Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΩΜΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΣΑΠ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΩΜΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΣΑΠ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Α Ι Τ Η Σ Η

Των 15 αρχικά αιτούντων πολιτών για την παύση των εργασιών επανακατάχωσης του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους, για τους οποίους ισχύει η προσωρινή διαταγή περί επαναφοράς της κατάστασης αυτού στην πραγματική εμφάνισή του την 12η Απριλίου 2011 δηλαδή χωρίς τα φύλλα μολύβδου και την επιχωμάτωση καθώς και των 20 φυσικών και νομικών προσώπων που ζήτησαν και επέτυχαν την ανάκληση της προσωρινής διαταγής που έδωσε εφήμερα την δυνατότητα συνέχισης των έργων στην εργολάβο Κοινοπραξία και στις Ανώνυμες Εταιρίες Άκτωρ Α.Ε. και Μοχλός Α.Ε. που την συναποτελούν, απάντων των αιτούντων νόμιμα εκπροσωπουμένων από τον κοινό Πληρεξούσιο Δικηγόρο τους Γιώργο Κόκκα του Λεάνδρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους, αρ. 42.

ΠΡΟΣ :
1. Τον Υπουργό  Πολιτισμού που εδρεύει στο Υπουργείο Πολιτισμού, οδός Μπουμπουλίνας, αριθ. 20, στην Αθήνα και προς
2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκ του νόμου εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών που εδρεύει  στο Υπουργείο Οικονομικών, οδός Κ. Σερβίας, αριθ. 10, Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και ΠΡΟΣ:
Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Η.Σ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ς, αρ.67, όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

΄Όπως γνωρίζετε με βάση την με  αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ-40/33748/1504/5-4-2011 Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, εγκρίθηκε η προσθήκη όρου για την επανακατάχωση μεταξύ άλλων και του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους στην Αρχαία Αγορά, που προστέθηκε  στην με αριθμό  πρωτ. 19528/17-01-2011 Πράξη Τροποποίησης της ΚΥΑ 141416/25-10-2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για την λειτουργία των έργων της ΗΣΑΠ Α.Ε. στην περιοχή αυτή.

Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός  αφορούσε, μεταξύ άλλων, την επανακατάχωσή  των  ευρεθέντων κατά τις πράξεις συντήρησης της γραμμής του ΗΣΑΠ αρχαιολογικών ευρημάτων, κατόπιν μάλιστα σχετικής απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), δίχως όμως να εναρμονίζεται  η τύχη των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρίσκονται στην νότια γραμμή του ΗΣΑΠ, με την βούληση των ως άνω αιτησάντων και επιτυχόντων την Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, καθώς και χιλιάδων άλλων Ελλήνων που επανειλημμένα διαδήλωσαν και υπέγραψαν εκκλήσεις για επανεμφάνιση τού ως άνω Βωμού στον φυσικό του χώρο, αντίθετα με την έγκριση τής υποβληθείσας μελέτης, η οποία προβλέπει τον τρόπο και τη μέθοδο της προσωρινής αυτής επανακατάχωσης.


Στο σημείο αυτό πρέπει εισαγωγικά να τονιστεί ότι η ως άνω Υπουργική Απόφαση προβλέπει ως αναγκαία προϋπόθεση για την ισχύ της παρεχομένης με αυτήν έγκρισης (για την επανακατάχωση του Βωμού) την (άμεση και συνεχή) εποπτεία της αρμόδιας Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και σε κάθε  περίπτωση παράβασης του όρου αυτού αίρεται αυτομάτως η χορηγηθείσα με την πιο πάνω  απόφαση, έγκριση.


Β. Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ:

Σχετικά με το ζήτημα της «επανακατάχωσης» του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, ασκήθηκε η από 13/4/2011 με Γ.Α.Κ.: 67341/2011 και Α.Κ.Δ.: 7167/2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία συζητείται στις 2/8/2011 και επί του αιτήματος για  προσωρινή διαταγή, η οποία συζητήθηκε  την 15η/4/2011, έγινε δεκτό και εκδόθηκε προσωρινή απόφαση με το εξής περιεχόμενο : «.. απαγορεύει προσωρινώς κάθε πραγματική μεταβολή της υφισταμένης ως την 12/4/2011 κατάστασης και εμφάνιση του βωμού (επιδίκου) μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησής της» .

Κατά της ως άνω προσωρινής διαταγής ασκήθηκαν δύο  από 18/4/2011  αιτήσεις ανάκλησης της ως άνω προσωρινής διαταγής, η πρώτη από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Υπουργό Πολιτισμού και την Η.Σ.Α.Π Α.Ε. που απορρίφθηκε με απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 21ης Απριλίου 2011, το οποίο επίσης δέχθηκε και σχετική πρόσθετη παρέμβαση υπερ ημών των αρχικών αιτούντων του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» και του αρχαιοθρήσκου συμπολίτη μας κ.Γεωργίου Ταρναρά, ενώ δέχτηκε την  δεύτερη  με Γ.Α.Κ.: 71170/2011 και Α.Κ.Δ.: 7483/2011 αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής που ασκήθηκε  από τους α) Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΣΑΠ Α.Ε./ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ», ανάδοχο του Έργου  «Ανακαίνιση υποδομής – επιδομής γραμμών και ενίσχυσης της σήραγγας από ΟΜΟΝΟΙΑ έως ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  της ΗΣΑΠ ΑΕ», β) την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και γ) την  Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ», με την οποία ζητούσαν να ανακληθεί η ως άνω προσωρινή διαταγή και να εκδοθεί νέα, δια της οποίας θα αίρεται η ισχύς της προσβαλλομένης και η οποία έγινε δεκτή με  με το εξής περιεχόμενο «…. Δέχεται αυτή, ανακαλεί την προσωρινή διαταγή (από 15/4/2011)»

Τελικά ασκήθηκε από τους 20 και σήμερα αιτούντες την παρούσα η από 26/4/2011 με ΓΑΚ 74154/2011 και ΑΚΔ: 7890/2011 αίτηση ανάκλησης της τελευταίας προσωρινής διαταγής  κατά της Κοινοπραξίας και των ως άνω μελών της η οποία έγινε δεκτή με το εξής περιεχόμενο: «.. δεδομένου ότι δια των ασκηθεισών προσθέτων παρεμβάσεων διευρύνονται τα υποκειμενικά όρια της δίκης, ανακαλεί την με αριθμό 4014/2011 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Απαγορεύει κάθε πράξη ή εργασία που ενεργείται από οποιονδήποτε, προς εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση υποδομής- επιδομής γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ ΑΕ» (σύμβαση 32/06 μεταξύ ΗΣΑΠ ΑΕ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ) και επιφέρει μεταβολή στην πραγματική κατάσταση που υφίσταται κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης  στο εδαφικό τμήμα όπου απεκαλύφθη ο Βωμός των Δώδεκα Θεών, μέχρι τη συζήτηση της από 13/4/2011 αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου  με αριθμούς Γ.Α.Κ. 67341/2011 και Α.Κ.Δ 7167/2011 και υπό τον όρο εκδικάσεως αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο ημέρα (2/8/2011)…».

Συνεπώς, από τον συνδυασμό των ως άνω προσωρινών διαταγών που ισχύουν μέχρι την δικάσιμο της 2ας Αυγούστου 2011 έχουν προκύψει  τα ακόλουθα:

α) Διαταγή επανεμφάνισης του Βωμού στην προτέρα αυτού κατάσταση, όπως ήταν στις 12-04-2011, η οποία δεσμεύει τόσο την ΗΣΑΠ ΑΕ, όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Δημόσιο

β) Απαγόρευση διενέργειας κάθε εργασίας προς εκτέλεση του έργου ανακαίνισης των γραμμών της ΗΣΑΠ ΑΕ, απαγόρευση που ισχύει για τους: α)  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΣΑΠ Α.Ε./ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ», β)  ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», και γ)   Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ».


Γ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΧΩΣΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ, όπως αποδεδειγμένα έχει διαπιστωθεί, τόσο κατά το πρωϊνό της 8ης Απριλίου 2011, όσο και από δεκάδες πολίτες  μετά το μεσονύκτιο της 26ης Απριλίου 2011  αλλά και από αρκετούς Αστυνομικούς Υπαλλήλους  (πρβλ. συνημμένο  αντίγραφο εγγραφής βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων της 27-04-2011) οι εργασίες αυτές επανακατάχωσης του ως άνω Βωμού των Δώδεκα Θεών και του Ελέους εκτελέστηκαν χωρίς την επίβλεψη Αρχαιολόγου ή οποιουδήποτε άλλου εντεταλμένου από την αρμόδια Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται εξαιτίας της απουσίας αυτής,  η πλήρης και αδιαμφισβήτητη «εποπτεία» του έργου από την πιο πάνω Υπηρεσία και να μην παρέχεται η προβλεπόμενη «μέγιστη δυνατή προστασία» και να μην εξασφαλίζεται η  επίσης προβλεπόμενη ακεραιότητα των μνημείων, όπως απαιτείται εκ του Νόμου και τίθεται ως προϋπόθεση για την ισχύ της έγκρισης της προσθήκης του όρου με την πιο πάνω Υπουργική Απόφαση.

ΕΠΕΙΔΗ, η ίδια η πιο πάνω Υπουργική Απόφαση θέτει ως όρο ισχύος της παρεχομένης με αυτήν έγκρισης ότι «οι εργασίες να γίνουν με την εποπτεία της αρμόδιας Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων» και συνεπώς, μη πληρούμενου του ως άνω όρου, καθίσταται ανίσχυρη η Υπουργική Απόφαση για την επανακατάχωση του Βωμού, αφού «σε περίπτωση παράβασης του όρου της Απόφασης αυτής αίρεται αυτομάτως η χορηγηθείσα έγκριση».

ΕΠΕΙΔΗ, από τα προαναφερθέντα περιστατικά θεωρούμε ότι έχει αρθεί αυτοδικαίως και «αυτομάτως» η χορηγηθείσα με την πιο πάνω Υπουργική Απόφαση έγκριση προσθήκης όρου σχετικά με την προσωρινή επανακατάχωση του τμήματος του «Βωμού των δώδεκα θεών», πρέπει δε, να εκδοθεί διαπιστωτική Πράξη από την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία Σας που να διαπιστώνει άμεσα  την αυτόματη αυτή άρση της έγκρισης του όρου επανακατάχωσης και ενδεχόμενα αυτό να οδηγήσει σε μια πληρέστερη νέα υπουργική απόφαση, που να λαμβάνει σοβαρότατα υπόψη όλα τα ζητούμενα από τους ποικιλώνυμους ενδιαφερόμενους  και να επιλέγει από τις εξής εναλλακτικές μας προτάσεις ή και λοιπές προτεινόμενες την πλέον πρόσφορη για αειφόρο βιωσιμότητα και ανάπτυξη, τόσο των αρχαίων μνημείων, όσο και του σιδηροδρομικού δικτύου της Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.


Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ προτείνουμε τις εξής εναλλακτικές προτάσεις  για την λειτουργία της γραμμής ΗΣΑΠ, ανάμεσα από Θησείο – Μοναστηράκι με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συγχρόνως την πλήρη αποκάλυψη και αξιοποίηση των αρχαίων μνημείων της περιοχής, που προσκομίζουμε και παρουσιάζουμε συνοπτικά  με τα συνημμένα έγγραφα παραρτήματα της παρούσας αίτησής μας:

α)  Λειτουργία κυλιόμενου δαπέδου (σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων) που θα καλύπτει την απόσταση των 452 μέτρων (τεχνική αξιολόγηση του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Ταρναρά επισυνάπτεται στην παρούσα)

β)  Μετατόπιση σιδηροδρομικού άξονα (τεχνική αξιολόγηση του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Σκουτέρη επισυνάπτεται στην παρούσα) 

γ)  Υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής (με κατάλληλη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

δ)  Υπερύψωση της σιδηροδρομικής γραμμής (κατ' αντιστοιχία με την από 29/01/91 απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/5485/83 Υπουργείου Πολιτισμού για την έγκριση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Κορίνθου με γεφύρωση και όχι με επιχωμάτωση στην θέση «Γαλότα» και αξιοποίηση της γνωστής σχετικής μελέτης ΚΟΡΡΕ).

ε) Χρήση λεωφορείου για την μετακίνηση του επιβατικού κοινού μεταξύ των σταθμών Θησείο-Μοναστηράκι.

στ) Εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με μία σιδηροδρομική γραμμή της ΗΣΑΠ ΑΕ.

ζ) Αξιοποίηση της μελέτης την οποία αναφέρει ο Stephen Miller, η οποία διενεργήθηκε το 1971 και προέβλεπε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων των περιοχών γύρω από την (επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Βerkley και τότε διευθυντή ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς κ.Stephen Μiller).

ΕΠΕΙΔΗ προσάγουμε και επικαλούμαστε τα μνημονευθέντα  συνημμένα σχετικά έγγραφά μας υπό μορφή παραρτημάτων με τις τεχνικές αξιολογήσεις για τις προαναφερόμενες προτάσεις με την προοπτική να συνεκτιμηθούν στην νέα προσδοκώμενη και ολοκληρωμένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που θα εκδοθεί κατόπιν της αναγνωρίσεως παύσεως της ισχύος της προηγούμενης ( από 5.4.2011).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και όσους θα προσθέσουμε εφόσον μας ζητηθούν


ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την άμεση ανάδειξη του επίδικου τμήματος  του ΒΩΜΟΥ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ, ως  πρώτου τη τάξει βωμού της αρχαίας Ελλάδας  δηλαδή την ανάδειξη και αξιοποίηση τουλάχιστον αυτού του τμήματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μας, με τη χρήση αρμοδίων συνεργείων ακόμη και δικής μας επιλογής αν το επιθυμείτε, με την παρουσία πάντα αρχαιολόγου κατά τα δεδομένα της από 5.4.2011 σχετικής απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, αφού προς το παρόν δεν δύναται με βάση την προαναφερθείσα προσωρινή διαταγή να πράξουν οποιαδήποτε εργασία οι : α) Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΣΑΠ Α.Ε./ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» β) της ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε και γ)της  Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ».

2. Την αναγνώριση με έκδοση κατάλληλης διαπιστωτικής Διοικητικής Πράξης της αυτόματης παύσεως ισχύος  της χορηγηθείσας με την από 5.4.2011 ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έγκρισης προσθήκης του ως άνω όρου για επανακατάχωση του Βωμού.

3. Την εκπόνηση επισήμων Τεχνικών Μελετών , προκειμένου να υλοποιηθούν οι εναλλακτικές προτάσεις μετακινήσεως των επιβατών (δηλαδή κατ' επιλογήν κυλιόμενο δάπεδο ή υπερύψωση γραμμών ή μετατόπιση άξονα γραμμών ή υπογειοποίηση ή μονή γραμμή ή χρήση λεωφορείου ή αξιοποίηση μελέτης Miller κλπ).

4. Τον επανασχεδιασμό λειτουργίας της γραμμής ΗΣΑΠ Μοναστηράκι – Θησείο, με σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του Χάρτη της Βενετίας, προϋποθέσεων προς σύντομη και πλήρη ανάδειξη ολοκλήρου του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Όλα τα σχετικά άρθρα στην Ετικέτα:βωμός 12 θεών ελέους

.-
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x