ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
21η μηνός Μαρτίου 2010  μ Ά..Τ.
(Ήμέρα δραστηριοποιήσεως Έλληνικού Δικτύου Συνειδητότητος)

Συνιστά πρόκλησιν πρός τόν ΄Ελληνισμόν ή έμμανής έπιδίωξις τών έπηλύδων έν Έλλάδι ίσραηλιτών διά τήν έγκατάστασιν είς ΄Αθήνας, καί δή έντός τού ΄Ιερού χώρου τού Κεραμεικού, μνημείου τής έν Γερμανία θανατώσεως όμοφύλων των άπό τό καθεστώς τού Χίτλερ!

΄Εχουν ύπερβή πάν όριον θρασύτητος!. Καί πώς νά μήν ύπερβούν, όταν ή έν Έλλάδι παροικία των έχαρακτηρίσθη, άντί παροικίας, ως έπρεπε, κοινότης!. Καί έχει, ως «τοιαύτη, καθέξει θέσιν… «έλληνικού»(!) νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου!. Δηλαδή αύτη είναι φορεύς «έλληνικής» δημοσίας διοικήσεως!. Πώς νά μήν άποθρασυνθούν, άλλωστε, όταν το Έλληνικόν κράτος δεν έπέβαλεν έπ΄ αύτών τάς δεούσας ποινικάς, διοικητικάς και πολιτικάς κυρώσεις διά το γεγονός ότι και πρίν και δή τώ 1912 έβυσσοδόμησαν έναντίον του Έθνικοαπελευθερωτικού ΄Αγώνος των ΄Ελλήνων προς Άνάκτησιν της Έλευθερίας της Θεσσαλονίκης, της πρωτευούσης της Μακεδονίας, και άποτίναξιν άπό αύτής του έπί πέντε αίώνας έπιβληθέντος διά των γνωστών έγκληματικών-άνθελληνικών ένεργειών των μισελλήνων ρασοφόρων τουρκικού ζυγού!… Περί αύτών των άθλιοτήτων των, δηλαδή της οίκονομικής έκ μέρους των ένισχύσεως τών τούρκων ώς καί τής συγκροτήσεως… ταγματος έξ έβραίων, το όποίον θα έπολέμει κατά των ΄Ελλήνων, είχον γράψει τότε αί έφημερίδες «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, «Έστία» Άθηνών, «Σάλπιγξ» Μυτιλήνης κ.ά..


Και ή μετέπειτα Έλληνική της πόλεως Διοίκησις δεν τοίς έπέβαλεν έκ τούτων καμμίαν κύρωσιν! Άλλά και δεν έμερίμνησεν τούλάχιστον να έλέγξη τους «τίτλους κυριότητος» τους όποίους ούτοι οί έπήλυδες … έπεκαλέσθησαν και… ένεφάνησαν το αύτό έτος, το 1912, βάσει των όποίων έπαρουσιάσθησαν ως οί… ίδιοκτήται των άκινήτων της ήμισείας Θεσσαλονίκης!!! Ίσχυρίσθησαν… άπλώς πώς τά… ήγόρασαν παρά των άρπάγων τούρκων με… «ταπιά» και πώς… όλα έγένοντο… νομίμως!!! Ή πολιτεία μας ήδράνησεν έν προκειμένω… ΄Ως ήδράνησεν και είς την περίπτωσιν τής λεγομένης… «έκκλησιαστικής»(!) «περιουσίας» και δεν την κατέσχεν, ώς προϊόν διαρπαγής άπό τους Έλληνας οί όποίοι δεν ύπείκον είς την θρησκείαν της ύποταγής είς τον Ίεχωβά των έβραιοχριστιανών… Και τους άφήκεν και τους έβραιοϊουδαίους και τους ρασοφόρους άσυδότους… Και τους έβραιοϊουδαίους να κυριαρχούν είς την τοπικήν οίκονομικήν ζωήν. Είς τους βασικούς τομείς του έμπορίου, βεβαίως, όχι της παραγωγικής οίκονομίας… ΄Ως είς το έμπόριον ξυλείας, δομικών ύλικών, σιδήρου, τσιμέντων, χάρτου και φαρμάκων… Και να θησαυρίζουν… Άπροσκόπτως… Και ν΄ άδιαφορή διά την έκδηλον μισελληνικότητα του συγκροτηθέντος άπό τον Ίωσήφ Στάλιν είς την Παλαιστίνην έβραιοϊουδαϊκού κρατιδίου… Έκ του Ίσραήλ προήλθεν ή συνωμοσία κατά του Έκδημοκρατισμού της Έλληνικής Πολιτείας και έκείθεν ώργανώθη το πραξικόπημα των χουνταλητών τον Άπρίλιον τού 1967, ίνα έξασφαλισθή άπό… βορρά τον Ίούνιον του αύτού έτους ή έβραιοϊουδαϊκή έπιθετικότης(πόλεμος των έξ ήμερών) κατά Παλαιστινίων, Συρίων, Ίορδανίας κ.ά.. Είς δε το κατά της Κύπρου πραξικόπημα τώ 1974 πρωτοστάτης ήτο ή γνωστός δεθνής συνωμότης ΄Αβραάμ Μπέν ΄Ελεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ… Το άντιπαρήλθον τούτο οί γραικύλοι πολιτικοί μας… Και… συνωμίλουν με τον διεθνή αύτόν συνωμότην, τον όποίον ώφειλον να κηρύξουν δοσίλογον και να ζητήσουν την έκδοσίν του (περί τούτου είπεν τι ό κυκλοθυμικός κ. Πάγκαλος, άλλά δίκην… άνεκδότου!)!… Ένώ γνωστός πολιτικός, τετράκις άποτυχών ως ύπουργός διαφόρων ύπουργείων των κυβερνήσεων του Άνδρέου Παπανδρέου, ό όποίος είπεν «εύχαριστώ», κατά την είς βάρος μας έξελιχθείσαν ύπόθεσιν των ΄Ιμίων, είς τούς δολοπλόκους τής άλωθείσης άπό τούς γνωστούς μισέλληνας άμερικανικής διοικήσεως, κάθε όλίγον καί λιγάκι έπεσκέπτετο τούς παραθεριστικούς καταυλισμούς τών άνωτέρω έπηλύδων είς τά πάράλια τής Πιερίας… ΄Απαξιούσεν, όμως, να έπισκεφθή έν ταύτώ καί τάς παρακειμένας έκείνων κατασκηνώσεις Έλληνοπαίδων!…

Ένώ παραλλήλως έξύβριζεν τούς πατριωτικώς σκεπτομένους τής Δημοκρατικής Παρατάξεως(νύν ΠΑΣΟΚ) ως… «έθνικιστάς»!… Έπειδή αύτοί του κατέγραφον τάς άντινομίας του προς τάς άρχάς του κόμματος, το όποίον ύπετίθετο έξεπροσώπει, καί τού ύπεδείκνυαν νά άσκή έθνοπρεπή Έλληνική έξωτερική πολιτική (έπαναφορά πρώτον του δόγματος του ΄Ενιαίου ΄Αμυντικού Χώρου Έλλάδος-Κύπρου και δεύτερον της Παλλαϊκής ΄Αμύνης)… Άλλά καί νά όμιλή καλύτερον τά Έλληνικά των Έλλήνων… Καί νά μήν άσχημονή ούτω, πέραν των άλλων, και πρός τήν Γλώσσαν τών Θεών μας… Τώρα οί έπήλυδες, οί έπίγονοι τών έκδιωχθέντων έξ Ίσπανίας τού Φερδινάνδου καί τής Ίσαβέλλας καί καταλυσάντων πρώτον είς Εύροίαν (Ίωάννινα) και μετέπειτα είς Θεσσαλονίκην έβραιοϊουδαίων, με όλην των την… άνεσιν, ζητούν (άπαιτούν) νά στηθή έν Άθήναις, είς τό Τρίγωνον τών όδών Μελιδώνη-Εύβούλου καί Έρμού, παρά τό Δίπυλον, είς τήν άπαρχήν τής Όδού τών Παναθηναίων, έντός του ΄Ιερού μας Χώρου του Κεραμεικού, «μνημείον όλοκαυτώματος» τών θυμάτων τού Χίτλερ όμοεθνών των!!!. ΄Επί τή έγέρσει δέ σχετικών άντιρρήσεων έκ μέρους τής ΄Εφορείας ΄Αρχαιοτήτων ΄Αθηνών, διά τής προϊσταμένης αύτής κ. Νικολέττας Βαλάκου, καί τή (άντι)προτάσει αύτής, διά τοιαύτην… έγκατάστασιν(!), δύο(2) άλλων χώρων, έκτός τής άνωτέρω περιοχής, ώς ούσης αύτής ένεργού άρχαιολογικής έρεύνης, οί ίσραηλίται πάροικοι (πάροικοι… ) προέβαλον άπόλυτον… άρνησιν! Ίδού θράσσος!. Ώς έάν ή ΄Αττική Γή είναι κτήμα των!. Καί τώρα πιέζουν τούς πάντας, ίνα έγκαταστήσουν, όπου αύτοί θέλουν καί όποτε θέλουν, τό «μνημείον» των…

Καί ή άθλιότης αύτη έξελίσσετο έρήμην καί αύτού τού ΄Υπουργείου Πολιτισμού, έπί ύπουργείας του κ.΄Αντωνίου Σαμαρά… Ένώ σήμερον τά πράγματα άκολουθούν την γραμμήν, την όποίαν έδρομολόγησαν οί προβάλλοντες έαυτούς ως… αύθέντας και της Έλλάδος χαχαμίκοι! Και πώς να μην έπαίρονται οί προκαλέσαντες με έγχωρίους ένστόλους χουντοαλήτας τά πραξικοπήματα είς βάρος της χώρας μας τώ 1967, έναντίον τού Έκδημοκρατισμού αύτής, και της Κύπρου τώ 1974, ίνα καταλάβουν, με μισθοφόρους τους «τούρκους» και τους βασιβουζούκους της Άνατολίας, μέγα αύτής τμήμα και τούτο, ίνα έγκαταστήσουν, μετά των άγγλοαμερικανών ύποτελών των, είς το Λευκόνοικον, την μεγαλυτέραν των στρατιωτικήν βάσιν; Πώς; Όταν τους έπετράπη να μεταφέρουν άπό την παρά το Ίπποκράτειον «πλατείαν» και τοποθετήσουν άλλον «μνημείον του όλοκαυτώματος», είς τήν παραλίαν ζώνην, είς νοτιοανατολικήν πλευράν της Πλατείας Έλευθερίας Θεσσαλονίκης! Πού; Έκεί όπου είχεν σχεδιασθή άπό του Μεσοπολέμου να στηθή το όψέποτε ήθελεν φιλοτεχνηθή Άγαλμα της Έλληνικής ΄Ελευθερίας! Ποίος θα έλέγξη πρός τούτο την δημοτικήν, την νομαρχιακήν, την περιφερειαρχικήν και την άρχήν του άλλοτε Ύπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, δι΄ όλας αύτάς τάς πράξεις και παραλείψεις των, αί όποίαι έκθέτουν την Έλλάδα, ώς τελούσαν ύπό καθεστώς προτεκτοράτου τών όφειλόντων είς τον Έλληνισμόν την ύπαρξίν των έβραιοϊουδαίων;

Ούδέ ή θέσις τού καθηγητού κ. Π. Βαλαβάνη, ό όποίος έτόνισεν ότι «… ήι έφορίαις άρχαιοτήτων άμύνονται τού πατρίου έδάφους, προσπαθούσαις νά κρατήσουν τούς άρχαιολογικούς χώρους, στήν μορφή καί τόν χαρακτήρα, τόν όποίο έχουν… », έλήφθη ύπ΄ όψει άπό την Έλληνικήν Διοίκησιν, παλαιωτέραν και νεωτέραν του Ύπουργείου Πολιτισμού, ένώ ό δήμος Άθηναίων έτήρει και τηρεί σιγήν!… Περίεργος όμως είναι ή στάσις τού Κεντρικού ΄Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), τού όποίου ή πλειοψηφία τών μελών του είναι ύπέρ τής άνεγέρσεως τοιούτου «μνημείου» είς τόν χώρον τού ώς άνω Τριγώνου!!!… Συναινεί είς έγκατάστασιν αύτού, όπου οί… άπαιτούντες έπιλέγουν, άλλά, λέγει, είς μικρωτέραν… έκτασιν!!!. Είς όλιγώτερα μέτρα έμβαδού!!!. Δηλαδή μάς έμπαίζουν οί πλειοψηφούντες τού ΚΑΣ… Οί όποίοι δέν είναι όλοι άρχαιολόγοι!.. Διότι οί άρχαιολόγοι αύτού, οί κ.κ. Μαρία Βλαζάκι, Χριστίνα Λούπου, Π. Βαλαβάνης καί Λ. Χατζαγγελάκις είναι αύτοί, οί όποίοι ήρνήθησαν διαρρήδην πάσαν πράξιν είς τήν σκοπουμένην, χάριν άλλοτρίων, άλλοτριωτών της έθνικής μας ζωής, τοιαύτην άπαράδεκτον έπιχείρησιν-βεβήλωσιν έντός τού ΄Ελληνικού ΄Ιερού χώρου τού Κεραμεικού… ΄Οταν ήμείς δέν έχομεν άνεγείρει άκόμη έν τώ ΄Αστει τό Μνημείον τού ΄Ολοκαυτώματος τών έξοντωθέντων-καέντων, άπό τούς ρακοφόρους (μελανίας ρακοφόρους, φορείς τής σκοτομαίνης τού έβραιοχριστιανικού μεσαίωνος) κακοποιούς, των εύρεθέντων την ώραν της έπιδρομής τών μισελλήνων έντός τού ΄Ασκληπιείου τών ΄Αθηνών, όταν δέν άνεγείραμεν άκόμη Μνημείον τών Όλοκαυτωθέντων άπό τούς ρακοφόρους καί τά μίσθαρνα όργανά των έντός τού Πανσέπτου ΄Ιερού τής Παμμήτορος Θεάς τής ΄Ελευσίνος Έλλήνων θρησκευτών, θά έπιτρέψωμεν είς άλλοτρίους, τούς μηδεμίαν κοινωνίαν ποτέ με τους Έλληνας έπιδιώξαντας να έχουν και ξένον όλως σώμα είς την Πατρίδα μας άποτελούντας χαχαμίκους, νά άλωνίζουν είς τήν χώραν μας καί νά έγκαθιστούν ίδια αύτών «μνημεία», όπου τούς καπνίσει, διά πράξεις τελεσθείσας είς άλλας χώρας άπό άλλους είς βάρος όμοεθνών των;

΄Ας ύπάγουν νά τά έγκαταστήσουν έκεί, όπου έλαβον χώραν τά τοιαύτα γεγονότα. ΄Είς την χώραν της άποστρεφούσης το πρόσωπον αύτής προς τους ήμετέρους κρατικούς έπαίτας δανείου έκ της Ε.Ε. γερμανίδος κ. Άγγέλας Μαρκέλλου… ΄Η, μήπως, έάν ήμείς έγείρωμεν, ώς δικαιούμεθα, άξίωσιν έγκαταστάσεως μνημείου τών όλοκαυτωθέντων – έξοντωθέντων – άπό τούς Μακκαβαίους(τους έπιβληθέντας ώς… «προστάτας» των έλεγχομένων άπό τους ύβριστάς του Έθνους ρασοφόρους όργανώσεων των ήμετέρων… πολυτέκνων!!!) είς τήν ΄Ασσυροφοινίκην ΄Ελλήνων, οί ίσραηλινοί θά σπεύσουν νά μάς παράσχουν χώρον, χάριν της τοιαύτης έγκαταστάσεως, παρά τόν λόφον τής Σιώνος, όπου άλλωστε ύπήρχεν τό πάλαι ΄Ελληνικόν ΄Ιερόν τού Πατρός Διός;

Νομίζομεν ότι άπαιτείται οί πολιτικοί έν όλω και έν… «γένει», και δή οί κυβερνώντες μας νά σοβαρευθούν… Λυσσούν νά γίνουν οί διαχειρισταί τού συστήματος… Καί προβάλλουν έκάστοτε, οί καθ΄ έπάγγελμα άσκούντες την πολιτικήν, έαύτούς ώς τάχα προερχομένους άπό τήν χώραν τού άφθίτου φωτός, αύτοπροβάλλονται ως πάλλευκοι καί άμόλυντοι ψυχαί προελθούσαι άπό τούς … αίθερίους κόσμους, παρεπιδημούσαι έν Έλλάδι… ΄Αποκαλύπτονται ως τάχιστα τά άναληθή φρονούντες και λέγοντες… Αύτοδιαψεύδονται ως τάχιστα… ΄Απεδείχθησαν ότι το πλείστον δέν ένδιεφέροντο διά τά ΄Εθνικά Θέματα, έσωτερικά καί εξωτερικά… Τά ένδιαφέροντά των δέν άφορούν τήν προάσπισιν τών Έθνικών μας ΄Αξιών. Οί πλείστοι πολιτικοί μας (με πρώτους τους ψευδοπροοδευτικούς κατ΄ έπάγγελμα διά βίου… άέργους!) χαρακτηρίζονται άπό έναν σχιζοφρενή άντιπατριωτισμόν!. Τό διαλαλούν είς πάσαν εύκαιρίαν.

Σκανδαλοποιοί όμως καί σκανδαλοθήραι γενόμενοι, άδυνατούν, πέραν καί τού ίδικού των, νά διασώσουν πρωτίστως τό κύρος τής ΄Ελλάδος μας… ΄Ενώ οί έπίβουλοι άνθέλληνες καραδοκούν να έπιπέσουν έπ΄ αύτής… Κατέστημεν έξ αίτίας των, άπό τών «συντηρητικών-άντιδραστικών», τών άχαμνών «άναπτυξιολόγων», τών θωπευόντων τόν καθένα ύβριστήν τής Πατρίδος μας, πάντα ήμεδαπόν ή άλλοδαπόν μισέλληνα, έως τους ψευδοπροοδευτικούς, ψευδοκοινωνιστάς έπαγγελματίας άέργους «προστάτας τών έργαζομένων», έκείνους τους καλοβολευμένους είς θέσεις του Δημοσίου ή έξ αύτού… έξηρτημένους(πολιτικάντηδας, δημοσιογράφους, «πανεπιστημιακούς», άλλά και τά γνωστά τρωκτικά του δημοσίου κ.λ.π.), οί όποίοι, ως λέγουν άδιαντρόπως … «παθαίνουν άλλεργία», όταν άκούουν τάς λέξεις «Πατρίς-Πατριωτισμός», ή χλεύη τών σεσημασμένων έχθρών μας! Οί όποίοι έχθροί μας πρό ούδενός όρρωδούν, προκειμένου νά πλήττουν και τό όνομα της Έλλάδος καί τό φιλότιμον τών ΄Ελλήνων… Έχουν έμμεσον άλλωστε έντός της χώρας μας… ύποστήριξιν είς τούτο… ΄Εκείνους τους άπάτριδας, οί όποίοι ξακολουθούν να μας προκαλούν πάντοτε … Καί άδιαφορούν διά τά έθνικά μας ζητήματα… Και προβάλλουν με άναίδειαν χιλίων πιθήκων πρόσωπα και προσωπεία με σαρδόνια μειδιάματα λοιδωρούντες έκείνους, οί όποίοι στοιχειωδώς έκφράζουν τάς έπιφυλάξεις των έπί της ύφισταμένης πολιτικής τακτικής και έξεως μη προστασίας τού έθνικού συμφέροντος καί τών έθνικών συνόρων!… Οί έχθροί του έθνους μάς προκαλούν έτι περαιτέρω έπ΄ έσχάτων… Οί τουρανίζοντες κρεολοί της ΄Αγκύρας ήδη έστειλον πολεμικόν πλοίον έξωθεν της Εύβοίας… Και τά φερέφωνά των μας πτύουν… Και ήμείς λέγομεν πώς… βρέχει!… Κάποτε όμως, όφείλομεν να συνέλθωμεν… .Και άφού… καταβρέξωμεν τούς ύπνώττοντας πολιτικούς μας, ν΄ άπαιτήσωμεν διέγερσιν αύτών άπό της νωθρότητός των… Ώς έδώ, καί μή παρέκει… Διότι δεν άπέχομεν πολύ τού καταστήναι όλοι Όλοκαύτωμα της ήττοπαθείας μας… Και ένδέχεται να περισωθούν ένδεχομένως έλληνικαί περιοχαί μόνον είς το Ίόνιον… Όπότε κάποιοι κακεντρεχείς ήμπορεί να άνεγείρουν έν μέση Έλλάδι μνημείον όλοκαυτώματος των Έλλήνων της παρακμής…

Δηλαδή μνημείον ύπομνήσεως του άφανισμού ένός ίδίοις άμαρτήμασιν έξουθενωθέντος λαού… ΄Ο όποίος δεν έσεβάσθη έκείνους τους Προγόνους του, Θεούς και άνθρώπους, οί όποίοι έπρομάχησαν των άγαθών της Έλευθερίας, της Δικαιοσύνης, του Ώραίου, του ΄Αληθούς και του Σεβασμού προς την Φυσικήν Τάξιν, τον Φυσικόν Νόμον… Και ήμπορεί να ίδουν οί άλλοι λαοί να έγκατασπείρονται είς την Γήν μας, ώς «νεήλυδες» κάτοικοι αύτής, οί προσφιλείς τών ψευδοπροοδευτικών λαθρομετανάσται καί οί όπου γής λαθρόβιοι μιάς άλλης χώρας παμφυλίας…

21η Μαρτίου 2010 μ.΄Α.Τ.
΄Ελληνικός Σύλλογος «Δευκαλίων»
Διά το Δ/Σ
Β.Γ.Γούσιος

close

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣT ΓΙΑ COVID-19

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου


Μοιραστείτε το άρθρο: