ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ: ΕΩΛΟΙ ΑΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΙΣ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ: ΕΩΛΟΙ ΑΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΙΣ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…


0 0 ψήφοι
Article Rating

Προσπαθούν με «έπιχειρήματα» τά όποία ούδένα έχέφρονα Έλληνα πείθουν ώρισμένοι συντάκταις κειμένων, άναφερομένων είς τάς σχέσεις των άποδημησάντων είς το Έξωτερικόν προς την Γενεθλίαν Έλληνικήν Γήν, να δικαιολογήσουν έκείνους οί όποίοι έθεώρησαν πώς έπρεπε να έγκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των έστίας και να ύπάγουν να συμβάλουν είς την άνάπτυξιν των οίκονομιών των , της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αύστραλίας, του Καναδά κ.ά…

Τά προβλήματα της Έλλάδος έπολλαπλασιάσθησαν και δεν έλύθησαν διά της μεταναστεύσεως… Ή διαχείρησις του «κομποδέματός» των διά…  «τοποθετήσεις» αύτού είς την καθημάζουσαν τάς πόλεις της Έλλάδος άθλίας «οίκοδομής» των «πολυκατοικιών» (ή όποία ύπενόμευσεν τά μάλα την περιηγητικήν οίκονομίαν-τουρισμόν)  ήτο όλεθρία, διότι δεν είχεν μακροοικονομικόν στόχον…
Ύποχρέωσις των μεταναστών είναι ή έπανάκαμψις είς τά Πάτρια και ή συμβολή των είς την άναδιάρθρωσιν της Πραγματικής Οίκονομίας. Κύριος ταύτης κλάδος είναι ή Άγροτική… Τον όποίον έχομεν θέσει έκποδών… Άδράνεια πολιτικών και κακομαθημένων είς έπιχορηγήσεις της… «κακής» Εύρωπαϊκής Ένώσεως άγροτών προεκάλεσαν την έκτροπήν των Έλλήνων άπό την άσκησιν των άγίων άγροτικών έργων… Το άποτέλεσμα: κακοήθεια είς τους νέους, κοινωνική άποδιοργάνωσις, άτομαρισμός, «εύμάρεια» με δανεικά, «ντερλικώματα» και «πέρα βρέχει» έπί των ζητημάτων της έθνικής και πολιτιστικής μας ζωής… Άλλά όμως άνεφάνη ήδη μείωσις έγχωρίας παραγωγής μέσων διατροφής κατά 90%!!! Είσάγομεν έκ του έξωτερικού πλέον το 90% των τροφίμων μας! Διότι άλλοι… μεταναστεύσαμεν είς το Έξωτερικόν, άλλοι είς τάς τσιμεντουπόλεις των  Άθηνών, τής Θεσσαλονίκης και άλλαχού, άλλοι είς τά πανάθλια και άνωφελή ψευδοπανεπιστήμια παραγωγής κοινωνικών παρασίτων και άρπακτικών(έκ τούτων σύγκεινται το πλείστον όλα τά έπαγγέλματα «γραφείου» και είς τον δημόσιον και τον ίδιωτικόν τομέα), άλλοι είς τάς…λέσχας, τάς καφετερίας και είς το διαρκές άραλίκιον, άλλοι είς τον τζόγον, άλλοι είς την… νυκτερινήν και σκοτεινήν «ζωήν», άλλοι είς το παραεμπόριον και τάς άνόμους δοσοληψίας κ.ά.π…. Και αύτοί οί… Άλβανοί, οί όποίοι ήργάζοντο, ίνα παράγουν έν Έλλάδι άγαθά τροφίμων και διατρέφουν ήμάς, άπέρχονται ήδη οίκαδε και πολλούς τούτων δεν θα τους… ματαδώμεν!…

Όλα όσα ίσχυρίζονται οί μετανάσται μας ίνα εύρουν προφάσεις προς ματαίωσιν των έναντι της Έλλάδος ύποχρεώσεών των, είναι γελοιότητες και ούδέν έτερον…Άπαιτούν άπό την πολιτικήν διοίκησιν και το «σύστημά» μας, ήτοι  θέλουν οί «μετανάσται» μας να τά έχουν, να είναι όλα έτοιμα άπό άλλους, να τά εύρουν…  «στρωμένα» άπό άλλους, αύτοί ν΄ άναμένουν μόνον άπλώς το… σήμα του… «έτοιμα όλα», ίνα έπανακάμψουν είς τά Πάτρια!!!

Φαιδρότητες, άμα τε και θρασύτης!…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Παρά ταύτα, ήμείς θέλομεν παρατίθεσθαι  είς τον ίστοχώρον μας πάν άρθρον σχετιζόμενον προς  το μέγα αύτό θέμα μάς τής άπορφανίσεως τής Έλληνικής Γής άπό τούς παράγοντας έκείνους, οί όποίοι θα συνετέλουν είς την συντήρησιν των έθνικών μας άρετών. Τά γεραρά άγροτόπαιδα.. Είς τά όποία, άντί φυσιολατρικών έργων, έπεφυλάχθησαν μακράν της Πατρίδος, το πλείστον, άπό την άδράνειαν του έγχωρίου πολιτικού καί του «πνευματικού»  κόσμου, άλλά και των ίδίων, έκείνα του βαστάζου, του άχθοφόρου,του καθαριστού παντός άστικού ρύπου, του γκαρσονίου και του θεληματάρη…Τά συμπεράσματα έκ των σχετικών γενησομένων άναρτήσεων θέλουν άνήκει τοίς άναγνώσταις.

Έκείνο, το όποίον έπ΄ εύκαιρία άφορά και τους μετανάστας, -οί όποίοι δεν ήλλαξαν όλως τρόπον βίου ή τά έλληνικά όνόματα και τά έπώνυμά των με…άγγλικά(προσφάτως μετανάστης τις έν ΉΠΑ…άνεκοίνωσεν διά του Τύπου ότι μεταβάλλει το έπώνυμόν του άπό «Άγγελίδου» είς… «Χάμιλτων»!) και έξακολουθούν να φθέγγονται είς την μητρικήν των ν-, όφείλομεν πρωτίστως άπαντες οί Έλληνες, έσωτερικού και έξωτερικού, να  έπιτελούμεν και έν προκειμένω, ως έξ ύποχρεώσεως προς τους Δωρητάς ήμίν της Γλώσσης των Θεούς και τους άοιδίμους άντιεβραιοχριστιανικούς Προγόνους ήμών προερχόμενον, το γράφειν και φθέγγεσθαι και όμιλείν είς εύπρεπή Έλληνικά. Και ούχι είς την ψευδοδημοτικιάν των, κατά την ρήσιν ένός (δεξιού)μαστροχαλαστού της Γλώσσης μας, του Γ. Ράλλη, «ένταφιαστών» αύτής…Ή ψευδοδημοτικιά είναι άποκύημα των νοσηρών καταστάσεων του συντηρουμένου είσέτι όλοκληρωτισμού είς τον πολιτικόν και τόν πνευματικόν ήμών βίον …Και όφείλομεν έπίσης όπως δράσωμεν διά τον περιορισμόν και έπέκεινα την όλοσχερή μετατόπισιν είς τά ίδια των λυμεώνων του θρησκευτικού μας βίου των τά φαιά φορούντων. Οί όποίοι κυριαρχούν είσέτι είς τον δημόσιον και ίδιωτικόν ήμών βίον!…Και έπιδιώκουν την έν παντί διατήρησιν των διαβοήτων…προνομίων των, άναλώμασι της έθνικής μας περιουσίας και του όβολού των…άπίστων βεβαίως είς το έβραιοϊουδαϊκόν  «πνεύμα» της «πιστών» της…Και ύπερκυριαρχούν είς τάς κοινότητας των όπου γής Έλλήνων μεταναστών…

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ: ΕΩΛΟΙ ΑΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΙΣ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ...


Ή Έθνική μας Όλυμπική και ή Έθνική μας (Άττική-Καθαρεύουσα-Ίδιώματα (όχι ή ψευδοδημοτικιά)) θέλουν άποτελέσαι τους παράγοντας της Έπανελληνίσεως της Έθνικής ήμών ζωής…Και ως γνωρίζομεν το «πολιτικόν» μας σύστημα δεν έχει τοιούτον προσανατολισμόν…Σύγκειται το πλείστον άπό ράθυμα και άνενεργά και άκοινώνητα ύποκείμενα, τά όποία ύπονομεύουν και αύτήν την λυμφατικήν Δημοκρατίαν μας, ύπέρ της όποίας οί πλείστοι, δεξιοί και άριστεροί τούτου του συστήματος, δεν ήγωνίσθησαν…Πράττει ό,τι δύναται ίνα διατηρήση τον άπό δεκαέξ αίώνων ένσκήψαντα είς την Γήν ήμών θρησκευτικοφανή όλοκληρωτισμόν και άπομακρύνηι τους Έλληνας άπό την Έλληνομάθειαν! Ένώ… «συγγραφέηδες», …«δημοσιόγραφοι»,… «έχπαιδευτικοί» πασών των «βαθμίδων»,…«άκαδημαϊκοί», μέσα Μαζικής Άποβλακώσεως (τηλεόρασις) όλοι συμβάλλουν, κατά…δύναμιν καθ΄ έκαστον, είς την άπίσχνανσιν της Γλώσσης μας, την λεκτικήν και συντακτικήν κακοποίησιν αύτής και προαγωγήν της…άγγλικής ως ύποκαταστάτου αύτής! Και είς τούτο μάλιστα πρωτοστατεί το…άντιεθνικιστικόν(με ύποβολείς γνωστάς κυρίας…), άντιπατριωτικόν «Υπουργείον Άπαιδευσίας και διά Βίου Τυφλαμάρας»…Το όποίον είχεν μίαν μόνον μικράν άναλαμπήν και έκπομπήν έξ αύτού πνευματικού φωτός έπί άοιδίμου φίλου Άντωνίου Τρίτση, του θύματος των διαβολών της γνωστής ίθυνούσης το ΠΑΣΟΚ σπείρας καιροσκόπων… Μετά τούτον και πάλιν σκότος είς την ν μας και τον Έπαγγελματικόν και Κοινωνικόν Προσανατολισμόν των παίδων Έλλήνων!…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ- ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πρόεδρος του Έθνικού Συλλόγου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» Θεσσαλονίκης

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x