Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΑΞΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΑΞΙΣ

Έάν το Ύπουργείον Έθνικής Παιδείας  βούλεται νά προσφέρη κάτι πλέον λυσιτελές είς τήν Έλληνικήν  κοινωνίαν καί πολιτείαν , τότε θά πρέπει ν΄ άσχοληθή μέ τήν άναδιάταξιν τού καθεστώτος είς τόν μορφωτικόν καί έπαγγελματικόν έπαναπροσανατολισμόν τών Έλλήνων. Έπιβάλλεται  ν΄ άναδείξη ώς πρώτη προτερότητα τήν Έλληνομάθεια καί δή τήν έντελή κατάρτισιν είς τήν διαχρονικήν Έλληνικήν γλώσσαν τών Έλλήνων πολιτών. Καί δή τών μαθητευομένων. Ίνα τοιουτοτρόπως θέση τέρμα είς αύτήν τήν ίλαροτραγωδίαν τού γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού, ό όποίος προεκάλεσεν τεχνηέντως... "Γλωσσικόν Ζήτημα". Και  ό όποίος ψευδοδημοτικισμός, τή συνδρομή άγραμμάτων πολιτικαντηδών, ίδία δε έκ τού... "προοδευτικού" άνθελληνισμού, έθεσεν είς τό περιθώριον τού πνευματικού μας βίου τά δύο τρίτα(2/3) τού Διαχρονικού Έλληνος Λόγου! Καί τούτο ίνα ίκανοποιηθούν τά "βίτσια" τών άνερματίστων ψευδοδημοτικιστάδων έχθρών της έθνικής συνεχείας...Οί όποίοι  λυσσωδώς έπί ένα αίώνα βάλλουν κατά τής Έλληνομαθείας! Έπειχειρούν νά καταστήσουν ώς...δημοσία ήμών "γλώσσα" τό.... φραγκολεναντινολατινοτουρκοαγγλικοελληνικόν "γλωσσικόν" έπινόημα τών έπιγόνων τής... "σχολής" τών Ί. Ψυχάρη-Μ. Τριανταφυλλίδου. Τό όποίον άποκαλούν καταχρηστικώς... "δημοτικήν"!.. Άρα, άφού το τερατούργημα των Ψυχάρη-Τριανταφυλλίδου είναι... «δημοτική», πάσα άλλη έκφανσις της Γλώσσης μας είναι... «μη δημοτική», κατά τους παραλογισμούς και τά παραληρήματα των άμετροεπών  έκφραστών,- παλαιωτέρων και νεωτέρων-,του γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού!!!

Αύτή είναι ή κατάντιά μας! Άγουν και φέρουν τά πνευματικά, τά μορφωτικά και έν τέλει και τά πολιτικά μας πράγματα όμάδες άτόμων κλειστών δογματικών όριζόντων, αί όποίαις έχθρεύονται την διαχρονικήν έθνική πολιτιστικήν μας ταυτότητα και δημιουργίαν! Άπέκτησαν δε αύται προσβάσεις είς το κομματικόν κατεστημένον και  έπιβάλλουν τάς έπί του γλωσσικού και έκπαιδευτικού έν γένει πεδίου ίδεοληψίας των έπί βλάβη και του Έλληνικού μορφωτικού Ίδεώδους και της Έλληνικής Παιδείας και Άγωγής των νέων!

Όφείλει το Ύπουργείον Έθνικής Παιδείας νά προβή είς τήν άναδιάρθρωσιν καί τήν άνάταξιν τής άπό τού 1975,-βάσει προμελετημένου σχεδίου τών ψευδοδημοτικιστάδων παρακμιών καί τών σύν αύτοίς-,  άπορρυθμίσεως καί έκπτώσεως τής Έλληνικής Γλωσσικής Παιδείας. Ένώ δέν προέκυψεν χάραξις νέας κατευθύνσεως είς τόν μορφωτικόν καί έπαγγελματικόν προσανατολισμόν τών Έλληνοπαίδων,  άπό του 1964, μέ τά "Άκαδημαϊκά Άπολυτήρια Α΄ καί Β΄ Τύπου"... Έγένετο τότε ή νέα άρχή της καταστροφής των άγροτικών μας κοινωνιών, -μετά την λαίλαπα της διαλυσάσης τον Έλληνισμόν της προκληθείσης άπό μισέλληνας έλληνοελληνικής συρράξεως των έτών 1946-1949 και της μετέπειτα καραμανλικής άντικοινωνικής δράσεως έκδιώξεως των γεραρών Έλλήνων άπό την γενεθλίαν γήν πρός τάς «χοάνας» της μεταναστεύσως, έσωτερικής και έξωτερικής-, διά της παρακινήσεως της άθρόας είσαγωγής είς την τριτοβάθμιον «έκπαίδευσιν» ...άπάντων των Έλληνοπαίδων άποφοίτων της δευτεροβαμίου τοιαύτης! Οί καταλαβόντες τούς τομείς άσκήσεως έκπαιδευτικής πολιτικής καιροσκόποι καί στυγεροί, μισαροί έχθροί τής Έλληνομαθείας, δεν ήργάσθησαν διά την παροχήν ούσιαστικωτέρας Παιδείας είς τους νέους και άγάπης προς την Μητέρα Γήν. Άντί του άπαιτουμένου φιλελευθερισμού, ώς της άπαλλαγής ίδία άπό το κρατούν διά νόμων θρησκευτικοφανές όλοκληρωτικόν δόγμα, το έχθρικόν προς την Έθνικήν μας Όλυμπικήν Θρησκευτικήν μας Ταυτότητα,  και του έκδημοκρατισμού του έθνικού μας βίου, άπεσκοπούσεν είς τόν άποπροσανατολισμόν τής Έλληνικής νεότητος άπό τόν ένδεδειγμένον φυσικόν καί πατριωτικόν βίον! Καί δή της νεότητος τών άγροτικών περιοχων τής Πατρίδος μας. Την άποπροσανατόλισεν, διά τής χειραγωγήσεως αύτής, μέσω του ψευδοπανεπιστημίου, του στρατώνος «γενιτσάρων» ύπέρ του άστισμού και του παρασιτισμού, πρός τήν ένταξίν της είς τόν άστικόν παρασιτικόν τοιούτον. Καθοδηγούντο οί νέοι άπό τους δεξιούς και τους άριστερούς λεηλατητάς του πολιτικού μας βίου νά μεταστούν, διά του έκμαυλισμού των μέσω μη παραγωγικών, πλήν...άκόπως χρηματοφόρων, έπαγγελματικών κατευθύνσεων, άπό τήν άγροτικήν κοινωνίαν είς τήν παρασιτικήν άστικήν... Πλήρης άπαξίωσις έκείνων τών όγδοήκοντα(80) άγροτικών έργων!!! Ό δε λεγόμενος "πνευματικός κόσμος", ό έν πολλοίς άκοσμος, ών άποκεκομμένος άπό το κοινωνικόν, κοινοτικόν άπέχει και άπό τον πολιτικόν βίον, διότι δεν θέλει να... «τσαλακωθή» με πράξεις... άναταραχών είς το «πεζοδρόμιον», ένώ ούδέποτε έδειξεν ποιάν τινα διάθεσιν δημοσίας έκδηλώσεως προβληματισμού έπί των έθνικών θεμάτων!...

Σήμερον, ότε κυριαρχεί κατήφεια είς την Έλληνικήν κοινωνίαν, λόγω της καταστάσεως της περιελεύσεως  της χώρας μας είς τά πρόθυρα της γενικής χρεωκοπίας, έπιβάλλεται ύπέρ πάν άλλο να άναζητήσωμεν τους λόγους και τάς αίτίας αύτής της καταπτώσεως, καθώς και τάς δυνατότητας άνακτήσεως των άξιών έκείνων, αί όποίαις καθίστων άλλοτε τον Έλληνισμόν φορέα πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής πρωτοπορείας. Όφείλομεν να άναχθώμεν είς τά νάματα της πατρογονικής παρακαταθήκης, της Διαχρονικής Έλληνικής Γλώσσης, άλλά και νά  έπαναχθώμεν είς τον κόσμον τής Μητρός Φύσεως, είς τον Άγροτικόν βίον και την Φυσιολατρείαν, ή όποία είναι ή βάσις της  καθ΄ όλου Έλληνικής, της Λαϊκής Θρησκείας και της Έθνικής Όλυμπικής μας Θρησκευτικότητος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΓΟΥΣΙΟΣ

Πηγή: ηλ.τα.
.-


Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό