ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ«…Σταθήτε,κύριοι Νομοθέται… ΄Η γλώσσα είναι δημοκρατικόν πράγμα, είναι κτήμα τού ΄Εθνους… Καί πρέπει νά άνακαινίζεται μέ εύλάβειαν καί ήσυχίαν, καθώς άνακαινίζονται τά ίερά τών Θεών…». ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Ήτο έπόμενον, άντιστάσεως μη ούσης,  οί άπό του 1964 άκόμη βυσσοδομούντες και έπιδιδόμενοι είς την προσφιλή των έπιτήδευσιν της κατακρημνίσεως, καθ΄ όλου, του γλωσσικού μας έποικοδομήματος, ν΄ άποθρασσυνθούν όλως και να ζητούν, μετά την ύποβάθμισιν της διδασκαλίας των Άρχαίων Έλληνικών, του έξοβελισμού του Καθαρεύοντος λόγου και της…προαγωγής της ψευδοδημοτικιάς είς θέσιν…δημοσίας γλώσσης την κατάργησιν και όλων ένδεχομένως των φωνηεντικών φθογγοσήμων!!! Τοιουτοτρόπως το…άπομένον, τό…ύπόλοιπον Έλληνικής γλώσσης πλέον θέλει…συνταιριασθή προς την γλώσσαν έκείνην ίστορικού, ίλλυρικής καταγωγής, λαού της Μέσης Άνατολής, των Φοινίκων, ή όποία  φαινομενικώς έφέρετο ώς στερουμένη φωνηέντων! Είχεν όμως και αύτη…πολλά φωνήεντα. Και σύμφωνα και φωνήεντα ήσαν ένσωματωμένα είς το αύτό γράμμα…Έάν δεν είχον φωνήεντα, τότε θα έθνησκον οί Φοίνικες έκ κακοπαθειών του φάρυγγος…Και δεν θα ύπήρχον οί σημερινοί Λιβάνιοι…


Ήσαν αύτοί, οί ψευδοπροοδευτικοί…καταστολείς του Πατριωτισμού, οί όποίοι άπό του Φεβρουαρίου του 1964 ύπέσκαψαν μετ΄ άλλων, θρασσυτάτων ψευδοΘρασυβούλων… “άρματολόγων” τών μπουζουκίων, Άποστατών και…ΣΙΑ, το έργον της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου.Προέβαλον την…άξίωσιν της «έδώ και τώρα» καταργήσεως της διδασκαλίας των άρχαίων Έλληνικών άπό του προτύπου, της έξοβελίσεως της Καθαρευούσης παντελώς άπό την έκπαίδευσιν και της μονομερούς κατευθύνσεως της παιδείας προς προετοιμασίαν των νέων δι΄ άπένταξιν των άπό τάς χωρικάς κοινωνίας, τάς παραγούσας Έλληνας, Τρόφιμα, Πολιτισμόν και Πολεμιστάς-Πατριώτας και ένταξίν των είς τάς παρακμιακάς και παρασιτικάς τοιαύτας των άστεων, μέσω του καλουμένου… «άκαδημαϊκού άπολυτηρίου»!!! Τά άποτελέσματα…τούτου τά βλέπομεν σήμερον. Αί έστίαι άναπαραγωγής του Έθνους μας, τά χωριά μας, έρήμωσαν και προέκυψαν, -καί τήι …καραμανλιδική έπινεύσει και τη ένόχω σιωπή των αύταποκαλουμένων «άριστερών»-, οί καρκίνοι των άστεων Άθηνών Θεσσαλονίκης κ.λ.π.. Βεβαίως οί μαστροχαλασταί της Παιδείας μας είσέπραξαν τότε άπό τον Γεώργιον Παπανδρέου την δέουσαν άπάντησιν. Τούς είπεν: «Ή σπουδή της Καθαρευούσης  συνιστά άγώνα προς μάθησιν…». Άλλά αύτοί… δεν το έβαλον κάτω, ώς στυγεροί θιασώται του πνευματικού μικροελλαδιτισμού…Δεν ήτο ό Γεώργιος Παπανδρέου μέν, άλλά ήτο ό Γέωργιος Ράλλης έκείνος, όστις θα ίκανοποίει τά σχέδιά των! Έγνώριζαν να άναμένουν και να περιμένουν…

Αύτοί μέν κινούνται άσυδότως. Εύρίσκονται έντός της κρατικής διοικήσεως και δρούν έκείθεν, ως βούλονται. Έμείς όμως, οί Έλληνότροποι, δεν θα πρέπει, έξ άντιδράσεως προς όσα συμβαίνουν είς βάρους του Γλωσσικού μας Πολιτισμού, να προκαλέσωμεν, έστω, ένα Γλωσσικόν Συνέδριον περί της Καταστάσεως της Έλληνογνωσίας, έπί σκοπώ μελέτης τής Καταστάσεως τών Γλωσσικών μας Πραγμάτων καί τών Δυνατοτήτων Άνανεώσεως του ένδιαφέροντος περί τήν σπουδήν τής ΄Ελληνικής Γλώσσης, ως και των προϋποθέσεων Άνακτήσεως τής Έλληνικής Γλώσσης; Τούτο ήθελεν άποβή ή άπαρχή μιάς έτι συστηματικής δράσεως πρός άντιμετώπισιν τών παντοίων προβλημάτων, τά όποία προεκάλεσεν είς το Γλωσσικόν μας Είναι και Γίγνεσθαι  ό γλωσσικός ψευδοδημοτικισμός. Ύπάρχει άπό αίώνος ό γλωσσικός ψευδοδημοτικισμός, ώς ύφίσταται καί ό διοικητικός ψευδοδημοτικισμός. Δηλαδή ό άρνητής τής “Έκλαϊκεύσεως τού Κράτους”, καθ΄ ά ήθελεν είπείν καί ό Πατήρ τής Δημοκρατίας Άλέξανδρος Παπαναστασίου. Ή ψευδοδημοτικιά έσκαρώθη έκ μέρους συνωμοτικώ τώ τρόπω, έν κρυπτώ καί παραβύστω, δρασάντων, μακράν καί έρήμην τού Δήμου(τού Λαού, τού έκφραζομένου διά τών ύπερόχων ίδιωμάτων του, κατά τών όποίων βάλλει ό Μ. Τριανταφυλλίδης!)!… “Εφκιαξαν”(!) ούτοι καί έπέβαλον τώ 1975, διά τής κρατικής βίας(διά διαταγμάτων, ώς έπί τού δυσωνύμου “Βυζαντίου” ήλλαζον τήν Θρησκείαν τού Έλληνικού  Έθνους!) τήν άλλοπρόσαλλον “Γραμματικήν τών Άγραμμάτων“! Τήν ψευδογραμματικήν τής ψευδοδημοτικιάς… “γλόσας”!!! Άναίσθητοι άνθρωποι, χωρίς έρμα, άπηξίωναν τήν άπό αίώνων  γλωσσικήν μας ζωήν καί παράδοσιν! Δήθεν «πνευματικοί άνθρωποι»  παρασιτούντες τών άστεων, άπηξίωσαν τόν Καθαρεύοντα Λόγον, τόν μορφώσαντα γενεάς γενεών Έλλήνων! Ό όποίος είχεν άναχθή άπό χιλιετηρίδος είς Δημοσίαν τού Έλληνισμού Γλώσσαν. Και τούτο, προκειμένου νά τήν…ύποκαταστήσουν με το τεχνητόν γλωσσικόν τερατούργημα της ψευδοδημοτικιάς! Ή όποία παρεμόρφωσεν το γλωσσικόν μας αίσθητήριον!!!Καί, έκτοτε, ήδη είσήλθομεν, γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού ένεκεν, είς τήν δευτέραν γενεάν άγραμμάτων, μεταπελευθερωτικώς, Έλλήνων!

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ(ΟΛΥΜΠΙΚΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΑΝ

Τοιαύται διοργανώσεις  άνά τήν Έλλάδα πάσαν Συνεδρίων Γλωσσικού Προβληματισμού(ώς καί Έθνικού-΄Ολυμπικού Θρησκευτικού) θά άποτελέσουν πρώτον παράγοντας άνασχέσεως του «όργίου» είς βάρος της Γλώσσης μας των ψευδοδημοτικιστάδων. Και θα παράσχουν θετικά άποτελέσματα έπί τού μέλλοντος της έξελίξεως έπί τά βελτίω τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού. Τόν όποίον ύπενόμευσεν ό ψευδοδημοτικισμός τών άπό τού 19ου αίώνος σεσημασμένων ώς άντιδημοκρατών και έκτός κοινωνικής πραγματικότητος τελούντων έπινοητών αύτού. Ήσαν ούτοι άντιδημοκράται έκ… πεποιθήσεως… Και προσεκολλήθησαν είτε είς τόν φιλομοναρχισμόν τής δεξιάς καί, κατά τόν Μεσοπόλεμον, είς τήν  φασίζουσαν δεξιάν, είτε είς τόν άποτρόπαιον μελανέρρυθρον φασισμόν-όλοκληρωτισμόν τής άριστεράς τών σλαυοδούλων… Κηρύσσονται δέ ούτοι άναφανδόν τόσον κατά τού Καθαρεύοντος Έλληνος  Λόγου, όσον καί κατά τών Δημοτικών-Λαϊκών Ίδιωμάτων! Διότι καί αύτά ήσαν…έμπόδια είς τήν… έπιβολήν τού τραγελαφικού  “γλωσσικού” των κατασκευάσματος, τής ψευδοδημοτικιάς των!!! Οί νηφάλιοι όμως έργάται τού Έλληνικού Πνεύματος, ώς οί Άδαμάντιος Κοραής, Άνδρέας Κάλβος, Θεόφιλος Καϊρης, Παναγιώτης Σούτσος, Άλέξανδρος Ραγκαβής, Κωνσταντίνος Σάθας, Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ίωάννης Κονδυλάκις, Γεώργιος Μυστριώτης, Νικόλαος Πολίτης,Γεώργιος Χατζιδάκις,Κωνσταντίνος Καβάφης, Ίωάννης Συκουτρής,Άλέξανδρος Λέτσας, Σπυρίδων Νάγος,Ίωάννης Βασιλής, Άνδρέας Έμπειρίκος, Νικόλαος Σκληρός κ.ά.π., λάτραι τού Καθαρεύοντος Λόγου, παραμένουν διαπρύσιοι κήρυκες και τών Έλληνικών Δημοκρατικών Ίδεωδών και άπεκάλυψαν την φενάκην του ψευδοδημοτικισμού(«…Μού ζητάτε,δηλαδή, να πετάξω είς την θάλασσαν το ήμισυ του Έλληνικού λεξιλογίου!…» είχεν είπει πρός τά μέλη…έπιτροπής ψευδοδημοτικιστάδων έξ Άθηνών, οί όποίοι τού έζήτουν νά προσχωρήση είς τον ψευδοδημοτικισμόν, ό έν Άλεξανδρεία διατρίβων στιχουργός Κ. Καβάφης)...Καί ή άδέκαστος Ίστορία αυτούς θέλει δικαιώσαι διά τάς όρθάς γλωσσικάς των θέσεις καί ίδέας καί τήν στάσιν των είς τά πολιτικά πεπραγμένα τού τόπου. Ένώ  άπό τους ψευδοδημοτικιστάδας θέλει ζητήσαι εύθύνας δι΄ άλλοτροίωσιν ένός μεγάλου Γλωσσικού Πολιτισμού και έλλειμματικήν έως άνύπαρκτον παρουσίαν αύτών είς την Πολιτικήν Άγωγήν του Λαού μας…

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΙΣ

Ή Έλληνική μας Γλώσσα  άπό τού 1970 έχει ύποστή τήν ύποβάθμισιν, άλλά καί τήν διάβρωσιν τών ύποδομών αύτής άπό παντοίους μή φίλια διακειμένους πρός αύτήν έκ τού “πνευματικού”, “πανεπιστημιακού”, “λογοτεχνικού”, “δημοσιογραφικού”, έκδοτικού, “συνδικαλιστικού”, “πολιτικού” κατεστημένου, ως και τους πατριδοκαπήλους δουλαγωγούς ξένων συμφερόντων και προδότας Έλλάδος και Κύπρου, γελιοποιήσαντας διά της άγραμματοσύνης των την Έθνικήν μας Γλώσσαν και προσφέραντας «έπιχειρήματα» είς τους μισέλληνας της «άριστεράς» να έπιχαίρουν διά το εύκοπώτερον της άλώσεως του φρουρίου της Έθνικής μας Λαλιάς! Διότι ούτοι οί έθνομηδενισταί τρέφουν μίαν συμπλεγματικήν άποστροφήν πρός τήν χαρακτηριζομένην Γλώσσαν τών Θεών, δηλαδή τον Άττικόν Λόγον!!! Όπερ ήτο άρμοδιότητος, βεβαίως, τής ψυχιατρικής… Ένώ οί  ίδιοι ψευδοδημοτικιστάδες, μη τιμώντες και παρεαθεωρούντες την Έλληνικήν,… «σαλιαρίζοντες», ένώπιον ξένων, χρώνται  άσμένως άλλοίαις, ξέναις γλώσσαις, προσβάλλοντες έτσι τον γλωσσικόν μας πολιτισμόν και το έθνικόν μας φιλότιμον! Έχουν  δέ «σκαρώσει»  ένα… «άγαρμπον»  λεκτικόν συνοθύλευμα, δηλαδή έναν γλωσσικόν… «κυκεώνα»(ή… «άχταρμάν»!) έξ έλληνικών και ξένων λέξεων, το όποίον άποκαλούν…σύγχρονον  «έλληνικήν» γλώσσαν καί προβάλλουν είς άρθρογραφήματα έφημερίδων καί περιοδικών, όμιλίας άπό ραδιοτηλοψίας, άλλά καί βιβλία!!! Συνελόντι είπείν έχουν καταντήσει τήν Γλώσσαν μας φάσμα τού έαυτού της! Άρκεί να ίδη τις τάς γλωσσικάς διατυπώσεις τών βιβλίων, τά όποία έκδίδει ό «Όργανισμός Έκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων», καί θέλει έκείθεν συναγάγει τά συμπεράσματά του…

ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Ούδείς πλέον έκ τών “πνευματικών”, κοινωνικών καί πολιτικών ίθυνόντων  του τόπου μας ένδιαφέρεται περί τού μεγάλου αύτού ΄Εθνικού Ζητήματος! ΄Απαντες προσεχώρησαν είς τό αίσχος τής ψευδοδημοτικιάς! Και φθέγγονται είς αύτό άσχημονούντες είς βάρος της γλωσσικής μας αίσθητικής. Έφοβήθησαν οί ψοφοδεείς τάς ύποτιθεμένας…κυρώσεις των… «άρμοδίων» άργοσχόλων ή άργοστρόφων της κρατικής «διοικήσεως», έάν άλλως έπραττον! Έγώ όμως άλλως έπραττον… Και ούδείς, ούδέ δικαστής, ούδέ είσαγγελεύς μού έζήτησεν να…τροποποιήσω πρός τό ψευδοδημοτικιστικώτερον την γλώσσαν μου τών δικογράφων ή των άναφορών μου έν άκροατηρίοις. Καί διότι έβλεπεν τήν κατάστασιν τής άθλιότητος, ένεκα ψευδοδημοτικισμού, τού άπό τού 1977 άπισχνουμένου δικανικού λόγου. Και διότι, άλλως, θά τόν έστελλον είς τό Εύρωπαϊκόν Δικαστήριον Άνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα ούδείς ύποχρεούτο να…συμμορφωθή προς τάς ύποδείξεις των έκτρωματικών «γραμματικών» και «συντακτικών» των ψευδοδημοτικιστάδων. Οί όποίοι άπό του Γεωργίου Ράλλη ήρχισαν «άλωνίζοντες» είς το Ύπουργείον της Άπαιδευσίας. Διότι αί άποφάσεις αύταί, άφορώσαι ύψιστον έθνικόν ζήτημα, έπρεπε να ληφθούν κατόπιν σχετικής είδικής λαϊκής έτυμηγορίας(δημοψήφισμα) και ούχί διά τρόπων ήκιστα δημοκρατικών του τύπου «άποφασίζομεν και διατάσσομεν». Έκαστος έδικαιούτο και δικαιούται να γράφη είς οίαν έκφανσιν της Γλώσσης μας βούλεται, προσαρμοζόμενος προς τάς σχετικάς δεκτικότητας του προς όν άπευθύνεται. Δέν έχει καμμίαν ύποχρέωσιν τής άποδοχής τών θέσεων τών «συντακτών» τής…άσυντάκτου γραμματικής(καί τού συντακτικού) τής έπιβληθείσης, ώς έπεβλήθη, ψευδοδημοτικιάς. Και άς τολμήση τις…«έπίσκοπος» (έπιτηρητής!) έπί  της τηρήσεως των  άποτροπαίων αύθαιρεσιών αύτής… να άντιτείνη άντίδρασιν και κυρώσεις είς βάρος του άρνουμένου να άπαρνηθή την Γλώσσαν των Προγόνων του.Δύναται πάς τις θιγόμενος νά τόν έναγάγη διά προσβολήν προσωπικότητος.

«ΓΛΩΣΣΑ» ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΗΣ!

Κατήντησαν οί ψευδοδημοτικιστάδες την Γλώσσαν μας ένα ύπόλειμμα, ένα…φάσμα αύτής! Έθίσθησαν είς αύτήν, όχι μόνον ψευδοπροοδευτικοί,οί τά μάλα οίηματίαι έθνομηδενισταί,  άλλά και έκείνοι, οί όποίοι είς το παρελθόν διερρήγνυον τά ίμάτιά των, όταν κανείς έπεχείρει να…άπλουστεύση, ήτοι έξευτελίση την Γλώσσαν μας, πολιτικοί, έκπαιδευτικοί,έφημεριδογράφοι κ.ά…. Δηλαδή έστιγμάτιζον ούτοι, και δικαίως, πάντα όστις  ίσχυρίζετο πώς τούτο έπραττεν, ήτοι την… «άπλούστευσιν» (κακοποίησιν) της Γλώσσης μας, χάριν, ύποτίθεται, έκείνων, οί όποίοι δέν είχον παιδείαν! Δέν έπρόκειτο όμως περί αύτού. Δέν είχον  ύπ΄ όψει των οί τοιούτοι τούς μή τυχόντας παιδείας συνέλληνας, άλλά έκείνους οί όποίοι διετέλουν έν πνευματικήι άδρανείαι  καί ραστώνηι  καί  ούδέ έφημερίδα ήθελον-ένώ ήδύναντο- να άναγνώσουν. Άλλά ούτως έπραττον και έκ καιροσκοπισμού, ίνα… «πωλήσουν μούρην» κατ΄ έπίφασιν «προοδευτικού»!! Οί μή σχόντες όμως παιδείαν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί Ίωάννης Μακρυγιάννης έμαθον μόνοι των γράμματα, έπειδή ήθελον νά μορφωθούν, διότι διέθετον φιλότιμον.Άρα  το ότι 1975 οί ψευδοδημοτικιστάδες έπέβαλον διά τής κρατικής βίας  την ψευδοδημοτικιάν, την όποίαν άρχικώς είχεν «σκαρώση» ό άλήστου μνήμης Ί. Ψυχάρης, προκειμένου ό λαός τού ένός έκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων άποφοίτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, των πέντε έκατομμυρίων άποφοίτων Γυμνασίου(Λυκείου) και των λοιπών αύτομορφωμένων να καταστή δυνατόν να έλθη είς… «έπαφήν με την γλώσσαν του» είναι αύτόχρημα γελοίος, παραπλανητικός καί άντίθετος πρός τήν πραγματικότητα!!! Δηλαδή ή πλειονότης των γνωριζόντων άρκετά Έλληνικά Έλλήνων,… “ώφειλον” τότε, τώ 1975, άναγκαστικώ τώ τρόπω, να τά άπομάθουν όσα Έλληνικά είχον μάθει μέχρι τότε και να…προσχωρήσουν είς τήν γλώσσαν των… πεντακοσίων λέξεων των «λεξικών» των ψευδοδημοτικιστάδων!!! Δεν ύπερβαίνει τούτο πάν όριον άθλιότητος και καταφανούς  έπιδιώξεως άφελληνισμού της Παιδείας μας; Τίνα άλλην χρείαν μαρτυρίας έχομεν; Δεν συνιστά τούτο έγκλημα κατά του Πολιτισμού μας; Διότι είς τούτο άπεσκόπει άρχήθεν ό ψευδοδημοτικισμός. Άπεσκόπει είς τον, διά… «εύσχήμου» τρόπου, έξοβελισμόν παντός έκπαιδευτικού προγράμματος περί της έκμαθήσεως έκ μέρους των νέων γενεών της Άρχαίας Έλληνικής και της Καθαρευούσης, ίνα παύση ό Έλλην ν΄ άνάγεται είς την μακράιωνα Ίστορίαν του, τον Έθνικόν Πνευματικόν, Κοινωνικόν, Πολιτικόν βίον των Συντελεστών του Παγκοσμίου Πολιτισμού Προγόνων του! Αύτός ήτο ό, διαφανής στόχος των… Όλα τά άλλα είναι προκλητικαί προφάσεις έν άμαρτίαις καί έξωμύθια…

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΑΡΔΑΝΟΥ (ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ)

ΟΥΔΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΑΣ

Νύν τό γλωσσικόν μας κατάντημα είναι πασιφανές….Μάλιστα άμιλλώνται τώρα οί έφημεριδογράφοι καί οί… “δημοσιόγραφοι”(!) τών ήλεκτρονικών μέσων περί της διεκδικήσεως καθ΄ έκαστον τού πλέον δραστηρίου λεηλατητού τής λαλιάς μας! Διαγκωνίζονται προς άλλήλους, ίνα άναδείξουν ποίος πλέον τού άλλου θέλει άναστήσει έκφραστικά σχήματα ούχί έκ της πλουσίας Έλληνικής των πεπαιδευμένων Έλλήνων, άλλά έκ της γλώσσης των χαμαιτυπείων! Καί ποίος θά ποιήση χρήσιν αύτών είς τόν δημόσιον ή τόν ίδιωτικόν του λόγον! Έκδότης άπογευματινής άθηναϊκής έφημερίδος άνέδειξεν και προέβαλεν μίαν… έξόχου σημασίας λέξιν είς το νύν έκτρωματικόν λεξιλόγιον μας: την λέξιν «λαμόγιο»!Πλήν όμως δεν έξήγησεν πόθεν αύτη παρήχθη, τι σημαίνει…έτυμολογικώς καί ποίος τού τήν…έδίδαξεν! Άδιάφορον, όμως, τούτο κατέστη! Την…άρπαξαν όλοι οί συνάδελφοί του…δημοσιόγραφοι και την έχουν καθημερινώς είς την…ήμερησίαν διάταξιν της έκφυλιστικής θεματογραφίας των…

Έχομεν περιέλθει είς Γλωσσικήν Άφασίαν!  Άρκεί κανείς νά παρακολουθήση τόν λόγον έκπαιδευτικών πάσης βαθμίδος «παιδείας», τών έν τήι Βουλήι ρητόρων, τών παρουσιαστών τών είδήσεων καί προγραμμάτων έπικαιρότητος τής δημοσίας ή τής ίδιωτικής ραδιοτηλοψίας, ή τών πρωτοσελίδων καί τών περιεχομένων τών έφημερίδων καί τών περιοδικών έκδόσεων, ή τών κειμένων τών βιβλίων πάσης βαθμίδος παιδείας, ή τών  έργων τής “λογοτεχνίας”, ή τών δικαστικών άποφάσεων καί τών διοικητικών πράξεων, ή τών συμβολαιογραφικών έγγράφων κ.λπ. καί νά καταλήξη είς τό άποκαρδιωτικόν συμπέρασμα τής μεγάλης έκπτώσεως, τής έκπτωχεύσεως τού Έλληνος Λόγου!…Διότι ούτως έδοξεν τοίς άνερματίστοις θιασώταις τού  γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού… Καί έπέβαλον ούτοι διά τρόπων ήκιστα δημοκρατικών(δηλαδή άνευ Δημοψηφίσματος) είς τήν καθ΄ όλου ζωήν μας τήν άναγκαστικήν χρήσιν παρά τού Λαού τής άντιεπιστημονικής, τής  “Γραμματικής τών ΄Αγραμμάτων” τής ψευδοδημοτικιάς! Ή όποία, ώς όλως προχειρογραφείσα, άπέχει παρασάγγας της έντελούς έκείνης καί άνακτητέας τού  μεγάλου έκπαιδευτικού Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου). Τούτο έπραξαν οί τής ψευδοδημοτικιάς “λάτραι” άνευ συναισθήσεως περί τών άρνητικών συνεπειών έκ τής χρήσεως αύτής, είς βάρος τής διαχρονικής ένότητος τών στοιχείων τής Γλωσσικής μας Παραδόσεως, τής συνοχής τής άρχαίας πρός τήν νεωτέραν έκφανσιν τής Γλώσσης μας.

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΑΙ: ΘΙΑΣΩΤΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑΣ…

Προεκάλεσαν ούτως οί ψευδοδημοτικιστάδες ένα τεχνητόν γλωσσικόν χάσμα, άγεφύρωτον. Καί άποξένωσαν τούς νύν Έλληνας άπό τήν μακραίωνα Γλωσσικήν καί Πνευματικήν μας Δημιουργίαν!…Ώς έγένετο καί είς τό μέγα θέμα τής Θρησκείας μας…Όπου ή λαίλαψ τού μισελληνικού, μισαλλοδόξου, όλοκληρωτικού, δεσποτικού καί σκοταδιστικού  έβραιοχριστιανισμού προεκάλεσεν,  άπό δεκαέξ ήδη αίώνων, τήν διάσπασιν τού συνδέσμου τών Έλλήνων πρός τάς Άξίας τής ίθαγενούς μας Όλυμπικής Θρησκείας καί τής Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας! Καί τούτο, ίνα μάς καταστήση, ήμάς τούς Φιλελευθέρους Έλληνας, δούλους τού Ίεχωβά καί τών “προφητών” του!…Τό τοιούτον πρόβλημα της καταφανούς λεξιπενίας μας, της άκυρολεξίας, των έκφραστικών σολοικισμών είς τόν δημόσιον και τον ίδιωτικόν μας λόγον,τού παρατονισμού, τής έξαφανίσεως τών συνιστώντων τήν πεμπτουσίαν τής Γλώσσης μας τριτοκλίτων όνομάτων(“νεότητα” άντί “νεότης”, “κρίση-τής κρίσης” άντί “κρίσις-τής κρίσεως” κ.λ.π.), τής άλλοιώσεως τής έκφοράς τών φθογγοσήμων, φωνηέντων καί συμφώνων, τού αύθαιρέτου …περιορισμού(!!!) τού άριθμού τούτων, μόνον ώς έργον μή έχόντων συνείδησιν πραττομένων πρέπει νά τό θεωρήσωμεν. Τούτο τό διεπίστωσεν καί τό έπεσήμανεν ό άοίδιμος, ό τόν Διδάσκαλον Γεώργιον Πλήθωνα έκτιμών καί έξαίρων, Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όστις άντέδρασεν, μετά του Πατριώτου Κρητός λόγίου Ίωάννου Κονδυλάκι, κατά τού σκοταδιστικού γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού και των έκφραστών αύτού.

ΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ…

ΚΑΙ Η ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

Άλλά ύπονομευτικώς σχετικώς έδρασαν  άντιδημοκράται άστοί όλου του κομματικού μας φάσματος … Οί όποίοι έθεώντο και θεώνται τά τού κόσμου πράγματα, ώς διά κατόπτρου αίνιγματωδώς, χωρίς συναίσθησιν καθήκοντος καί πραττομένων! Διότι  έζων καί ζούν πράγματι έκτός κοινωνίας και ήγνόουν καί άγνοούν,  τάς πραγματικάς αύτής άνάγκας είς το έπίπεδον τής άνθρωπίνης έπικοινωνίας, τών κοινωνικών σχέσεων και της πνευματικής άγωγής. Τούς…ένοχλούσεν ό Έλληνικός Καθαρεύων Λόγος, ό παιδεύων καί μορφώνων...Δέν τούς ένοχλούσεν, όμως,ούδέ τούς ένοχλεί ή έπιδημία τής παρ΄ ήμίν γλωσσικής ξενομανίας…Δέν έννοιάζονται  περί τού ένδεχομένου γλωσσικού άφελληνισμού  έκ τής ύποχρεωτικής άπό τού…νηπιαγωγείου είσέτι  έκμαθήσεως παρά τών νηπίων, άντί τής Έλληνικής, ξένων γλωσσών, καί δή τής άσυντάκτου τοιαύτης άγγλικής,!…Λαύροι μόνον καί λυσσαλέοι κατά τού Έλληνικού Καθαρεύοντος Λόγου και της Άρχαίας Έλληνικής!!! Πιθηκίζουν και ψιττακίζουν  έναντι των ξενισμών!

Έκείνο το όποίον όλοι θεώμεθα είναι ότι ή ψευδοδημοτικιά, όταν έπεβλήθη άπό τού 1975 πραξικοπηματικώς, ήτοι άνευ δημοψηφίσματος, άπό τούς παρακμίας τής πολιτικής καί τούς άμελείς της “έκπαιδευτικής” διοικήσεως-διαχειρίσεως ώς… “κοινή”(!!!) μας “γλώσσα”(!!!), τό μορφωτικόν έπίπεδον τού Λαού καί τού Δήμου ύπεβαθμίσθη! Τό ήγαγεν αύτη είς τον πυθμένα τής πνευματικής μας τελματώσεως !!! Διότι ή ψευδοδημοτικιά εύρίσκεται είς άναντιστοιχίαν προς το Έλληνικόν Μορφωτικόν Ίδεώδες. Είναι ψευδογλώσσα  κατασκευασθείσα είς τά γραφεία(μάλλον: γλωσσικά…κοπτορραφεία!) έκείνων, οί όποίοι χωρίς περίσκεψιν μετεβλήθησαν είς Προκρούστας της Γλώσσης μας και έσκάρωσαν αύτήν, τήν  ψευδοδημοτικιάν, τήν ψευδογραμματικήν καί τά ψευδολεξικά της, έπιδιώξαντες τήν άλλοίωσιν τής δομής τής Γλώσσης μας, άλλά και τής αίσθητικής της! Τήν παραμόρφωσιν τού γλωσσικού αίσθητηρίου καί την γλωσσικήν του αίσθητικήν του λαού μας προεκάλεσαν!

ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ… ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΑΙ ΖΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ!

Καί έξακολουθούν μετά τούτο και βάλλουν, άκόμη σήμερον, χωρίς αίδώ κατά τής Καθαρευούσης… Τήν όποίαν έπεδίωξαν οί άνερμάτιστοι και συμπλεγματικοί πολιτικοί τώ 1975 και τώ 1982 νά τήν…ένταφιάσουν(!!!) (ρήσις τού τότε, τώι 1975,…νεοφωτίστου ψευδοδημοτικίζοντος, δεξιού Γεωργίου Ράλλη…), καίτοι αύτή ήτο τότε καί είναι είσέτι ζώσα!!!Και…μακάβριος «λόγος»ψευδοδημοτικιζόντων!..

΄Επλανήθησαν όμως οί θιασώται τού γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού πλάνην οίκτράν ….Ή σπουδή τής Άρχαίας Έλληνικής Γλώσσης καί τού Καθαρεύοντος Λόγου, ώς Ζωντανών Γλωσσικών Όργανισμών, άλλά και Ζωτικών προς διατήρησιν και συντήρησιν ένός έπιπέδου δημιουργικής έκφραστικότητος  και ένός πραγματικού  Έλληνικού λεξιλογίου, ίκανού να άνταποκριθή προς τάς άπαιτήσεις των καιρών και δή της κοινωνίας της πληροφορικής, είναι δεδομένον, γνωστόν τοίς παροικούσιν τά Κέντρα του  Έλληνικού Πνευματικού καί Πατριωτικού Προβληματισμού…Οί ψευδοδημοτικιστάδες άπέδειξαν ότι δέν θέλουν νά αίσθανθούν τό μέγεθος τού συντελεσθέντος  κακού έκ τής άπαξιώσεως έκ μέρους των τής Γλωσσικής μας Παραδόσεως καί τής προκλήσεως, τήι εύθύνηι των, της άπισχνάνσεως του λεξιλογικού καί έκφραστικού μας πλούτου. Διά τό έγκλημα τής καταστάσεως τής Γλώσσης μας φάσματος(φαντάσματος) τού έαυτού της ούδείς θέλει ν΄ άναλάβη εύθύνην!…
Διό χρέος παντός Έλληνος, σκεπτομένου έλευθέρως, άνευ δογματικών παρωπίδων,καί δή τού έχομένου τών Όλυμπικών Θρησκευτικών Ίδεωδών Έλληνος, είναι ή  Σπουδή καί ή Χρήσις τής Καθαρευούσης. Ή όποία “…σπουδή τής καθαρευούσης συνιστά άγώνα πρός μάθησιν…”, καθ ά έφα ό μέγας πολιτικός άνήρ Γεώργιος Παπανδρέου ό Πρεσβύτερος, ως προείπομεν. Ό όποίος δεν ίκανοποίησεν τάς διαθέσεις των ψευδοδημοτικιστάδων περί κρημνίσεως, άπό τότε, τού Γλωσσικού μας Έποικοδομήματος… Οί όποίοι έπί πρωθυπουργίας του τώ 1964 τού έζήτουν, φορτικώς, να έκβάλη τό ήμισυ της Έλληνικής Γλώσσης άπό τήν Παιδείαν!… (Είναι έκείνοι, οί όποίοι έδωσαν ούτως είς τούς πατριδοκαπήλους τό δικαίωμα νά ίσχυρίζωνται πώς οί Έλληνες μέλλεται, σύν τοίς άλλοις έθνικοίς ίδανικοίς, τά όποία έφθειραν και έγχώριοι άρνησιπάτριδες,να άπολέσουν καί τήν Γλώσσαν των, τό Άγλάϊσμα τών Έλληνικών αίώνων…Είναι έκείνοι οί όποίοι έπανήλθον-έπήλθον τώ 1975, ίνα άρξουν(συνεχίσουν) έκ νέου τό κρημνηστικόν των κατά τής Γλώσσης μας έργον!…).

ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ – ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΑΡΔΑΝΟΥ(ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ)

Όλοι οί έχόμενοι καί τής Παραδόσεως άλλά καί τής Αίσθητικής τού μεγάλου τούτου δημιουργήματος τού Έλληνικού Πολιτισμού, τής Γλώσσης των Θεών, ώς άπεκάλει τήν Έλληνικήν Γλώσσαν ό Κικέρων,  όφείλομεν νά έργασθώμεν ύπέρ τής άνακτήσεως αύτής. Ώς έπιχειρήσαμεν τούτο νά πράξωμεν έπί Ύπουργείας Άντωνίου Τρίτση. Τόν όποίον έξεδίωξαν άπό τό Ύπουργείον Παιδείας  δολοπλόκοι στυγεροί ψευδοδημοτικιστάδες, γνωστοί ρασοφορούντες καί κάποια…πασιφανείς  διά τήν έλεεινότητά των έκ τού πολιτικού μας βίου, πιέσαντες σχετικώς τόν περί άλλα τυρβάζοντα Άνδρέαν Παπανδρέου…Όφείλομεν νά πράξωμεν τούτο, πράττοντες το καθήκον μας άπό ύψίστου καθήκοντος. Πρός τούτο άπορρίπτονες διαρρήδην τήν Γραμματικήν τών Άγραμμάτων τής ψευδοδημοτικιάς, έγκολποθώμεν πάραυτα τήν όντως Έλληνοπρεπή Γραμματικήν(μετά τού Συντακτικού) τού Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου). Άπαιτείται όπως μεταστραφή ό προφορικός καί ό γραπτός μας λόγος πρός τά σχήματα, λεκτικά καί έκφραστικά, του Καθαρεύοντος τοιούτου. Έπιβάλλεται τούτο έκ τής άνάγκης της άναγεννήσεως τών πνευματικών καί αίσθητικών μας προτύπων άξιών, των δυσφημισθέντων άπό έκουσίως ή άκουσίως ένεργήσαντας κατά τών τού Έλληνισμού Πατρογονικών Πνευματικών Ίδεωδών.

ΕΣΤΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΕΙΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΝ)

΄Ως έγνώσθη έκ δημοσιογραφικών πηγών, είς τον Πόντον, παρά τά όρη τής Τραπεζούντος, ένετοπίσθη και άλλη Έστία Έλληνογενών, οί όποίοι βιούν έκεί άπό χιλιετηρίδων, ως γόνοι του Προμηθέως. Και φθέγγονται την Έλληνικήν λαλιάν με πληρότητα τύπων, γραμματικών και συντακτικών. Και δή με την τήρησιν της άπαρεμφατικής συντάξεως! Θα άνέμενε τις να ύπάρξη κινητικότης είς το Ύπουργείον Παιδείας –Πολιτισμού και ίδιαιτέρως τήν καλουμένην Άκαδημίαν  Άθηνών προς άνάδειξιν και προβολήν αύτού του θέματος έν Έλλάδι καί διεθνώς. Όπερ μεταξύ των άλλων άνάγεται και είς άλλο ζήτημα, το όποίον άφορά και την φυλετικήν ύποστρωμάτωσιν και διαστρωμάτωσιν του πληθυσμού των κατοικούντων σήμερον έν Μικρασία(΄Ασιατική Έλλάς και όχι… «Τουρκία») πληθυσμών, είδικώτερον είς το βόρειον τμήμα αύτής.Καί συνάπτεται μέ τήν ύποχρέωσιν τών τουρανικής νοοτροπίας “τούρκων” ίθυνόντων τής τηρήσεως τών Άρχών περί τών Δικαιωμάτων τών Έθνοτήτων τού Ο.Η.Ε.έν Μικρασία, αί όποίαι έθνότητες ή λαότητες άριθμούν περί τάς πεντήκοντα τρείς(53)! Ούδέν όμως γέγονε!…Ούτε και τά κόμματα ένδιεφέρθησαν σχετικώς… Διότι οί έκπρόσωποι αύτών περί των κομματικών μόνον μανδρών αύτών τυρβάζουν και άγνοούν παντελώς τά έθνικά και άναλίσκονται χάριν ψηφοθηρισμού άποκλειστικώς περί τά οίκονομικά μόνον προβλήματα του τόπου! Τά όποία προεκάλεσαν πάντα ταύτα…Και δή τά ψευδοπροοδευτικά των «συντεχνιαζομένων» καλοπερασοπούλων. Καθώς καί ή…βιοθεωρία του «Ό,τι  φάμεν, ό,τι πίομεν και ό,τι άρπάξει ό…»! Άλλά ύπάρχουν οί φορείς των Ένώσεων πραγματικών Κοινωνιστών και Πατριωτών, αί όποίαι πρέπει να έπιληφθούν της ύποθέσεως. Ίδρυτέα προς τούτο έστω καθ΄ έκαστον νομόν Άνοικτά Πανεπιστήμια Έλληνικής Ίστορίας και Γλώσσης…Έστι καιρός λαβείν τους Έλληνας την αύτών Παιδείαν είς τάς χείρας των…

Έν Θεσσαλονίκη τήι 5η  Ίλαίου(Ίουλίου) 2012 μ.Ά.Τ.

Βασίλειος Πελασγός- Γούσιος

Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη

Πηγή: ηλ.τα.

.-