσσωρεύσει...άσωτον χρήμα! Δι΄ αύτού νύν, έάν θέλουν, δύνανται να παράσχουν είς το Δημόσιον την δυνατότητα της άποφυγής προσφυγής είς τάς δυσωνύμους έβραϊκάς χρηματαγοράς των γνωστών κύκλων, οί όποίοι το σφίγγουν νύν άποπνικτικώς...Μέρος του όποίου άσώτου χρήματος έάν διαθέσουν οί ως άνω έχοντες και κατέχοντες αύτό ύπέρ του κράτους, θα έξασφαλισθή ή δυνατότης έξόδου αύτού άπό τον κίνδυνον της κατακυριεύσεως άνευ πολέμου της Έλλάδος άπό τήν Τουρκιάν...Και αύτή ή άλωσις Έλλάδος θα έπέλθη, άφ΄ ής λ.χ. ή Τουρκιά καταστή ίδιοκτητρία της ύπό έκποίησιν Άγροτικής Τραπέζης της Έλλάδος, άφού προς τούτο... προαλείφονται πλείστοι όσοι έπίδοξοι άρπαγες αύτής! ...Είς την όποίαν τράπεζαν έχει ύποθηκευθή το 80% τήςΈλληνικής Γεωργικής Γής!...

6.-ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Και έάν οί κρατούντες είς τά θρησκευτικά μας πράγματα δεν εύδοκήσουν να συνταχθούν  προς την έθνικήν έπιδίωξιν της έξασφαλίσεως των συνθηκών της σεισαχθείας των, -άμαρτίαις πολλών, κρατούντων και...κρατουμένων-, προκυψάντων δημοσίων μας χρεών, τότε ή Έλληνική Πολιτεία, ποιούσα χρήσιν του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος αύτής της ύπέρ πάν άλλο θέσεως,  ως έθνικής προτερότητος, της Σωτηρίας της Πατρίδος, δύναται να θέση τούτους πρό τής ύποχρεώσεώς των άποδόσεως είς αύτό πάσης είς χρήμα αποτιμητής άξίας.Ήτοι παντός, τό όποίον λαμβάνουν  άπό τά παντοία ώς άνω δοσίματα, άλλά καί έκ τού συσσωρευθέντος, έπ΄ όνόματι τών όργανώσεών των, είς τραπεζικά ταμεία κεφαλαίου.. Διότι τό τοιούτον κεφάλαιον δέν τούς άνήκει...Τό έλαβον, τοίς παρεσχέθη άπό τόν λαόν, ίνα... "σώσουν", ύποτίθεται, οί άγνοούντες τήν έθνικήν μας περιπέτειαν είς τό θρησκευτικόν πεδίον τών τελευταίων χιλίων έξακοσίων έτών άνθρωποι τάς...ψυχάς των....Άλλά τώρα, πρέπει δι΄ αύτού ύπάρχοντος άρκούντως μεγάλου κεφαλαίου νά σώσωμεν τήν Πατρίδα...Δηλαδή πρέπει νά σώσωμεν τήν Έθνικήν μας Ψυχήν... Καί αύτήν θά τήν σώσωμεν ήμείς καί όχι ό Ίεχωβά...Διό τό ώς άνω κεφάλαιον δέον όπως περιέλθη είς Έθνικήν Οίκονομικήν Διαχειριστικήν Έπιτροπήν Άντιμετωπίσεως τού Τέρατος τής Άποκαλύψεως τής έπί θύραις Χρεωκοπίας μας... Χρεωκοπίας μας οίκονομικής, άλλά καί έθνικής...Τό κράτος, ώς συνισταμένη τής βουλήσεως τού Λαού, έχει τούς μηχανισμούς έξαναγκασμού άποδόσεως είς αύτό τών παρά τών δυστροπούντων όφειλετών αύτού έκείνων, τά όποία ούτοι είς αύτό χρεωστούν...Καί οί κρατούντες είς τά θρησκευτικά μας πράγματα όφείλουν νά άποδώσουν, τούλάχιστον είς χρήμα καί συναφείς άξίας, όλίγα έξ έκείνων, τά όποία έλαβον άπό τό έπί χιλίους έξακοσίους χρόνους, ύπαιτιότητί των, καταστάν έμπερίστατον Έθνος μας...

Καί τούτο διότι: (Κ)Άλος Πατρίδος Πρώτιστος Λόγος Έστω (φρυγιστί: Salus Patriaae Supremα Lex Esto)...

Έν Θεσσαλονίκη τη 26η μηνός Μαϊου(Ήρακλείου) 2011 μ.Ά.Τ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή: ηλ.τα.
.-


Σχόλια (3)
 • ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΘΑΣ
  Από αυτό τό πλευρό νά κοιμάσθε !!!
 • Αντώνιος Εμπεδοκλής
  Η τεχνολογία προχωρά. Οπως η τεχνολογία ειναι ανθρώπινο πόνημα, ετσι εξελίσσεται παραλληλα με τον ανθρωπο. Γιατι να γυρίσουμε στο άροτρο με το βόδι οταν μπορούμε να εχουμε οικολογικά γεωργικά οχήματα με ηλεκτρική μηχανή ή με μηχανή καύσεως υδρογόνου; Ακόμη περισσότερο, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τις νεες τεχνολογίες της υδροπονικής με θαλασσινό νερό ωστε να εχουμε παραγωγή ακόμη και σε εδάφη άγονα, με τη βοηθεια μηχανηματων (εκει ειναι η τεχνολογία. οχι στα δηλητηρια της μονσάντο). Αυτο θα αλαφρώσει τον Ελληνα απο τον μοχθο της τσάπας και θα του δωσει τη δυνατότητα και αυτος οπως και οι αστοί να ασχοληθούν με την επιστήμη, ή τη φιλοσοφία ή αλλες θετικες επιστήμες. Το κυριότερο ομως ειναι οτι θα του δωσει τετοια παιδεία ωστε να ειναι άξιος ψήφου οχι μονο στη συνείδηση αλλα και στη σκέψι. Διοτι οι αγραμματοι αγρότες, κτηνοτρόφοι ή τεχνίτες κλπ που δεν εχουν αναπτύξει κριτική σκέψη λογω της πολύωρης εργασίας στους αγρούς, τα εκτροφεία ή γενικά τις εργασίες τους, δημαγωγούνται ευκολα απο τους επιτήδειους. Ετσι λοιπόν ειτε θα εχουμε ισοπολιτεία ευκολα διαφθειρόμενη οπως ειδαμε τα τελευταία χρόνια ή θα εχουμε κοινωνική δόμηση καστών οπως οι βάρβαροι. Ούτε το ένα ούτε το αλλο ειναι ελληνοεπες.

  Χωρις ομως να θελω να δωσω αδικο στο γενικότερο νοημα της αρχικής δημοσίευσης, θεωρώ απαραίτητη την ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. Διοτι η αμετροέπεια καταλλήγει σε παρεμφερώς αρνητικά αποτελεσματα απο τα αμετροεπώς επιθυμητά.
 • Αντώνιος Εμπεδοκλής
  περι παπάδων:
  Παρεπιπτόντως, για να αποδίδουμε ευσημα σε εκεινους που τα αξίζουν, υπάρχουν δυο παπαδες που να φωναζουν στον αμβωνα κατα της νεας ταξης, και αυτοι ειναι ο μητροπολίτης Πειραιά και ο Θεσσαλονίκης. Βεβαια οπως σοφα λεει ο λαός μας, «Ενας κούκος μόνος δεν φερνει την ανοιξη»...
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Γιαχβέγονοι

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό