«Η ΕΝ… ΜΑΝΧΑΤΑΝ «ΔΙΚΗ» ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ»

«Η ΕΝ… ΜΑΝΧΑΤΑΝ «ΔΙΚΗ» ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ»


0 0 ψήφοι
Article Rating

Καθ΄ ά ήγγέλθη έκ Νέας Ύόρκης (Νέου Εύβοράκου), ΄Ομοσπονδιακόν Δικαστήριον αύτής… ήθώωσε τόν Διδάσκαλον του Γένους μας Σωκράτη, μετά την έν Άθήναις δίκην αύτού πρό 2.410 έτών

Είς τήν έφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ» (13.05.2011) άνεγράφησαν τά άκόλουθα:

«…Σε μια ιστορική(sic) δίκη, με αρχαιοελληνικά(sic) στοιχεία και συνάμα με σύγχρονες(sic) αντιλήψεις, δοσμένες με νομικές εκφάνσεις(sic) και χιούμορ(!), εκατοντάδες θεατές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια εκπληκτική «παράστασι» της αλήθειας, του νόμου και της ελληνικής κληρονομιάς. Τη μεταφορά της δίκης του Σωκράτη, σε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές(sic) δικαστικές αίθουσες της Αμερικανικής Δικαιοσύνης, ανέλαβε το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάση, καταφέρνοντας να πετύχει τη συμμετοχή κορυφαίων δικαστών και διαπρεπών δικηγόρων της νεοϋορκέζικης νομικής ελίτ.

Το δικαστικό σώμα διχάστηκε μπροστά σε χείμαρρο επιχειρημάτων και ρητορικών λόγων από τις δυο πλευρές, αναδεικνύοντας παράλληλα το διαχρονικό σκεπτικισμό για την πολύκροτη δίκη του Σωκράτη, που προβληματίζει κάθε φορά που μεταφέρεται ο χρόνος, ο τόπος και η επικρατούσα κατάστασις της τότε εποχής. Στη δίκη του Μανχάταν, η οποία ουσιαστικά δεν αποτελούσε αναπαράστασιν, αλλά μια νέα εκδοχή, εξετάστηκαν όλες οι κατηγορίες που έβάρυναν τόν Σωκράτη το 399 π. ., με σκοπό να αποφανθούν οι Αθηναίοι αν είναι «ένοχος» ή «αθώος», κατηγορούμενος για «ασέβεια προς τους Θεούς» και για «διαφθορά των νέων».

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Κατά τη δίκη, ο επέδειξε θάρρος, είχε χιούμορ και σε μερικές περιπτώσεις προκαλούσε το δικαστήριο. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι ιδέες του διαφθείρουν τους νέους και αποσταθεροποιούν τους θεσμούς της Πολιτείας, ενώ οι συνήγοροι υπερασπίσεως έστήριξαν τα επιχειρήματά τωνς σε κλασσικά άποδεικτικά στοιχεία-μέσα(ντοκουμέντα) και με σύγχρόνους διατυπώσεις.

Οι τρεις δικασταί ήσαν ο Ντένις Τζέικομπς (πρόεδρος του δεύτερου ομοσπονδιακού εφετείου ), ο οποίος προήδρευσε, η Λορέτα Πρέσκα (πρόεδρος ομοσπονδιακού δικαστηρίου της νότιας περιφέρειας Νέας Υόρκης) και η Κάρολ Μπέγκλεϊ Έιμον (πρόεδρος ομοσπονδιακού δικαστηρίου της ανατολικής περιφέρειας Νέας Υόρκης). Οι δυο πρώτοι ψήφισαν υπέρ της αθωώσεως του Σωκράτους και η τρίτη τον κατεδίκασε. Δημόσιοι κατήγοροι, εκπροσωπώντας την Πόλιν των Αθηνών, ήταν ο δικηγόρος, οικονομολόγος και πρόεδρος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάση, Αντώνιος Παπαδημητρίου και ο έφεδρος συνταγματάρχης και νυν αναπληρωτής εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη, Μάθιου Μπογδάνος. Συνήγορος υπεράσπίσεως ήταν ο Έντι Χέις και την Απολογία του Σωκράτη συνέταξεν(έκανε!!!) ο Μπενζαμίν Μπράφμαν. Και οι δύο είναι διακεκριμένοι ποινικολόγοι. Πριν το άκουσμα της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, ο γνωστός συγγραφέας και καθηγητής του πανεπιστημίου Πρίνστον Αλέξανδρος Νεχαμάς έδωσε μια εικόνα της ακαδημαϊκής πλευράς για τη δίκη του Σωκράτη. Με την απόφαση του δικαστηρίου συμφώνησαν 185 θεατές-ένορκοι, διαφώνησαν 29 και πολλοί άλλοι δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.
Πηγή: Καθημερινή 13/05/11».-

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»:


Αύτή είναι ή κατάντια τού Έλληνισμού…Μία Νέα Δίκη τού Σωκράτους έπρεπεν νά λάβη χώραν έν Άθήναις καί ούχί είς τό…Μανχάταν τής Νέας Ύόρκης τών !… Έκείνο το όποίον έξοργίζει πάντα έχέφρονα καί φιλοπάτριδα Έλληνα είναι ότι τήν σπουδαίαν αύτήν Έθνικήν μας Ύπόθεσιν τήν διεχειρίσθησαν… έβραιοϊουδαίοι, οί όποίοι είναι… γνωστόν πόσην σχέσιν έχουν πρός τά Ίδεώδη τού Έλληνισμού καί δή τήν Ίδέαν τής Εύθυδικίας…Άλλά τό ίδρυμα «Άλέξανδρος Ώνάσης» διάτί έπεδείξατο τοιαύτην “πρεμούραν”, ίνα λάβη χώραν ή τοιαύτη… «δίκη» έκτός Έλλάδος καίι δή έκτός Άθηνών; 

Ποίοι  ήσαν οί λόγοι, οί όποίοι ύπαγόρευσαν μίαν τοιαύτην έπιλογήν τών ίθυνόντων τό έν λόγω ίδρυμα; Το όλον αύτό έγχείρημά των  δέν προάγει τήν σύγχρονον Έλλάδα ώς χώραν μέ σύγχρονον πολιτιστικήν έπιδομήν, έρειδομένην αύτήν, όσον ένεστι, έπί τής Πατρογονικής ώύποδομής…Τήν ύποβαθμίζει καί τήν χαρακτηρίζει ώς έστερημένην των προαπαιτήσεων συγκλήσεως καί ένός…φιλολογικού έστω συνεδρίου, ώς ήτο τό ώς άνω έν Μανχάταν, το όποίον έκλήθη, ώς μή ώφειλεν,… «Δίκη του Σωκράτους»(!!!).

Τούτο είς ποίους περιποεί τιμήν; Πού ήτο τό καλούμενον Ύπουργείον Πολιτισμού Έλλάδος, πού ή Άκαδημία Άθηνών, πού τό Άθήνησι «Πανεπιστήμιον», πού τά Άνώτατα Δικαστήρια τής Χώρας, πού ό Δικηγορικός Σύλλογος Άθηνών; Έπρεπε τό ΔΙΚΑΙΟΝ τού Θείου Σωκράτους να το προβάλη ό κύριος συνήγορος τού άτυχούς π.γ. τού ΔΝΤ Δομηνίκου Στράους Κάν καί ούχί Έλλην νομικός;  Καί μόνον  δι΄ αύτό ό έν διαρκή άδρανεία τελών νύν  ύπουργός «Πολιτισμού» της Έλλάδος έπρεπε νά ύποβάλη πάραυτα τήν παραίτησίν του, ώς μή δυνάμενος να ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΗ τά Όσια καί τά Ίερά τού Έθνους μας…

Άφού ούδέ τόν άποκαλυφθέντα Βωμόν τών Όλυμπίων Θεών μας έν Άθήναις δέν άνέλαβεν νά διασώση καί άναδείξη, ως είχεν ύποχρέωσιν, κηρυχθείς ύπέρ τής καταχώσεως καί τού άφανισμού του, άποδείξας ότι έχθρεύεται τούς κατά τά Πάτρια Όλυμπικά θρησκευομένους Έλληνας καί ύπερασπιστάς των Ίερών μας!… Άλλά καί ούδέ διά τήν δημοσίαν καί διεθνή είσέτι είκόνα τού τελούντος ύπό τήν τρομοκρατίαν άλλοδαπών μουσουλμάνων Άστεος, κατόπιν τής είς αύτό είσβολής αύτών, ένδιεφέρθη, ούδέ έμερίμνησεν! Και ούδέ έψέλισεν κάποιαν πρότασιν άποτινάξεως άπό την Έλλάδα αύτού του άγους των συνωθουμένων καθημερινώς είς την χώραν μας λαθροεποίκων μουσουλμάνων… Τό όποίον μιαίνει τόν έθνικόν μας βίον… Καί πλήττει το μέλλον τού τόπου καί τήν κοινωνικοοικονομικήν μας άναδιάρθρωσιν καί άνάδρασιν έν μέσω μιάς δεινής έσωτερικής κοινωνικοοικονομικής κρίσεως, ή όποία ένδέχεται νάα άποβή μοιραία δι΄ αύτήν ταύτην τήην έθνικήν ήμών ύπαρξιν!…

Έν Θεσσαλονίκη τήι 17.05.2011

ΔΙΑ ΤΟΝ «Ε.Θ.Ο.Σ.» «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή: ηλ.τα.


.-
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x