ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Έκ πολιτών καί όχι έξ άρμοδίας κρατικής ύπηρεσίας, τήν 18ην Σεπτεμβρίου 2012 καί ώραν 11.00 π.μ. έπληροφορήθημεν οί πολίται διαφόρων φορέων πολιτιστικής καί κοινωνικής παρεμβάσεως έν Θεσσαλονίκη την διενέργειαν πράξεων έπιχειρήσεως καταχώσεως τού άλλοτε λαμπρού Μνημείου τής πόλεώς μας, τού Ναού τής Άφροδίτης, ό όποίος εύρίσκεται είς τόν χώρον τής Πλατείας Άντιγονιδών (περιοχή Διοικητηρίου)… Είναι γνωστόν ότι κατεβλήθη μέγαλη προσπάθεια άναδείξεως του έναπομείναντος άπό τήν καταστροφικήν μανίαν βεβήλων χειρών τμήματος τού Ίερού αύτού.

Οί πολίται τής Θεσσαλονίκης, οί όποίοι έχουν Πατριωτικόν αίσθημα καί φιλότιμον έπέδειξαν τό άμέριστον ένδιαφέρον των ύπέρ τού Μνημείου.

Έκαθάρισαν τόν τόπον. Καί άνέμεναν τήν άπόφασιν τού Ύπουργείου Πολιτισμού περί άπαλλοτριώσεως τών πέριξ καί άνω τού κτίσματος οίκοπεδικών έκτάσεων καί “οίκοδομών”, προκειμένου νά καταστή δυνατή ή διενέργεια έργασιών άποκαταστάσεως, όσον είναι δυνατόν, μέρους, έστω, αύτού, άλλά καί άναπλάσεώς του, έξόδοις μάλιστα καί τών… “έπιγόνων” έκείνων, οί όποίοι τό κατέστρεψαν!.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Είς μάτην, όμως!

Σήμερον οί Θεσσαλονικείς έλαβον γνώσιν ότι έπιχειρείται ή άπαξίωσις τού Ίερού τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος, τής Άφροδίτης, παρά την Πλατείαν Άντιγονιδών, καί ή έπιδίωξις άνεγέρσεως έπί τών θεμελίων αύτού νέου έκ τσιμέντου κτιρίου!!!

Πρός έπιχείρησιν όμως τοιαύτης πράξεως καταχώσεως έθνικού μνημείου καί δή σπουδαίου, ώς ό άνω Ναός, πρέπει νά ύπάρχη άποχρών, σοβαρός λόγος πρός άνάληψι τέτοιου έγχειρήματος άπαλείψεως στοιχείου τής Ίστορικής μας Μνήμης. Ώς θά ήτο, φερ΄ είπείν, ή…


άποτροπή…καταβυθίσεως τής όλης Βορείου Έλλάδος ή καί τής…Εύασίας, ένδεχομένως, πάσης είς τήν Έσω Γήν, ύπό τό… “βάρος”(!) τών διασωθεισών μερικών βαθμίδων καί τμημάτων του περιστυλίου τού Ίερού!!!

Ύπάρχει μήπως τοιούτος…φόβος;;; Διαβλέπουν τοιαύτην…προοπτικήν κάποιοι πλέον ήμών…άνοικτομμάτηδες;;; Διότι τοιαύτα ίσχυρίζονται είς σχετικήν αίτησίν των προς την κατά τόπον άρμοδίαν <<άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν>>!!! Πώς κινδυνεύουν νά… σαρωθούν, δηλαδή, όλαι αί πολυκατοικίαι αί όποίαι άνηγέρθησαν παρανόμως έπί ένός Μνημείου του Έθνικού μας Πολιτισμού, το όποίον κατέστρεψαν αί συμμορίαι των τά φαιά φορούντων μισελλήνων τώ 393 μ.Ά.Τ. και τά έρείπια αύτού έκάλυψαν οί άχρείοι με παντός είδους άπορρίμματα!

Άλλά, πρό πάντων πρέπει νά ύπάρχη σχετική ένδελεχής άπόφανσις τού άρμοδίου Άρχαιολογικού Συμβουλίου τής ήμετέρας Άρχαιολογικής Ύπηρεσίας. Ύπάρχει; Έάν ύπάρχη,έπί τή βάσει ποίων στοιχείων έξεδόθη; Αύτά έπιβάλλεται νά καταστούν γνωστά είς πάντα φορέα τής πόλεώς μας, ό όποίος δρά είς τά πλαίσια τής Προστασίας τής Πολιτιστικής μας Κληρονομίας τού Διαχρονικού Έλληνικού Πολιτισμού καί δή έκείνου της Έλληνικής Άρχαιότητος. Δικαιούται νά μάθη πώς σκέπτονται καί πώς ένεργούν οί διάφοροι άρμόδιοι φορείς τών άρχαιολογικών μας ύπηρεσιών καί γραφείων. Καί θλίβεται καί όργίζεται, όταν βλέπη ένώπιον του νά άποτελειώνεται ή πράξις έξαλείψεως στοιχείου τής Πατρογονικής μας Πολιτιστικής Δημιουργίας. Δηλαδή θα καταντήσωμεν να καταχώνωμεν πάν Έθνικόν Πολιτιστικόν Έργον ύπό το τσιμέντον, έπειδή ούτως δοκεί είς ίδιωτικά συμφέροντα;

Ή Θεσσαλονίκη, ή παναρχαία ΠελασγοΕλληνική πόλις, το πρώτον όνομα της όποίας ήτο Άλία και άκολούθως το δεύτερον Θέρμη, ή άπό τους ρωμαίους καλουμένη Μητρόπολις του Μακεδονικού Έλληνισμού, στερείται παντελώς περιηγητικής κινήσεως, διότι έλάχιστα έκ των όντως ΄΄Ελληνικών μνημείων έχει άναδείξει! Οί κάκιστοι και ριψάσπιδες πολιτικάντηδες, με το κόμμα των έργολάβων, άπό του 1955 έβάλθησαν να την καταστρέψουν! Και το…κατέφεραν είς το τέλος! Και με το έπαίσχυντον έπινόημα του κλουβίου μυαλού των, την … <<άντιπαροχήν>>, ήφάνησαν όλα καί τά νεοκλασσικά κτίρια της Θεσσαλονίκης, ώς και πάσης πόλεως Έλλάδος!Νύκτα, έπί χουντοσυμμορίας, τον Δεκέμβριον του 1969, φορτηγά αύτοκίνητα φίλων του καθεστώτος έφόρτωναν άπό το Κέντρον τά άποκαλυφθέντα Αίματωμένα Μάρμαρα του ίστορικού της πόλεως Ίπποδρόμου!

Όπου την 11ην Άρτεμισίου(Άπριλίου) του 392 έδολοφονήθησαν δεκαοκτώ χιλιάδες Μακεδόνες- Έλληνες άπό τους κακοποιούς, τους στυγερούς φαιοφόρους και τους μισθοφόρους του κτηνωδού έκείνου Ίεχωβαδοσίου(<<Θεοδοσίου>>), έπειδή ένέμειναν είς την Πατρώαν Έθνικήν Όλυμπικήν μας Πίστιν! Και τά μάρμαρα αύτά έγένοντο… κρηπιδώματα είς τά …πεζοδρόμια της πόλεως!!! Όλοι σήμερον τά…ποδοπατώμεν άγνοούντες ότι έπ΄ αύτών έπεσαν τά σώματα πραγματικώς- και όχι… <<γιαλαντζί>>- Έθνικοφρόνων και Έλευθεροφρόνων Έλλήνων, Έθνομαρτύρων Έλλήνων!

Πρέπει να τεθή τέρμα είς αύτήν την κατάστασιν. Δεν δύναται να συνιστά…άποχρώντα(!) λόγον άφανισμού ΄Εθνικού Μνημείου πάς έωλος ίσχυρισμός περί δήθεν διακινδυνεύσεως άλλων οίκοδομικών έγκαταστάσεων λόγω ύπάρξεως πρό αύτών έλευθέρου ή άρχαιοΛογικού ένδιαφέροντος, μη τσιμεντοποιημένου γειτονικού χώρου! Προέχει το γενικόν και έπιβάλλεται να προτάσσεται τούτο πάντων των ίδιωτικών συμφερόντων.

Έχομεν ύποχρέωσιν ύπερασπίσεως τών ζωτικών Έθνικών προϋποθέσεων διατηρήσεως τών καταπιστευμάτων τού Πατρογονικού μας Έθνικού Πολιτισμού.

Άλλά έν Έλλάδι είς τόν κοινωνικόν καί οίκονομικόν μας βίον δέν ύφίσταται πλέον προτερότης σεβασμού τής Ίστορίας καί τής Δημιουργικής Δράσεως των Προγόνων μας! Διότι κατέστη πλέον… “θέσις” ή έπιδίωξις ίκανοποιήσεως παντί τρόπω είς την έκχρηματισμένην, και βαρέως ήδη νοσούσαν, οίκονομίαν μας και δράσεων χωρίς κοινωνικόν χαρακτήρα, την όποίαν τακτικήν κάποιοι έκ του πολιτικού προσκηνίου άχαμνοί άπεκάλεσαν καί… “έκσυγχρονισμόν”!.;;;

Τό Ύπουργείον Πολιτισμού, τό Ύπουργείον ς-Θράκης, ό Περιφερειάρχης Κεντρικής ς, τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης(Τμήμα Άρχαιολογίας), τό Πανεπιστήμιον ς, Το Κέντρον Ίστορίας τού Δήμου Θεσσαλονίκης, ό δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οί βουλευταί Θεσσαλονίκης, τά κόμματα τής Νέας Δημοκρατίας, τού ΠΑΣΟΚ, τής ΔΗΜΑΡ, τού “ΣΫριζα”, τών “Άνεξαρτήτων”, τής “Χρυσής Αύγής”, του ΚΚΕ, τού “ΛΑΟΣ”, τών ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ τί έχουν νά είπουν έπ΄ αύτού;;; Όφείλουν νά δώσουν άπαντήσεις.

 

Έν Θεσσαλονίκη τή 18η Σεπτεμβρίου 2012

 

ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

“Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ”

Βασίλειος Γούσιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Πηγή: ηλ.τα.


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x