Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΚΟΙΝΟΙΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΚΟΙΝΟΙ

Είς τό κέντρον τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης (Άλίας) καί ύπό τά όμματα τής άστυνομίας, δημοσίας τε καί δημοτικής οί λαθρέμποροι σιγαρέττων όργιάζουν. Ούτοι προέρχονται τό πλείστον έκ ταταρικών φυλών τής κεντρικής Άσίας, οί όποίοι  μετενάστευσαν έν Έλλάδι τώ 1991, άφού έξηγόρασαν, τίς οίδε πώς, έν Μόσχα  τής Ρωσσίας ή Τυφλίδι τής Γεωργίας ψευδή... "πιστοποιητικά"...  "έλληνικής"(!!!) καταγωγής καί έκ τούτου...έπολιτογραφήθησαν ώς... "όμογενείς"(!!!) οί έντονα τά χαρακτηριστικά φέροντες άλλογενών, μογγολικών γενών!!!

Είναι τά έν Έλλάδι όργανέττα τών συμμοριών, αί όποίαι έχουν στήσει αύτήν τήν έπιχείρησιν τής άλώσεως καί τής έγχωρίου βιομηχανίας καί έμπορίας, χονδρικής καί λιανικής, καπνού καί ίδιοποιήσεως έκ τούτου, διά φοροδιαφυγών, κολοσσιαίων κερδών...Μέ πλοία διά τών Δαρδανελλίων,διά θαλάσσης, ναυλοχούντα έπίτηδες άνοικτά τού Θερμαϊκού πρός...μεταφόρτωσιν τού "προϊόντος" είς τά πλοιάρια τών έν Έλλάδι έγκαθέτων τών λαθρεμπόρων ,καί μέ φορτηγά διαμεταφορών, διά ξηράς, και δή διά του Προμαχώνος, άφικνούνται έν τη Έλληνική Έπικρατεία έκατομμύρια τόννων σιγαρέττων άμφιβόλων, ως άδήλων,προδιαγραφών ποιότητος...Τά όποία άγοράζονται και καταναλίσκονται άπό έγχωρίους άνοας...θεριακλήδας!. Οί όποίοι δεν λαμβάνουν ύπ΄ όψει  τό εύρέως διαδιδόμενον ότι ένδέχεται τά τοιαύτα σιγαρέττα να παρασκευάζωνται  καί έξ...άπορριμμάτων(σκουπιδιών) καπνού...

Μέ άναίδειαν χιλίων πιθήκων, μέ ίταμότητα καί θρασύτητα, έκαστος τούτων τών διακινητών λαθραίων σιγαρέττων λαμβάνει θέσεις είς ένα τών...καιρίων σημείων διελεύσεως πεζών είς τήν άγοράν τής πόλεως τών Διοσκούρων! Καί έκείθεν άπό κοινού πάντες...διαλαλούν τήν παράνομον...πραγματείαν των!Τά έκ τούτων τών... "βαπορακίων",  τό πλείστον είναι γυναίκες...Έκάστη τούτων άπό τά...άκρακτα μεσάνυκτα άφικνείται είς τό... "πόστον" της καί άρχεται τού...έργου της! Διότι οί άλητήριοι λαθρέμποροι άποστέλλουν νά άξουν είς πέρας τήν πώλησιν τών τοιούτων  λαθραίως  διακινουμένων... "προϊόντων" καπνού είς γυναίκας... Τάς όποίας, θεωρούν, πώς θά... φείδονται νά συμεριφέρωνται δεόντως  οί έλέγχοντες τήν άγοράν κρατικοί ύπάλληλοι...Καί έκάστη τούτων λαμβάνει έναν πρώτον  σάκκον λαθραίων άπό τόν άποβιβάζοντα αύτήν όδηγόν... "μερσεντές"... Άκολούθως μεταβαίνει είς παρακειμένην, άλλά... κεκαλυμμένην ("καμουφλαρισμένην") άποθήκην καί  έπωμίζεται καί έκείθεν έτερον πλαστικόν σάκκον φέροντα... συσκευασμένα κατ΄ άπομίμησιν τών νομίμως κυκλοφορούντων είς τό έμπόριον σιγαρέττα... Τά όποία είναι άπροσδιορίστου χώρας προελεύσεως καί άγνώστων προδιαγραφών παρασκευής... Ένώ είς... γωνίας τού έσωτερικού τής άγοράς προσέρχεται καί ... καραδοκεί  καί ένας ... "φρουρός" τής... άκωλύτου τοιαύτης διακινήσεως λαθραίων! Καί είς πρώτην ένδεχομένην άσκησιν τού έργου έλέγχου, δι΄ ό έτάχθησαν, τών άρμοδίων όργάνων τής Έλληνικής πολιτείας, τότε είς τό πρώτον...σύριγμα τών... δοκιμαζομένων διακινητών τών προϊόντων λαθρεμπορίου, συγκροτείται όμάς...κρούσεως καί...έπιδράμει κατά τών άστυνομικών ή τών ύπαλλήλων τού ΣΔΟΕ!  Καί άκολούθως, όποιον πάρει ό χάρος!!! Έφθασαν δυστυχώς μέχρι τού σημείου τούτου τά πράγματα! Νά δέρωνται έν μέση καί πληθούση άγορά Έλληνες κρατικοί ύπάλληλοι άπό μογγολογενείς τραμπούκους, οί όποίοι είναι έθισμένοι άπό τάς πατρίδας των καί έπί καθεστώτων τού άνυπάρκτου "σοσιαλισμού" είς τήν παρανομίαν!!!

Αύτά τά ύποκείμενα έξέθρεψαν τά καθάρματα έκείνα, οί Β. Οϋλιάνωφ, Ί. Σουκασβίλι, Μπέρια κ.ά, τά όποία,  καταλύσαντα τό δημοκρατικόν καί άντιμοναρχικόν καθεστώς τού Κερένσκυ,  άπό τού 1917 κατέλαβον δι΄ ίδιον ώφελος τήν έξουσίαν είς τάς "Ρωσσίας" καί έπεβαλον  είς αύτάς καθεστώτα τρόμου, δουλαγωγίας καί έλλείψεως ίδεωδών... Τούτου ένεκα έξετράφησαν αί "μαφίαι" είς τήν πρώην Σοβιετίαν. Διό οί λαθρέμποροι καί οί διακινηταί προϊόντων λαθρεμπορίας, καί έν προκειμένω σιγαρέττων, άδίστακτοι πρό ούδενός όρρωδούν... Σύν τούτω καί διότι διείδον ότι ή κοινωνία μας, ή Έλληνική, είναι άρκούντως άνεκτική...Καί δέν έλαβεν άκόμη αύτη τά άναγκαία μέτρα πρός σύλληψιν καί άποστολήν τσουβαληδόν αύτών τών άρρένων καί θηλέων ψευδομογενών είς τήν Στέππαν, έκ τής όποίας προέρχονται, ώς φορέων μόνον βρωμερών έξεων καί συμπεριφορών καί έστερουμένων ήθους καί άγάπης πρός τόν τόπον μας... Τό άποδεικνύουν καθημερινώς είς τήν πράξιν...Ώργανώθησαν είς συμμορίας όπλοφόρων είς τάς βορείους συνοικίας τής Θεσσαλονίκης... Μάλιστα έναν οίκισμόν τόν όποίον συνεκρότησαν παρά τόν δήμον Εύόσμου, δέν τόν άποκαλούν, ώς ούτος έπισήμως καλείται, Νικόπολιν, άλλά... Σικάγον!!!. Ούδέποτε ούτοι, ώς άλλογενείς καί φαύλοι, θά ένταχθούν πράγματι είς τήν έλληνικήν κοινωνίαν ώς πολίται τού Έλληνικού καράτους, άφού μόνον τήν παρανομίαν καθημερινώς διακονούν, στερούντες τό Έλληνικόν Δημόσιον πολλών  έσόδων έκ φοροκλοπών ή φοροδιαφυγών..Ταύτα τά έσοδα, έν καιρώ γενικής δυσπραγίας σήμερον, θά ήσαν ύπέρ τού Δημοσίου τής τάξεως τών 2,5 δισεκατομμυρίων(2.500.000.000) εύρέων!.Δέν αίσθάνονται ούτοι οί άλλογενείς  οί όμιλούντες μέχρι τούδε μεταξύ των ξένα, μή ύπαγόμενα είς τά άρειευρωπαϊκά, γλωσσικά, άλλά "άλταϊκά"  ίδιώματα, τήν Έλλάδα ώς πατρίδα των...Άλλά καί αύτοι ώς καί άλλοι, ώς μελαψοί(βόρειος Άφρική,νότιος Άσία), κίτρινοι(κινέζοι, φιλιππινέζοι κ.ά) καί νέγροι(Νιγηρία κ.ά.), έκλαμβάνουν αύτήν ώς τόπον  εύκόλου καί άκόπου βιοπορισμού καί πλουτισμού, διά τής διακινήσεως προϊόντων λαθρεμπορίου(δισκάρια μουσικής καί κινηματογραφίας), άλλά καί... "προϊόντων" άλλων παρανόμων δράσεων καί έγκληματικότητος...

Ούδείς  έκ τών άρμοδίων άρχών ήλεγξεν ποτέ τό περιεχόμενον τού συσκευαζομένου είς.. .καπνοδεσμίδας προϊόντος καί τής ποιοτικής καταστάσεως ούτως... έγκλειομένου καπνού είς τά ούτως παρανόμως διακινούμενα είς τήν χώραν μας σιγαρέττα... Ποίους φοβούνται; Δέν νομίζουν ότι είς τόν τόπον αύτόν έχει περισσεύσει ή όνομία καί ότι θά πρέπει νά ληφθούν έπί τέλους μέτρα πρός άποσόβησιν τοιούτων άσχημονιών, αί όποίαι έκθέτουν τήν Έλλάδα ώς  άσύντακτον χώραν, είς τήν όποίαν πάς τις κακοποιός, ήμεδαπός καί δή άλλοδαπός, δύναται νά πράξηι καί νά διαπράξηι τά πάντα άτιμωρητί; Καί τούτο διότι καί τό πολιτικόν σύστημα... έξεχαρβάλωσεν καί όλίγοι έννοιάζονται περί τής σταθερότητος τού πολιτεύματος αύτού τής ήμιδημοκρατίας, έν τώ όποίω ζώμεν...Καί τό όποίον ούδείς ένδιαφέρεται νά έξελιχθή είς Άμεσον Δημοκρατίαν... Είς τήν όποίαν, πέραν τού όντως έκκλησιαζομένου Δήμου, τήν δέουσαν αύτοίς θέσιν θά καθέξουν καί οί ροπαλοφόροι Δημόκοινοι, οί ύπάρξαντες όντως φύλακες τής Δημοσίας Τάξεως καί Εύταξίας έν τώ Άστει, τώ καθημαγμένω αύτώ πολίσματι... Τό όποίον άνορθωθέν έν μέρει μεταπελευθερωτικώς άντιμετώπισεν νέους μισαρούς έχθρούς μεταξύ κούφων καί ούτιδανών πολιτικαντηδών καί κακοποιών ίδιωτών(μαυραγοριτών "έργολάβων" καί φαυλιζομένων δομικών "τεχνιτών") , οί όποίοι τό έλεηλάτησαν καί τό έδήωσαν ώς  ούτιδανοί γραικύλοι... Ένώ νύν κυριαρχείται άπό τάς συμμορίας μαζεπών Βαλκανίων, Άσίας τε καί Άφρικής, οί όποίοι τό έχουν καταστήσει έναντι τών Έλλήνων είς πόλιν τρόμου καί παντοίας έγκληματικότητος...

Έν Θεσσαλονίκη τήι 10η μηνός Ήραίου(Όκτωβρίου) 2011 μ.Ά.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Πηγή: ηλ.τα.
.-Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό