Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΒΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΒΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ!

Είς μείζον θέμα εξελίχθη ή κατάληψις το τρίτον δεκαήμερον του Ίανουαρίου 2011 της Νομικής Σχολής Άθηνών άπό λαθρομετανάστας, λαθροβίους άλλοδαπούς και…έν δυνάμει λαθροεποίκους της Πατρίδος μας!… Τούτους… «πατρονάρουν» διάφοροι Λαθρέμποροι Ίδεών έκ του χώρου του μελανερρύθρου παρ΄ ήμίν φασισμού-όλοκληρωτισμού. Καθώς και των θιασωτών αύτού διαφόρων θρασσυτάτων κοινωνικών παρασίτων της ζερβοδεξιάς και τινων… «μη κυβερνητικών όργανώσεων»…Ούτως καλούνται όμάδες έπωφελουμένων έκ τών σχετικών «εύρωπαϊκών προγραμμάτων»  της…νεφελώδους πολιτικής περί μεταναστεύσεως μη εύρωπαίων είς την «γηραιάν» ήπειρον…Ταύτα πράττουν ούτοι, έκμεταλλευθέντες την έγκληματικήν άπό του 1989 μέχρι σήμερον άδράνειαν των κυβερνήσεων του…καθαρσιολόγου Κ. Μητσοτάκι (ένθυμούμεθα είσέτι τον είς βάρος του χαρακτηρισμόν του καταστάντος μετέπειτα και…ύπουργού του κ. Μ. Θεοδωράκι, μετά την δολοφονίαν του φοιτητού Σωτηρίου Πέτρουλα!), του… «εύχαριστημένου» Κ.Σημίτου, του «φιλοθεάμονος» Κ. Καραμανλέους του Β΄ και του «παίζοντος» με τον ύπολογιστήν του Παπανδρεοραγκούση Β΄…Άλλά και έκμεταλλευόμενοι άπλώς  την έπονείδιστον άνοχήν μας…Είμεθα ύπεράγαν άνεκτικοί προς διαφόρους… συντεχνίας έπαγγελματιών-έμπόρων κεκρακτών ύπέρ της άφρονος… είσόδου είς την Γήν μας  των… δασκαλευμένων καλώς «άντισταυροφόρων» έξ Άφρασίας μεταναστευόντων πρός Εύρώπην. Οί όποίοι είναι άποφασισμένοι να…κατάσχουν τάς θέσεις έργασίας των εύρωπαίων έργαζομένων! Και τώ καιρώ τώ δέοντι να καταλάβουν, διά του ύπερπληθυσμού αύτών(προσεγγίζουν ήδη τά 50.000.000), αύτήν, ως δημογραφικώς παρακμάζουσαν!… Οί άλλοδαποί λαθρομετανάσται και λαθρόβιοι,λαθροέποικοι, δεν είναι φυγάδες έκ των χωρών των διά λόγους όφειλομένους είς την…άγάπην των προς το Δημοκρατικόν ίδεώδες, άλλά καιροσκόποι…

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΞ
Ούτοι τείνουν εύήκοον ούς προς τάς σειρήνας του τουρκισμού δι΄ άλωσιν της Έλλάδος ένδοθεν, διά έπελάσεως  είς αύτήν λεφουσίων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, είς άριθμόν τούλάχιστον του ήμίσεος του πληθυσμού των Έλλήνων…Τούτο συνιστά, βεβαίως, πράξιν ύπονομεύσεως της ύποστάσεως του Έλληνικού κράτους. Είναι αύτη κακουργηματική ένέργεια, τιμωρουμένη, βεβαίως, με την έσχάτην των ποινών(συνταγματικώς τεθεμελειωμένην, ό δε «νόμος» περί καταργήσεώς της τώ 1994 είναι άκυρος), άποτελεί έγκλημα κατά της ύπάρξεως της έθνικής μας όντότητος. Και είς τούτο συμπράττουν διάφοροι παρασιτούντες είς το πολιτικόν μας σύστημα…μουεζίνηδες, κραυγάζοντες υπέρ της…άπαλείψεως των στοιχείων της έθνικής μας ταυτότητος και ίδιοπροσωπείας!!!Οί όποίοι, άντιθέτως, δείξαντες το ύποκριτικόν και φαύλον πρόσωπόν των,  δεκάρα δεν έδωσαν ποτέ περί το Κυπριακόν Δράμα, το Δράμα των Έλλήνων της Πόλεως(1955), το Δράμα των Ίμβρίων και Τενεδίων, το Δράμα των Καλλιστράτων («Καλλάς»), τους έξ αύτών Πρόσφυγας, το Δράμα της καταστροφής της Άγροτικής μας Κοινωνίας και Παρασιτοποιήσεως της Νεολαίας, το Δράμα της διαιωνίσεως της έν Έλλάδι, έβραιοχριστιανισμού ένεκα, Θρησκευτικής Άταξίας κ.ά.. Τοιούτοι είναι  οί τοιούτοι «προοδευτικοί» του κ…. Είναι οί διάφοροι παρασιτούντες έπαγγελματίαι άεργοι του ψευδαναρχισμού, οί…σαλιάρηδες μπουρδολόγοι της ψευδαριστεράς,  οί όποίοι, το πλείστον τρόφιμοι του Δημοσίου, είναι άνίκανοι παντελώς να ύποβάλουν μίαν πρότασιν προς έξοδον έκ της σοβούσης κοινωνικοοικονομικής μας κρίσεως, της πολιτικής μας κρίσεως, της πολιτιστικής μας κρίσεως, της θρησκευτικής μας κρίσεως(τοιαύτη είναι ή μη άναγνώρισις είσέτι παρά της ύποχρεουμένης πρός τούτο Πολιτείας των Θρησκευτικών Δικαιωμάτων ήμών των Έλληνοθρήσκων, των  Όλυμπιστών Έλλήνων Θρησκευτών, λόγω και της άπροθυμίας των φαφλατάδων της ψευδαριστεράς προς ύποστήριξιν του τοιούτου, άπό μακρού τεθέντος  και ύπ΄ όψει αύτών,  δικαίου αίτήματος ήμών!)…

ΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
Οί όποίοι έχουν, -πολλοί τούτων εύρισκόμενοι είς το προσκήνιον του δημοσίου ήμών βίου-, φαινομενικώς…«άριστερά» την «ίδεολογίαν», άλλά…δεξιά τάς τσέπας και τά χρηματοφόρα θυλάκιά των, διακατεχόμενοι άπό παγκοίνως διαπεπιστωμένην πληθωρικήν έγωπάθειαν και ίδιοτέλειαν!…Και αύτοί είναι ένοχοι Έσχάτης Προδοσίας… Είναι και άλλοι σύν τούτοις, γνωστοί τώ εύρεί ήμών κοινώ, κάποιοι βολευόμενοι διά των προαναφερθέντων… «εύρωπαϊκών προγραμμάτων»… τακτοποιήσεως  άέργων ή…άπλώς χρηματομανών καιροσκόπων, οί όποίοι έχουν είσβάλλει παντού!…Και τινές τούτων το «παίζουν» και…χατμάνοι ήμών!…Οί όποίοι… «άγαπούν» πολύ τους λαθρομετανάστας-λαθροβίους παρ΄ ήμίν άλλοδαπούς άφρασιάτας!… Και…σχίζονται ύπέρ αύτών και έννοιάζονται περί της …περιθάλψεως αύτών, δηλαδή, μάλλον, της ύποθάλψεως των πονηρών τούτων σχεδίων περί διαρκούς…θρονιάσματός των άλλοδαπών λαθρομεταναστών-λαθροεποίκων είς την Έλλάδα και… «κατοχυρώσεως» έτσι… «δικαιωμάτων» αύτών  ως…ήμεδαπών!!!…Δι΄ αύτό προσφεύγουν είς τά ταμεία των ύπηρεσιών της Ε.Ε., ίνα τύχουν έκείθεν χρηματικών έπιδαψιλεύσεων, προκειμένου να… «συμπαρίστανται» ούτοι  πλέον «δραστηρίως» «…στους δικαίους άγώνες των μεταναστών για ίσα δικαιώματα σε έγκατάστασι,ίθαγένεια, κατοικία και έργασία με τους Έλληνες…», ως λέγουν και γράφουν άδιαντρόπως!!! Κεκράκται δηλαδή του άφελληνισμού της Έλληνικής Πατρίδος!… Έμπάτε είς Έλλάδα όλοι έσείς οί έξ Άσίας και Άφρικής άπρόθυμοι να έργασθήτε στάς πατρίδας σας, ύπέρ της άνορθώσεως των πατρίδων σας, τώρα…όπου γυρίζει ό…τροχός της…άτυχίας των έμπεριστάτων Έλλήνων!…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

«ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΓΗ» ΤΟΙΣ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ…
Ούδόλως ένδιαφέρονται οί λαθρομετανάσται-λαθρόβιοι άλλοδαποί, οί λαθροέποικοι ούτοι, οί ένεργούντες, ως τούτο προκύπτει άπό την όλην στάσιν και συμπεριφοράν των είς την χώραν μας  ως Πέμπτη Φάλαγξ, διά δράσιν ύπέρ της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής άναδιαρθρώσεως των σχετικών συστημάτων των πατρίδων των…Δεν σκοτίζονται να άλλάξουν το κοινωνικοικονομικόν και διοικητικόν θρησκευτικοφανές όλοκληρωτικόν -φασιστικόν καθεστώς αύτών, το όποίον έπιτηρούν, έπισκοπούν οί ίμάμηδες, οί χοτζάδες και οί μουλάδες…  Έρχονται είς Έλλάδα και Εύρώπην, προσευχόμενοι, πίπτοντες οί θλιβεροί έδαφιαίως πρηνηδόν άπό φόβου Ίεχωβά-Άλλάχ, είς τόν θεόν των δυναστών και καταπιεστών των ίμάμηδων, χοτζάδων και  μουλάδων, έκδηλούντες ούτω την έρριζωμένην έντός των άνελευθερίαν συνειδότος και την άποστροφήν των προς το Δημοκρατικόν ίδεώδες, με πρόθεσιν…διαγουμίσεως αύτού του κοινωνικοοικονομικού συστήματος των εύρωπαϊκών έθνών… Είσελεύνουν είς Έλλάδα και λοιπήν Εύρώπην τελούντες έν γνώσει των ότι καθιστάνται…βαρίδια είς αύτάς και έπιδεινώνουν την κατάστασιν των ποικίλων άνατροπών είς τον βίον των εύρωπαϊκών έθνών!…

ΘΕΣΠΙΣΙΣ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑΣ
Ή άπάντησις ήμών των Έλλήνων είς την πρόκλησιν αύτήν της έπιδρομής των έντεταλμένων ν΄ άλώσουν την Πατρίδα μας άφρασιατών είναι ή έπαναφορά του Πατρίου ήμών Νόμου, του ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑΣ. Και ούδέν έτερον…Συζητήσεις και…διαβουλεύσεις περί…κατευνασμού των άποθρασσυνθέντων και δρώντων ήδη ως…κατακτητών Έλληνικού έδάφους (κατάληψις Πανεπιστημίου Άθηνών) λαθροεποίκων της Έλλάδος άφρασιατών συνιστούν και αύται Πράξιν Έθνικής Προδοσίας…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Πηγή: εmail
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x