Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, Η ΔΑΡΔΑΝΙΑ, ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, Η ΔΑΡΔΑΝΙΑ, ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Έάν είχομεν ως πολιτεία Έλληνική και Έλληνες πολίται όλίγον φιλότιμον, τότε δεν θα άποκαλούσαμεν «Τουρκίαν» το κράτος, όπου έπικυρίαρχοι  είναι οί άλλοτριωμένοι είς… «τούρκους» γόνοι έμουσουλμανισθέντων και δή έκ των παιδομαζωμάτων  Μικρασιατών, Έλλαδιτών, Άλαβανών και Βακτρίων(Άφγανών) προερχόμενοι, άλλά, ή Ίωνίαν, ή Καραμανίαν(κατά τους Πέρσας), ή Μικρασίαν ή Άσιατικήν Έλλάδα. Και ποτέ… «Τουρκίαν»…Όμως, μετά την Λωζάνην τώ 1922, και έν όψει, μετ΄ αύτήν, των συνεχιζομένων κακουργιών των τουρανιζόντων κτηνανθρώπων και των διαρκών είς βάρος μας προκλήσεων, έπιτρέψαμεν  είς το όντάριον έκείνο, τόν έβραιϊκής καταγωγής Νταούντ-Νταούντογλου, ύπουργόν Έξωτερικών της στρατιωτικής συμμορίας της ίθυνούσης το έν λόγω κράτος, να έλθη έν Άθήναις και να ζητήση την παροχήν «γής και ύδατος»(όρα «ΑΟΖ») άπό την Έλληνικήν κυβέρνησιν!!!!
Έζήτησεν ούτος έπίσης και την άπάρνησιν του δικαιώματος ήμών άνακηρύξεως ήμετέρας Άποκλειστικής Οίκονομικής Ζώνης μετά τά πελάγη του Αίγαίου και του Κρητικού, ως και την Μεσόγειον. Είδομεν έκ τούτου, έπί μίαν είσέτι φοράν, είς το πρόσωπον τούτου του ποταπού ύποκειμένου το έπίπεδον του… «έξανθρωπισμού» των έχομένων των ένστίκτων και των κτηνωδών συμπεριφορών της «τουρκικής» ίθυνούσης τάξεως, των νύν φορέων  των… «άξιών»της κινεζικής-τουρκικής ληστρικής όρδής!. Της όποίας θεματοφύλαξ άνεδείχθη ό άλβανικής καταγωγής, γεννηθείς είς Βαλτονέρι Ήμαθίας μουσουλμάνος-γενίτσαρος Μουσταφά Κεμάλ!…

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ
Θα έπρεπε,όμως, ήδη, άναθεωρούντες  την μέχρι τούδε τακτικήν μας έναντι των «τούρκων», να έθέταμεν είς τους άρμοδίους διεθνείς φορείς Ζήτημα Προστασίας των έν Μικρασία πεντήκοντα τριών(53) Έθνοτήτων. Πασών τούτων. Πέραν δηλαδή της όψίμως είσβαλούσης είς αύτήν κινεζικής ληστρικής όρδής των «τούρκων» τον 11ον αίώνα μ.Ά.Τ., έκείνων των περί τάς πεντήκοντα τρείς(53) έθνοτήτων, των βιουσών είς την Γήν αύτήν, ίθαγενών είς την γήν αύτήν λαοτήτων-έθνοτήτων. Ήτοι των Έλληνογενών μουσουλμάνων Ποντίων-Ίώνων-Κρητών-Βλάχων(Βαλααδών)(ύπέρ τά 5.000.000 σήμερον), των Καρών νεοπλατωνικών Άλευιδών(ύπέρ τά 12.000.000 σήμερον), των Άλβανών(ύπέρ τά 4.000.000 σήμερον), των -΄Ιουρούκων- Φρυγών, των Λαζών-Λυδών, των Χαλδαίων, των Άσσυρίων, των Κούρδων(περί τά 30.000.000 σήμερον), των Άρμενίων, των Κιρκασίων, των Έρυθίνων κ.ά.π. Άλλά σύν τούτω και το Ζήτημα της Συγχρήσεως των Δαρδανελλίων άπό την Έλλάδα, την Βουλγαρίαν, την Ρουμανίαν, την Ρωσσίαν, την Ούκρανίαν, την ν και την «Τουρκιάν»(όχι «Τουρκίαν»).

Η ΔΑΡΔΑΝΙΑ ΚΑΙ Η «ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ»
Έάν είχομεν όλίγον φιλότιμον, δεν θα άποδεχώμεθα την συμπερίληψιν είς την «σύμβασιν» της καλουμένης «Ένδιαμέσου Συμφωνίας» των όρων «Πρώην Γιουγκοσλαυική Δημοκρατία της ς»(!!!) Και δή των όρων «Δημοκρατία» και «». Διότι το τοιούτον έκτρωμα «κράτους», το όποίον έσκάρωσεν ό μισέλλην πολωνοεβραίος Ίωσήφ Μπρός, ό Ψευδο-Τ.Ι.Τ.Ο., ό πολιτογραφηθείς άρχικώς «κροάτης» και έπέκεινα, ως καιροσκόπος και, ώς έντεταλμένος του Διεθνούς Συνεδρίου των Άκατονομάστων, καταστάς και δικτάτωρ της Νοτιοσλαυίας, ούτε Δημοκρατία ύπήρξεν ποτέ, άλλά δικτατορία, ούτε βεβαίως «». Άλλά είναι μία ύπέρ τήν Παιονίαν και Πελαγονίαν περιοχή της Δαρδανίας των Πελασγών Φρυγών, οί όποίοι έφθέγγοντο πελασγιστί και ούχί…βουλγαριστί…Ήγουν κείται άνωθεν της ίστορικής ς(Πιερία-Ήμαθία-Πέλλα)… Και νύν κατοικείται άπό Βλάχους(ήτοι τους άκραιφνείς τούτους Έλληνας, έξ ών γνωστώτεροι παγκοσμίως ήσαν οί πρωτοπόροι εύρωπαίοι κινηματογραφισταί άδελφοί Μανιάκα κ.ά.π.), άπό  Ίλλυριούς(Άλβανούς), άπό Σέρβους, άπό Αίγυπτίους(Γύφτους),άπό  Άθιγγάνους ίνδούς(…τριγλώσσους, ως ρωμοφώνους, τουρκοφώνους, βουλγαροφώνους!) και άπό Βουλγάρους. Ώς όνομα του θνησιγενούς κρατιδίου των «Σκοπίων», ή έπικυρίαρχος τούτου βουλγαρικής καταγωγής συμμορία, έπιδιώκει να άποσπάση έκ μέρους μας την άποδοχήν της κιβδήλου όνομασίας τούτου ως… «Δημοκρατία της ς»!!! Δεν…έπιμένουν είς τούτο μόνον αύτοί, άλλά κυρίως τά γνωστά έκείνα μισελληνικά σκοτεινά πρόσωπα της διεθνούς σπείρας των άποσταθεροποιητών της παγκοσμίου κοινότητος…

Ήμείς, κατ΄ έσχάτην παραχώρησιν, θα ήδυνάμεθα να άποκαλούμεν το τοιούτον κρατίδιον, το όποίον κρατούν έν ζωή οί Άμερικανοεβραίοι, «Ένωσιν της Βαρδαρίας(άλλως γνωστήν και ως…Πρώην «Γιουγκοσλαυική» Δικτατορία της Βαρδαρίας…)… Έστω, λοιπόν, «Ένωσις της Βαρδαρίας»…Άπαραιτήτως το όνομα «Ένωσις»…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Πρό της τοιαύτης όμως άπό έμάς άναγνωρίσεως, θα πρέπει να δηλώσουν οί ίθύνοντες αύτήν  την «Ένωσιν της Βαρδαρίας» ότι θα σεβασθούν όλα τά δικαιώματα των έγκαταβιουσών είς το κρατίδιον αύτό έθνοτήτων. Ότι θα πραγματοποιήσουν μίαν όντως άπογραφήν του πληθυσμού της. Και ότι οί ύπέρ, κατά τον πληρώσαντα άκριβώς την φιλαλήθειάν του Βλάχον Κυριακόν Γρηγορίου(Κύρο Γκληγόρωφ), τάς 400.000 Έλληνες(Βλάχοι) κατ΄ ούδέν θα κωλύονται είς την άσκησιν των δικαιωμάτων των…Ένώ οί άπόγονοι των έκατοντάδων χιλιάδων κλειωτών-Μοναστηριωτών, θα δύνανται να διεκδικήσουν τάς περιουσίας των προγόνων των, τάς όποίας ύφάρπαξαν τώ 1931 οί διώκται των… «άδελφοί» μας Σέρβοι, άλλά και το δικαίωμα της είς την πόλιν και της περιοχήν της ίστορικής κλείας(Μοναστήριον-Βιτόλια) έγκαταστάσεώς των…

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άπαιτείται ή άσκησις πραγματικής έθνικής πολιτικής, ίνα έπιβιώσωμεν. Προς τούτο άναγκαιοί είς τά Ύπουργεία Έξωτερικών, Έθνικής Άμύνης, Έθνικής ς και Έσωτερικών να τοποθετηθούν παράγοντες γνώσται της Έλληνικής Ίστορίας, της Καθ΄ Όλου Έλληνικής Γλώσσης, και των θεμάτων των Διεθνών, ως και των Έσωτερικών και Έξωτερικών μας Ζητημάτων.Ίσως θα άπαιτείτο ή σύστασις μιάς Σχολής Παραγωγής Πολιτικών Στελεχών. Διότι όταν οί διεθνείς κατεργαρέοι, ως οί σκοπιανοί καί οί «τούρκοι», εύρίσκονται, κατά τάς έν Έλλάδι έπαφάς των ένώπιον άμηχάνων έγχωρίων πολιτικαντηδών, έστερημένων γνώσεων του άντικειμένου των ύπ΄ αύτούς ύπουργικών καθηκόντων, τότε θα έπαπειλείται διαρκώς ό κίνδυνος άπωλείας έτι περαιτέρω έθνικής κυριαρχίας, διά την ύπηρεσιακήν άνεπάρκειαν και το έλλειμμα έθνικής φιλοτιμίας των ήμετέρων διαχειριστών των έθνικών μας ύποθέσεων.Και τούτο το είδομεν είς το ζήτημα των έν Έλλάδι λαθροεποίκων μουσουλμάνων, άλλά και το ζήτημα της ΑΟΖ της Πατρίδος μας, έκ της όποίας ό θρασσύς, ό «σαρώσας» την Θράκην έβραιότουρκος Άχμέτ Νταούντ(«Δαυίδ»!)-Νταούντογλου, ό άποδοκιμασθείς άπό Έλληνας και Πομάκους είς Έχίνον, έζήτησεν να έξαιρέσωμεν τμήμα της νύν Έπικρατείας μας, την νήσον του Καστελλορρίζου, άπό οίανδήποτε πράξιν μας άνακηρύξεως της τοιούτης άποκλειστικής οίκονομικής μας ζώνης…Και το βλέπομεν είς τον άτέρμονα έπείσης… «διάλογον» περί του… «όνόματος» του σκοπιανού κρατιδίου, ένώ όφείλομεν να καταγγείλωμεν την ως άνω… «Ένδιάμεσον Συμφωνίαν» του 1995 και να διακόψωμεν πάσαν με την ίθύνουσαν τά Σκόπια βουλγαρικήν συμμορίαν «συνομιλίαν»…

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ
Άλλως, τά άνωτέρω καί το…έρπον  καρκίνωμα των λαθροεποίκων, ίδία των έκ τούτων μουσουλμάνων, το βαίνον διογκούμενον, άφού αί σπείραι των έγχωρίων «προοδευτικών» του όλοκληρωτισμού δεν…έπιτρέπουν τάς άπελάσεις των τοιούτων έπιβουλέων της Έλληνικής Γής, και τά προβλήματα με…βουλγάρους είς βορράν και «τούρκους» είς την άνατολήν, καθώς και το μέγα ζήτημα της έπιβαρύνσεως του Δημοσίου με ένα δυσβάστακτον χρέος, άποτελούν μείζονας έξωτερικούς κινδύνους. Κινδύνους έθνικής έπιβιώσεως και κοινωνικής, πολιτιστικής και οίκονομικής άναδράσεως συνιστούν έπίσης ή παράλειψις έπιτελέσεως του Χρέους της Άποκαταστάσεως της Πατρογονικής ήμών ς των Όλυμπίων, ή παραμέλησις της Άνακατασκευής των Έθνικών μας προεβραιοχριστιανικών Μνημείων και Οίκισμών, τά όποία κατέστρεψαν  οί μισέλληνες του στυγερού έβραιοχριστιανισμού, ή μετατόπισις είς τον χρόνον της Διαλύσεως του «καραμανλικού» Άστικού Καρκίνου του άτυχούς Άστεος των Άθηνών,  ή άπροθυμία και της βιαίας είσέτι έκδιώξεως έξ αύτού των είς αύτό συνωθουμένων των 4.500.000 πρώην άγροτών(γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λ.π.) και του έπανεποικισμού δι΄ αύτών της ύπαίθρου των άκριτικών μας χερσαίων και νησιωτικών περιοχών, ή άναποφασιστικότης καταργήσεως των ψευδοπανεπιστημίων, τά όποία παράγουν άστικά κοινωνικά παράσιτα κ.λ.π….Έάν έξακολουθήσωμεν άδρανούντες, τότε, έάν δεν άφυπνισθώμεν και δράσωμεν έγκαίρως, θα άντιμετωπίσωμεν καταστάσεις έθνικής έπιβιώσεως…Έν Θεσσαλονίκη τήι 10η Μαρτίου 2011 μ.Ά.Τ.
ΔΙΑ ΤΟΝ Ε.Θ.Ο.Σ. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή: email

.-
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x