ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ.΄Ηρακλείου 28. ΤΚ. 54624

Γραμματεία-πληροφορίαι: Βασίλειος Γούσιος, δικηγόρος

Πιστοί  είς τά Ίδεώδη της Δημοκρατικής Παρατάξεως  θεωρώμεν ότι οί  νύν ίθύνοντες αύτής δεν πρέπει να μας άπογοητεύσουν διά μίαν είσέτι φοράν, ως έγένετο κατά την περίοδον της διαδοχής του ΄Ανδρέου Γ. Παπανδρέου άπό τον πλέον άποτυχόντα ύπουργόν των κυβερνήσεων αύτού, τον Κ. Σημίτην. Ό όποίος φθάσας είς το έσχατον σημείον καταπτώσεως έξύβρισεν τους έμμένοντας είς τάς πατριωτικάς Άξίας της Ίδρυτικής Διακηρύξεως του ΠΑΣΟΚ!!! Και τούτο, διότι τον ήλεγχον διά τά διαρκή αύτού όλισθήματα είς την προσβάλλουσαν την έθνικήν μας άξιοπρέπειαν δουλόφρονα τακτικήν του έναντι των ΄Ακατονομάτων κακοποιών της Ούάσιγκτων!…Οί όποίοι τά πάντα μηχανεύονται, προκειμένου να  έξουθενώσουν τον ΄Ελληνισμόν. Διό άπαιτείται σθεναρή ΄Εξωτερική .΄Η όποία θα έχει κυρίους στόχους την διάλυσιν της Τουρκιάς (Τουρκιάς, όχι Τουρκίας), διά της άναγνωρίσεως της Άρχής της Αύτοδιαθέσεως των 53, πέραν των «τούρκων»,  Λαοτήτων και Έθνών, τά όποία έγκαταβιούν είς την Μικρασίαν άπό καταβολής κόσμου, καθώς και της διαλύσεως του Σκοπιανού καρκινώματος, διά της άναγνωρίσεως έκ μέρους της ΄Ελλάδος της Ίλλυρίδος, δηλαδή της δυτικής άλβανικής περιοχής της Βαρδαρίας(«Σκόπια»), ως άνεξαρτήτου κράτους. Διαπραγματεύσεις με κακοποιούς, τους όποίους καθυποβάλλει και έλέγχει ό ύπερκακοποιός Άβραάμ Μπέν ΄Ελεαζάρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ, το μισελληνικόν αύτό κτήνος, διαπραγματεύσεις με «τούρκους» και σκοπιανούς πρέπει να τερματισθούν. Και να άντιταχθή άμεσος και πείσμων άρνησις άποδοχής των καταστρεπτικών διά την Πατρίδα μας(Έλλάδα-Κύπρον) σχεδίων των μηχανορράφων  διαχειριστών των ύποθέσεων της ύπερατλαντικής χώρας των άμερικανών άβούλων ύπηκόων των ΄Ακατονομάστων…   

Τό όνομα του Σκοπιανού κρατιδίου είναι Βαρδαρία. Και ούδέν έτερον. «Ήμασθε έμείς μέχρι το 1945;», διερωτάτο, μειδιών, όμιλών ένώπιον της Έλληνικής τηλοψίας, Ίλλυριός(«Άλβανός») κάτοικος τής άλβανικής συνοικίας τών Σκοπίων, άνήκων είς τήν άριθμούσαν τό 35% τού πληθυσμού τού κρατιδίου τών Βαρδαριτών…Δεν είναι «Μακεδόνες»…Είναι βουλγαρίδαι, γελοίοι λωποδύται ίστορικής παρακαταθήκης του έθνους των ΄Ελλήνων, της παρακαταθήκης των Μακεδόνων προγόνων…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Ζητώμεν πραγματικήν Οίκολογικήν ν, έν συναρμογή προς μίαν όντως ν  Ήθικήν, ή όποία καταξιώνει  την έννοιαν της ίδότητος ήμών ως πολιτικών όντων.Ζητώμεν προστασίαν της ΄Ελληνικής Γής άπό την δήωσιν αύτής άπό την έπιβουλήν των έργολάβων πάσης έργολαβίας. Ζητώμεν προστασίαν της ΄Ελληνικής Φύσεως, μέχρι της θεσμοποιήσεως και πάλιν της ΄Ιερότητος Αύτής, ως ίσχυεν πρό της έπιδρομής των κακοποών ρασοφόρων. Ζητώμεν άπαγόρευσιν μεταβολής του χαρακτήρος της γωργικής γής και άνάκτησιν των, ένεκα άστισμού και καζινοκαπιταλισμού, περιθωριουποιουμένων200 άγροτικών έπαγγελμάτων. Ζητώμεν την ίδρυσιν Γεωργικών Σχολείων και κατάργησιν πολλών άχρήστων ψευδοπανεπιστημίων και ΤΕΙ και καλλιέργειαν του ΄Αγροτικού Ίδεώδους και του σύν αύτώ Πατριωτικού Ήθους. Είμεθα πολίται, όχι ύπήκοοι του κράτους, ή πολύ περισσότερον…δούλοι του Παρακράτους των μισελλήνων ρασοφόρων. Τους όποίους όφείλομεν ν΄ άποβάλωμεν άπό την ΄Εθνικήν μας ζωήν. Είναι ξένον σώμα είς την ΄ν μας Γήν. Διό πρέπει πάραυτα να λάβη χώραν κατάργησις των διατάξεων του καραμανλοτσατσικού «Συντάγματος» περί… «έπικρατούσης» «θρησκείας»…΄Αλλοίμονον, έάν άκόμη… «έπικρατούσα» «θρησκεία» παραμείνει ό καλούμενος «χριστιανισμός» των ρασοφόρων…Να δημοσιοποιηθή ή κινητή και άκίνητος περιουσία ή όποία εύρίσκεται είς χείρας τούτων. Και να έθνικοποιηθή. Και ν΄ άναγνωρισθή και νομικώς πάραυτα ή Έθνική ΄Ολυμπική μας .Διότι αύτή είναι ή όντως ΄Ελληνική . Ζητώμεν την άπόδοσιν των Έλληνικών ΄Ιερών των Θεών και των Ήρώων μας είς τους φυσικούς αύτών διαχειριστάς, τάς νομίμως, λειτουργούσας ήδη, Κοινότητας των ΄Ελληνοθρήσκων.

Ζητώμεν περισσότερα και καλύτερα ΄Ελληνικά άπό τους παράγοντας της Δημοκρατικής Παρατάξεως. Το αίσχος της ψευδοδημοτικιάς, της ψευδογλώσσης αύτής του Περιωρισμένου Λεξιλογίου, ή όποία έφερεν τά Γλωσσικά μας πράγματα είς το σημερινόν κατάντημα της έκπτώσεως του ΄Ελληνος Λόγου και της ΄Αγλωσσίας των νεωτέρων γεννεών, όφείλομεν να το έξαλείψωμεν. Ό Έλλην όφείλει να γνωρίζη και να όμιλή όλας τάς έκφάνσεις της Έλληνικής Γλώσσης. Άπό της άρχικής Πελασγικής μέχρι την Κοινήν Δημοσίαν ν, ως την διεμόρφωσεν ό πεμορφωμένος ΄Αδαμάντιος Κοραής και την παρεμόρφωσαν ό έσμός των ψευδοδημοτικιστάδων και οί συντάκται της Γραμματικής των ΄Αγραμμάτων της ψευδοδημοτικιάς. Είναι άπαράδεκτον το φαινόμενον της προσχωρήσεως πάντων, πολιτικών, «έκπαιδευτικών» και δή «πανεπιστημιακών», «συγραφέηδων», «δημοσιόγραφων», διοικητικών κ.λ.π. είς τάς αύθαιρέτους έπιλογάς ένός έσμού γλωσσικώς άπαιδεύτων και άλλοτρίωσιν έτσι μιάς μακραίωνος γλωσσικής παραδόσεως. Οί ζερβοδεξιοί ψευδοδημοτικιστάδες ήθέλησαν να έξυπηρετήσουν τά ίδιοτελή αύτών κομματικά συμφέροντα… Και ως μέσον προς έπίτευξιν αύτών έχρησιμοποίησαν και το Γλωσσικόν Ζήτημα, το όποίον πρέκυψεν άπό τάς έμμονάς κάποιων κοινωνικών παρασίτων της ΄Εσπερίας, όπως καταστήσουν…έπίσημον γλώσσαν του Έθνους το…φραγκολεβαντινολατινοτουρκοελληνικόν ίδίωμα της…«Νέας Ρώμης»!…Και είς τούτο πρωτοστάτησαν πνευματικώς άδρανείς χρακτήρες, ως ό Γ. Ψυχάρης, ό Ά. Πάλλης,ό Ά. Έφταλιώτης,ό ΄Ελισσαίος Γιαννίδης, ό Γ. Γληνός κ.ά. Έάν έζων σήμερον αύτοί, και έβλεπον πού  ώδήγησαν τά Γλωσσικά μας πράγματα, έάν είχον στοιχειώδες φιλότιμον, θα έπρεπε να αύτοχειριασθούν… Διό χρειάζεται άνάκρουσις πρύμνης…Και άνάκτησις της ΄Ελληνικής Γλώσσης…Την όποίαν πασχίσαμεν με τον άείμνηστον σύντροφον ΄Αντώνιον Τρίτσην να την άξωμεν  είς πέρας. Άλλά άντιμετωπίσαμεν τάς διαβολάς έκ μέρους γνωστών, έξαιρετέων διά την έλλειψιν άξιοκρισίας, παραγόντων της φιλοΖΟΦΙκής  σχολής Θεσσαλονίκης και του καλουμένου «Ίδρύματος» Τραινταφυλλίδου…. Καθώς και γνωστών παραγόντων του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ, του…μπλόκου των ψευδαριστερών της… «άριστεράς και της προόδου» προς την Γλωσσικήν και Πολιτιστικήν έν γένει Άφασίαν, του καλουμένου ΚΚΕ και  του άλήστου μνήμης Χριστοδούλου, μισαρού έχθρού του ως άνω Δημοκράτου Πολιτικού.

΄Υπουργείον ς και Θρησκειών, Ύπουργείον Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ύπουρείον ΄Αγροτικής Οίκονομίας και Άγωγής, αύτά θα πρέπει ν΄ άποτελέσουν προτεραιότητας της νέας κυβερνητικής όργανώσεως και διαχειρήσεως μετά την 4ην ΄Οκτωβρίου 2009 μ.΄Α.Τ. Έπιβάλλεται ή Έπισημοποίησις της ΄Εθνικής μας ς του Δωδεκαθέου, ή  Άνάκτησις της ΄Αξίας της  Ίερότητος της Γής μας, ή Άνάκτησις της Άγροτικής Ίδέας, ή όποία παρήγαγεν παραγωγούς τροφίμων, άνθρώπων και πατριωτών-πολεμιστών, ή Άνάκτησις της ΄Ελληνικής Γλώσσης έπί τη βάσει του θεσφάτου του Γεωργίου Παπανδρέου του Πρεσβυτέρου, είπόντος ότι: «…Ή σπουδή της καθαρευούσης συνιστά άγώνα προς μάθησιν…».


Έλπίσωμεν πώς θα ύπάρξει συνειδητοποίησις της άνάγκης πατριωτικής και πνευματικής έγρηγόρσεως…   

Έν Θεσσαλονίκη τη 1η Όκτωβρίου 2009 μ.΄Α.Τ.

Διά τον «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x