Άρα, τί μάς εμποδίζει καί εμάς νά κάνουμε δοξολογία - παρωδία είς τήν οποία ή κοροϊδία πρός τά ήθη καί έθιμά (τους) θά πήγαινε σύνεφο.