Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ"ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ"Ή Έλλάς μας διέρχεται κρισίμους στιγμάς καθ΄ ό,τι άφορά και την κοινωνικοοίκονομική, άλλά και την έθνικήν ύπόστασιν αύτής. Ή Έλληνική Πατρίς εύρίσκεται έν μεγίστω κινδύνω. Και τούτο διότι ή άδράνεια και ή έλλειψις σταθερού προσαναντολισμού άπό την πολιτικήν, κοινωνικήν, πνευματικήν και οίκονομικήν «ήγεσίαν» του τόπου προεκάλεσαν τον μέγα κλυδωνισμόν του κρατικού μας έποικοδομήματος, το όποίον όλίγου δεί, ένδέχεται να σωριασθή είς έρείπια και ό Έλληνισμός να διατρέξη κίνδυνον άφανισμού.

Όφείλομεν κατ΄ αύτάς τάς  περιστάσεις να δραστηριοποιηθώμεν όλοι είς τον Άγώνα προς άναμόρφωσιν των δομών του κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού μας συστήματος. Έπιβάλλεται ν΄  άνακαθορίσωμεν τάς  σχέσεις μας πρός το καθεστώς, το όποίο άλλότριοι έπέβαλλον είς τόν τόπον μας και καθιέρωσαν ένα ψευδοδημοκρατικόν «κοινοβουλευτισμόν», τον παραμορφώνοντα την Δημοκρατίαν, ό όποίος πόρρω άπέχει τού έκφράζεσθαι τάς πολιτικάς μας παραδόσεις και τούς έθνικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς καί πολιτισμικούς μας άγώνας έπί δισχιλίους ήδη χρόνους, άπό της καταστάσεως του Έθνους μας ως έμπεριστάτου ένεκα έπιβολών άλλοτρίων.

Είναι ή ώρα της ούσιαστικής συνταγματικής μεταρρυθμίσεως ως βασικής προϋποθέσεως έξόδου μας άπό την σοβούσαν, καί δεινωτέραν σήμερον, πολλαπλήν κρίσιν της χώρας μας. Αίτημά ήμών των πολιτών πρέπει να είναι ή δημιουργία πλαισίου και δομών έπανεγκαταστάσεως είς τήν γήν, ήτις το έγέννησεν, του Πολιτεύματος της Άμέσου Δημοκρατίας. Ύπάρχει ή προς τούτο δυνατότης. Άρκεί να ύπάρξη και ή σχετική βούλησις των πολιτών. Εύνοείται μάλιστα το τοιούτον έγχείρημα άπό την σημερινήν διοικητικήν διαίρεσιν του τόπου.

Έφθασεν ή ώρα τής ένεργοποιήσεως πάντων των πολιτών, οί όποίοι δεν θέλουν να παραμένουν παθητικοί δέκται των άστόχων και, ώρισμένως, όλως σκοπίμως άντιθέτων προς το έθνικόν συμφέρον και την άνέλειξι του τόπου δράσεων του ύφισταμένου,- και είς όλα τά κόμματα διασπάρτου-, άνερματίστου πολιτικού προσωπικού.

Αί έν σχηματοποιήσει Λαϊκαί Συνελέυσεις των Πολιτών(είς τάς όποίας άπ΄ άρχής μετέχομεν ως Πατριωτικός φορεύς) των πλατειών των Έλληνικών πόλεων, θα πρέπει ν΄ άποβούν ό καταλύτης τοιούτων έθνωφελών έξελίξεων. Οί διάφοροι, οί εύτελίζοντες την κοινήν λογικήν «ίνστρούχτορες» θιασώται είσέτι της κομματικής μονοκρατορίας και της μοναρχίας του κομματικού δεσπότου, καθώς και έκείνα τά κοινωνικά παράσιτα του ψευδαναρχισμού(«καλυπτροφόροι») θα πρέπει να άντιμετωπίσουν την άποφασιστικήν άντίδρασιν των φιλοπατρίδων, των ύπέρ Έλλάδος άγωνιζομένων Έλλήνων. Οί δε άλλοι, έν οίς καί  οί άντιπλατωνικοί, οί άντιαριστοτελικοί, οί του άνιστορήτου «ίστορικού ύλισμού»(του έχθρού της Διαλεκτικής και του Φυσικού Νόμου, ως και οί έβραιοϊουδαϊσμός-έβραιοχριστιανισμός-έβραιομουσουλμανισμός είσίν), οί φίλοι του ήδέως έν... ραχατίω και πολιτική άδρανεία ζήν, και άλλοι οί ένεκα κακών έπικτήτων άστικών έξεων έχθρικώς διακείμενοι προς την μόνην ύγιά κοινωνίαν, την κοινωνίαν των άποχειροβιώτων άγροτών, των παραγόντων Πολιτισμού και Φιλοπατρίδων Έλλήνων, νομίζομεν ότι ύπάρχουν τά περιθώρια κατανοήσεως της οίκτράς πραγματικότητος, έν ήι ζώμεν, και της άνάγκης συμβολής πάντων είς την σωτηρίαν της Πατρίδος και της άναδείξεως και προαγωγής του έν άπαξιώσει τεθέντος-της έβραιοχριστιανικής σκοτομαίνης ένεκα-πολιτιστικού μας καταπιστεύματος.

Οί καιροί ού μενετοί!..

Έν Θεσσαλονίκη τήι 15η μηνός Πανήμου 2011 μ.Ά.Τ.

Διά το Δ/Σ του Ε.Θ.Ο.Σ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΒΑΣΙΛΕΊΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Πηγή: ηλ.τα.

.-Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό