Επί του θέματος, οφείλω να σημειώσω κάτι σημαντικό, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνηθεί.
Κατ' αρχάς, η απόφαση αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες στάθμευσης βάσει του νόμου 2.218/1.994μ.α.χ.χ. Άρα, επί του προκειμένου η απόφαση είναι άσχετη ως προς το θέμα της είσπραξης φόρων από την Δ.Ε.Η. Α.Ε., διότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι ιδιωτική, αλλά κρατική ή έστω εν μέρει κρατική, αφού μετοχές της κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
Εν συνεχεία, οφείλω να σημειώσω, ότι όσον αφορά το θέμα των εισπράξεων, εκ μέρους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. των φόρων, δημοτικών τελών κ.λ.π., η συγκεκριμένη απόφαση είναι παντελώς άσχετη καί για έναν άλλον εντελώς λόγο, τον οποίον οφείλουμε ως πολίτες να τον διαδώσουμε, Αυτός ο λόγος είναι ότι η είσπραξη των διαφόρων δημοτικών φόρων, δημοτικών τελών, του τέλους για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κ.λ.π., επεβλήθησαν βάσει των μεταπολιτευτικών νόμων 25/1.975μ.α.χ.χ., 429/1.976μ.α.χ.χ., καθώς καί 1.080/1.980μ.α.χ.χ. η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εισπράττει υποχρεωτικώς τα ποσά υπέρ τρίτων, ενώ ακόμα καί βάσει άρθρου 21 του νόμου 2.644/1.998μ.α.χ.χ., εισπράττει το τέλος υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ενώ ακόμα καί βάσει του νόμου 3.419/2.005μ.α.χ.χ. το συγκεκριμένο τέλος είναι προκαθορισμένο(!!!!). Επίσης, βάσει του άρθρου 40 του νόμου 2.773/1.999μ.α.χ.χ., επιβλήθηκε το τέλος Ανανεωσίμων Πηγών Ενεργείας.
Άρα, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι καί ενδιαφερόνενες, προσφέρομαι για την συνυπογραφή καί συνεισφορά μου σε μίαν ομαδική προσφγή κατά των συγκεκριμένων φόρων, ενώ καί για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπάρχει σχετικό τέλος 1% βάσει του Κατοχικού(!!!!) Νομοθετικού Διατάγματος 1.068/1.942μ.α.χ.χ., για το οποίο όλοι σιωπούν αναισχύντως. Είναι δυνατόν εν έτει 2.011μ.α.χ.χ., παρελθούσης της Κατοχής εξήντα επτά ετών, ακόμα να ισχύει ένα Κατοχικό(!!!!) Νομοθετικό Διάταγμα; Αλλά ακόμα η Ε.ΥΔ.Α.Π. εισπράττει καί φόρο 75% για την αποχέτευση, καθώς Φ.Π.Α. επί του τιμήματος 11% καί ταυτοχρόνως Φ.Π.Α. επί των υπολοίπων 23%; Μήπως λοιπόν, εδώ τίθεται πλέον όχι απλώς το θέμα της νομιμότητας κάποιων φόρων, αλλά καί το θέμα της ευρύτερης κρατικής συνέχειας, όταν εισπράττονται ακόμα φόροι βάσει Κατοχικών νομοθετικών διαταγμάτων; Άρα, εδώ ζητούνται Έλληνες καί Ελληνίδες, με τα φώτα, την αρετή καί τον πατριωτισμό τους, για μίαν ομαδική προσφυγή, κατά των συγκεκριμένων φόρων. Κατωτέρω παραθέτω καί τις σχετικές πηγές, για την Δ.Ε.Η. Α.Ε., προς επικύρωση των επιμάχων φόρων.
Quote:
Quote:
4.7 Γιατί πληρώνω με το λογαριασμό ρεύματος χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτ. Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ΕΡΤ) και πως υπολογίζονται.
[
Quote:
color=red]Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάση του άρθρου 21 του Νόμου 2644/98, να εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη. Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα χρεωσταία τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. [/color]
Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως :
Quote:
Για ΔΤ, ΔΦ :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες
Για ΤΑΠ :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
365 ημέρες

Η εισφορά υπέρ ΕΡΤ, με το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ 297/6.12.2005), καθορίστηκε στην τιμή των 4,24€/μήνα. Με τον ίδιο Νόμο, μετά την 6.12.2005, δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) για τους μετρητές από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως της χρήσης τους.
4.8 Τι είναι το ειδικό τέλος ΑΠΕ Ν. 2773/99 Αρθρ.40 και γιατί χρεώνεται.
Quote:
Το Ειδικό Τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) έχει επιβληθεί από τον Ν.2773/99 (άρθρο 40), το ύψος του προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και χρεώνεται σε όλους τους πελάτες με βάση το ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.
Σύμφωνα με το Ν.2773/99, η ΔΕΗ καταβάλει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), προκειμένου αυτός να καλύψει μέρος του απαιτούμενου ποσού που καταβάλλει στους Παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά από αυτούς ολόκληρης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.
Το συγκεκριμένο αυτό "τέλος" καλύπτει το ακριβότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έναντι παραγωγής από τα συμβατικά καύσιμα. Από ουσιαστική άποψη αυτή η χρέωση αποτελεί ένα "ανταποδοτικό τέλος" που η Πολιτεία δια του Ν.2773/99 έχει επιβάλει για να καλυφθεί το κόστος του περιβαλλοντικού αγαθού που προσφέρει στους πολίτες, δηλαδή της καθαρής ενέργειας.
Πηγή:
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1708&nt=18&lang=1

Ελπίζω να σας χρησίμευσα σε κάτι με το συγκεκριμένο μήνυμά μου.