Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Κατόπιν τών τελευταίων έξελίξεων είς την Πατρίδα μας, άπαιτείται όπως πάς Έθνικώς σκεπτόμενος Έλλην θεωρήση ότι ή τοιαύτη άρνητική έξέλιξις τών Έθνικών μας Πραγμάτων άποτελέση ζήτημα άτομικής εύθύνης καί συμβολής στήν ύπέρβασι τών  σημερινών άντιξοοτήτων, αί όποίαις θά καταστούν έπί μακρόν χρόνον καθημερινόν πρόβλημα διά πάντα ήδη έμπερίστατον συμπατριώτην μας.

Τήν  άντιμετώπισι τής τοιαύτης, σοβούσης άπό μακρού, άπό τεσσάρων ήδη δεκαετιών, άπό τού 1971 καί έντεύθεν, καταστάσεως δέν θά τήν προκαλέσωμεν διά τών άφορισμών διαφόρων...όψίμων  "κοινωνιστών"...Οί όποίοι διέφευγον έπιμελώς άεί καί πάντοτε τήν κατάθεσιν μέρους τού είσοδήματός είς τό δημόσιον ταμείον ύπό μορφήν φόρου είσοδήματος!...'Ενέπαιζον δηλαδή αύτοί τά...σταθερά ύποζύγια τοιύτων άναγκαστικών είσοδηματικών κρατήσεων, τούς μισθωτούς καί τούς συνταξιούχους!... Ούτε οί έμφανιζόμενοι ώς...πεινώντες πολυθεσίται καί οί έχοντες έκ πολλών πηγών είσοδήματα, οί ύποκρινόμενοι τούς...άναξιοπαθούντας είναι διατεθιμένοι νά άποστούν μέρους τών...διαθεσίμων των χάριν τής κοινωνικής άλληλεγγύης!... Ταύτα (τών άφορισμών) μόνον διά τό θεαθήναι τελούνται, ίνα παίζουν θέατρον ώρισμένοι είς βάρος τών εύρισκομένων έν άπογνώσει Έλλήνων...Ούτε έκείνοι οί όποίοι...κατεσπάραξαν τά...τρία πακέττα βοηθείας τής Εύρωπαϊκης Οίκονομικής Κοινότητος καί τάς χορηγίας τών καλουμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων θά έπιδείξουν εύαισθησίας καί θά έκχωρήσουν μέρος τών...κεκτημένων των ύπέρ τής ένισχύσεως τών κοινωνικών ταμείων...


ΤΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τά Ψευδοπανεπιστήμια, τά όποία μετέτρεψαν είς κακοβούλους έν πολλοίς άστούς τούς πρώην άγροτόπαιδας καί ό έκχρηματισμός(διά τού άπατηλού χαρτονομίσματος) τής οίκονομίας διέλυσαν τήν μόνην γεννώσαν Παραγωγούς Άνθρώπων, Τροφίμων καί Πολιτισμού, ώς καί Φυσιολάτρας, Έλευθερόφρονας καί Πολεμιστάς Άγροτικήν Έλλάδα. Ή Άγροτική Έλλάς μάς Άπελευθέρωσεν τό 1821, τό 1912, τό 1919, τό 1944. Δέν μάς άπελευθέρωσαν οί...συνδικαλισταί  καί οί έτεροι, οί πισινούς μόνον τρέφοντες... "κουραμπιέδες"...

Άντί τών Ψευδοπανεπιστημίων, Άγροτικά Σχολεία(είς τά κενά κτίρια τής Άγροτικής Τραπέζης) καί Άγροτικαί  Άκαδημείαι. Έπιστράτευσις πρός τούτο πάντων τών έν συνταξιοδοτήσει καί έν ένεργεία γεωτεχνικών. Τά

έκατόν(100) Άγροτικά Έπιτηδεύματα πρέπει καί πάλιν ν΄ άναστηθούν...Μόνον είς τόν τομέα τής μελισσοκομίας δύνανται νά εύρουν αύταπασχόλησιν έκάτον χιλιάδες(100.000) νέων, οί όποίοι έν τή κυριολεξία "μαραζώνουν" είς τά...καραμανλιδικής έπινεύσεως  άξενα άστη τής Πατρίδος μας...Τήν δέ Γενικήν Παιδείαν(Έλληνική Γλώσσα, Φιλοσοφία

κ.λ.π.) δύνανται νά τήν παρέχουν Άνεξάρτητα Άνοικτά Πανεπιστήμια, είς τά όποία, συμφώνως πρός τήν Έπιταγήν τού Ρήγα Φερραίου, ό Έλλην θά ΕΠΙΛΕΓΗ ό ίδιος τόν διδάσκαλόν του καί δέν θά ύφίσταται έκείνον, τόν όποίον διορίζει έφ΄ όρου βίου ή  έξουσία...


ΟΙ ΚΑΛΥΠΤΡΟΦΟΡΟΙ ΕΞΑΧΡΕΙΟΙ...

Καθ΄ ό,τι άφορά τήν λεηλασίαν τήν 12.02.20112 μ.Ά.Τ. τών έκφάνσεων άρχιτεκτονικού Νεοκλασσικισμού έν Άθήναις άπό τάς Γνωστάς συμμορίας Έξαχρειωμένων, οί όποίοι είναι κεκεηρυγμένοι ύπέρ τού χάους καί τής διαλύσεως τών πάντων, χάριν έκείνων, οί όποίοι τούς παροτρύνουν είς αύτάς τάς έκνόμους καί άντεθνικάς ένεργείας των καί τούς χρηματοδοτούν, ίνα είναι πάντα...εύκαιροι είς τοιαύτας...διαδράσεις, διά τών όποίων έπιδιώκεται ή ύπονόμευσις τού (σαφώς άτελούς)Δημοκρατικού πολιτεύματος, τούτο θά πρέπει νά προκαλέση τήν Κοινωνικήν Άντίδρασιν. Άνεξαρτήτως τών ύλακών τών "διδακάλων" καί καθοδηγητών αύτών τών καλυπτροφόρων δολιοφθορέων, κακοποιών, έκβιαστών καί δολοφόνων, ή Κοινωνία όφείλει νά λάβη τά μέτρα της...Έστοχεύθη καί ό Νεοκλασσικισμός είς τήν Άρχιτεκτονικήν!...Καί κατεστράφησαν κάποια έκ τών όλίγων έναπομεινάντων κτιρίων τού Άστεος, τά όποία προσιδιάζουν πρός τό Έλληνικόν Άρχιτεκτονικόν Αίσθητικόν Ήθος...Τήν Έλλάδα τής Αίσθητικής καί τού Πνεύματος έχουν είς τά "άχτι" των άπό τού 1970 οί πεπωρωμένοι "άντιεθνικιστές" παρακμίαι, οί όποίοι παρίστανον τούς "δημοκράτας" γνωστοί άσπάλακες όλοκληρωτικοί τό φρόνημα...Καί όταν ό καραμανλισμός  παρέδωσεν τώ 1975 τήν διαχείρησιν τών έκπαιδευτικών μας πραγμάτων είς τούς όλετήρας τής Γλώσσης τών Θεών ψευδοδημοτικιστάδας, προεκάλεσαν τό άπό  μακρού σκοπούμενον έγκλημά των:τόν άφανισμόν τού Έλληνικού Πατριωτικού ήθους, τής Έλληνικής Αίσθητικής καί τής Έλληνικής Γλώσσης...΄Οπως τό 1955 παρεδώθησαν αί Έλληνικαί πόλεις είς τούς έργαλάβους πάσης έργαλαβίας καί ήφάνησαν ούτοι πάν τό Έλληνοπρεπές είς αύτάς! Ούτως, ώστε φίλος, άλλοδαπός, έπισκέπτης τής Πόλεως τών Διοσκούρων(Άλίας-Θεσσαλονίκης) διερωτάτο: "Καλά τά όλίγα άποκαλυφθέντα άρχαία σας...Άσχημα τά νέωτερα κατασκευάσματά σας...Τά ένδιάμεσα τοιαύτα,περιόδου περίπου δύω χιλιάδων έτων, πού είναι;".

"Τά... έφαγαν οί μαυραγορίται καί οί... μπακάληδες τής γερμανικής Κατοχής,οί όποίοι μετεπελευθερωτικώς έγένοντο...έργολάβοι...γενικών "κατασκευών" καί άφήκαν μόνον τά κατηχητήρια τών γενιτσάρων

Έλληνοπαίδων(Άλκαζάρ) καί τά "χαμάμ"("Παράδεισος" κ.λ.π.), τά όποία άνηγέρθησαν μέ οίκοδομικόν ύλικόν έξ Έλληνικών περικαλλών Ναών τού προεβραιοχριστιανικού παρελθόντος μας", τού άπαντήσαμεν...


ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δέν γνωρίζομε τί λαμβάνει χώραν περί τήν διαχείρησι τών  Έθνικών Θεμάτων...Καί έν Έλλάδι καί έν Κύπρω  ούδέν ένδιαφέρον...Είχεν παραδοθή μέχρι πρό τινος ό δημόσιος βίος είς τά..."αίτήματα" τών άδηφάγων τού καλουμένου "συνδικαλισμού", οί όποίοι καί είναι οί κύριοι ύπεύθυνοι τής άθλίας κοινωνικοοικονομικής καταστάσεως, ή όποία έπικρατεί είς τήν χώρα....Οί όποίοι ήσαν κεκηρυγμένοι κατά τών...

έθνικιστικών έξάρσεων τού ύγιούς Έλληνικού Πατριωτισμού!...Άντί συλλαλητηρίων ύπέρ τού Έθνικού Άγώνος τής Κύπρου, άλλά καί τών δικαιωμάτων έθνικού αύτοπροσδιορισμού έκατομμυρίων Έλληνογενών τής Άσιατικής Έλλάδος, Μέσης Άσίας,άλλά καί τών...ταυτοποιήσεων τών Έλληνογενών τής Εύρώπης(Καλαυρία, Βλαχία(Ρουμανία), Γαλατία κ.λ.π.) ένα είναι τό τών...βολευμένων ένδιαφέρον έπί τέσσαρας ήδη δεκαετίας:Τά προνομιακά δοσίματα πρός αύτούς τού άθλίου κράτους μας! Καί "άς πάη καί τό παληάμπελο"!Καί ού...φροντίς περί "άλλων"!.. Καί τούτο τό αίσχος τό προεκάλεσαν γνωστοί κομματικοί σχηματισμοί.Οί όποίοι άφέθησαν νά ύβρίζουν πάντα,οίασδήποτε κομματικής... ποίμνης, Πατριώτην, ώς τάχα έχθρόν τής... "έργατικιάς τάξης"(οί περισσότεροι έκ τών ίθυνόντων τούτων δέν έχουν έργασθή μίαν ήμέραν είς τήν ζωή των!).


Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Καί ό Κίτρινος Κίνδυνος έχει ήδη έκδηλωθή...Είσέβαλεν, τή άνοχή μας,  ήδη είς τήν χώραν μας...Ό κινεζικός αύταρχικός καπιταλισμός κυριαρχεί πλέον είς τήν παγκόσμιον άγοράν, άπειλών τό βιοτικόν έπίπεδον άλλων έθνών, τά όποία δέν έχουν λάβει τά μέτρα των, ίδία δέ έκείνα τών άρχών τού οίκονομικού προστατευτισμού...Αί έκματαλλεύτριαις οίκονομικαίς τάξεις τού όλοκληρωτικού κομματικού κράτους τού Πεκίνου πρό ούδενός  όρρωδούν προκειμένου νά καταλάβουν τάς παγκοσμίους άγοράς, άδιαφορούσαις διά τήν διάλυσιν ττής οίκονομικής ζωής άλλων έθνών, τήν έξαθλίωσιν τών έργατικών τάξεων αύτών, παρέχουσαις μόνον έν πινάκιον όρύζης καθημερινώς είς έκείνους έκ τών ύπηκόων των, οί όποίοι, δίκην δουλοπαροίκων, έργάζονται ύπέρ τών άπεργαζομένων τήν κατάκτησιν τών διεθνών οίκονομιών, διά φθηνών "προϊόντων"...Καί οί έγχώριοι όμοϊδεάται τών κινέζων ύπονομευτών τής παγκοσμίου οίκονομίας τηρούν έν προκειμένω σιγήν ίχθύος, καταφερόμενοι όμως μέ ίταμότητα καί θράσσος καθημερινώς κατά τών... "πλουτοκρατών", οί όποίοι συντηρούν οίκογενειακάς μικρομεσαίας έπιχειρήσεις καί έργάζονται εις αύτάς καί οι  ίδιοι!...

Οί καιροί ού μενετοί! Καί τούτου ένεκα άπαιτείται δράσις καί ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Συναλληλίας, τό όποίον θά ένδυναμώση τόν Έλληνισμόν καί θά τόν καταστήση δυνατόν, ίνα άντιμετωπίση τό ζοφερόν κλίμα τών σημερινών δεινών κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων.


Έν Θεσσαλονίκη τή 13.02.2012 μ.Ά.Τ.

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος


Πηγή: ηλ.τα.
.-


Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό