ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡ΄ΕΛΛΗΣΙΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡ΄ΕΛΛΗΣΙΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΙΟΣΔΟΤΟΥ ΑΙΓΛΑΣ.

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. ΗΤΟΙ ΕΑΝ ΕΧΩΜΕΝ ΤΗΝ Χ.ΤΡΟΠΗΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 21 ΟΘΕΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΕΚΚΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΠΑΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 21-22-23.
Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.12.2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 01Ω04′, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΝΥΞ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΕΡΕΥΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑΙ ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΑΝΥΨΩΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΩΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΥΟΔΩΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΙΕΡΟΝ “ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ”, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ.
 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡ΄ΕΛΛΗΣΙΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ

 
Την Τρίτη ημέρα μετά τη Χειμερινή Τροπή του Ήλιου, αρχίζει η Δωδεκαήμερος εορταστική εκδήλωσις του γνωστού Μυστηριακού Δωδεκαημέρου των αρχαίων Ελλήνων, διά του Οποίου οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδον εν Μυστηρίοις επί δώδεκα συνεχείς ημέρας τιμάς εις τον Διόνυσον Ελευθερέα προς τιμήν του Οποίου το άχραντον Μυστηριακόν Δωδεδαήμερον προσλαμβάνει το όνομα  «Δωδεκαήμερον του Διονύσου του Ελευθερέως».
 
Το Δωδεκαήμερον αρχίζει πάντοτε την τρίτην ημέραν μετά την αστρονομικώς κινητήν ημέραν της Χειμερινής Τροπής του Ηλίου. Επειδή το εικοσιτετράωρον εις τους αρχαίους Έλληνας ήρχιζε από την δύσιν του Ηλίου και επερατούτο εις την επομένην δύσιν, η πρώτη ημέρα αρχίζει σύμφωνα με αυτήν την προδιαγραφήν.
 
1§ Η πρώτη εκδήλωσις του Δωδεκαημέρου αφορά εις την Ολυμπίαν Θεάν Εστίαν και εις τον Ολύμπιον Θεόν Ήφαιστον.
 
2§ Η δευτέρα ημέρα αφιερώνεται εις τον Ολύμπιον Θεόν Άρην και εις την Ολυμπίαν Θεάν Αφροδίτην.
 
3§ Κατά την τρίτην ημέραν, τιμώνται η Ολυμπία Θεά Άρτεμις και ο Ολύμπιος Θεός, πάρεδρος του Υπάτου Ολυμπίου Θεού Διός, Απόλλων.
 
4§ Κατά την τετάρτην ημέραν, τιμώνται ο Ολύμπιος Θεός Ήφαιστος μετά της Ολυμπίας Θεάς Εστίας, όπως επίσης μαζί με Εκείνους τιμάται και ο Βασιλεύς των Θεών Θεός Διόνυσος.
 
5§ Εις την πέμπτην ημέραν, τιμώνται η Υπάτη Ολυμπία Θεά Ήρα μετά του Υπάτου Ολυμπίου Θεού Διός.
 
6§ Κατά την έκτην ημέραν, τιμώνται ο Ολύμπιος Θεός Ποσειδών, ήτοι ο δεύτερος τη τάξει Ζευς, μετά της Ολυμπίας Θεάς Δήμητρος, της Ολυμπίας Θεάς των Μυστηρίων.
 
7§ Κατά την εβδόμην ημέραν, τιμώνται η Ολυμπία Θεά της Ουρανίας Σοφίας Αθηνά μετά του Ολυμπίου Θεού Ερμού.
 
8§ Κατά την ογδόην ημέραν, τιμώνται η Ολυμπία Θεά Αφροδίτη μετά του Ολυμπίου Θεού Άρεως, όπως επίσης και μαζί με Εκείνους τιμάται και ο Βασιλεύς – κατ’ Ορφέα – των Θεών Θεός Διόνυσος.
 
(OF.208 •Kern 226) “ΚΛΥΤΕ, ΘΕΟΙ•ΤΟΝΔ’ ΥΜΜΙΝ ΕΓΩ ΒΑΣΙΛΗΑ ΤΙΘΗΜΙ”
 
9§ Κατά την ενάτην ημέραν, τιμώνται ο Ολύμπιος Θεός Ερμής μετά της Ολυμπίας Θεάς της Ουρανίας Σοφίας Αθηνάς.
 
10§ Κατά την δεκάτην ημέραν, τιμώνται ο Ολύμπιος Θεός Απόλλων, πάρεδρος του Υπάτου Ολυμπίου Θεού Διός και εκπρόσωπος του Δωδεκαθέου του Ηλίου εις το Δωδεκάθεον της Γης – του Θεού Απόλλωνος όντος πρεσβευτού των υπερτάτων Ηλιακών Θεών εις το Ολυμπιακόν Δωδεκάθεον της Γης.
 
11§ Κατά την ενδεκάτην ημέραν, τιμώνται ο Ύπατος Ολύμπιος Θεός Ζευς μετά της Υπάτης Ολυμπίας Θεάς Ήρας και μαζί με Εκείνους τιμάται και ο Βασιλεύς των Θεών Θεός Διόνυσος.
 
12§ Κατά την δωδεκάτην και τελευταίαν ημέραν του αχράντου Μυστηριακού Δωδεκαημέρου, τιμάται η Ολυμπία Θεά Δημήτηρ, Θεά των Μεγάλων Ελευσινίων Μυστηρίων μετά της Κόρης, όπως επίσης με τα θεία Εκείνα μεγέθη τιμάται και ο δεύτερος τη τάξει Ζευς, ο Ολύμπιος Θεός Ποσειδών.
 
Σπυροδήμος Ανεμογιάννης – Σινανίδης
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών