ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ… “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ”

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ… “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ”0 0 ψήφοι
Article Rating

Έγχώριοι γραικύλοι μάρνανται άπό των στηλών έφημερίδων ύπέρ των…  «δικαίων» των λεηλατητών του βίου των Παλαιστινίων και των δολιοφθορέων της όλοκληρώσεως της Έθνικής μας ΄Ανεξαρτησίας…Και έμείς καθεύδομεν…Ένώ άλλοι άπεργάζονται πάν το άνθελληνικόν…Άφού γνωρίζουν ότι είς την Έλλάδα δεν ύπάρχουν πολιτικοί με έθνικόν πατριωτικόν φιλότιμον.

Είδικώτερον και άπό το «Κίνημα» των «έκσυγχρονιστών» καιροσκόπων, και άπό την «δεξιάν» την έμβολιασθείσαν με τον «Νενεκισμόν» του Καραμανλισμού και άπό την «άριστεράν» των έπιδιδομένων μόνον είς διοργανώσεις άπεργιών έχθρών της βασικής Δημοκρατικής ΄Αρχής. έκείνων οί όποίοι δεν  έχουν κάποιαν πρότασιν έπί των ζωτικών ζητημάτων του Έθνους και του λαού. Και έστρεψαν άπό του 1974 τούς έργαζομένους, άντί είς συλλαλητήρια ύπέρ του Κυπριακού Άγώνος, είς άτερμόνους άπαιτήσεις άπό ένα χρεωκοπημένον κράτος, ένώ έπέδειξαν άξιοκατάκριτον άποστροφήν προς την διεκδίκησιν της άποκαταστάσεως των έθνικών μας Δικαίων είς Μικρασίαν, Θράκην και Κύπρον…
Καθεύδομεν και έπιτρέπομεν είς τον άμετροεπή κ. Δημήτριον Δρούτσαν, τον παριστάνοντα τον ύπουργόν των Έξωτερικών της ΄Ελλάδος, να άνακοινώνη θρασύτατα πώς τάχα οί ψηφίσαντες κατά τάς έκλογάς του Νοεμβρίου του 2009 τό Κίνημα παρέσχον είς τον κ. Γεώργιον-Γιώργον Άνδρέου Παπανδρέου…έξουσιοδότησιν έν…λευκώ να προτείνη αύτός είς τους Σκοπιανούς σλαύους άλήτας και αύτοί να…συναινέσουν και να…εύδοκήσουν ν΄… άποδεχθούν ως όνομα της Ίλλυρίδος-Δαρδανίας-Βαρδαρίας έκείνο της… «ς του Βαρδάρη»(!!!)…Προφανώς είς…άντιδιαστολήν προς έκείνην της… «ς του…Βαρκάρη του Αίγαίου»!…Όποία θρασύτης! Άφού έτσι άποφασίζει ή… “Παρέα” των…μετεκσυγχρονιστών, δεν άπαιτείται, λέγουν, δημοψήφισμα έπί του Μακεδονικού!…Ούτως άποφαίνεται το…«έπιτελείον»!…΄Από ποίους προέρχονται αύταί αί βλάσφημοι «προτάσεις»; Άπό αύτούς, οί όποίοι  είς ούδένα άγώνα ποτέ άπεδύθησαν, είς ούδένα κόπον ύπεβλήθησαν, προκειμένου ν΄ άνακτηθούν αί στοιχειώδεις έλευθερίαι του Πολιτικού σώματος…Άπλώς άπολαμβάνουν τώρα ύπουργικούς θώκους και παριστάνουν τους… χατμάνους άβούλου μάζης άνθρωποειδών και όχι πολιτών! Ποίος; Ό κ. Δρούτσας! Ό όποίος ώφειλεν να μεταβή είς Κύπρον και δή είς το δηωθέν μνήμα του Ήρωος Τάσσου-Εύσταθίου Παπαδοπούλου και να  ζητήση άπό την ψυχήν αύτού…συγχώρεσιν διά την συμμετοχήν του είς την άθλίαν έκείνην πράξιν της καταρτίσεως του έπαισχύντου «Σχεδίου Άνάν»  δι΄ όλοσχερή ύποδούλωσιν της Νήσου του Εύαγόρου είς τά τουρανικά κτήνη και τους έβραιοτούρκους «ντομέδας», το όποίον άπέρριψεν άπας ό Έλληνισμός, πλήν του κ. Κ. Καραμανλέως, του κ. Γεωργίου-Γιώργου Παπανδρέου και των της… «σταλινιζούσης» ή τής «προοδευτικής» «άριστεράς», της προοδευτικώς άγομένης είς έκφυλισμόν και έξαφάνισιν…

Τάς πολιτικάς έλευθερίας, αί όποίαις προσιδιάζουν είς εύνομουμένας πολιτείας, τάς έφαλκίδευσαν οί άμέτοχοι αύτών των άγώνων ψευδεκσυγχρονισταί χαρτογιακάδες. Οί όποίοι ούδεμίαν σχέσιν έχουν με την ίστορίαν του Τόπου μας, πολύ δε περισσότερον με την κοινωνίαν ή την έργασίαν…΄Απόδειξις ό άποδυθείς είς άγοράς άκινήτων πρώην «υπουργός»  Δημοσίων Έργων και Έθνικής Άμύνης, ό όποίος ούχί διά το Κίνημα ή τον Λαόν και το Έθνος έμερίμνησεν, άλλά ύπέρ του ίδίου κτητικού συμφέροντος, γνωστός τοίς πάσι διά τάς έπιδόσεις του είς βαρυγδούπους άμετροεπείας και κενολογίας… Και αύτός και άλλοι…΄Εξ όλου του «πολιτικού»(πολιτικαντικού) φάσματος…Μόνον ό Άντώνιος Τρίτσης δεν έμερίμνησεν δι΄ έαυτόν, άλλά διά την άνάκτησιν της Έλληνικής Οίκιστικής Αίσθητικής και της Έλληνικής Γλώσσης… Διό πλείστοι όσοι, -λυσσαλέως δε ρασοφόροι, σύμπαντες οί ρασοφόροι, οί φορείς τού βακίλλου τού ίεχωβισμού ,οί άντιστρατευόμενοι παντί μέσω και τρόπω την Άνάκτησιν των Παραδοσιακών Έθνικών μας Θρησκευτικών Όλυμπικών Θεσμίων, αύτοί αί άπομυζούντες, έπιτακτικώς, ένα έθισμού είς την χρηματομανίαν, τον…όβολόν πάντων των άφελών- και δή έκ του…Έκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, έφαγον τά λυσσακά των, ίνα έπιτύχουν την άφαίρεσιν άπό αύτόν των συναφών ύπουργικών του άρμοδιοτήτων είς θέματα Περιβάλλοντος και ς και, έν τέλει, την άπομόνωσίν του…

Προτάσεις:

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

1)Συγκρότησις Πανελληνίου Κινήσεως προς Διενέργειαν Δημοψηφίσματος έπί του Μακεδονικού.


2)Άπάλειψις άπό την φρασεολογίαν των πολιτικαντιδών και ένίων έγχωρίων παρακμιών «δημοσιογράφων», ως και σεσημασμένων πολιτικαντιδών διαπλεκομένων με τάς έν Βορείου Έλλάδι κινήσεις σλαυοδούλων, του όρου περί… «Πρώην Γιουγκοσλαυικής Δημοκρατίας της ς»(!!!). Και να γνωσθή είς τον ΟΗΕ ότι ούτος δεν άνταποκρίνεται είς τά πράγματα. Ήτο μία παρανόησις, ήτο κακή φραστική διατύπωσις…Ήτο όμως μια άθλιότης της διακυβερνήσεως Κ. Μητσοτάκι, και της άδρανείας όλων των άλλων κομμάτων, καθεστωτικών ή…έπιδιδομένων είς άπεργίας «προοδευτικών», ή τοιαύτη άποδοχή «όνομασίας» της βριθούσης Έλληνικών οίκισμών και μνημείων «σερβικής» αύτής έπαρχίας…Την όποίαν έπροώθησαν ό πανσλαυισμός και ό έβραιοαμερικανισμός, δι΄ ίδια έκαστος συμφέροντα. Την στιγμήν κατά την όποία δεχόμεθα ότι τά Σκόπια ήσαν μέχρι το 1990: 1) «Δημοκρατία», 2) «», «Πρώην»(διατί να μην είναι και «νύν»;) και «Γιουγκοσλαυική»(ένώ είναι πολυφυλετική, έκ δέκα(10) λαοτήτων άπαρτιζομένη!), κατανοεί κανείς την παγίδα έντός της όποίας έπεσαν οί έθελόδουλοι(οί μισέλληνες, όχι «φιλέλληνες», ως άποκαλούνται  έκ τινών) της «Έλληνικής « «Διπλωματίας» και οί λοιποί άδιάφοροι έπί των έθνικών θεμάτων «μπαρουφολόγοι» δεξιοί, «κεντρώοι» και…άλλοι…«προοδευτικοί» έγχώριοι πολιτικάντηδες…΄Η Έλλάς έκείνο το όποίον θα ήδύνατο ν΄ άποδεχθή έν προκειμένω ως όνομα του σκοπιανού «κρατικού» μορφώματος είναι: «Πρώην Γιουγκοσλαβική-Άλβανική-Έλληνική «Δημοκρατία» της Βαρδαρίας(:Ίλλυρίδος-Πελαγονίας-Δαρδανίας). Και ούδέν έτερον… Και άς άπεκάλουν οί της ίθυνούσης σλαυικής συμμορίας του κρατιδίου αύτού, ως ήθελον το τοιούτον έξουσιαστικόν των «λάφυρον»…Θα μας ήτο παντελώς άδιάφορον…

3)Στιγματισμός άπό τά καθ΄ έκαστον κομματικά όργανα και Δήμευσις παντός περιουσιακού στοιχείου έκείνων, οί όποίοι έπλούτισαν διά λήψεως… «προμηθειών» άπό τά Δημόσια Οίκονομικά, ως άποδειχθέντες  κατώτεροι των περιστάσεων και έπίορκοι καθ΄ ό,τι άφορά την προστασίαν του Δημοσίου Συμφέροντος, ως και παραδειγματική ποινική τιμωρία, μετά διαπομπεύσεως, των προκλητόρων τοιούτων έγκλημάτων κατά της πολιτικής τάξεως…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.gr
Έν Θεσσαλονίκη τή 20ή Πανήμου 2010 μ.Ά.Τ.(μετά Άπολλώνιον Τυανέα)


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x