«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» Ή… ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ;

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» Ή… ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ;



0 0 ψήφοι
Article Rating

Τά έπ΄ έσχάτων συμβάντα έν Άθήναις σχετικώς προς την τάσιν της διατηρήσεως παρ΄ ώρισμένων οίκολογούντων συμπεριφορών τουρκολαγνείας και βουλγαρολαγνείας, ήτοι…προστατευτισμού του άμαρτωλού καθεστώτος, της μισελληνικής έκείνης σπείρας βουλγαριδών, ή όποία διοικεί τά Σκόπια(και έξ αύτών κλητέον το πολυφυλετικόν κρατίδιον «ΣΚΟΠΙΑΝΙΑ», άντί «Βαρδαρίας»-πολλώ δε μάλλον… «ς»), δεν γίνονται άποδεκτά άπό την πλειονότητα των προσκειμένων και δρώντων ένεργώς, άπό μακρού μάλιστα, είς τον οίκολογικόν χώρον. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι δυνατόν να γίνεται άνεκτόν να δίδεται είς «οίκολογικά συνέδρια» βήμα είς περί άλλα τυρβαζούσας κινήσεις, όχι οίκολόγων, άλλά…άπλώς μισελληνιζόντων!…Οί όποίοι δράττονται των σχετικών εύκαιριών ίνα προβάλλουν, με την χαρακτηρίζουσαν τους άπαρτίζοντας αύτάς θρασύτητα και ίταμότητα, την ύπονομευτικήν της έθνικής μας ύποστάσεως  γραμμήν…Και έξεμούν δηλητήρια κατά παντός Έλληνος τόν χαρακτηριζόμενον, πέραν κομματικών όριοθετήσεων, διά της στερράς αύτού πατριωτικής συνειδήσεως και φιλοπατρίας. Και εύθυγραμμίζονται μ΄ έκείνους, οί όποίοι έπιδιώκουν άπόσπασιν έδαφών έκ της νύν Έλληνικής έπικρατείας!…

Είναι άθλιον είς «οίκολογικά» συνέδρια να καλούνται να λάβουν τον λόγον άντί φορέων οίκολογίας και πολιτισμού, γνωστοί μισελληνίζοντες, οί όποίοι λέγουν και πράττουν πάν το δυνατόν αύτοίς είς  βάρος της χώρας μας, της Πατρίδος μας Έλλάδος!!! Είς την όποίαν, βεβαίως, γήν αύτής ούτοι ζούν, άπό την όποίαν έξασφαλίζουν είσόδημα προς βιοπορισμόν και άπολαμβάνουν άπαντα τά άγαθά της Έλευθερίας…Ύπέρ της όποίας έλευθερίας ούδαμόθεν προκύπτει πώς ήγωνίσθησαν ποτέ, ίδία οί έκ τούτων προβεβλημένοι. Τά όποία δικαιώματα μέχρι σήμερον δέν τά σέβονται οί τής Σκοπιανίας δικτατορίσκοι καί οί τής Άγκύρας όθωμανίζοντες νεοσουλτάνοι, ύπέρ των όποίων κόπτονται οί έγχώριοι ζηλωταί του άνθελληνισμού αύτών…

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ… «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ»…

Έπιλεκτικά είναι τά «ένδιαφέροντα» τών καταληψιών άρμοδιοτήτων της Πολιτείας έπί θεμάτων έθνικών, άτομικών, πολιτικών καί κοινωνικών δικαιωμάτων τού πολίτου. Αί όποίαις άρμοδιότητες έξ άντικειμένου άνήκουν είς τήν Έλληνικήν Διοίκησιν, είς το κράτος …Άπονέμουν οί γνωστοί ούτοι κύκλοι αύθαιρέτως άνευ ούδεμιάς σχετικής πράξεως της Πολιτείας …άποκλειστικά «δικαιώματα» είς τους άπαρτίσαντας αύτούς διαχειρίσεως τοιούτων τομέων τής δημοσίας μας ζωής. Οί όποίοι άνάγουν την προέλευσίν των και  έδράζονται έπί διθνών συνθηκών, καί άνηκόντων, έκ τούτου, είς τήν εύθύνην των όργάνων τής έθνικής καί διεθνικής πολιτικής τής χώρας μας!!! Καί όχι μόνον οί τοιούτοι ύπεισέρχονται είς έργα των κρατικών ύπηρεσιών, άλλά σκαρώνουν μάλιστα πρός τούτο καί είδικά… «παρατηρητήρια»!!! Διά τών όποίων ούτοι θεώνται, βεβαίως, τά τού κόσμου πράγματα ώς διά κατόπτρου, άνιγματωδώς…

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Είδικώτερον ίσχυρίζονται ούτοι πώς αύτοί είναι οί έχοντες… «προνόμιον»(!!!) διαχειρίσεως έφαρμογής, μεταξύ άλλων, καί των «Συμφωνιών του Έλσίνκι» περί άνθρωπίνων δικαιωμάτων! Καί μέ τήν τοιαύτην ίδιοποίησιν δημοσίας άρμοδιότητος στρέφονται μέ ίταμότητα κατά τής Έλλάδος, συκοφαντούντες αύτήν πώς τάχα παραβιάζει  αύτή τάς καταστατικάς άρχάς αύτών καί…έχει είς τά…δεσμά καί τάς άλύσσους τούς καί γνωρίζοντας τήν σερβοβουλγαρικήν βλάχους, ή και τήν τουρκικήν φθεγγομένους, άλλοτριωμένους είς «τούρκους» Θράκας!!!


Ποίος τους έδωσεν τοιαύτην «δικαιοδοσίαν» και ίδιοποιούνται ένα καθήκον πολιτειακής δράσεως, περί του όποίου μέριμνα έχει έκ του Συντάγματος το Έθνικόν μας Κοινοβούλιον; Τό έργον αύτό έπ΄ ούδενί δύνανται νά τό οίκειοποιούνται αύτοί…Άντιθέτως, θα πρέπει τούτο το καθήκον να τό έπιτελή μία Άνεξάρτητος  Άρχή, ή όποία θα διορισθή άπό την Έλληνικήν Βουλήν! Άλλά πέραν αύτών: διατί είς τοιαύτα «οίκολογικά» «συνέδρια», άντί οίκολογικών άναφορών καί προβληματισμών, οί προσχηματικώς τοιαύτα «συνέδρια» διοργανώνοντες δίδουν βήμα είς  άγνώστους είς τήν οίκολογικήν οίκογένειαν, είς μισέλληνας, οί όποίοι ύβρίζουν καταφώρως και άναισχύντως ή χώρα μας;!…Καί οί τής γνωστής όμάδος, ή όποία διοργανώνει αύτάς τάς συγκεντρώσεις όμογνωμούντων έπί μισελληνισμώ-άνθελληνισμώ, έθελοτυφλούντες καί τείνοντες εύήκοα ώτα είς σειρήνας έχθρών τής Έλλάδος άπέβαλον τά πατριωτικά των άντανακλαστικά, ύπερφρονήσαντες δέ ίσχυρίζονται πώς τάχα έκπροσωπούν αύτοί τους Έλληνας οίκολόγους!!! Άλλά ψεύδονται, διότι ό έν όλω οίκολογικός χώρος, τό σύνολον, ή ή πλειονότης τών όργανώσεων των Έλλήνων οίκολόγων δέν τούς έχει έξουσιοδοτήσει να όργανώνουν τοιαύτας συνάξεις ή… «μαζώξεις»(κατά το προσφιλές των ίδιόλεκτον!) σχετικώς, κατά τάς όποίας θα τυγχάνουν προνομιακής θέσεως και…μονολόγου έγχώριοι φιλοβούλγαροι και φιλότουρκοι!… Άλλά καί είς τάς τοιαύτας ώς άνω συνάξεις των δέν έχουν τό θάρρος νά καλούν νά παρίστανται είς αύτάς  και άλλοι άντιγνωμούντες προς τάς «καθεστωτικάς» θέσεις της όμάδος των!…Ούδένα καλούν έκ τών διαφόρως πρός αύτούς σκεπτομένων έκ τών τής οίκολογικής καί τής οίκογενείας τών ίστοριολογούντων, οί όποίοι δύνανται ν΄ άποδείξουν δι΄ έγγράφων τά περί καταγωγής των ψευδομακεδόνων (άπαρνητών της πραγματικής έθνικής των ταυτότητος)βουλγάρων της Σκοπιανίας και των μουσουλμανιζόντων και έκ τούτου τουρκισάντων Θρακών!!! Έκ τούτου προκύπτει ότι δεν συμπαθούν τον διάλογον, παρά τά περί του άντιθέτου παρ΄ αύτών λεγόμενα; Καί το μόνον το όποίον προκύπτει έξ αύτών των συναγωγών είναι να «καλλιεργούν» λελανθασμένας έντυπώσεις περί του χαρακτήρος του Έλληνικού Οίκολογικού Κινήματος, άλλά και να περιγράφουν …άκριβώς είς την οίκολογικήν οίκογένιαν τό μικρόν του εύρους τής άπηχήσεώς αύτών των ίδίων είς τήν Έλληνικήν κοινωνίαν…

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Οί οίκολόγοι όμως όφείλομεν έμείς να είμεθα, όχι άπλώς Πατριώται, άλλά Ύπερπατριώται. Διότι ύπέρ πάν άλλο άναγνωρίζομεν ή όφείλομεν ν΄ άναγνωρίζομεν την Ίερότητα της Γαίας Μητρός, ένώ τιμώμεν όλας έκείνας τάς Μορφάς, αί όποίαις ήγωνίσθησαν προς άπαλλαγήν άπό μιαντήρων Αύτής. Δηλαδή τιμώμεν τους Θεούς μας, τούς τής Άγίας Όλυμπικής μας Θρησκευτικότητος Θεούς μας. Οί όποίοι καθηγίασαν αύτήν την Χώραν του Φωτός. Και της έδωκαν Φώς Πνευματικόν και Πνεύμα Έπουράνιον. Καθώς και τους άνά τους αίώνας Άγωνιστάς της Έλευθερίας(τούς Πελασγούς προγόνους, της Μακεδονίδος Έλληνικής Γής, τους ύπό τον Ήμίθεον Μακεδνόν προγόνους,τους Έθνομάρτυρας του Μεσαίωνος των γενοκτόνων μισελλήνων ρασοφόρων, τους Έθνομάρυρας της Έθνικής Παλιγγενεσίας, τούς Μακεδονομάχους των νεωτέρων χρόνων, τον Παύλον Μελάν, τον Τέλλον Άγαπηνόν κ.ά.π.), τους ποτίσαντας διά του αίματός των την Γήν μας, τούς έξαγνίσαντας διά των θυσιών των τά κατ΄ αύτής άνομήματα άποκτηνωμένων, βιαιοπραγούντων κατά ήθικών και ύλικών άξιών τού Φυσικού Κοσμοειδώλου,της Μητρός Φύσεως.

ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙΣ ΑΞΙΑΙΣ

Πέραν όλων αύτών, βλέπομεν ότι άρκετοί έκ των νύν οίκολογούντων, πέραν της άποστέρξεως του σεβασμού των πρά τά Πάτρια, μεταξύ των όποίων κυρίαρχον θέσιν έχει ή Ίερά Οίκολογική-Θρησκευτική Πίστις είς την Πνευματόδοξον Φυσιολατρείαν, την όποίαν άρνούνται οί ψευδοικολόγοι,και ή όποία προσωποποιείται είς την Παρουσίαν της Θεάς της Οίκολογίας(όχι του… «κυνηγίου», ως λέγουν οί άνιστόρητοι και άμαθείς) Παναγούς Άρτέμιδος, ταυτίζονται προς τάς έπιδιώξεις των σεσημασμένων έχθρών του Έλληνισμού! Ένώ οί κατά ήλικίαν πρό του 1974 ύπόχρεοι τούτων άπέλιπον όλως άπό τους άγώνας είς Φιλίππους και είς Πάχην Μεγάρων και Σπάτα κατά της λεηλατούσης τήν Γήν μας χουντοσυμμορίας… Ή όποία έπεδίωκεν χάριν φίλων της, ήμεδαπών και άλλοδαπών, τον άφανισμόν των έκείσε άγροτικών κοινωνιών. Καί ταύτα χάριν τού άποάγροτισμού τής άττικής γής τό μέν  ύπέρ έργολάβων καί τό δέ των όψίμων φίλων της…σοβιετικών του Μπρέζνιεφ τών…έποφθαλιούντων  τήν τύρφην τής περιοχής Φιλίππων και των σφαγιαστών της ίεράς Γής.(Είς περιοχήν Θεσπρωτίας, τό 1971, είχον ένταφιασθή έντός βαρελίων πυρηνικά άπόβλητα προελθόντα έκ Δυτικής Γερμανίας!)…        Άγρόται μόνον έδρασαν έν προκειμένω ύπέρ διαφυλάξεως τής άγροτικής γής άπό τήν βουλιμίαν τών άρπακτικών τής άμερικανοθρέπτου καί σοβιετοθρέπτου σπείρας τών «άναπτυξιολόγων» τής άστικής παρακμής… Καί αύτοί έπί ήμερών δημοκρατίας(«έκσυγχρονισταί» ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας,… «Άλλων Δημοκρατικών Δυνάμεων»(!!!) και λοιποί… «άναπτυξιολογούντες»!)κατάφεραν τήν άπαλλοτρίωσιν αύτών τών χώρων, ίνα ίκανοποιήσουν τά τοιαύτα όνομα αύτών συμφέροντα… Κανένα τούτων έκ τών «παλαιών», των προβαλλομένων είς τον οίκολογικόν χώρον, δεν τον είδομεν είς τάς σχετικάς διαμαρτυρήσεις. Είς τάς όποίας όμως ένεφανίσθη ένας εύκαιριστής ρασοφόρος,άντιπολιτευόμενος τόν διαβόητον Ίερώνυμον τόν…συνδεσπότην μέ τήν τότε χουντοσυμμορίαν τής χώρας!…Καί έξέφρασεν ούτος λόγον… «παραμυθίας» ύπέρ τών έργατών γής(τών… «συντηρητικών», κατά ώρισμένους κακοήθεις βολευμένους είς το άραλίκιον και την καλοπέρασιν).Βεβαίως τούτο ήτο όλον: Ούδεμίαν συνδρομήν μετά τούτο παρέσχεν είς τό σχετικόν άγροτικόν κίνημα, διότι τούτο θά τόν έβλαπτεν…μακροπροθέσμως, άφού ήδη ήρχισεν τότε ή προβολή αίτημάτων άποδόσεως είς άκτήμονας άγρότας κατακρατουμένης άπό τούς ρασοφόρους Έλληνικής γής!…

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ΣΥΝΕΔΡΙΑ…

Είς τοιούτον, λοιπόν, «οίκολογικόν» συνέδριον έν Άθήναις γνωστός θιασώτης του…βουλγαρικού τύπου…«μακεδονισμού»(ύπήρξεν και…σερβικός τοιούτος το πάλαι!), ένας κάτοικος Έλλάδος, με Έλληνικήν ταυτότητα κυκλοφορών, άπό του βήματος αύτού ίσχυρίσθη πώς έν Έλλάδι… «καταπιέζονται» κάποιοι, οί όποίοι θεωρούν κατά…πρώτον έαυτούς άπογόνους των βουλγάρων, τού Κρούμ ή του Άσπαρούχ ή του Άσάν! Δηλαδή των είσελασάντων είς Σκύδραν(«Βουλγαρία») άπό των στεπών της Άσίας και των άλταϊκών όρέων. Και οί όποίοι φθέγγονται-όμιλούν την βουλγαρικήν γλώσσαν ή ένα ίδίωμα μιάς έκ των φυλών του Βόλγα ποταμού. Ένώ κατά…δεύτερον καμώνονται οί γελοίοι πώς είναι έν…ταύτώ και…άπόγονοι των Έλλήνων   Άλεξάνδρου, Άντιπάτρου, Πτολεμαίου ή Κρατερού!!! Όνόματα τά όποία έτυμολογούνται μόνον άπό την Πελασγοελληνικήν ν και όχι άπό τάς γλώσσας των ληστρικών συμμοριών της στέπας, έξ  ών προήλθον ό Κρούμ, ό Άσπαρούχ και ό Άσάν, οί βούλγαροι-τάταροι φύλαρχοι είσβολείς και δυνάσται της Σκύδρας(«Βουλγαρίας»). Ούτοι δε οί ψευδομακεδόνες άγνοούν και ούτε θέλουν να γνωρίσουν τήν γλώσσαν, την όποίαν έγνώρισαν άπό γεννήσεώς των ό Άλέξανδρος, ό Άντίπατρος, ό Πτολεμαίος και ό Κρατερόςί!!! Διότι μέχρις έδώ έφθασεν ή πονηρία των ψευδομακεδόνων αύτών της Σκοπιανίας!!!… «Πονηρώτεροι» όντες θα… διέδιδον πώς ή Έλληνική είναι ένα …ίδίωμα της…βουλγαρικής και ούδέν έτερον!!! Έτσι όχι μόνον οί Μακεδόνες, άλλά θά…ήδύναντο νά είπουν πώς και οί… Κύπριοι ή οί…Παλαιστίνιοι ήσαν καί…γόνοι των προγόνων του Κρούμ, του Άσπαρούχ και του Άσάν!!!

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Άλλά ούδεμίαν άναφοράν ποιούν οί τοιούτοι ως άνω διαστρεβλωταί της ίστορικής άληθείας περί των Έλλήνων όντως Μακεδόνων της Σκοπιανίας! Και πρό πάντων των Έλληνικών γενών Έλληνες καταλέγονται οί άπανταχού Βλάχοι.Οί όποίοι ύφίστανται τά πάνδεινα άπό την κυβερνώσαν την Σκοπιανίαν βουλγαρικής καταγωγής συμμορίαν.Έμφανίζουν άντί των τετρακοσίων χιλιάδων(400.000) Έλλήνων, πώς είς το κρατίδιον αύτό διαβιούν έλάχιστοι Έλληνες!!! Ούδείς λόγος γίνεται περί των Ίλλυριών(«Άλβανών») της Σκοπιανίας. Καμμία άναφορά περί των Αίγυπτίων(Γύφτων) και Άθιγγανών(Ίνδών) της Σκοπιανίας. Πλήρης άποσιώπησις περί των Σέρβων της Σκοπιανίας. Και σιγή άπόλυτος περί των Βουλγαρικής συνειδήσεως κατοίκων της Σκοπιανίας!!! Της πολυεθνικής δηλαδή Σκοπιανίας. Της όποίας πάντα τά άλλα σύνοικα έθνη καταπιέζονται άπό την διοικούσαν το κρατίδιον συμμορίαν των βουλγαριδών ψευδομακεδόνων!!! Έπίσης ψευδολογούντες άναισχύντως οί τοιούτοι τουρκολάγνοι ίσχυρίζονται, με όλην των την θρασύτητα και προκλητικότητά των,   πώς…καταπιέζονται είς την δυτικήν Θράκην οί έκεί… «τούρκοι»!!! Και τούρκοι, κατ΄ αύτούς είναι όλοι οί έκεί μουσουλμάνοι!!! Δηλαδή «τούρκοι» είναι οί έκμουσουλμανισθέντες γόνοι των διγλώσσων(έλληνοφώνων-τουρκοφώνων) σήμερον Έλλήνων άκριτών και των βογομίλων, οί καθ΄ έαυτό Θρακιώται, οί έκμουσουλμανισθέντες, γαλανοί τό πλείστον τους όφθαλμούς και πυρροί την κόμην και τά…γένια… «Τούρκοι» χαρακτηρίζονται καί οί έκεί αίγύπτιοι(γύφτοι), οί άθίγγανοι(ίνδοί)  κ.ά.. Και δή «τούρκοι» χαρακτηρίζονται οί μουσουλμάνοι Ίππομάχοι (Πομάκοι)!!! Οί όποίοι Πομάκοι σήμερον προβάλλουν έντόνως την φυλετικήν και έθνικήν των ίδιοσυστασίαν, άποτινάσσοντες τον μέχρι τούδε έπιβληθέντα αύτοίς ζυγόν του παντουρκισμού της μογγολικής όρδής της δυτικής Κίνας, χαλώντες τά σχέδια των παντουρκιστών και των ύποστηρικτών των!… Όλοι οί άνωτέρω συνοικούντες είς Θράκην…καταγράφονται άπό τους διαστροφείς της ίστορικής πραγματικότητος, τούς έλληνίζοντας μέν  τήν φωνήν, άλλά τουρκολάγνους συλλήβδην, ως… «τούρκοι»!!! Ένώ μέρος μόνον των μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης προέρχεται και κατάγεται φυλετικώς έκ της ληστρικής όρδής των ίουγούρων τούρκων… Οί ως άνω έχθραν άποπνέοντες κατά του Έθνους μας διά του αίσχρού μισελληνισμού των άποκαλύπτονται άμοιροι περιτράνως του οίκολογικού ίδεώδους, του ήθους όπερ πρέπει να διέπη έναν φυσιολάτρην και άποδεικνύονται ότι σκοπούν είς άλλα πράγματα και ούχί είς την έξυπηρέτησιν της άνάγκης  της συστρατεύσεως των Έλλήνων χάριν της προσπίσεως της  εύταξίας είς τον Έλληνικόν βιοχώρον, τό Έλληνικόν περιβάλλον…Έπικαλύπτουν, διά του προσχηματικού «οίκολογισμού» των, και άλλας, διαφαινομένας ήδη, σκοπιμότητάς των…Αί όποίαις άντιβαίνουν προς τά ζωτικά συμφέροντα του Έλληνισμού…Άφού οί έχθροί αύτού εύρίσκουν έντός της χώρας προθύμους να ύποστηρίξουν τά στυγερά των σχέδια  προς διάλυσιν της νύν έπικρατείας μας και να άναγνωρίσουν την έπικυριαρχίαν έπί  καιρίων  διά την διατήρησιν της νύν κρατικής μας όντότητος περιοχών είς γόνους ληστών των τριόδων μογγολομόρφους «άνατολίτας» και νύν δολίους  κατόχους Έλληνικών Έστιών έν Πελαγονία-Δαρδανία(«Σκοπιανία»),Άνατολική Θράκη-Μικρασία  και Κύπρω.

ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ή Έλληνική Βουλή όφείλει ν΄ άναλάβη τάς εύθύνας της. Θα πρέπει προς τούτο να όρίση  έν τώ άμα ήμέρας συζητήσεων των Έθνικών Θεμάτων πρό ήμερησίων διατάξεων. Συζητήσεων έπί ζητημάτων διαχειρίσεως των έθνικών μας πραγμάτων και των σχέσεων της Έλλάδος προς διεθνικούς φορείς έπί θεμάτων Έθνικών Κοινοτήτων και Μειονοτήτων, να συγκροτήση αύτή ένα σχετικόν Παρατηρητήριον Έφαρμογής των σχετικών Συμφωνιών του Έλσίνκι, ύπό μίαν Άνεξάρτητον Άρχήν έκ Νομικών και Ίστορικών, έποπτεύουσα έπ΄ εύκαιρία και την ίσχύν αύτών έπί των άνά τον κόσμον κοινοτήτων μας. Όφείλει να μεριμνήση περί των όρων βίου όλων των Κοινοτήτων μας του Έξωτερικού, άρχαίων, παλαιών και των νεωτέρων τοιούτων(λ.χ. Καλλίστρατοι(Καλλάς) της Βακτρίας κ.ά. έν Άσία,Βλάχοι και  Κέλται έν Άλβανία, Βλαχία(Ρουμανία), Σκοπιανία, Σαξωνία, Βελγίω, Γαλλία, Ίρλανδία έν Εύρώπη, Έλληνογενείς Βορείου Άφρικής κ.λ.π.). Περί αύτών των Έλλήνων, των βιούντων ύπό καθεστώτα έσχάτου «ρατσισμού» οί ψευδοικολόγοι και αί κακαί παρέαι των ούδέν έχουν να είπουν!!! Περί βουλγάρων και τούρκων μεριμνούν και σχίζουν και τάς έθήτας των άπό την…άγανάκτησί των βλέποντες την Έλλάδα να ύποβάλη…καθημερινώς είς τάς…πλατείας μας αύτούς τους δεδηλωμένους έχθρούς της, αύτούς τους άσυδότους έχθρούς της, είς τά… μαρτύρια του…τροχού!!!Και ύπέρ πάν άλλο θα πρέπει ν΄ άλλάξη άπαν το προσωπικόν του Ύπουργείου Έξωτερικών, έκείνο το όποίον έπί των έθνικών θεμάτων δεικνύει άπαρέσκειαν και δρά έκ συστήματος σχετικώς διά της άδρανείας του…

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

Έκείνο το όποίον έκ των πραγμάτων έπιβάλλεται είναι να  ύπάρξη πλέον καθ΄ άπασαν την χώραν μία κινητικότης έκ μέρους ίδία των Όλυμπιστών Θρησκευτών προς άνάπτυξιν του πνεύματος του Οίκολογισμού μεταξύ των Έλλήνων, τό όποίον θα προεξάρχη πάσης άλλης προτερότητος δημοσίας δράσεως είς τον πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικόν μας βίον. Είναι άπαράδεκτον να οίκειοποιούνται τον οίκολογικόν χώρον κάποιοι, οί όποίοι κατά τον πλέον άδιάντροπον τρόπον άποστρέφουν τήν κεφαλήν των άπό του προσώπου της Έθνικής μας Ίστορίας και της Έθνικής μας Έλληνικής Ταυτότητος! Διό έπιβάλλεται όπως έν άρχή  συγκροτηθούν κατά τόπους Οίκολογικοί Πυρήνες, οί όποίοι  θ΄ άποτελέσουν έπέκεινα τους παράγοντας, οί όποίοι θα διαμορφώσουν το Πανελλήνιον Οίκολογικόν Κίνημα.

Και οί έπιχαίροντες με τάς κατά του Έλληνισμού προκλήσεις των Γκρουέφσκυ και Νταβούτογλου «οίκολογούντες» άς έτοιμάζονται διά το… «κούρευμα» των προσδοκιών των έπί του «καπελλώματος» παρ΄ αύτών των οίκολογικών μας κινήσεων και δράσεων…Θα πρέπει να αίσθανθούν ότι είς την ζωήν ύπάρχουν πολλαί στάσεις…Και ότι την έμπειρία μας δέον όπως την χρησιμοποιώμεν προς το κατανοείν καλλύτερον καθ΄ έκαστον τά του άτόμου μας και του κόσμου μας…Και ότι ό Έλλην έχει ως Όδηγόν είς την τοιαύτην άνέλιξίν του την Έθνικήν του Παράδοσιν, τόν Πατριωτισμόν του καί δή την Πατροπαράδοτον Έλληνικήν Πνευματόδοξον Φυσιολατρείαν, ώς την Βάσιν και Προϋπόθεσιν τού Οίκολογικού Ίδεώδους…Οί βουλγαρολάγνοι και τουρκολάγνοι έγχώριοι «οίκολόγοι» θα πρέπει συντόμως ν΄ άρχίσουν να άισθάνωνται άβολα είς το πολιτικόν μας προσκήνιον…Προβλητέοι πρός τούτο άλλοι, οί όποίοι θά άναπτύξουν τάς Έθνικάς μας Άξίας τής Άγάπης καί Λατρείας πρός τήν Παμμήτορα, τής Φιλοπατρίας, τού Σεβασμού πρός τάς  Άφθίτους Ψυχάς τών Άοιδίμων Προγόνων μας, τής Συναλληλίας, τής ς καί Πολεμικής Άρετής, τής Έλληνικής Αίσθητικής. Άναγκαιοί πρός τούτο ή σύγκρότησις ένος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Πρός τούτο συγκλητέον σχετικόν συνέδριον…Ύπέρ τού όποίου όφείλομεν νά έργασθώμεν άπαντες οί Έλληνότροποι θρησκευταί.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη

Άνάρτησις είς «ΕΠΙΣΤΗΜΗ» «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»

Πηγή: ηλ.τα.

.-


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x