Αγανάκτηση και αγωνία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Επιστολή προς Γερουλάνο

Αγανάκτηση και αγωνία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Επιστολή προς Γερουλάνο


0 0 ψήφοι
Article Rating

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Από:
Τους εκπροσώπους των 187
προς  κατάταξη εργαζομένων
στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Προς:
Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού
Κον Παύλο Γερουλάνο
Μπουμπουλίνας 20 – 22
106 82 – Αθήνα 

Κοιν.: 1. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού
Τουρισμού
3. Γραφείο Γενικής
Γραμματέως ΥΠ.ΠΟ.Τ.
4. Γραφείο Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
5. Γραφείο Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης
ΥΠ.ΠΟ.Τ.                                                                                                                                                                                                                       

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Παίρνουμε το θάρρος να συντάξουμε την παρούσα για να σας εκφράσουμε την αγανάκτηση και την αγωνία 187 (εκατόν ογδόντα επτά) εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.), των οποίων η κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω υπουργείο, με βάση το Π.Δ. 164/2004, περιμένει την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ.). Απευθυνόμαστε σ' εσάς γιατί ως υπουργός του ΥΠ.ΠΟ.Τ. δύνασθε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο αφορά όχι μόνο στους 187 (εκατόν ογδόντα επτά) λειτουργούς του ΥΠ.ΠΟ.Τ., αλλά και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Συνοπτικά, σας αναφέρουμε ότι η περιπέτεια μας ξεκινάει το έτος 2004 με την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή μας στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004. Μέσα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και τις αγκυλώσεις του ελληνικού δημοσίου το Α.Σ.Ε.Π. και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ικανοποίησαν το αίτημά μας για μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις (Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1878, Αρ. Φύλλου 2252), από τις οποίες η πρώτη αφορά στη σύσταση 74 (εβδομήντα τεσσάρων) και η δεύτερη στη σύσταση 114 (εκατόν δεκατεσσάρων) οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., αντίστοιχα1. Μετά από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των αρμόδιων φορέων, τον Φεβρουάριο 2011, οι αποφάσεις εστάλησαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κατάταξή μας στις ανωτέρω θέσεις. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πριν προχωρήσει στην κατάταξή μας, έκρινε σκόπιμο να υποβάλει ερώτημα στο ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ., σχετικό με το αν οι τοποθετήσεις μας εμπίπτουν στην αναλογία περί προσλήψεων στον δημόσιο τομέα «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις». Έκτοτε το ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. δεν έχει δώσει απάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και καμία σαφή εξήγηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, καταστρατηγώντας ουσιαστικά τον κώδικα περί εκτέλεσης νόμιμης ενέργειας. Η κωλυσιεργία αυτή του ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. επιφέρει σε εμάς σοβαρή οικονομική και ηθική ζημία και για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση εφαρμογή της καταφατικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. και την κατάταξή μας στις επ' αορίστου θέσεις εργασίας που μας αντιστοιχούν.

Επιπλέον, η κωλυσιεργία αυτή εγκυμονεί  και τεράστιους κινδύνους για  την τύχη και την προστασία  των μνημείων της πολιτιστικής μας  κληρονομιάς, γιατί όπως είναι ευνόητο η επάνδρωση των υποστελεχομένων εδώ και δεκαετίες υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με 187 (εκατόν ογδόντα επτά) υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων αποτελεί ενίσχυση των εν λόγω υπηρεσιών με επιστημονικό, εργατοτεχνικό και προσωπικό φύλαξης, γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά στη φύλαξη, προστασία και ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι το ΥΠ.ΠΟ.Τ. επανειλημμένως έχει γνωστοποιήσει στο ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. τις ανάγκες του σε προσωπικό συμπεριλαμβανομένων και ημών, ενώ η Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., κα Λ. Μενδώνη και ο νομικός σύμβουλος του ΥΠ.ΠΟ.Τ., κ. Α. Σωτηρόπουλος σε συνάντηση που είχαμε πρόσφατα μαζί τους δεσμεύτηκαν ότι με σχετικό έγγραφο θα γνωστοποιήσουν εκ νέου στο ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. την αναγκαιότητα της κατάταξή μας στο εν λόγω υπουργείο. Επίσης, κατά τους τελευταίους μήνες, όπως επίσης γνωρίζετε, έχουν πραγματοποιηθεί στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. 400 (τετρακόσιες) περίπου μετατάξεις από τους ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες όλες αφορούν αποκλειστικά στις ειδικότητες των εργατοτεχνιτών και των αρχαιοφυλάκων, χωρίς μάλιστα καμία εξειδίκευση και σχετική προϋπηρεσία. Συνεπώς, οι κατά καιρούς δηλωθείσες από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. κενές θέσεις, οι οποίες είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που καλύπτουν οι ανωτέρω 400 (τετρακόσιες) μετατάξεις, όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά και δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.


Επιπλέον, κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν και στο γενικότερο πλαίσιο προσλήψεων στο δημόσιο τομέα επί τη βάσει της αναλογίας «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις» που εφαρμόζει η κυβέρνηση για το έτος 2011. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη αναλογία, για το 2011 προβλέπονται 10. 600 προσλήψεις σε όλο τον δημόσιο τομέα, από τις οποίες μόνον οι 2. 728 έχουν ήδη εγκριθεί. Σε αυτό το πλαίσιο το ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. οφείλει να συμπεριλάβει κι εμάς κατά πρώτο λόγο γιατί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. κρίθηκε ότι εμπίπτουμε στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και ως εκ τούτου έχουμε θεμελιώσει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα διορισμού από την ημέρα έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων και κατά δεύτερο γιατί με βάση την ελληνική νομοθεσία έχουμε κατοχυρωμένο δικαίωμα διεκδίκησης καταβολής αποζημιώσεων από τη στιγμή που υποβάλαμε τα δικαιολογητικά μας για κατάταξη στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και εξής. Κοντολογίς, είμαστε δυνάμει  αμειβόμενοι από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς ουσιαστικά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτό.
Απευθυνόμαστε σ' εσάς, τον Υπουργό Πολιτισμού, υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκονται 95 (ενενήντα πέντε) κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Γ.Δ.Α.Π.Κ.), οι οποίες ως αντικείμενο ευθύνης και ενασχόλησής τους έχουν τη διαχείριση των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προς το ΥΠ.Ε.Α.Η.Δ. με σκοπό την άμεση επίλυση του προβλήματος σε μία φάση μάλιστα που η τουριστική περίοδος στη χώρα μας έχει ήδη αρχίσει, οι ανάγκες σε προσωπικό για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, την εκτέλεση των έργων του ΕΣΠΑ, αλλά και για τη στοιχειώδη ανταπόκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στα καθημερινά πιεστικά αιτήματα πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα είναι τεράστιες.

Γνωρίζετε, επίσης, περισσότερο από κάθε άλλον ότι είναι υψίστης σημασίας η επάνδρωση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με προσωπικό, το οποίο μάλιστα όχι μόνο είναι εξειδικευμένο και διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξαιρετικό επιστημονικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και πρόκειται να στελεχώσει κυρίως τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στις οποίες οι ανάγκες είναι εξαιρετικά μεγάλες. Θεωρούμε επιβεβλημένη ανάγκη να μην χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με ειδικότητες μάλιστα που αφορούν στην αρχαιολογία πεδίου, στη συντήρηση των αρχαιοτήτων, στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άλλωστε, πρόκειται για την αποκατάσταση 187 (εκατόν ογδόντα επτά) λειτουργών του πολιτισμού, ο οποίος, αν στο παρελθόν αποτελούσε τη μεγαλύτερη επένδυση και προοπτική ανάπτυξης για τη χώρα μας, σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αποτελεί ίσως τη μόνη διέξοδο από αυτήν.

Επιπλέον, η ανάγκη για στελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στις μέρες μας που η οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει συρρικνώσει τις παροχές για τον πολιτισμό, έχοντας, διαδοχικά, ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και τις παράπλευρες απώλειες σε ακίνητα και κινητά ευρήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είτε λόγω εγκατάλειψης είτε λόγω κλοπής. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τις περιπτώσεις κλοπής αρχαιοτήτων από το μουσείο της Τεγέας τον Αύγουστο του 1992, το χώρο της Αρχαίας ς τον Σεπτέμβριο του 2009 και το πιο πρόσφατο παράδειγμα την κλοπή 60 (εξήντα) αρχαίων αντικειμένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, γεγονότα που θα είχαν αποτραπεί, αν υπήρχε επαρκής φύλαξη σε αυτούς τους χώρους.

Για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της ταυτότητας των 187 (εκατόν ογδόντα επτά) δικαιούχων κατάταξης υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σας παραθέτουμε πίνακα με τις ειδικότητες και τον αριθμό που αφορούν σε αυτές:
Αρχαιολόγοι: 22
Συντηρητές  αρχαιοτήτων: 35
Εργατοτεχνίτες: 101
Αρχαιοφύλακες: 4
Διοικητικοί: 8
Σχεδιαστές: 9
Αρχιτέκτονες: 3
Τοπογράφοι: 1
Ηλεκτρολόγοι: 3
Φωτογράφοι: 1
Γεωλόγοι: 1

Τέλος, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειες, τις οποίες προτίθεσθε να κάνετε και ελπίζουμε στη δική σας παρέμβαση, έτσι ώστε να δοθεί δίκαιη και ανθρώπινη λύση  στο πρόβλημά μας, το οποίο εμμέσως αποτελεί και πρόβλημα του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, ότι οι υποθέσεις μας αποτελούν εκκρεμότητα του παρελθόντος και του Π.Δ. 164/2004, η οποία μέχρι σήμερα καλά κρατεί, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξής μας, πρακτικά, θα σήμαινε κλείσιμο του κεφαλαίου Π.Δ. 164/2004, τουλάχιστον, για το ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

Με τιμή,
Οι εκπρόσωποι των προς κατάταξη
εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ 

Νατάσα  Γκόγκου
Αμυκλών 63, Τ.Κ. 15231,
Κ. Χαλάνδρι, Αθήνα
Κιν. τηλ. 6972623809 

Σοφία Βασάλου
Γ. Κονδύλη 24, Τ.Κ. 17342,
Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
Κιν. τηλ. 6932348657 

Στέφανος Π. Καριώτης
Λεωσθένους 14, Τ.Κ. 17237,
Δάφνη, Αθήνα
Κιν. τηλ. 6977080215 

Πηγή: ηλ.τα.


.-
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x