Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΠΤΩΧΕΙΑ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝΠΤΩΧΕΙΑ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

Προσποιούνται τούς άνιδέους, σχετικώς πρός τό κοινωνικοοικονομικόν κατάντημα τής Έλλάδος, τόσον οί τής καλουμένης "Νέας Δημοκρατίας", όσον καί οί τών...άλλων, καθ΄ ύπόθεσιν "κοινωνιστικών" ή...έταιριστικών("σοσιαλιστικών"), κομμάτων καί κομματιδίων, οί όποίοι αύτοχαρακτηρίζονται ώς... "άριστεροί", τούτέστιν...άριστοκράται!!!
Τό πρόβλημα τής παρούσης οίκτράς καταστάσεως τής Έλλάδος καί τής διολισθήσεώς της πρός τήν γενικήν Πτώχευσιν ήτο έγγενές άπό τής Άπελευθερώσεως τής χώρας μας. Διότι άπό τής δολοφονίας τού έθνάρχου καί φιλαγρότου  Ίωάννου Καποδιστρίου καί τού διορισμού άλλοφύλων, καί δή τών, μετά τόν Όθωνα, Γκλύξμπουργκ, ως τοποτηρητών τών ξένων έπικυριάρχων τής Έλλάδος,καί παρά τάς φιλοτίμους προσπαθείας τών Χαριλάου Τρικούπη, Έλευθερίου Βενιζέλου, Άλεξάνδρου Παπαναστασίου καί Γεωργίου Ππανδρέου( τού πάππου τού νύν πρωθυπουργούντος) δέν ήδυνήθη τό Έθνος, έκ τού σάρακος τής Διχονοίας κατατρωγώμενον, νά δημιουργήση τάς προϋποθέσεις μιάς ούσιαστικής άνασυγκροτήσεως τού Έθνικού μας βίου...

Νύν ήχθημεν ήδη είς τήν οίκονομικήν πτώχευσιν, έπιβιούντες διά δανεικών έκ τών ξένων  "οίκων κατοχής" τής χώρας, ένεκα άφροσύνης πολιτικαντηδών, «συνδικάτων» και διάγοντος διά δανεικών... «ζωήν και...κόττα» έκμαυλισθέντος λαού... Όμως ή πωχευσίς μας δέν είναι μόνον οίκονομική. Είναι καί πτώχευσις τού πνευματικού, ήγουν του θρησκευτικού πρωτίστως, βίου,έκ τής άποστάσεώς μας, ένεκα όλοκληρωτικού έβραιοχριστιανισμού, άπό τήν Πατρογονικήν μας Όλυμπικήν Θρησκευτικότητα.Είναι πτώχευσις Γλωσσική, ένεκα τής ήδη πασιφανούς άγλωσσίας τών Έλλήνων καί δή πλείστων όσων παραγόντων έκ τού πεπαιδευμένου όχλου("...φκιάνεται νόμος..."(!!!), έλέχθη τούτο άπό χειλέων έμποριολόγου "καθηγητού", διότι προφανώς πλέον... δέν καταρτίζεται, δέν συζητείται, δέν ψηφίζεται, δέν έκδίδεται καί δέν δημοσιεύεται ό νόμος!...). Τούτο προήλθεν έκ τής έπιβληθείσης πραξικοπηματικώς τώ 1975, είς βάρος τής Δημοσίας Κοινής Γλώσσης, τής Καθαρευούσης καί τών Δημοτικών Ίδιωμάτων, άλλά καί νεωτέρων ίδιολέκτων, ψευδοδημοτικιάς τών Ί.Ψυχάρη καί Μ. Τριανταφυλλίδου!...Είναι πτώχευσις Έκπαιδευτική, διότι τό όλον κακώς έστημένον κατεστημένον σύστημα αύτής δέν προάγει τήν ούσιαστικήν Γνώσιν, τήν Έλληνογνωσίαν, τήν άγάπην πρός τήν Μητέρα Γήν καί τά άγια αύτής έργα, τά διακόσια άγροτικά έπιτηδεύματα, άλλά προωθεί τήν άστυφιλίαν, τήν πονηρίαν, τήν άεργίαν, τήν άκαματοσύνην, τόν παρασιτισμόν(ψευδαναρχικοι καλυπτροφόροι κ.ά.),τήν φιλοχρηματίαν, τόν άτομαρισμόν(όρα "συνδικαλισμόν" καί έπιτηδεύματα "πτυχιούχων" "πανεπιστημίου"), τήν ίδιώτευσιν...Είναι  έκ τούτου καί πτώχευσις Κοινωνική ένεκα διαλύσεως τής μόνης παραγούσης συντελεστάς Κοινωνικής Συνοχής-Κοινωνικότητος-Συναλληλίας, ώς καί Φρουρούς τής Ίεράς μας Γής, τούς έκ  Άγροτικής Έλλάδος,τούς Άποχειροβιώτους Άγρότας-Πατριώτας. Είναι πτώχευσις δημογραφική, ένεκα τής πληθυσμιακής μας μειώσεως-άπισχνάνσεως  έκ τής  προκλήσεως άφρόνων τάσεων έσωτερικής καί έξωτερικής μεταναστεύσεως!...Τήν όποίαν ένίοτε ύπεδαύλιζεν καί αύτό τούτο τό καλούμενον πολιτικόν σύστημα(Παναγιωτης Κανελλόπουλος: "...Ή μετανάστευσις άποτελεί άνησυχίαν προόδου..."!!!). Ένώ λογικαίς φωναίς έβόουν πρός άποτροπήν της(Γεώργιος Παπανδρέου ό Α: "...Ή μετανάστευσις συνιστά έθνικήν αίμορραγίαν...").
Ήτο κατάντημα ή παρουσία κατά τόν φθίνοντα μήνα Δίον(Σεπτέμβριον) 2011 μ.Ά.Τ. είς τήν Διεθνή Έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης τών κ.κ. Γεωργίου Παπανδρέου, Άντωνίου Σαμαρά, Άλεξάνδρας Παπαρρήγα, Άλεξίου Τσύπρα, οί όποίοι ένέπαιξαν τήν λογικήν τών Έλλήνων προβαλόντες μόνον, διά τών τιποτολογιών των, τήν οίκτράν κατάστασιν είς τήν όποίαν έχει περιέλεθει ό πολιτικός μας βίος, έκ τής άνυπαρξίας πραγματικών λειτουργών(καί φίλων τού Έλληνικού Λόγου) αύτού, οί όποίοι θά διεπνέοντο ύπό πνεύματος συνειδήσεως τών περιστάσεων καί τής κρισιμότητος τών καιρών. Είδικώτερον οί τρείς τούτων, οί τής "δεξιάς" καί τής "άριστεράς" όλως προκλητικοί, άντί έπιχειρημάτων καί προτάσεων έξόδου άπό τήν προβληματικήν διά τό Έθνος μας κατάστασιν, άπέστερξαν νά ύποδείξουν τάς κατ΄ αύτούς ένδεδειγμένας σχετικώς λύσεις...Δέν ένδιαφέρονται δηλαδή περί τής άρσεως τού τοιούτου έθνικού άδιεξόδου;΄Αντ΄ αύτού έζήτουν...έκλογάς, ίνα... "άποφανθή" ό όλως άνίδεος λαός, έπί τών τεκταινομένων έν Βρυξέλλαις, σχετικώς μέ τούς... "έφαρμοστικούς" νόμους τών... "μνημονίων" καί τών... "μεσοπροθέσμων"!!!  Τοιαύτη άθλιότης!!! Άς δώσουν ούτοι άπό κοινού είς τό Δημόσιον όγδοήκοντα έκατομμύρια(80.000.000) εύρέων έκ τών κομματικών των ταμείων ύπέρ τών άπαιτηθησομένων σχετικών έκλογικών δαπανών καί άς έπιδοθούν είς τά έκλογικά των παίγνια μετά όσων πολιτών θέλουν νά διασκεδάσουν τήν άνίαν ή τήν θλίψιν των!!!Σοβαρότης μηδέν!... Όπερ άπέδειξεν ότι ούδείς τούτων  έχει  πρόγραμμα!...Όλοι είναι άνέτοιμοι, άπαράσκευοι πρός άνάληψιν τού έργου τής διακονίας τών Κοινών!...Παραμένει μοναδική των έπιδίωξις ή παντί μέσω κτήσις τής κυβερνητικής έξουσίας καί ή διακατοχή αύτής...Ούδέν έτερον..Πώς θά λειτουργήση  το Δημόσιον καί ή Διοίκησις παραγωγικώς, έπ΄ ώφελεία του λαού και του Έθνους, και ούχί ύπέρ των διαφόρων λυμαιώνων του Δημοσίου Ταμείου, τούτο δέν τούς άπασχολεί!...Δέν είναι τούτο είς τάς προτερότητάς των!... .

Έάν άπέμεινεν όλίγον φιλότιμον, πρέπει άπαντες οί  προμνησθέντες, ώς καί οί άλλοι, πολιτικοί και κοινωνικοί, παράγοντες της Έλλάδος νά συνέλθουν έπί τώ αύτώ καί νά άναζητήσουν τήν εύρεσιν ένός κοινού τόπου συμβολής έκάστου είς την έξοδον μας άπό τήν σοβούσαν, άλλά καί έπεκετεινομένην γενικήν κρίσιν τής χώρας μας. Τά περί... άποχής των άπό τό τοιούτον χρέος των, ένεκα άδοκίμων ένεργειών τών κυβερνώντων, είς τους όποίους προσάπτεται πώς δέν έκτελούν όρθώς τά καθήκοντα καί τά έργα των, είναι  άνεύθυνοι συμπεριφοραί, άνεπίτρεπτοι είς έκείνους, οί όποίοι, ύποτίθεται, έταξαν έαυτούς είς τήν διακονίαν τών κοινών. Έχουν ούτοι  πάσαν δυνατότητα νά ύποδείξουν αύτοί τά δέοντα γενέσθαι. Καί νά τά έπιβάλουν, έφ΄ όσον έχουν ώς βάσιν τήν λογικήν καί τήν εύθύνην, τάς ίδικάς των θέσεις και τά ίδικά των προγράμματα. Και να τά κοινοποιούν βεβαίως ταύτα άναλυτικώς, είς καλά Έλληνικά και όχι είς την «γλώσσαν» των χαμαιτυπείων της σήμερον ψευδοδημοτικιάς, πρός τον λαόν και το Έθνος. Πάν άλλο είναι έκ...περισσού καί άπλή ύποκρισία φυγάδων έκ τού πολιτικού των καθήκοντος καί τών έναντι τού Έθνους ύποχρεώσεών των.

Έν Θεσσαλονίκη τη 22α μηνός Δίου(Σεπτεμβρίου) 2011 μ.Ά.Τ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

Πηγή: ηλ.τα.
.-


Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό