ΑΛΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΄Εν Θεσσαλονίκη τή 19/01/2010 μ.΄Α.Τ.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΣΑΜΑΡΑΝ

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: “ΠΥΛΗ ΙΑΣΟΝΟΣ

ΘΕΜΑ:
ΑΛΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΟΙ ΑΦΡΑΣΙΑΤΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ, ΩΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΞ…

Συνιστά πρόκλησι πρός τά δημοκρατικά καί πατριωτικά αίσθήματα τών ΄Ελλήνων ή σπουδή τού ΄Υπουργείου Έσωτερικών πρός νομιμοποίησι τής παρουσίας στήν Έλλάδα όλων έκείνων τών άλλοδαπών, οί όποίοι ήλθαν στήν χώρα μας διά ποικίλλων μεθοδεύσεων,παραβιάζοντες τά διεθνή νόμιμα, είσβαλόντες ούσιαστικώς στό έδαφος τής ΄Ελλάδος. Είς αύτήν την έπιδρομή λεφουσίων άλλοδαπών, είδικώτερον, καθ΄ ό,τι άφορά τούς έκ Μικρασίας έπελάσαντες, συνέβαλε τά μάλα ή «στρατηγική» τακτική τών τούρκων.
Oί όποίοι έχουν… έκπονήσει ένα μακρόπνοον σχέδιον ένδοθεν άλώσεως της Έλλάδος, διά ένός στρατού πεμπτοφαλαγγιτών φανατικών μουσουλμάνων!… Οί όποίοι τούρκοι, δηλαδή, έφαρμόζουν τό «Πρόγραμμα Όζάλ» περί τής άνευ πολέμου καταλήψεως, άπό τους νεοθωμανούς, πέραν της άσιατικής Έλληνικής (Μικρασίας), και της Έλλαδικής γής…΄ Αφού το 1922 ένεκα ίδικών μας άμαρτημάτων, ήτοι της άνθελληνικής στάσεως των κομματικών συμμοριών της δεξιάς («Οίκαδε») και της άριστεράς («Πετάξτε τά όπλα»), τους έδωρίσαμεν την ΄Ασιατική ΄Ελλάδα, την Μικρασία και τους νεκραναστήσαμεν, τους άνεσύραμεν άπό την ΄Αβυσσον… Ό όποίος Όζάλ, όταν έδιωρίσθη άπό τους δυνάστας των 53 έθνών της Μικρασίας (Μικρασία και όχι «Τουρκία») στρατοκράτας, έπιγόνους του, γεννηθέντος είς Βαλτονέρι «Γιαννιστών» και όχι στην Θεσσαλονίκην, άλβανικής καταγωγής Μουσταφά Κεμάλ, «πρόεδρος» της «Τουρκιάς»,άπευθυνόμενος πρός τούς πάτρωνάς του τού («βαθέος») κράτους τών στρατιωτικών, τούς έξέθεσεν τήν όλως… ρεαλιστικήν του «λογικήν» έναντι των ΄Ελλήνων. Προσεδιώρισεν την άποτελεσματικωτέραν, πέραν τής προβληματικής διά την Τουρκιάν προσφυγής είς τά όπλα, άκολουθητέαν δι΄ αύτούς, -τους έπειγομένους ν΄ άνασυστήσουν την όθωμανική έπικράτειαν βασιβουζούκους-, άποτελεσματικής προς τούτο τακτικής… Τούς είπεν, λοιπόν, τά άκόλουθα :«…Άντί πολέμου, στέλνομε είς τούς ΄Ελληνες δύο έκατομμύρια μουσουλμάνους…. Καί σέ δύο γεννεές έχομε γίνει κύριοι καί τής ΄Ελλάδος καί έπανασυνιστώμεν τήν όθωμανική μας έπικράτεια…»!!!


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ…

΄Εχομεν ήδη έν ΄Ελλάδι μίαν προκλητικήν παρουσίαν μεγάλης παροικίας μουσουλμάνων, προερχομένων το πλείστον άπό έκείνους, οί όποίοι ήρνήθησαν την Ίνδικήν των καταγωγήν, γλώσσαν και γραφήν, ως και τά πολιτιστικά έπιτεύγματα των ΄Ινδών προγόνων των, των πακιστανών, των φανατικωτέρων των όπου γής ίσλαμιστών… Τους είδομεν, πέραν των άλλων, καί τον παρελθόντα Δεκέμβριον με πόσην ίταμότητα περιήρχοντο τάς ρύμας και τάς όδόυς των ΄Αθηνών και προέβαινον είς έπιδείξεις του μωαμεθανικού των φανατισμού διά αίματηρών… αύτοτιμωριών, καθώς και είς πράξεις βίας και καταστροφών κατά περιουσιών ΄Ελλήνων!… Πρόφασις μία ψευδοϋπόθεσις περί δήθεν καταστροφής άπό ΄Ελληνα φύλλων έκ του καλουμένου «κορανίου»… Του όποίου, βεβαίως, ό «νόμος» του ΄Ισλάμ άπαγορεύει να το φέρη τις είς… φύλλα, δηλαδή να το «άποδελτιώνη». Και ως έκ τούτου να το «καταστρέφη»… Οί όποίοι πακιστανοί είναι και φανατικοί ίσλαμισταί, και φιλότουρκοι έν ταύτώ…΄ Από τον Τζίνα, τον πρώτον δικτάτορα του Πακιστάν τώ 1948, και άκολούθως τους διαδόχους του, τόν ΄Αγιούμπ Χάν, τον Άλή Μπούτο, τον Ζία Ούλ Χάκ, τον Μουσάραφ κ.ά., όλοι οί ίθύνοντες αύτής της χώρας ήσαν φιλότουρκοι και άνθέλληνες…
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ!!!
΄Αλλά πρώτοι αύτοί, οί έκ Πακιστάν προερχόμενοι παράνομοι μετανάσται-λαθρομετανάσται, έγκατεστημένοι μετ΄ άλλων 700.000 παρανόμων άλλοδαπών, στό ΄Αττικόν Λεκανοπέδιον, προσέτρεξαν όλοι, «πατείς με, πατώ σε», ίνα…προλάβουν καί μετάσχουν μιάς έξωφρενικής πράξεως της «έλληνικής» διοικήσεως τής… κληρώσεως… δωρεάν παροχών έκ μέρους του γαλαντόμου… νέου τότε καραμανλικού κράτους, τών… κενών, μετά τον Αύγουστον 2004, κατοικιών τού Όλυμπιακού Χωρίου είς άλλοδαπούς!!! Και έγένοντο, -μετά την… μυστικοπαθή αύτήν έκ μέρους της έλληνικής διοικήσεως έκχωρήσεως… ζωτικού χώρου είς μη ΄Ελληνας-,… ίδιοκτήται δωρεάν των έκεί οίκοδομημάτων κατοικιών του ΄Ολυμπικού χωρίου πακιστανοί!!! Είναι ίδιοκτήται τώρα, με δωρεάς του κράτους μας, τού έν λόγω οίκισμού πακιστανοί!!!… Οί πλέον πεπωρωμένοι… θεματοφύλακες του ίσλαμικού όλοκληρωτισμού!…
Φαίνεται ότι οί έγχώριοι φαυλοκράται, τότε, έκείνοι οί… «σεμνοί και ταπεινοί», οί Άσεμνοι και οί Ταπεινούντες τον τόπον, τον Όκτώβριον του 2004, μετά τον… άέρα της καθέξεως της έξουσίας, έπλέαν είς πελάγη εύτυχίας και… έσκορπούσαν τά πάντα είς τον άέρα!… «Άς πάη και το παληάμπελον», άφού «έπήραμεν» τήν έξουσίαν»!… Το διασκέδαζαν προφανώς το πράγμα!… Διότι είχον, ως φαίνεται,έκλείψει οί έγχώριοι άναζητηταί στέγης, είχον λυθή τά προβλήματα στεγάσεως των έγχωρίων!… Τότε οί βουλευταί της δεξιάς, του κέντρου, της άριστεράς και των άλλων σχημάτων έποίουν σχετικώς την νήσσαν! Μάλιστα τά κόμματα του ψευδεπιγράφου «προοδευτικού» χώρου, της ψευδαριστεράς, συνηγόρησαν ύπέρ αύτής της έκτροπής του άλήστου μνήμης… νέου Καραμανλισμού!…
ΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ

Τά περί παροχής πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων έν ΄Ελλάδι είς τους ένσκύψαντας, διά της τεθλασμένης όδού, είς την χώραν μας, τούς λάθρα βιούντας άλλοδαπούς, άποτελούν… νεολογισμόν του «νέου», άντιπατριωτικού και… άντιεθνικιστικού (Σημίτης) ΠΑΣΟΚ!… Διότι τοιούτον τι και τόσον καίριον δι΄ αύτήν ταύτην την έθνικήν μας ύπαρξιν σχέδιον δεν περιήχετο είς το προεκλογικόν του πρόγραμμα!… Έάν ύπήρχε και διεκηρύσσετο, τότε δεν θα ήτο είς την έξουσίαν το νύν κυβερνών κόμμα την 4ην ΄Οκτωβρίου 2009…΄Αρα άπέκρυψεν έπιμελώς τούτο και έξηπάτησεν πρωτίστως έκείνους, οί όποίοι συνέβαλον είς την διοργάνωσι του πρώτου ΠΑΣΟΚ είς Πατριωτικόν Κίνημα και όχι είς Πρακτορείον Έξυπηρετήσεως των λυμαινομένων έπί 60 έτη την ΄Ελλάδα Άγγλοαμερικανών. Καθώς και των παρεισάκτων είς την χώραν μας, ύπερβολικών τον άριθμόν λαθρομεταναστών ΄Αλλοδαπών… ΄Αλλαις λέξεσιν ή νύν ίθύνουσα όμάς του άλλοτε Πατριωτικού Κινήματος, έχομένη συμπεριφοράς λάθρα βιούντος είς την πολιτικήν, έκρυψεν προεκλογικώς τάς μυχίας μή έθνωφελείς προθέσεις!… Προσέβαλεν έτσι βαναύσως το ΄Εκλογικόν Σώμα και τον ΄Ελληνικόν Λαόν, τον όποίον ύποτίθεται έκπροσωπεί…΄Αλλά τον όποίον προκλητικώς άγνοεί… Και έν τέλει περιφρονεί, ως όχλον άβούλων άνατολιτών μαζεπών… Και την βούλησιν αύτού, του Λαού, του έχειν δηλαδή έκ του Συντάγματος αύτού τον πρώτον και τελευταίον λόγον διά δημοψηφίσματος, και δή έπί του προκειμένου ζητήματος της παροχής δικαιωμάτων ΄Ελληνος πολίτου είς τους έπιγόνους του σφαγέως του ΄Ελληνισμού ΄Ιμπραήμ του Αίγυπτίου ή του ΄Αμπτουραχμάν του Πακιστανού, όστις το 1897 κατέσφαξεν 10.000.000 Έλληνογενείς-΄Ελληνοθρήσκους είς την Βακτρίαν (Πακιστάν-΄Αφγανιστάν), του την στερεί ό τοιούτος έσμός των παιζόντων με την πολιτικήν και το δημόσιον συμφέρον!.. ΄Αλλά ό Λαός, το ΄Εκλογικόν Σώμα έδωσεν τον Όκτώβριον του 2009 σαφή έντολή και μόνην, έκείνην τής άνατροπής της Φαυλοκρατίας και τής άποκαταστάσεως του διεθνούς κύρους της χώρας, σύν τη διορθώσει των δημοσίων οίκονομικών… Τά περί… δημοσίων διαβουλεύσεων, προς διαμόρφωσιν των κυβερνητικών άποφάσεων, άποτελούν άπλούστατα παραμύθια…Το άποδεικνύουν τά έργα των κυβερνώντων… Οί όποίοι με το έγκλημα της… «έλληνοποιήσεως» καιροσκόπων άφρασιατών, -οί όποίοι θα ήδύναντο να παραμείνουν, ν΄ άγωνισθούν και να έργασθούν είς τους τόπους των και να έξοικονομήσουν έκεί τά προς το ζήν-, θέτουν έν κινδύνω την Έθνικήν μας ύπαρξι και ΄ν…

Η ΑΝΑΓΚΗ…ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ» ΕΝΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

΄Αλλά με τά τοιαύτα καμώματα των κυβερνώντων… «έκσυγχρονιστών», οί όποίοι έρριψαν πετριάς κατά του… όπισθοδρομικού Πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, άποδεικνύεται ότι ούδέν πρόγραμμα είχον και έχουν… Είναι άγόμενοι και φερόμενοι έπ΄ έσχάτων άπό κάποιους ύπαλλήλους δευτέρας τάξεως του εύρωπαϊκού κυβερνείου των Βρυξελλών… Προς τους όποίους φέρονται δουλικώς!… ΄Ενώ καί ΠΑΣΟΚ και «Ν.Δ.» και πάντα τά άλλα κόμματα και τά κομματίδια έμπαίζουν τους Κυπρίους, οί όποίοι βιώνουν έκ νέου το φάσμα της, διά συμβάσεως (“de jure”) τύπου νέου σχεδίου «Άνάν», άφανισμού της ύποστάσεως του Κυπριακού κράτους!… ΄Απόδειξις ότι ούδέν ένδιαφέρον ούσιαστικής άναφοράς της τυμβωρρυχίας είς τον τάφον του Εύσταθίου-Τάσσου Παπαδοπούλου, του ΄Εσχάτου των ΄Ελλήνων, άπό τον ύπεύθυνον ύπουργόν Τύπου και Πληροφοριών, ως και την δημοσίαν ραδιοτηλοψίαν έπεδείχθη… Και τούτο, διότι όλος ό παρ΄ ήμίν άντιδημοκρατικός και άντιπατριωτικός πολιτικαντισμός έμισούσεν τον ως άνω ΄Εθνικόν ΄Ηρωα, μετά την σθεναράν στάσιν του είς την άπόκρουσιν της έμμέσου έπιδιώξεως της Τουρκιάς καταλήψεως, με μέσον δηλαδή ένα «συνταγματικόν» τερατούργημα, είς την σύνταξιν του όποίου συνέβαλεν ό κ. Δρούτσας, νύν άναπληρωτής ύπουργός ΄Εξωτερικών της ΄Ελλάδος!… Ό όποίος Εύστάθιος-Τάσσος Παπαδόπουλος κατέδειξεν την σμικρότητα των έν ΄Ελλάδι και Κύπρω ζερβοδεξιών έκφραστών του παρ΄ ήμίν πολιτικού μηδενισμού…
ΜΗΔΕΝΙΣΤΑΙ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!…
Είς τους άλλους τομείς δεν άναμένομεν πολλά… Διότι άναφαίνονται όλοι έκείνοι οί θρασύτατοι διοικητικοί και κυβερνητικοί παράγοντες, μάλιστα και έκπαιδευτικοί τοιούτοι, μέλη του ΕΔΠ (!!!) Έλληνικών πανεπιστημίων, παχυλώς άμειβόμενοι άπό το δανειζόμενον έσαεί έλλειμματικόν Δημόσιον Ταμείον… Οί όποίοι σπιλώνουν την Έθνική μας Ίστορίαν!.. Καθυβρίζουν τους ΄Ελληνας!… Και άμφισβητούν και αύτήν ταύτην την Έθνικήν μας ταυτότητα!…Την όποίαν μας άνεγνώριζαν άπό του 11ου αίώνος και αύταί αί συμμορίαι των τούρκων-ίουγούρων ληστών της Μικρασίας!… Οί όποίοι μας άπεκάλουν ΄Ιωνας (Γιουνάν)… Έτσι ούδέν το δημιουργικόν διά την κοινωνικήν και πολιτικήν (όχι κομματικήν) άνέλιξιν του τόπου άναμένομεν… Βεβαίως άναμένομεν άπό τον κ. Γεώργιον-Γιώργον Παπανδρέου του ΄Ανδρέου να φιλοτιμηθή κάποτε και να πετάξη κλωστηδόν τινάς καρακαηδόνας του ψευδοπροοδευτισμού του περιβάλλοντός του, ίστορικώς άγραμμάτους, άνηκέστως άγραμμάτους, άπό τους έμφιλοχωρήσαντας είς τους έσμούς των πλαισιωσάντων το κόμμα και την κυβέρνησιν… Διότι αύτοί και αύταί θέλουν προφανώς να «ίδουν» να είναι, μετά δύο γεννεάς… παραγωγικών είς πληθυσμούς έν ΄Ελλάδι Πακιστανών-Φιλιππινέζων-Αίγυπτίων-Νιγηριανών, πρωθυπουργός της ΄Ελλάδος πακιστανός, άντιπρόεδρος φιλιππινέζος, ύπουργός έξωτερικών νιγηριανός, ύπουργός άμύνης αίγύπτιος κ.λ.π… Και δεν πολυσκοτίζονται δι΄αύτό…
΄Εμείς όμως όφείλομεν να ύπερασπισθώμεν των Ίερών και Όσίων του Τόπου μας. Και δή της μνήμης έκείνων, είς τους όποίους όφείλομεν την έθνικήν ήμών ύπαρξιν και έλευθερίαν… Ίδεώδη, τά όποία ούδέν λέγουν είς τους έστερημένους έθνικού φιλοτίμου και έρματος καιροσκόπους ψευδεκσυχρονιστάς, «καινοτόμους» και πάντας άλλους παρακμίας…

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Διό πρέπει να άπαιτήσωμεν άπό τους κυβερνώντας και όλους τούς μή όρθώνοντας τό άνάστημά των έναντι τών έθνικών κρίσεων παράγοντας της βουλής, αύτούς οί όποίοι έκθέτουν την Έλλάδα είς μέγα κίνδυνον:
Πρώτον: Έάν δεν άνακαλέση το πρόγραμμά της «έλληνοποιήσεως» άλλοδαπών πεμπτοφαλαγγιτών, έπιβάλλεται ή άμεσος Παραίτησις της κυβερνήσεως τών διαβουλευομένων μεταξύ των έν κρυπτώ καί παραβύστω… Οί όποίοι έχθρεύονται τά ίδεώδη του Πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, έκ του όποίου πρέπει ν΄ άναδειχθή νέα κυβέρνησις Φιλελλήνων.
Δεύτερον: Δημοψήφισμα περί παροχής ή ού είς άλλοδαπούς άλλογενείς δυνατότητος παραμονής είς την χώραν μας πέραν της δεκαετίας, περιλαμβανομένων και των βορειοηπειρωτών (κληθέντων άπό τον Σεβαστιανόν να έπιδιώξουν την παντί τρόπω μετεγκατάστασίν των είς τον… «…έλληνικόν (έλλαδικόν) παράδεισον…»(!!!)), οί όποίοι όφείλουν να έπιστρέψουν είς τάς έστίας των…
Τρίτον: Περιορισμός της παρουσίας ξένων-άλλογενών ύπηκόων έν ΄Ελλάδι ούχί πλέον του 3% έν σχέσει προς τον πληθυσμόν των Έλλήνων.

Αύτά είναι άμέσως άπαιτητά. Έτσι θα τεθούν τά θεμέλια μια νέας Έλληνικής πολιτικής ύπερασπίσεως της ΄Ελλάδος άπό έξωθεν και ένδοθεν έπιβουλαίς. Και ταύτα μηνύονται πρός όλους έκείνους, οί όποίοι καπηλεύονται την ψήφον του λαού, ίνα πράττουν διαρκώς τά πάντα, τά όποία άντίκεινται προς το Συμφέρον της Πατρίδος, του ΄Ελληνισμού και του μέλλοντος αύτού…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x